16.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 193/19


РЕШЕНИЕ EU BAM RAFAH/1/2013 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 9 юли 2013 година

за назначаване на ръководителя на мисията на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah)

(2013/379/ЕС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 38, трета алинея от него,

като взе предвид Съвместно действие 2005/889/ОВППС на Съвета от 25 ноември 2005 г. за създаване на мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah) (1), и по-специално член 10, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Съвместно действие 2005/889/ОВППС Комитетът по политика и сигурност е оправомощен в съответствие с член 38 от Договора да взема необходимите решения с цел упражняване на политически контрол и стратегическо ръководство на мисията на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah), включително решението за назначаване на ръководител на мисията.

(2)

На 23 май 2013 г. върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предложи г-н Gerhard SCHLAUDRAFF да бъде назначен за ръководител на мисията EU BAM Rafah от 1 юли 2013 г. до 30 юни 2014 г.

(3)

С Решение 2013/355/ОВППС на Съвета от 3 юли 2013 г. за изменение и удължаване на срока на действие на Съвместно действие 2005/889/ОВППС за създаване на мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah) (2) срокът на EU BAM Rafah бе удължен до 30 юни 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Г-н Gerhard SCHLAUDRAFF се назначава за ръководител на мисията на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EU BAM Rafah) от 1 юли 2013 г. до 30 юни 2014 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 1 юли 2013 г.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2013 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

W. STEVENS


(1)  ОВ L 327, 14.12.2005 г., стр. 28.

(2)  ОВ L 185, 4.7.2013 г., стр. 16.