18.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 341/73


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2013 година

за създаване на Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия и за отмяна на Решение 2004/20/ЕО и Решение 2007/372/ЕО

(2013/771/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (1), и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 58/2003 оправомощава Комисията да делегира правомощия на изпълнителните агенции за цялостно или частично изпълнение на програма или проект на Съюза, от нейно име и на нейна отговорност.

(2)

Целта на оправомощаването на изпълнителни агенции е да се даде възможност на Комисията да се съсредоточи върху основните си дейности и функции, които не може да възложи външно, без при това да изгуби контрола върху и крайната отговорност за дейностите, управлявани от тези изпълнителни агенции.

(3)

Делегирането на свързаните с изпълнението на дадена програма задачи на изпълнителна агенция изисква ясно разграничение между етапа на програмиране, където се изисква голяма степен на свобода на преценката при избора на варианти въз основа на политически съображения, което се осъществява от Комисията, и етапа на изпълнение на програмата, което следва да бъде поверено на изпълнителната агенция.

(4)

С Решение 2004/20/ЕО на Комисията (2) беше създадена Изпълнителна агенция „Интелигентна енергия“ (наричана по-долу „Агенцията“), на която беше поверено управлението на дейностите на Общността в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност.

(5)

Впоследствие Комисията промени мандата на Агенцията с Решение 2007/372/ЕО (3), като го разшири така, че да обхване управлението на нови проекти и програми в областта на иновациите, предприемачеството и мобилността, и промени наименованието на Агенцията на Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации.

(6)

Агенцията, създадена с Решение 2004/20/ЕО, показа, че възлагането на управлението на специфични оперативни програми позволява на съответните генерални дирекции да се съсредоточат върху свързаните с политиката аспекти на програмите. Като се имат предвид продължаващите ограничения в бюджета на ЕС, делегирането на задачи на изпълнителна агенция се оказва икономически по-ефективно. Двете междинни оценки на Агенцията показват, че като цяло агенцията работи добре и представлява ефикасен и ефективен механизъм за осъществяване на инициативите, за които носи оперативна отговорност.

(7)

В съобщението си от 29 юни 2011 г.„Бюджет за стратегията „Европа 2020“ (4) Комисията предложи да се използва възможността за по-широко използване на съществуващите изпълнителни агенции за изпълнението на програми на Съюза в следващата многогодишна финансова рамка.

(8)

Анализът на разходите и ползите (5), извършен в съответствие с член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 58/2003, показа, че очакваните разходи ще възлязат на 295 млн. евро в сравнение с 399 млн. евро при сценария с вътрешно управление. Що се отнася до ползите, от прилагането на сценария с възлагане на агенция се очаква повишаване на ефективността в размер на 104 млн. евро в сравнение със сценария с вътрешно управление. Освен това хармонизирането на по-съгласувани програмни портфейли с основните области на компетентност на Агенцията и нейния облик ще доведе до значителни преимущества в качествено отношение. Анализът показва, че чрез обединяване на управлението на „Хоризонт 2020 — Рамкова програма за научни изследвания и иновации“ (2014—2020 г.) (6) (наричана по-долу „Хоризонт 2020“), Програмата за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (7) (2014—2020 г.) (наричана по-долу COSME) и Програмата за околната среда и действията по климата (8) (наричана по-долу „LIFE“) Агенцията ще се възползва от синергии, опростяване и икономии от мащаба. Обединяването на всички аспекти на инструмента за МСП на програмата „Хоризонт 2020“ допълнително ще осигури единна точка за достъп на потенциалните бенефициенти и ще гарантира последователно предоставяне на услуги. В рамките на Европейския фонд за морско дело и рибарство (9) (наричан по-нататък ЕФМДР) действията, предвидени в направлението за интегрирана морска политика, съответстват особено добре на настоящия профил на Агенцията, свързан с иновациите и конкурентоспособността. Прехвърлянето на управлението на задачите, наследени от програмата „Марко Поло“ (2007—2013 г.), на Изпълнителната агенция за иновациите и мрежите допълнително ще централизира управлението на инфраструктурни програми за транспорт в споменатата по-горе агенция и следователно ще предостави на бенефициентите единна точка за достъп до финансиране.

(9)

За да се придаде съгласуван облик на изпълнителните агенции, доколкото е възможно, Комисията групира работата по тематични области на политиката при разработването на техните нови мандати.

(10)

На Агенцията следва да се повери управлението на програмата LIFE, наследник на предходната програма „LIFE+“, която в рамките на многогодишната финансова рамка (2007—2013 г.) се управляваше вътрешно от Комисията. Управлението на програмата LIFE включва изпълнението на технически проекти, които не предполагат вземането на политически решения, и изисква високо ниво на техническа и финансова компетентност по време на целия цикъл на проекта. LIFE се характеризира с проекти, които генерират голям брой хомогенни и стандартизирани операции.

(11)

На Агенцията следва да се повери управлението на части от COSME, които се явяват продължения на Програмата за предприемачество и иновации по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации за периода 2007—2013 г. (10) (наричани по-долу „Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации), които понастоящем се управляват отчасти от Агенцията и отчасти вътрешно от Комисията. Управлението на частите от COSME, които се поверяват на Агенцията, включва изпълнението на технически проекти, които не предполагат вземането на политическо решение, и изисква високо ниво на техническа и финансова компетентност по време на целия цикъл на проекта. Някои части на COSME допълнително се характеризират с проекти, които генерират голям брой хомогенни и стандартни операции.

(12)

На Агенцията следва да се повери управлението на части от ЕФМДР в областта на интегрираната морска политика (ИМП), контрола и научните препоръки и знания, които продължават подобни дейности, управлявани вътрешно от Комисията в периода на многогодишната финансова рамка (2007—2013 г.). Управлението на ЕФМДР включва изпълнението на технически проекти, които не предполагат вземането на политическо решение, и изисква високо ниво на техническа и финансова компетентност по време на целия цикъл на проекта.

(13)

На Агенцията следва да се повери управлението на следните части на „Хоризонт 2020“:

а)

части от част II – „Водещи позиции в промишлеността“, които се характеризират с проекти, генериращи голям брой хомогенни и стандартизирани операции;

б)

части от част III „Обществени предизвикателства“, включващи изпълнението на технически проекти, които не предполагат вземането на политическо решение и изискват високо ниво на техническа и финансова компетентност по време на целия цикъл на проекта.

(14)

На Агенцията следва да се повери управлението на задачите, наследени от вече делегираните ѝ дейности като част от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации от многогодишната финансова рамка (2007—2013 г.): програмата „Интелигентна енергия — Европа“ (ИЕЕ II), мрежата „Enterprise Europe“, бизнес порталът „Вашата Европа“, „Европейското бюро за помощ относно ПИС“, инициативата за екологични иновации и проектът „IPorta“.

(15)

Агенцията следва да отговаря за осигуряване на административното и логистичното обслужване, по-конкретно когато централизирането на това обслужване води до създаването на допълнителни ползи по отношение на рентабилността и икономии от мащаба.

(16)

Следва да бъде създадена Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия. Тя следва да замени и наследи агенцията, създадена с Решение 2004/20/ЕО, изменено с Решение 2007/372/ЕО. Тя следва да работи в съответствие с общия статут, установен с Регламент (ЕО) № 58/2003.

(17)

Решение 2004/20/ЕО и Решение 2007/372/ЕО следва да бъдат отменени и следва да се предвидят преходни разпоредби.

(18)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета за изпълнителните агенции,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Създаване

Създава се Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (наричана по-долу „Агенцията“), която замества изпълнителната агенция, създадена с Решение 2004/20/ЕО, изменено с Решение 2007/372/ЕО, от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2024 г. и е неин правоприемник, а статутът ѝ се регулира от Регламент (ЕО) № 58/2003.

Член 2

Седалище

Седалището на агенцията е в Брюксел.

Член 3

Цели и задачи

1.   Агенцията отговаря за управлението на определени направления на следните програми на Съюза:

а)

Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (COSME) (2014—2020 г.) (11);

б)

Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) (2014—2020 г.) (12);

в)

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) (13), включително интегрираната морска политика (ИМП), контролът и научните препоръки и знания;

г)

Рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) („Хоризонт 2020“) (14) — части от част II „Водещи позиции в промишлеността“ и част III „Обществени предизвикателства“.

Първата алинея се прилага от датата на влизане в сила на всяка от тези програми и при условие че те влязат в сила.

2.   С настоящото на Агенцията се поверява управлението на задачите, наследени от следните програми по ПКИ:

а)

програмата „Интелигентна енергия — Европа“ (ИЕЕ II);

б)

инициативата за екологични иновации на ПКИ;

в)

мрежата „Enterprise Europe“;

г)

бизнес портала „Вашата Европа“;

д)

„Европейското бюро за помощ относно ПИС“;

е)

проекта „IPorta“.

3.   Агенцията отговаря за следните задачи по изпълнението на частите от програмите на Съюза, посочени в параграфи 1 и 2:

а)

управлението на някои или всички етапи от изпълнението на програмите и някои или всички фази от цикъла на специфични проекти въз основа на съответните работни програми, приети от Комисията, когато Комисията я е оправомощила за това в акта за делегиране;

б)

приемането на инструментите за изпълнение на бюджета за приходите и разходите и осъществяването на всички операции, необходими за управлението на програмата, когато Комисията я е оправомощила за това в акта за делегиране;

в)

предоставянето на подкрепа при изпълнението на програмите, когато Комисията я е оправомощила за това в акта за делегиране.

4.   Агенцията може да отговаря за осигуряване на административно и логистично обслужване, ако такова е предвидено в акта за делегиране, в полза на изпълняващите програмите организации и в обхвата на посочените в акта програми.

Член 4

Срок на назначенията

1.   Членовете на управителния комитет се назначават за срок от две години.

2.   Директорът се назначава за срок от пет години.

Член 5

Контрол и отчет на изпълнението

Агенцията подлежи на контрол от Комисията и редовно докладва за напредъка по изпълнението на програмите, които са ѝ поверени, съгласно условията и периодичността, уточнени в акта за делегиране.

Член 6

Изпълнение на оперативния бюджет

Агенцията изпълнява оперативния си бюджет в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията (15).

Член 7

Отмяна и преходни разпоредби

1.   Решение 2004/20/ЕО и Решение 2007/372/ЕО се отменят считано от 1 януари 2014 г. Позоваването на отменените решения се тълкува като позоваване на настоящото решение.

2.   Агенцията се счита за правоприемник на изпълнителната агенция, създадена с Решение 2004/20/ЕО, изменено с Решение 2007/372/ЕО.

3.   Без да се засягат резултатите от преразглеждането на категоризацията на командированите служители, предвидено в акта за делегиране, настоящото решение не засяга правата и задълженията на персонала, нает от Агенцията, включително нейния директор.

Член 8

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 1 януари 2014 г.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 85.

(3)  ОВ L 140, 1.6.2007 г., стр. 52.

(4)  СОМ(2011) 500 окончателен.

(5)  Анализ на разходите и ползите от делегирането на определени задачи, свързани с изпълнението на програмите на Съюза за периода 2014—2020 г., на изпълнителните агенции (окончателен доклад), 19 август 2013 г.

(6)  COM(2011) 809 окончателен.

(7)  COM(2011) 834 окончателен.

(8)  COM(2011) 874 окончателен.

(9)  COM(2011) 804 окончателен.

(10)  ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15.

(11)  COM(2011) 834 окончателен

(12)  COM(2011) 874 окончателен

(13)  COM(2011) 804 окончателен

(14)  COM(2011) 809 окончателен

(15)  ОВ L 297, 22.9.2004 г., стp. 6.