7.9.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 240/23


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 5 септември 2013 година

относно стандартния коефициент на използване на капацитета съгласно член 18, параграф 2 от Решение 2011/278/ЕС

(текст от значение за ЕИП)

(2013/447/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 10а от нея,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се даде възможност на държавите членки да определят в съответствие с член 18, параграфи 1 и 3 от Решение 2011/278/ЕС на Комисията (2) равнищата на активност на инсталациите на нови участници съгласно член 3, буква з) от Директива 2003/87/ЕО, Комисията трябва да определи и публикува стандартни коефициенти на използване на капацитета.

(2)

За целите на изчисляването на броя на безплатните квоти за емисии, които трябва да бъдат разпределени за инсталациите на нови участници, отговарящи на условията за такова разпределение в периода 2013—2020 г., държавите членки трябва да определят равнищата на активност на тези инсталации. Във връзка с това стандартният коефициент на използване на капацитета е необходим, за да се определи продуктовото равнище на активност за продуктите, за които е определен продуктов показател в приложение I към Решение 2011/278/ЕС. За инсталациите на нови участници, с изключение на участниците, считани за нови поради значително увеличаване на капацитета, това равнище на активност се определя чрез умножаване на първоначалния инсталиран капацитет за производството на продукта в съответствие с член 17, параграф 4 от Решение 2011/278/ЕС по стандартния коефициент на използване на капацитета. За инсталациите със значително увеличаване или намаляване на капацитета държавите членки трябва да прилагат стандартния коефициент на използване на капацитета, за да определят продуктовото равнище на активност за добавения или намаления капацитет на съответната подинсталация.

(3)

Стандартният коефициент на използване на капацитета следва да е равен на 80-ия процентил на средните стойности на годишните коефициенти на използване на капацитета за всички инсталации, произвеждащи съответния продукт. Като част от цялостното събиране на базови данни за работещи инсталации, извършвано с цел определяне на националните мерки за изпълнение (НМИ), държавите членки събираха данни за средногодишното производство на съответния продукт в периода 2005—2008 г. След това държавите членки определяха на тази основа коефициентите на използване на капацитета за съответните инсталации на тяхната територия чрез деление на тези данни за производството с първоначалния инсталиран капацитет, посочен в член 7, параграф 3 от Решение 2011/278/ЕС. После държавите членки предоставяха на Комисията тази информация като част от НМИ.

(4)

След като получи НМИ от всички държави членки и взе предвид НМИ на държавите от ЕИП-ЕАСТ, Комисията определи 80-ия процентил на средните стойности на годишните коефициенти на използване на капацитета за инсталациите, произвеждащи продукт, за който съществува показател, отчитайки необходимостта да се гарантират неутрални условия за конкуренция за промишлените дейности, извършвани в инсталации, които се експлоатират от един-единствен оператор, и производството във външни инсталации. Изчислението се основава на информацията, с която е разполагала Комисията в периода до 31 декември 2012 г.

(5)

Стандартните коефициенти на използване на капацитета са посочени по продуктови показатели в приложението към настоящото решение. Тези коефициенти се прилагат през периода 2013—2020 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Стандартните коефициенти на използване на капацитета, дадени в приложението, се използват от държавите членки за определяне на продуктовото равнище на активност за инсталациите, посочени в член 3, буква з) от Директива 2003/87/ЕО, в съответствие с член 18 от Решение 2011/278/ЕС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на първия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 5 септември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 130, 17.5.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктови показатели, посочени в приложение I към Решение 2011/278/ЕС

Стандартен коефициент на използване на капацитета (SCUF)

Показател за кокс

0,960

Показател за агломерат

0,886

Показател за течни черни метали

0,894

Показател за предварително изпечен анод

0,928

Показател за алуминий

0,964

Показател за клинкер за сив цимент

0,831

Показател за клинкер за бял цимент

0,787

Показател за вар

0,813

Показател за доломитна вар

0,748

Показател за синтерована доломитна вар

0,784

Показател за флоатно стъкло

0,946

Показател за бутилки и буркани от безцветно стъкло

0,883

Показател за бутилки и буркани от цветно стъкло

0,912

Показател за продукти от стъклени влакна с непрекъсната нишка

0,892

Показател за облицовъчни тухли (facing bricks)

0,809

Показател за настилъчни тухли (pavers)

0,731

Показател за керемиди (roof tiles)

0,836

Показател за изсушени чрез пулверизация прахообразни материали

0,802

Показател за гипсови материали

0,801

Показател за изсушен вторичен гипс

0,812

Показател за късовлакнеста сулфатна целулоза

0,808

Показател за дълговлакнеста сулфатна целулоза

0,823

Показател за сулфитна целулоза, термомеханична и механична целулоза

0,862

Показател за целулоза от вторично използвана хартия

0,887

Показател за вестникарска хартия

0,919

Показател за непокрита висококачествена хартия

0,872

Показател за висококачествена покрита хартия

0,883

Показател за хартия тип тишу

0,900

Показател за хартия за външни гладки пластове на велпапе и хартия за навълняване

0,889

Показател за непокрит картон

0,863

Показател за покрит картон

0,868

Показател за азотна киселина

0,876

Показател за адипинова киселина

0,849

Показател за винилхлориден мономер (VCM)

0,842

Показател за фенол/ацетон

0,870

Показател за суспензионен поливинилхлорид (S-PVC)

0,873

Показател за емулсионен поливинилхлорид (E-PVC)

0,834

Показател за калцинирана сода

0,926

Показател за нефтохимически продукти

0,902

Показател за въглеродна стомана от електродъгови пещи

0,798

Показател за високолегирана стомана от електродъгови пещи

0,802

Показател за леене на чугун

0,772

Показател за минерална вата

0,851

Показател за гипсови плоскости

0,843

Показател за технически въглерод

0,865

Показател за амоняк

0,888

Показател за крекинг с водна пара

0,872

Показател за ароматни съединения

0,902

Показател за стирен

0,879

Показател за водород

0,902

Показател за генераторен газ

0,902

Показател за етиленов оксид/етиленгликоли

0,840