28.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/30


ДИРЕКТИВА 2013/13/ЕC НА СЪВЕТА

от 13 май 2013 година

за адаптиране на някои директиви в областта на данъчното облагане поради присъединяването на Република Хърватия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Договора за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 50 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 50 от Акта за присъединяване на Хърватия, когато актове на институциите, приети преди присъединяването, изискват адаптация, дължаща се на присъединяването, и необходимите адаптации не са предвидени в посочения акт за присъединяване или в неговите приложения, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията приема необходимите за целта актове, ако първоначалният акт не е приет от Комисията.

(2)

В Заключителния акт на конференцията, на която бе съставен и приет Договорът за присъединяване на Хърватия, бе посочено, че високодоговарящите се страни са постигнали политическо споразумение относно определен брой наложени от присъединяването адаптации на актове, приети от институциите, и приканват Съвета и Комисията да приемат тези адаптации преди присъединяването, допълнени и актуализирани, където е необходимо, за да бъде отчетено развитието на правото на Съюза.

(3)

Поради това директиви 83/182/ЕИО (1), 2003/49/ЕО (2), 2008/7/ЕО (3), 2009/133/ЕО (4) и 2011/96/ЕС (5) следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директиви 83/182/ЕИО, 2003/49/ЕО, 2008/7/ЕО, 2009/133/ЕО и 2011/96/ЕС се изменят съгласно предвиденото в приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват най-късно до датата на присъединяване на Хърватия към Съюза законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби от датата на присъединяване на Хърватия към Съюза.

Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила, при условие че Договорът за присъединяване на Хърватия влезе в сила, от датата на влизането му в сила.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 май 2013 година.

За Съвета

Председател

S. COVENEY


(1)  Директива 83/182/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г. за освобождаване от данъчно облагане в Общността при временен внос на някои превозни средства от една държава-членка в друга (ОВ L 105, 23.4.1983 г., стр. 59).

(2)  Директива 2003/49/ЕО на Съвета от 3 юни 2003 г. относно общата система на данъчно облагане на плащания на лихви и роялти между свързани дружества от различни държави-членки (ОВ L 157, 26.6.2003 г., стр. 49).

(3)  Директива 2008/7/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. относно косвените данъци върху набирането на капитал (ОВ L 46, 21.2.2008 г., стр. 11).

(4)  Директива 2009/133/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави-членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава-членка (ОВ L 310, 25.11.2009 г., стр. 34).

(5)  Директива 2011/96/ЕС на Съвета от 30 ноември 2011 г. относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки (ОВ L 345, 29.12.2011 г., стр. 8).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

В приложението към Директива 83/182/ЕИО се добавя следното:

„ХЪРВАТИЯ

poseban porez na motorna vozila (Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/13))“.

2.

Директива 2003/49/ЕО се изменя, както следва:

а)

в член 3, буква а), подточка iii) след вписването за Франция се вмъква следното:

„—

„porez na dobit“ в Хърватия,“;

б)

в приложението се добавя следната точка:

„щ)

дружества по хърватското право, известни като „dioničko društvo“, „društvo s ograničenom odgovornošću“, и други дружества, учредени съгласно хърватското право и подлежащи на облагане с данък върху печалбата в Хърватия“.

3.

В приложение I към Директива 2008/7/ЕО се вмъква следната точка:

„11а)

Дружества по хърватското право, известни като:

i)

dioničko društvo

ii)

društvo s ograničenom odgovornošću“.

4.

Приложение I към Директива 2009/133/ЕО се изменя, както следва:

а)

в част А се добавя следната буква:

„ка)

дружества според хърватското право, наречени „dioničko društvo“, „društvo s ograničenom odgovornošću“, и други дружества, учредени съгласно хърватското право и подлежащи на облагане с данък върху печалбата в Хърватия;“

б)

в част Б след вписването за Франция се вмъква следното:

„—

porez na dobit в Хърватия,“.

5.

Приложение I към Директива 2011/96/ЕС се изменя, както следва:

а)

в част А се вмъква следната буква:

„ка)

дружества съгласно хърватското право, наречени „dioničko društvo“, „društvo s ograničenom odgovornošću“, и други дружества, учредени съгласно хърватското право и подлежащи на облагане с данък върху печалбата в Хърватия;“

б)

в част Б след вписването за Франция се вмъква следното:

„—

porez na dobit в Хърватия,“.