19.9.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/10


ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2013 година

относно принципите, приложими за SOLVIT

(текст от значение за ЕИП)

(2013/461/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 292 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 26 от ДФЕС вътрешният пазар се определя като пространство без вътрешни граници, в което свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е гарантирано. В член 4, параграф 3 от ДЕС се изисква от държавите членки да предприемат всички подходящи мерки, за да изпълнят изцяло своите задължения в съответствие с правото на Съюза.

(2)

Вътрешният пазар предлага множество възможности за лицата, които искат да живеят и работят в друга държава членка и за предприятията, които желаят да разширят своите пазари. Като цяло, въпреки че вътрешният пазар функционира добре, понякога възникват проблеми, свързани с неспазване на правото на Съюза от публичните органи.

(3)

В отговор на Препоръка 2001/893/ЕО на Комисията от 7 декември 2001 г. относно принципите за използване на „SOLVIT“ — мрежата за решаване на проблеми в рамките на вътрешния пазар (1) SOLVIT бе създадена като мрежа от центрове, изградени от държавите членки в рамките на техните собствени национални администрации, като бързо и неформално средство за решаване на проблемите, с които се сблъскват физическите лица и предприятията при упражняване на правата си на вътрешния пазар.

(4)

Въпреки че SOLVIT е неформална мрежа с прагматична насоченост, тя допринася да се гарантира, че намерените решения са в съответствие с правото на Съюза. SOLVIT се основава на прозрачен процес за разрешаване на проблеми с участието на две държави членки. Въпреки че Комисията обичайно не участва в самия процес на разрешаването на проблеми, тя осъществява тесни връзки с центрове на SOLVIT, предлага редовни правни обучения, а при някои сложни случаи предоставя и неофициални консултации. Тя също така следи разглеждането на случаите в рамките на SOLVIT и постигнатите резултати чрез онлайн база данни и може да се намесва, когато сметне, че предложените решения от центровете на SOLVIT не са в съответствие с правото на Съюза. Горепосочената организация на дейността не само допринася за законосъобразността на резултатите в отделните случаи, но резултатите от оценката също така показват, че работата на SOLVIT е довела до цялостно подобряване на спазването на правото на Съюза от страна на националните органи.

(5)

SOLVIT се разви значително от създаването си. Сега в рамките на тази мрежа се разглеждат десет пъти повече случаи, отколкото преди десет години. SOLVIT също така разглежда много по-широко разнообразие от случаи от първоначално предвиденото. По-голямата част от случаите се разрешават успешно в рамките на средно девет седмици, което води до по-голяма степен на удовлетвореност сред лицата и предприятията, които са използвали SOLVIT.

(6)

Макар че SOLVIT е успешна инициатива, с разрастването на услугата се увеличиха и срещаните трудности. Задълбочената оценка на мрежата, извършена през 2010 г., показва, че не всички центрове на SOLVIT разполагат с еднакви ресурси или са с еднакво добро местоположение. Поемането на случаи и равнището на предлаганите услуги също варират в рамките на мрежата. Освен това твърде малко физически лица и предприятия се ориентират към SOLVIT.

(7)

Въз основа на тези констатации е необходимо да се вземат мерки за по-нататъшното засилване на SOLVIT и за увеличаване на нейната публичност в интернет и извън него, както се подчертава в работния документ на службите на Комисията „Подобряване на ефективното решаване на проблемите на единния пазар“, в съобщението „По-добро управление за единния пазар“ (2) и в Доклада за гражданството на ЕС (3). Като част от тези мерки Препоръка 2001/893/ЕО следва да бъде заменена с нова. Тази нова препоръка има за цел да даде повече яснота относно целените от SOLVIT резултати въз основа на най-добрите практики. В нея се определят целите и стандартите за държавите членки и Комисията, за да се гарантира, че предприятията и гражданите получават ефективна помощ в случаите, когато правото на Съюза не е спазено. С нея също така се цели да се подсигури, че центровете на SOLVIT прилагат едни и същи правила и предоставят последователно същия вид услуга в рамките на цялата мрежа.

(8)

С цел да се гарантира последователно тълкуване на мандата в рамките на цялата мрежа, настоящата препоръка определя видовете случаи, които следва да бъдат разглеждани от SOLVIT. В Препоръка 2001/893/ЕО се предвижда, че SOLVIT се занимава със случаи на „неправилно прилагане“ на „правилата на единния пазар“. Определянето на обхвата по този начин доведе до непоследователност. Бе изтъкнато, на първо място, че терминът неправилно прилагане предполага, че центровете на SOLVIT не могат да разглеждат случаи, при които националните правила противоречат на правото на Съюза (т.нар. „структурни случаи“), и на второ място, че SOLVIT може да действа само когато въпросното законодателство на Съюза има правно основание, свързано с вътрешния пазар.

(9)

Случаите от компетентността на SOLVIT вече са определени като всички трансгранични проблеми, причинени от евентуално нарушение на правото на Съюза в областта на вътрешния пазар от публичен орган, когато и доколкото тези проблеми не са обект на съдебно производство на национално равнище или на равнище ЕС.

(10)

Терминът „нарушение“ се използва, за да се уточни, че центровете на SOLVIT приемат като случаи от компетентността на SOLVIT всички ситуации, в които публичните органи не спазват правото на Съюза в областта на вътрешния пазар, независимо от основната причина за проблема. По-голямата част от случаите, разглеждани от SOLVIT, отразяват ситуации, в които публичният орган неправилно прилага правото на Съюза в областта на вътрешния пазар. Центровете на SOLVIT обаче показаха също, че са в състояние да осигурят ефективна помощ при възникването на структурни проблеми. Въпреки че този вид проблеми представляват само незначителна част от всички случаи от компетентността на SOLVIT, разглеждането на такива случаи от SOLVIT е важно, за да се гарантира, че тези проблеми не остават незабелязани. SOLVIT предлага най-добрата гаранция за ефективно справяне със структурните проблеми на подходящо равнище.

(11)

В настоящата препоръка се потвърждава, че SOLVIT се занимава със случаи, в които е налице трансграничен проблем с публичен орган. Критерият „трансграничност“ гарантира, че случай от компетентността на SOLVIT се разглежда от центровете на SOLVIT в две държави членки, което осигурява прозрачност и качество на резултатите. Критерият, свързан с публичния орган, се дължи на факта, че SOLVIT е част от националната администрация и действа само на неформална основа.

(12)

Целта на настоящата препоръка е също така да се уточни нивото на услугите, което гражданите и предприятията могат да очакват от SOLVIT. Тя показва по какъв начин жалбоподателите следва да бъдат уведомени и каква минимална помощ следва да им се предлага. Тя също така уточнява различните процедурни стъпки и срокове, които трябва да бъдат спазвани при разглеждането на случаи от SOLVIT, заедно с действията, които следва да се предприемат, когато случаят не може да бъде решен.

(13)

Освен това с настоящата препоръка се формулират минималните стандарти, които центровете на SOLVIT следва да спазват, по отношение на организацията, правните консултации и връзките с други мрежи. В нея се пояснява също така ролята на Комисията в рамките на мрежата SOLVIT.

(14)

Комисията наскоро преструктурира онлайн базата данни на SOLVIT като самостоятелен модул в Информационната система за вътрешния пазар. Като се има предвид тази техническа интеграция, правилата, определени в Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) (4) относно обработката на лични данни и на поверителна информация, се прилагат и по отношение на процедурите на SOLVIT. В настоящата препоръка също се конкретизират някои аспекти на обработката на лични данни в рамките на SOLVIT в съответствие с Регламента за ИСВП.

(15)

Настоящата препоръка няма за цел да определи по какъв начин Комисията разглежда жалби, които са адресирани пряко до нея, и не накърнява по какъвто и да било начин ролята на Комисията като пазител на Договорите. Тя също така няма за цел да уточни ролята на „EU Pilot“ и на националните координатори на „EU Pilot“. Тези елементи са разгледани в специфични насоки, които се актуализират редовно,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ПРЕПОРЪКА:

I.   ЦЕЛ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

А.   Цел

В настоящата препоръка се формулират принципите, които ръководят функционирането на SOLVIT. SOLVIT има за цел да осигури бързи, ефективни и неформални решения на проблемите, с които се сблъскват гражданите и предприятията, когато техните права на вътрешния пазар на ЕС не се спазват от публичните органи. SOLVIT допринася за по-добро функциониране на единния пазар чрез подпомагане и насърчаване на по-добро спазване на правото на Съюза. За да се постигне тази цел, националните центрове на SOLVIT следва да работят съвместно въз основа на принципите, изложени в настоящата препоръка.

Б.   Определения

За целите на настоящата препоръка се прилагат следните определения:

1.   „Жалбоподател“: физическо или юридическо лице, което среща трансгранични проблеми и подава жалба до SOLVIT пряко или чрез посредник, или организация, която представя конкретен проблем от името на свой член/свои членове.

2.   „Трансграничен проблем“: проблем, с който се сблъсква жалбоподател в една държава членка, свързан с евентуално нарушение на правото на ЕС в областта на вътрешния пазар от публичен орган в друга държава членка; включително проблеми, причинени на жалбоподателите от техните собствени публични администрации, след като са упражнили правото си на свободно движение или когато са се опитали да го упражнят.

3.   „Право на Съюза в областта на вътрешния пазар“: законодателство, правила или принципи на Съюза, свързани с функционирането на вътрешния пазар по смисъла на член 26, параграф 2 от ДФЕС. Това включва правила, които сами по себе си не целят регулирането на вътрешния пазар, но които оказват влияние върху свободното движение на стоки, услуги, хора и капитали между държавите членки.

4.   „Публичен орган“: всяко звено от публичната администрация на държава членка на национално, регионално или местно ниво или всяка структура, независимо от нейната правна форма, на която е възложено, въз основа на мярка, приета от държавата, да предоставя публични услуги под контрола на държавата и която разполага за тази цел със специални правомощия извън тези, които произтичат от нормалните правила, приложими в отношенията между гражданите.

5.   „Съдебно производство“: формална процедура за разрешаване на спора пред съдебен или квазисъдебен орган. Това изключва административни обжалвания срещу органа, който е причина за проблема.

6.   „Структурен проблем“: нарушение в резултат на национално правило, което е в противоречие с правото на Съюза.

7.   „Местен център“: центърът на SOLVIT в държавата членка, която е най-тясно свързана с жалбоподателя въз основа например на националност, пребиваване, установяване или мястото, където жалбоподателят е придобил правата, за които търси защита.

8.   „Водещ център“: центърът на SOLVIT в държавата членка, в която е настъпило предполагаемото нарушение на правото на Съюза в областта на вътрешния пазар.

9.   „База данни на SOLVIT“: онлайн приложението, създадено в рамките на Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП) с цел да се подпомогне разглеждането на случаите, представени на SOLVIT.

II.   МАНДАТ НА SOLVIT

Мрежата SOLVIT се занимава с разрешаването на проблеми с трансграничен характер, причинени от евентуално нарушение на правото на Съюза в областта на вътрешния пазар от публичен орган, когато и доколкото тези проблеми не са обект на съдебно производство на национално равнище или на равнището на Съюза. SOLVIT допринася за по-добро функциониране на единния пазар чрез подпомагане и насърчаване на по-добро спазване на правото на Съюза.

III.   УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ SOLVIT

Държавите членки следва да гарантират, че жалбоподателите могат да се възползват от следните минимални услуги:

1.

Центрове на SOLVIT следва да бъдат достъпни по телефон или електронна поща и следва да осигуряват бърз отговор на съобщенията, адресирани до тях.

2.

Жалбоподателите следва да получат в рамките на една седмица първа реакция по проблема, включително посочване дали SOLVIT би могла да поеме случая, ако това е възможно въз основа на предоставената информация. При необходимост те в същото време се приканват да предоставят всички документи, необходими за разглеждане на случая. В срок от един месец след тази първа преценка и ако преписката е пълна, жалбоподателите следва да получат потвърждение за това дали техният случай е приет от водещия център и е образувана преписка от SOLVIT.

3.

Когато определен проблем не може да бъде приет за разглеждане като случай от компетентността на SOLVIT, жалбоподателите следва да бъдат уведомени за причините и за други възможни начини на действие, които биха могли да им помогнат да преодолеят проблема, включително насочване или препращане на преписката, когато е възможно, към друга съответна мрежа за предоставяне на информация или за решаване на проблеми или към съответните национални компетентни органи.

4.

В срок от десет седмици от датата на образуване на преписката жалбоподателят следва да получи решение на проблема си, което може да включва обяснение за приложимото право на Съюза. При някои изключителни обстоятелства, и особено когато се очаква постигане на скорошно решение на проблема или когато се касае за структурен проблем, преписката може да остане отворена до максимум десет седмици след крайния срок, при условие че жалбоподателят е информиран за това.

5.

Жалбоподателите трябва да бъдат информирани относно неформалния характер на SOLVIT и относно процедурите и сроковете, които се прилагат. Тази информация следва да включва информация за други възможни средства за обжалване, предупреждение, че разглеждането на случаи в рамките на SOLVIT не прекъсва сроковете за обжалване в държавите членки и че решенията, предлагани от SOLVIT, са неофициални и не подлежат на обжалване. Жалбоподателите следва също така да бъдат информирани, че предоставяните от SOLVIT услуги са безплатни. Жалбоподателите следва да бъдат редовно информирани за състоянието на техния случай.

6.

Като се има предвид, че процедурата в рамките на мрежата SOLVIT е с неформален характер, тя не представлява пречка жалбоподателят да започне формално производство на национално равнище, което ще доведе до прекратяване на преписката от SOLVIT.

7.

При намиране на успешно решение на проблема жалбоподателят следва да бъде информиран за действията, които трябва да се предприемат, за да се възползва от предложеното решение.

8.

Веднага след като стане ясно, че даден случай не може да бъде разрешен в рамките на SOLVIT, преписката следва да се прекрати и жалбоподателят следва да бъде уведомен незабавно. В такъв случай SOLVIT следва също така да информира жалбоподателя за други възможни начини за правна защита на национално равнище или на равнището на Съюза. Ако жалбоподателите бъдат насочени да подадат жалба до Комисията, центрове на SOLVIT ги насърчават да посочат предходната процедура в рамките на SOLVIT (като посочат референтен номер и кратко обобщение на тази процедура). Нерешените случаи следва да бъдат системно докладвани на Комисията чрез базата данни.

9.

След приключване на случая жалбоподателите трябва да бъдат поканени да изразят своето мнение относно разглеждането на случая от SOLVIT.

IV.   ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЦЕНТРОВЕТЕ НА SOLVIT

1.

Всяка държава членка следва да има център на SOLVIT.

2.

За да се осигури изпълнението от центровете на SOLVIT на задачите, установени в настоящата препоръка, държавите членки следва да гарантират, че центровете на SOLVIT:

а)

имат достатъчно на брой и добре обучен персонал с оперативни знания на повече от един език на Съюза, когато е необходимо, за да се осигури бърза и прозрачна комуникация с други центрове на SOLVIT;

б)

разполагат с адекватни правни познания или със съответен опит в прилагането на правото на Съюза, за да могат да извършват независима правна оценка на случаите;

в)

са разположени в звено от националната администрация, разполагащо с достатъчни правомощия за координация, за да са в състояние да гарантират правилното прилагане на правото на Съюза в рамките на своята администрация;

г)

са в състояние да изградят мрежа в рамките на националната администрация с цел достъп до специфични правни консултации и подкрепа, необходими, за да се намерят практически решения на случаите.

V.   ПРОЦЕДУРА НА SOLVIT

А.   Принципи, ръководещи разглеждането на случаите от SOLVIT

1.

Всички случаи, отнесени до SOLVIT, следва да се разглеждат от два центъра на SOLVIT — местния център и водещия център.

2.

Местният и водещият център следва да си сътрудничат по открит и прозрачен начин с цел намиране на бързи и ефективни решения за жалбоподателите.

3.

Местният и водещият център следва да постигнат съгласие какъв език да използват, за да общуват помежду си, като вземат предвид целта за решаване на проблемите чрез неофициални контакти възможно най-бързо и ефективно и като гарантират прозрачност и отчетност.

4.

Всички проблеми, за които е била получена жалба, оценките, извършени от участващите центрове на SOLVIT, предприетите стъпки и предложените решения следва да бъдат регистрирани в базата данни на SOLVIT по ясен и изчерпателен начин. Когато даден случай включва структурни проблеми, той следва да бъде отбелязван като такъв в базата данни, така че да се позволи на Комисията да следи системно такива случаи.

5.

Предложените решения трябва да са винаги в пълно съответствие с правото на Съюза.

6.

Центровете на SOLVIT следва да спазват подробните правила за разглеждане на случаите, изложени в наръчника на SOLVIT за разглеждане на случаи, който ще бъде редовно преразглеждан от Комисията в сътрудничество с центровете на SOLVIT.

Б.   Местен център

1.

Местният център трябва да регистрира всички получени жалби за правни проблеми, независимо дали могат или не могат да бъдат класифицирани като случаи от компетентността на SOLVIT.

2.

След като местният център приеме дадена жалба като попадаща в компетентността на SOLVIT, той следва да състави пълна преписка и да извърши цялостен правен анализ на проблема, преди да го представи на водещия център.

3.

Когато получи предложение за решение от водещия център, включително изясняване на приложимо право на ЕС, той следва да се увери, че решението е в съответствие с правото на Съюза.

4.

Местният център следва да предоставя навременна и подходяща информация по време на съответните етапи от процедурата.

В.   Водещ център

1.

Водещият център следва да потвърди приемането на даден случай в срок от една седмица след представянето му от местния център.

2.

Водещият център следва да се стреми към намиране на решения за жалбоподателите, включително изясняване на приложимото право на Съюза, и следва редовно да информира местния център за напредъка на процедурата.

3.

Когато проблемът, представен от жалбоподателя, е структурен проблем, водещият център следва да оцени във възможно най-кратки срокове дали проблемът може да бъде решен чрез процедурата на SOLVIT. Ако счете, че това не е възможно, той следва да прекрати преписката и да информира съответните национални органи, отговорни за правилното прилагане на правото на Съюза в тази държава членка, за да се гарантира, че нарушението на правото на Съюза е преустановено. Комисията следва също да бъде уведомена посредством базата данни.

VI.   РОЛЯ НА КОМИСИЯТА

1.

Комисията подпомага и подкрепя функционирането на SOLVIT чрез:

а)

организиране на редовни обучения и мероприятия в рамките на мрежата в сътрудничество с националните центрове на SOLVIT;

б)

изготвяне и актуализиране на наръчник за разглеждане на случаи от SOLVIT в сътрудничество с националните центрове на SOLVIT;

в)

предоставяне на подкрепа за разглеждане на случаите по искане на центровете на SOLVIT. При сложни случаи това може да включва предоставяне на неформални правни консултации. Службите на Комисията следва да отговарят на исканията за неформални правни съвети в рамките на две седмици. Тези консултации могат да бъдат само неформални и не обвързват по никакъв начин Комисията;

г)

управление и поддръжка на базата данни на SOLVIT и на публичен интерфейс и предоставяне на специално обучение и материали, за да се улесни използването им от центровете на SOLVIT;

д)

мониторинг на качеството и постигнатите резултати от центровете на SOLVIT и на разглежданите случаи. В случаите, представляващи структурни проблеми, Комисията следи случая отблизо и при необходимост предоставя консултации и подкрепа, за да гарантира, че структурният проблем е решен. Комисията преценява дали нерешените структурни проблеми изискват последващи действия;

е)

осигуряване на подходяща комуникация между SOLVIT, CHAP (5) и EU Pilot (6) с цел да се гарантират подходящи последващи действия във връзка с нерешените от SOLVIT случаи, да се наблюдават структурните случаи и да се избягва дублиране на разглеждането на жалби;

ж)

информиране на центровете на SOLVIT, по тяхно искане, за последващите действия от страна на Комисията по неразрешени случаи, ако жалбата е била подадена до Комисията.

2.

Когато е уместно, Комисията може да отнесе до SOLVIT получени от нея жалби с оглед намирането на бързо и неформално решение, при условие че е получено съгласието на жалбоподателя.

VII.   КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И ДОКЛАДВАНЕ

1.

Центровете на SOLVIT следва да извършват редовни проверки на качеството на помощта по случаите, които те разглеждат като местни центрове и като водещи центрове, съгласно предвиденото в наръчника за разглеждане на случаи.

2.

Службите на Комисията провеждат редовни цялостни проверки на качеството по отношение на всички случаи и сигнализират евентуалните проблеми на центровете на SOLVIT, които следва да предприемат подходящи действия за отстраняване на установените недостатъци.

3.

Комисията докладва редовно относно качеството и постигнатите резултати от SOLVIT. Тя също така изготвя доклад относно вида на проблемите, отнесени до SOLVIT, и разглежданите в рамките на SOLVIT случаи с цел определяне на тенденциите и идентифициране на оставащите проблеми на вътрешния пазар. В тази рамка за отчитане Комисията докладва отделно структурните случаи.

VIII.   ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МРЕЖАТА

1.

Комисията насърчава европейските организации на заинтересованите страни и институциите на Съюза да се информират и използват SOLVIT и подобрява достъпността на SOLVIT и наличната за мрежата информация чрез онлайн средства.

2.

Държавите членки следва да гарантират лесен достъп до информацията и до услугите на SOLVIT, по-специално по отношение на всички полезни уебсайтове на публичната администрация.

3.

Държавите членки следва също така да предприемат действия за повишаване на осведомеността относно SOLVIT сред съответните заинтересовани лица. Комисията предоставя подкрепа на такива действия.

IX.   СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ МРЕЖИ И ЗВЕНА ЗА КОНТАКТ

1.

За да се гарантира, че жалбоподателите получават ефективна помощ, центровете на SOLVIT следва да си сътрудничат с други европейски и национални мрежи за информация и помощ, като например „Вашата Европа“, „Europe Direct“, „Вашата Европа — Съвети“, мрежата „Enterprise Europe“, EURES, Европейски потребителски центрове, мрежата FIN-NET и Европейската мрежа на омбудсманите. Центровете на SOLVIT следва също така да установят добри работни отношения със съответните национални членове на Административната комисия за координиране на социалната сигурност, за да се даде възможност за ефективно разглеждане на случаи, свързани със социалната сигурност.

2.

Центровете на SOLVIT следва да бъдат в постоянен контакт и тясно да сътрудничат с националните си звена за контакт за EU Pilot, за да се осигури подходящ обмен на информация относно случаите и получените жалби.

3.

Комисията улеснява това сътрудничество — наред с другото чрез организиране на съвместни мероприятия в мрежа и осигуряване на технически средства за връзка с мрежите и звената за контакт, посочени в точка 1 (7).

X.   ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Обработката на лични данни за целите на настоящата препоръка, по-специално изискванията за прозрачност и правата на субектите на данни, се уреждат от Регламента за ИСВП. В съответствие с този регламент следва да се прилага следното:

1.

Жалбоподателите следва да имат възможност да подават жалбите си до SOLVIT чрез публичен интерфейс, свързан с Информационната система за вътрешния пазар, предоставен на тяхно разположение от Комисията. Жалбоподателите не разполагат с достъп до базата данни на SOLVIT.

2.

Местните и водещите центрове следва да имат достъп до базата данни на SOLVIT и да могат да разглеждат съответните случаи чрез тази база данни. Това включва достъп до личните данни на жалбоподателя.

3.

Други центрове на SOLVIT, които не участват в разглеждането на конкретен случай, и Комисията следва да имат достъп само за четене на анонимна информация по случая.

4.

Местният център обикновено оповестява самоличността на жалбоподателя на водещия център за улесняване на разрешаването на проблемите. Жалбоподателят следва да бъде информиран за това в началото на процедурата, като му се предоставя възможност да направи възражение, като в този случай самоличността на жалбоподателя няма да бъде оповестена.

5.

Предоставената от жалбоподателя информация следва да се използва от водещия център и от заинтересованите публични органи единствено за целите на разрешаване на случая. Длъжностните лица, участващи в разглеждането на случая, обработват личните данни само за целите, за които те са предоставени. Следва да се вземат подходящи мерки за защита на чувствителна търговска информация, с изключение на лични данни.

6.

Даден случай може да се прехвърли към друга мрежа или организация за решаване на проблеми само със съгласието на жалбоподателя.

7.

Персоналът на Комисията има достъп до личните данни на жалбоподателите само когато това е необходимо с цел да:

а)

се избегне паралелно разглеждане на един и същ проблем, представен на Комисията или на друга институция на Съюза, посредством друга процедура;

б)

се предоставят неформални правни съвети в съответствие с раздел VI;

в)

се вземе решение относно възможни последващи мерки във връзка със случаи, които вече са разгледани от SOLVIT;

г)

се решат технически въпроси, засягащи базата данни на SOLVIT.

8.

Личните данни, свързани със случаите, разглеждани от SOLVIT, следва да бъдат блокирани в Информационната система за вътрешния пазар 18 месеца след прекратяването на преписката по случая от SOLVIT. Анонимните описания на случаите, разгледани от SOLVIT, следва да останат в базата данни на SOLVIT и може да бъдат използвани за целите на статистиката, докладването и развитието на политиката.

XI.   ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящата препоръка замества Препоръка 2001/893/ЕО. Всички позовавания на Препоръка 2001/893/ЕО следва да се разбират като позовавания на настоящата препоръка.

XII.   НАЧАЛНА ДАТА НА ПРИЛАГАНЕ И АДРЕСАТИ

Настоящата препоръка се прилага от 1 октомври 2013 г.

Адресати на настоящата препоръка са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2013 година.

За Комисията

Michel BARNIER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 331, 15.12.2001 г., стp. 79.

(2)  COM(2012) 259 окончателен.

(3)  COM(2013) 269 окончателен.

(4)  ОВ L 316, 14.11.2012 г., стp. 1.

(5)  Complaint handling/Accueil des plaignants — Система на Комисията за регистрация на жалби.

(6)  COM(2007) 502 окончателен.

(7)  По време на приемането на настоящата препоръка техническите средства за това са осигурени за „Вашата Европа — Съвети“ и са разработени за Europe Direct.