10.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 189/13


РЕШЕНИЕ 2013/368/ОВППС НА СЪВЕТА

от 9 юли 2013 година

за изменение на Решение 2012/392/ОВППС относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 16 юли 2012 г. Съветът прие Решение 2012/392/ОВППС (1), чийто срок на действие изтича на 15 юли 2014 г.

(2)

Референтната финансова сума в действащото в момента решение обхваща периода до 15 юли 2013 г.

(3)

Поради това Решение 2012/392/ОВППС следва да бъде изменено, за да включи референтна сума, предназначена да покрие периода до 31 октомври 2013 г.

(4)

Мисията ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 13, параграф 1 от Решение 2012/392/ОВППС се заменя със следното:

„1.   Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с EUCAP Sahel Niger, до 31 октомври 2013 г., е в размер на 8 700 000 EUR. Референтната финансова сума за следващия период се определя с решение на Съвета.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 9 юли 2013 година.

За Съвета

Председател

R. ŠADŽIUS


(1)  ОВ L 187, 17.7.2012 г., стр. 48.