6.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 294/44


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 4 ноември 2013 година

за изменение на Препоръка 2006/576/ЕО по отношение на Т-2 токсин и HT-2 токсин в комбинирани фуражи за котки

(текст от значение за ЕИП)

(2013/637/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

Т-2 токсинът и HT-2 токсинът са микотоксини, които се произвеждат от различни гъби от рода Fusarium. Т-2 токсинът се метаболизира бързо до голям брой продукти, като НТ-2 токсинът е един от основните метаболити.

(2)

По искане на Комисията Експертната група по замърсителите в хранителната верига (CONTAM) към Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие становище относно рисковете за здравето на животните и за общественото здраве, свързани с наличието на Т-2 токсин и HT-2 токсин в храните и фуражите (1).

(3)

Що се отнася до риска за здравето на животните, CONTAM стигна до заключението, че настоящата експозиция на Т-2 токсин и HT-2 токсин, определена в оценките, е малко вероятно да бъде заплаха за здравето на преживните животни, зайците и рибата. По отношение на свинете, птиците, конете и кучетата оценките за експозицията на Т-2 токсин и HT-2 токсин показват, че рискът от неблагоприятни последици за здравето е малък. Котките са сред най-чувствителните животински видове. Поради ограничените данни и тежките неблагоприятни последици за здравето при ниски дози не бе възможно да се установи ниво без наблюдаван неблагоприятен ефект (NOAEL), нито най-ниската доза, при която се наблюдава неблагоприятен ефект (LOAEL).

(4)

Предвид заключенията от научното становище е необходимо да се направят проучвания, чрез които да се събере информация за факторите, водещи до относително високи нива на T-2 токсин и НТ-2 токсин в зърнено-житните култури и зърнените продукти, както и за въздействието, което оказва преработката на фуражите и храните. Поради това беше приета Препоръка 2013/165/ЕС на Комисията (2), в която се препоръчва провеждането на такива проучвания.

(5)

Поради токсичността на Т-2 токсин и HT-2 токсин за котките е целесъобразно освен това да се определи ориентировъчна стойност за сумата от Т-2 токсин и HT-2 токсин във фуражите за котки, която да се прилага при определяне на допустимостта на фуражите за котки по отношение на наличието в тях на Т-2 токсин и HT-2 токсин. Следователно Препоръка 2006/576/ЕО на Комисията (3) следва да бъде изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

В приложението към Препоръка 2006/576/ЕО се добавя следното вписване след вписването за фумонизин B1 + B2:

„Микотоксин

Продукти, предназначени за хранене на животни

Ориентировъчна стойност в mg/kg (ppm), отнасяща се за фуражи със съдържание на влага от 12 %

Т-2 + НТ-2 токсини

Комбинирани фуражи за котки

0,05“

Съставено в Брюксел на 4 ноември 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  Експертна група по замърсителите в хранителната верига (CONTAM) към ЕОБХ; Научно становище относно рисковете за здравето на животните и за общественото здраве, свързани с наличието на Т-2 токсин и HT-2 токсин в храните и фуражите. Бюлетин на ЕОБХ, 2011 г.; 9(12):2481. [187 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2481. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(2)  Препоръка 2013/165/ЕС на Комисията от 27 март 2013 г. относно наличието на Т-2 токсин и HT-2 токсин в зърнено-житните култури и зърнените продукти (ОВ L 91, 3.4.2013 г., стр. 12).

(3)  Препоръка 2006/576/ЕО на Комисията от 17 август 2006 г. относно присъствието на деоксиниваленол, зеараленон, охратоксин А, Т-2 и HT-2 токсини и фумонизини в продукти, предназначени за фуражи (ОВ L 229, 23.8.2006 г., стр. 7).