26.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 54/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 26 март 2012 година

за сключване на Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход

(2013/94/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

На 26 ноември 2009 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с държавите от ЕАСТ, с участниците в Барселонския процес, с участниците в процеса на стабилизиране и асоцииране и Фарьорските острови за Регионална конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход, наричана по-нататък „Конвенцията“.

(2)

На 9 декември 2009 г. текстът на Конвенцията бе одобрен от министрите на търговията на държавите от Евромед на тяхната конференция, проведена в Брюксел.

(3)

В съответствие с Решение 2013/93/ЕС на Съвета (1) и при условие на сключването ѝ на по-късна дата, Конвенцията бе подписана от името на Европейския съюз на 14 април 2011 г.

(4)

Конвенцията следва да бъде сключена,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Регионалната конвенция за паневросредиземноморските преференциални правила за произход се одобрява от името на Европейския съюз.

Текстът на Конвенцията е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето, оправомощено, от името на Европейския съюз, да депозира инструмента за приемане, предвиден в член 10 от Конвенцията.

Член 3

Комисията представлява Европейския съюз в Съвместния комитет, създаден с член 3 от Конвенцията. Представители на държавите-членки могат да присъстват на заседанията на Съвместния комитет.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 26 март 2012 година.

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  Вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРЕВОД

РЕГИОНАЛНА КОНВЕНЦИЯ

за паневросредиземноморските преференциални правила за произход

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

ИСЛАНДИЯ,

КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН,

КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ,

наричани по-нататък „държавите от ЕАСТ“,

АЛЖИРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА,

АРАБСКАТА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ,

ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ,

ХАШЕМИТСКОТО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ,

ЛИВАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО МАРОКО,

ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА ПАЛЕСТИНА, ДЕЙСТВАЩА В ПОЛЗА НА ПАЛЕСТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ЗАПАДНИЯ БРЯГ НА РЕКА ЙОРДАН И ИВИЦАТА ГАЗА,

СИРИЙСКАТА АРАБСКА РЕПУБЛИКА,

ТУНИЗИЙСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ,

наричани по-нататък „участниците в Барселонския процес“,

РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ,

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА,

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,

БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ,

ЧЕРНА ГОРА,

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

И КОСОВО (СЪГЛАСНО РЕЗОЛЮЦИЯ № 1244(1999) НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ),

наричани по-нататък „участниците в процеса на Европейския съюз на стабилизиране и асоцииране“,

КРАЛСТВО ДАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФАРЬОРСКИТЕ ОСТРОВИ,

наричани по-нататък „Фарьорските острови“,

наричани заедно по-нататък „договарящите страни“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД паневросредиземноморската система за кумулация на произход, която се състои от мрежа от споразумения за свободна търговия и която предоставя идентични правила за произход, позволяващи диагонална кумулация,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД евентуалното бъдещо разширяване на географския обхват на диагоналната кумулация към съседните държави и територии,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД трудностите при управлението на настоящата мрежа от двустранни протоколи относно правилата за произход между държавите или териториите от паневросредиземноморската зона, е желателно съществуващите двустранни системи относно правилата за произход да бъдат транспонирани в многостранна мрежа, без да се засягат принципите, установени в съответните споразумения или в други свързани с тях двустранни споразумения,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че всяко изменение в даден протокол относно правилата за произход между две партньорски държави от паневросредиземноморската зона поражда необходимост от идентични изменения във всеки друг протокол с действие в зоната,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че ще се налагат изменения на правилата за произход, за да се отразява по-добре икономическата действителност,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД идеята кумулацията на произход да се основава на един-единствен правен акт под формата на регионална конвенция за преференциалните правила за произход, на която да се позовават отделните споразумения за свободна търговия между държавите от зоната,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че следната регионална конвенция не води като цяло до по-малко благоприятна ситуация от предходните взаимоотношения между партньорите по споразуменията за свободна търговия, които прилагат паневропейската или паневросредиземноморската кумулация,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че идеята за регионална конвенция за преференциалните правила за произход за паневросредиземноморската зона получи подкрепата на министрите на търговията на държавите от Евромед на тяхната среща в Лисабон на 21 октомври 2007 г.,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че основната цел на единната регионална конвенция е да се премине към прилагане на идентични правила за произход за целите на кумулацията на произход за стоките, търгувани между всички договарящи страни,

РЕШИХА да сключат следната конвенция:

ЧАСТ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1.   В настоящата конвенция се определят разпоредби за произхода на стоки, търгувани по силата на съответните споразумения, сключени между договарящите страни.

2.   Понятието „продукти с произход“ и методите за административно сътрудничество, свързани с него, са уредени в допълненията към настоящата конвенция.

В допълнение I са изложени общите правила за определяне на понятието „продукти с произход“ и методите за административно сътрудничество.

В допълнение II са изложени особените разпоредби, приложими между някои договарящи страни и дерогиращи от разпоредбите, предвидени в допълнение I.

3.   Договарящите страни по настоящата конвенция са следните:

Европейският съюз,

държавите от ЕАСТ, изброени в преамбюла,

Кралство Дания по отношение на Фарьорските острови,

участниците в Барселонския процес, изброени в преамбюла,

участниците в процеса на Европейския съюз на стабилизиране и асоцииране, изброени в преамбюла.

По отношение на Европейския съюз, настоящата конвенция се прилага на територията, на която се прилага Договорът за Европейския съюз, съгласно определеното в член 52 от този договор и член 353 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 2

За целите на настоящата конвенция:

1)

„договаряща страна“ означава изброените в член 1, параграф 3;

2)

„трета страна“ означава всяка съседна държава или територия, която не е договаряща страна;

3)

„съответно споразумение“ означава споразумение за свободна търговия между две или повече договарящи страни, което има отношение към настоящата конвенция.

ЧАСТ II

СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ

Член 3

1.   Създава се Съвместен комитет, в който е представена всяка от договарящите страни.

2.   Съвместният комитет взема решения с единодушие, без да се засяга член 5, параграф 4.

3.   Съвместният комитет заседава при необходимост, но най-малко веднъж годишно. Всяка договаряща страна може да поиска да бъде свикано заседание.

4.   Съвместният комитет приема свой процедурен правилник, който съдържа inter alia разпоредби относно свикването на заседания и определянето на председател и на неговия мандат.

5.   Съвместният комитет може да създава подкомитети или работни групи, които да го подпомагат при изпълнението на задълженията му.

Член 4

1.   Съвместният комитет отговаря за управлението и правилното изпълнение на настоящата конвенция. За тази цел той редовно получава информация от договарящите страни за техния опит с прилагането на настоящата конвенция. Съвместният комитет отправя препоръки и в случаите, посочени в параграф 3, взема решения.

2.   По-специално Съвместният комитет отправя препоръки към договарящите страни за:

а)

обяснителни бележки и насоки за еднаквото прилагане на настоящата конвенция;

б)

други мерки, необходими за прилагането ѝ.

3.   Съвместният комитет приема с решение:

а)

изменения на настоящата конвенция, включително изменения на допълненията;

б)

покани към трети страни за присъединяване към конвенцията в съответствие с член 5;

в)

преходни мерки, необходими в случай на присъединяването на нови договарящи страни.

Договарящите страни привеждат в действие решенията, посочени в настоящия параграф, в съответствие с техните собствени законодателства.

4.   Ако представителят на договаряща страна в Съвместния комитет приеме решение под резерва изпълнението на основни правни изисквания, решението влиза в сила, ако в него не е посочена дата, на първия ден от втория месец след нотификацията за оттегляне на резервата.

ЧАСТ III

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Член 5

1.   Трета страна може да стане договаряща страна по настоящата конвенция, при условие че държавата кандидат или територията кандидат има действащо споразумение за свободна търговия с поне една от договарящите страни, в което се предвиждат преференциални правила за произход.

2.   Третата страна подава писмена молба за присъединяване до депозитаря.

3.   Депозитарят предава молбата за разглеждане от Съвместния комитет.

4.   Решението на Съвместния комитет, с което се отправя покана към трета страна да се присъедини към настоящата конвенция се изпраща на депозитаря, който в рамките на два месеца го препраща заедно с текста на конвенцията в сила към тази дата на молещата трета страна. Само една договаряща страна не е достатъчна, за да се противопостави на това решение.

5.   Трета страна, която е поканена да стане договаряща страна към настоящата конвенция, депозира инструмент за присъединяване при депозитаря. Посочените инструменти се придружават от превод на конвенцията на официалния(те) език(ци) на присъединяващата се трета страна.

6.   Присъединяването поражда действие на първия ден от втория месец след депозирането на инструмента за присъединяване.

7.   Депозитарят уведомява всички договарящи страни за датата, на която е депозиран инструментът за присъединяване, и за датата, на която присъединяването ще породи действие.

8.   Препоръките и решенията на Съвместния комитет, посочени в член 4, параграфи 2 и 3, приети между датата на подаване на молбата, посочена в параграф 2 от настоящия член, и датата, на която присъединяването поражда действие, се съобщават и на присъединяващата се трета страна чрез депозитаря.

До шест месеца от съобщението към инструмента за присъединяване или към отделен инструмент, депозиран при депозитаря, се прилага декларация, с която се приемат посочените актове. Ако в този период не бъде депозирана такава декларация, присъединяването се счита за недействително.

9.   От датата, посочена в параграф 4, съответната трета страна може да бъде представлявана със статут на наблюдател в Съвместния комитет и всеки друг подкомитет и работна група.

ЧАСТ IV

РАЗНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 6

Всяка договаряща страна взема подходящи мерки, за да гарантира ефективното прилагане на настоящата конвенция, като отчита необходимостта от постигане на взаимноизгодни решения на трудностите, които възникват при прилагането ѝ.

Член 7

Договарящите страни взаимно се информират чрез депозитаря за мерките, които приемат за изпълнението на настоящата конвенция.

Член 8

Допълненията към настоящата конвенция представляват неразделна част от нея.

Член 9

Всяка от договарящите страни може да се оттегли от настоящата конвенция, при условие че изпрати 12-месечно писмено предизвестие до депозитаря, който уведомява всички останали договарящи страни.

Член 10

1.   Настоящата конвенция влиза в сила на 1 януари 2011 г. по отношение на онези договарящи страни, които са депозирали до тази дата своя инструмент за приемане при депозитаря, при условие че поне две договарящи страни са депозирали своите инструменти за приемане при депозитаря до 31 декември 2010 г.

2.   Ако настоящата конвенция не влезе в сила на 1 януари 2011 г., тя влиза в сила на първия ден от втория месец след депозирането на последния документ за приемане от поне две договарящи страни.

3.   По отношение на всички други договарящи страни, извън посочените в параграфи 1 и 2, настоящата конвенция влиза в сила на първия ден от втория месец след депозиране на техния документ за приемане.

4.   Депозитарят уведомява договарящите страни за датата на депозиране на инструмента за приемане на всяка договаряща страна и за датата на влизане в сила на настоящата конвенция, като публикува тази информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Член 11

Депозитар на настоящата конвенция е Генералният секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Допълнение I

Определение на понятието „продукти с произход“ и методи за административно сътрудничество

СЪДЪРЖАНИЕ

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

ДЯЛ II

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД“

Член 2

Общи изисквания

Член 3

Кумулация на произход

Член 4

Изцяло получени продукти

Член 5

Достатъчно обработени или преработени продукти

Член 6

Недостатъчна обработка или преработка

Член 7

Единица за оценка

Член 8

Принадлежности, резервни части и инструменти

Член 9

Комплекти

Член 10

Неутрални елементи

ДЯЛ III

ТЕРИТОРИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 11

Принцип на териториалност

Член 12

Директен транспорт

Член 13

Изложения

ДЯЛ IV

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ

Член 14

Забрана за възстановяване на мита или за освобождаване от мита

ДЯЛ V

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРОИЗХОД

Член 15

Общи изисквания

Член 16

Процедура по издаване на сертификат за движение EUR.1 или EUR-MED

Член 17

Сертификати за движение EUR.1 или EUR-MED, издадени с обратна сила

Член 18

Издаване на дубликат на сертификат за движение EUR.1 или EUR-MED

Член 19

Издаване на сертификат за движение EUR.1 или EUR-MED въз основа на предварително издадено или изготвено доказателство за произход

Член 20

Счетоводно разделяне

Член 21

Условия за изготвяне на декларация за произход или декларация за произход EUR-MED

Член 22

Одобрен износител

Член 23

Валидност на доказателството за произход

Член 24

Представяне на доказателството за произход

Член 25

Внос, осъществяван чрез поредица от доставки

Член 26

Освобождаване от изискването за доказателство за произход

Член 27

Подкрепящи документи

Член 28

Съхранение на доказателството за произход, декларациите на доставчика и подкрепящите документи

Член 29

Несъответствия и технически грешки

Член 30

Суми, изразени в евро

ДЯЛ VI

ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 31

Административно сътрудничество

Член 32

Проверка на доказателствата за произход

Член 33

Уреждане на спорове

Член 34

Санкции

Член 35

Свободни зони

Списък на приложенията

ПРИЛОЖЕНИЕ I:

Уводни бележки към списъка в приложение II

ПРИЛОЖЕНИЕ II:

Списък на операциите по обработка или преработка, които следва да претърпят материалите без произход, за да може полученият продукт да придобие статут на продукт с произход

ПРИЛОЖЕНИЕ III а:

Образец на сертификат за движение EUR.1 и образец на заявление за издаване на сертификат за движение EUR.1

ПРИЛОЖЕНИЕ III б:

Образец на сертификат за движение EUR-MED и образец на заявление за издаване на сертификат за движение EUR-MED

ПРИЛОЖЕНИЕ IV а:

Текст на декларацията за произход

ПРИЛОЖЕНИЕ IV б:

Текст на декларацията за произход EUR-MED

ПРИЛОЖЕНИЕ V:

Списък на договарящите страни, които не прилагат разпоредбите за частично възстановяване на митата, както е предвидено в член 14, параграф 7 от настоящото допълнение

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целите на настоящата конвенция:

а)

„производство“ означава всеки вид обработка или преработка, включително сглобяване или специфични операции;

б)

„материал“ означава всяка съставка, суровина, компонент или част и т.н., използвани при производството на продукт;

в)

„продукт“ означава продуктът, който се произвежда, дори когато той е предназначен за последващо използване в друга производствена операция;

г)

„стоки“ означава както материалите, така и продуктите;

д)

„митническа стойност“ означава стойността, определена в съответствие със Споразумението за прилагане на член VII на Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г.;

е)

„цена на производител“ означава цената „ex works“ (франко завод), платена за продукта на производителя в договарящата страна, в чието предприятие е извършена последната обработка или преработка, при условие че цената включва стойността на всички използвани материали, намалена с всички вътрешни данъци, които са или могат да бъдат възстановени след износа на получения продукт;

ж)

„стойност на материалите“ означава митническата стойност в момента на вноса на използваните материали без произход, или, ако тя не е известна и не може да бъде установена, първата установима цена, заплатена за материалите в договарящата страна износител;

з)

„стойност на материалите с произход“ означава стойността на такива материали, както е определена в буква ж), прилагана mutatis mutandis;

и)

„добавена стойност“ означава цената на производител, намалена с митническата стойност на всеки от вложените материали с произход от другите договарящи страни, по отношение на които се прилага кумулация, или, когато митническата стойност е неизвестна или не може да бъде установена, първата установима цена, заплатена за материалите в договарящата страна износител;

й)

„глави“ и „позиции“ означават главите и позициите (четирицифрените кодове), използвани в номенклатурата, съставляваща Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, наричана в настоящата конвенция „Хармонизираната система“ или „ХС“;

к)

„класиран“ се отнася за класирането на продукт или материал в дадена позиция;

л)

„пратка“ означава продукти, които са изпратени едновременно от един износител до един получател или са обхванати от само един транспортен документ, който обхваща техния превоз от износителя до получателя, или, при отсъствието на такъв документ, от само една фактура;

м)

„територии“ включва териториалните води.

н)

„митнически органи на договарящата страна“ за Европейския съюз означава който и да било от митническите органи на държавите-членки на Европейския съюз.

ДЯЛ II

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОНЯТИЕТО „ПРОДУКТИ С ПРОИЗХОД“

Член 2

Общи изисквания

1.   За целите на изпълнението на съответното споразумение следните продукти се считат за продукти с произход от дадена договаряща страна, когато се изнасят за друга договаряща страна:

а)

продуктите, изцяло получени в договарящата страна по смисъла на член 4;

б)

продуктите, получени в договарящата страна, в които са вложени материали, които не са изцяло получени в нея, при условие че тези материали са претърпели достатъчна обработка или преработка в договарящата страна по смисъла на член 5;

в)

стоките с произход от Европейското икономическо пространство (ЕИП) по смисъла на Протокол 4 към Споразумението за Европейското икономическо пространство. Тези стоки се считат за стоки с произход от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн (1) или Норвегия („страните от ЕИП“), когато са били изнесени съответно от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн или Норвегия за договаряща страна, различна от страните от ЕИП.

2.   Разпоредбите на параграф 1, буква в) се прилагат само при условие че между договарящата страна вносител и страните от ЕИП действат споразумения за свободна търговия.

Член 3

Кумулация на произход

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 1, за продукти с произход от договарящата страна износител, при износ за друга договаряща страна, се считат продуктите, които са получени в нея и в които са вложени материали с произход от Швейцария (включително Лихтенщайн) (2), Исландия, Норвегия, Турция или от Европейския съюз, при условие че обработката или преработката, извършена в договарящата страна износител, надхвърля операциите, посочени в член 6. Не е необходимо тези материали да се претърпели достатъчна обработка или преработка.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 2, параграф 1, за продукти с произход от договарящата страна износител, при износ за друга договаряща страна, се считат продукти, които са получени в нея и в които са вложени материали с произход от Фарьорските острови, от всеки участник в Барселонския процес с изключение на Турция или договаряща страна, извън посочените в параграф 1 от настоящия член, при условие че обработката или преработката, извършена в договарящата страна износител, надхвърля операциите, посочени в член 6. Не е необходимо тези материали да се претърпели достатъчна обработка или преработка.

3.   Когато обработката или преработката, извършена в договарящата страна износител, не надхвърля операциите, посочени в член 6, полученият продукт се счита за продукт с произход от договарящата страна износител само когато добавената стойност е по-голяма от стойността на използваните материали с произход от която и да е друга договаряща страна от посочените в параграфи 1 и 2. Ако случаят не е такъв, полученият продукт се счита за продукт с произход от договарящата страна, от която са доставени материалите с произход с най-голяма стойност, използвани при производството в договарящата страна износител.

4.   Продуктите с произход от договарящите страни, посочени в параграфи 1 и 2, които не претърпяват никаква обработка или преработка в договарящата страна износител, запазват своя произход при износ за някоя от другите договарящи страни.

5.   Кумулацията, предвидена в настоящия член, може да се прилага само при условие че:

а)

между договарящите страни, участващи в придобиването от страна на стоките на статут на стоки с произход, и получаващата договаряща страна се прилага споразумение за преференциална търговия съгласно член XXIV от Общото споразумение за митата и търговията;

б)

материалите и продуктите са придобили статут на стоки с произход чрез прилагане на правила за произход, идентични на съдържащите се в настоящата конвенция; и

в)

известията, съобщаващи за изпълнението на необходимите изисквания за прилагане на кумулацията, са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз (серия C) и в договарящите страни, които са страна по съответните споразумения, в съответствие с техните вътрешни процедури.

Кумулацията, предвидена в настоящия член, се прилага от датата, посочена в известието, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз (серия C).

Посредством Европейската комисия договарящите страни съобщават на другите договарящи страни, които са страна по съответните споразумения, подробности от споразуменията, които се прилагат с другите договарящи страни, посочени в параграфи 1 и 2, включително датите на влизането им в сила.

Член 4

Изцяло получени продукти

1.   Следните продукти се считат за изцяло получени в дадена договаряща страна при износ за друга договаряща страна:

а)

минерални продукти, извлечени от нейните почви или от нейното морско дъно;

б)

растителни продукти, отгледани там;

в)

живи животни, родени и отгледани там;

г)

продукти от живи животни, отгледани там;

д)

продукти, получени чрез лов или риболов, извършен там;

е)

продукти от морския риболов и другите продукти, извлечени от морето извън териториалните води на договарящата страна износител от нейните плавателни съдове;

ж)

продукти, произведени на борда на нейните кораби фабрики изключително от продуктите, посочени в буква е);

з)

събрани там употребявани изделия, годни единствено за извличане на суровините, включително употребявани гуми, които са годни само за регенериране или за използване като отпадък;

и)

отпадъци и скрап, които са резултат на производствени операции, извършвани там;

й)

продуктите, извлечени от морската почва или подпочвените пластове извън териториалните ѝ води, при условие че тя единствено притежава правото да обработва почвените или подпочвените пластове;

к)

стоките, произведени там изключително от продуктите, описани в букви а)—й).

2.   Понятията „нейни плавателни съдове“ и „нейни кораби фабрики“ в параграф 1, букви е) и ж) се прилагат само за плавателните съдове и корабите фабрики:

а)

които са регистрирани или се водят на отчет в договарящата страна износител;

б)

които плават под знамето на договарящата страна износител;

в)

които са притежание в размер най-малко от 50 % на граждани на договарящата страна износител или на дружество със седалище в договарящата страна износител, на което управителят или управителите, председателят на съвета на директорите или надзорния съвет и мнозинството от членовете на тези съвети са граждани на договарящата страна износител и най-малко половината от капитала на което освен това принадлежи, в случая на събирателно дружество или дружество с ограничена отговорност, на договарящата страна износител или на публични органи или граждани на тази договаряща страна;

г)

на които капитанът и целият офицерски състав са граждани на договарящата страна износител; и

д)

на които най-малко 75 % от екипажа са граждани на договарящата страна износител.

3.   За целите на параграф 2, букви а) и б), когато договарящата страна износител е Европейският съюз, това означава държава-членка на Европейския съюз.

Член 5

Достатъчно обработени или преработени продукти

1.   За целите на член 2 продуктите, които не са изцяло получени, се считат за достатъчно обработени или преработени, когато са изпълнени условията, предвидени в списъка в приложение II.

Посочените по-горе условия указват обработката или преработката, която трябва да се извърши върху използваните при производството материали без произход, и се прилагат единствено за такива материали. Ако продукт, който е придобил произход чрез изпълнение на условията, предвидени в списъка, се използва при производството на друг продукт, условията, приложими за продукта, в който той се влага, не се прилагат за него и не се вземат предвид материалите без произход, които е възможно да са били използвани при неговото производство.

2.   Независимо от разпоредбите на параграф 1 материалите без произход, които съгласно условията, предвидени в списъка в приложение II, не следва да се използват при производството на даден продукт, могат все пак да бъдат използвани, при условие че:

а)

общата им стойност не надхвърля 10 % от цената на производител за продукта;

б)

при прилагането на настоящия параграф не се превишава никоя от процентните стойности, посочени в списъка за максималните стойности на материалите без произход.

Настоящият параграф не се прилага за продуктите, включени в глави 50—63 от Хармонизираната система.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат при условията на разпоредбите на член 6.

Член 6

Недостатъчна обработка или преработка

1.   Без да се засяга параграф 2, следните операции се считат за недостатъчна обработка или преработка за придаване на статут на продукти с произход, независимо от това дали са изпълнени изискванията на член 5:

а)

операциите по съхранение, гарантиращи запазването на продуктите в добро състояние при превоз или складиране;

б)

разделянето или събирането в пакети;

в)

измиването, почистването; отстраняването на прах, окисни и маслени покрития, покрития от бои или други покрития;

г)

гладенето с ютии или гладачни преси на текстилни изделия;

д)

простите операции по боядисване и полиране;

е)

лющенето, частичното или цялостното избелване, полирането и гланцирането на житни растения и ориз;

ж)

операциите по оцветяване на захар или оформянето ѝ на бучки;

з)

беленето, изваждането на костилки и чистенето от черупки на плодове, ядки и зеленчуци;

и)

подострянето, простото смилане или простото нарязване;

й)

пресяването, отделянето, сортирането, класирането, категоризиране, съчетаването (включително окомплектоването на изделията);

к)

простото поставяне в бутилки, метални кутии, флакони, торби, кашони, кутии, закрепването върху подложки или плочи и всички други прости операции по опаковане;

л)

поставянето или отпечатването на маркировки, знаци, емблеми, и други подобни отличителни знаци върху продуктите и техните опаковки;

м)

простото смесване на продукти, независимо от това дали са от различни видове;

н)

смесването на захар с всеки материал;

о)

простото сглобяване на частите на изделия, така че да се получи завършено изделие, или разглобяването на продукти на частите им;

п)

комбинацията от две или повече операции, посочени в букви a)—н);

р)

клането на животни.

2.   Всички операции, извършени в договарящата страна износител върху даден продукт, се разглеждат заедно, когато се определя дали претърпяната от продукта обработка или преработка трябва да се счита за недостатъчна по смисъла на параграф 1.

Член 7

Единица за оценка

1.   Единицата за оценка за целите на прилагането на разпоредбите на настоящата конвенция е конкретният продукт, който се счита за основна единица при определяне на класирането по номенклатурата на Хармонизираната система.

Следователно:

а)

когато един продукт, съставен от група или сбор от изделия, е класиран съгласно изискванията на Хармонизираната система в една-единствена позиция, цялата съвкупност съставлява единицата за оценка,

б)

когато една пратка се състои от определен брой идентични продукти, класирани в една и съща позиция на Хармонизираната система, всеки продукт трябва да се разглежда отделно, когато се прилагат разпоредбите на настоящата конвенция.

2.   Когато по смисъла на общо правило 5 на Хармонизираната система опаковката е включена в продукта за целите на класирането, тя се включва за целите на определянето на произхода.

Член 8

Принадлежности, резервни части и инструменти

Принадлежностите, резервните части и инструментите, изпращани с части от оборудване, машини, апаратура или превозни средства, които са част от нормалното оборудване и които са включени в тяхната цена или които не са фактурирани отделно, се считат за едно цяло със съответното оборудване, машини, апаратура или превозни средства.

Член 9

Комплекти

Комплектите съгласно определеното в общо правило 3 на Хармонизираната система се считат за продукти с произход, когато съставящите ги продукти са с произход. Въпреки това, когато един комплект е съставен от продукти с произход и от такива без произход, като цяло се счита, че комплектът е с произход, при условие че стойността на продуктите без произход не надхвърля 15 % от цената на производител за комплекта

Член 10

Неутрални елементи

За да се определи дали даден продукт е продукт с произход, не е необходимо да се определя произходът на следните елементи, които може да се използват при неговото производство:

а)

енергия и гориво;

б)

съоръжения и оборудване;

в)

машини и инструменти;

г)

стоки, които нито влизат, нито са предназначени да влизат в крайния състав на продукта.

ДЯЛ III

ТЕРИТОРИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Член 11

Принцип на териториалност

1.   С изключение на предвиденото в член 2, параграф 1, буква в), в член 3 и в параграф 3 от настоящия член, условията за придобиване на произход, предвидени в дял II, са изпълнени без прекъсване в договарящата страна износител.

2.   С изключение на предвиденото в член 3, когато стоките с произход, изнесени от договаряща страна за друга държава, бъдат върнати, те се считат за стоки без произход, освен ако може да бъде доказано по удовлетворителен за митническите органи начин, че:

а)

върнатите стоки са същите като изнесените; и

б)

докато са били в тази държава или докато са били изнасяни, те не са преминали през каквито и да било операции освен необходимите за запазването им в добро състояние.

3.   Придобиването на статут на стоки с произход съгласно условията, предвидени в дял II, не се засяга от обработката или преработката, извършени извън договарящата страна износител по отношение на материали, изнесени от последната и впоследствие повторно внесени там, при условие че:

а)

посочените материали са изцяло получени в договарящата страна износител или са преминали обработката или преработката, посочени в член 6, преди да бъдат изнесени; и

б)

може да бъде доказано по удовлетворителен за митническите органи начин, че:

i)

повторно внесените стоки са били получени чрез обработка или преработка на изнесените материали; и

ii)

общата добавена стойност, получена извън договарящата страна износител при прилагане на разпоредбите на настоящия член, не надхвърля 10 % от цената на производител за крайния продукт, за който се иска статут на продукт с произход.

4.   За целите на параграф 3 условията за придобиване на статут на продукт с произход, предвидени в дял II, не се прилагат за обработката или преработката, извършена извън договарящата страна износител. Когато обаче в списъка от приложение II за определянето на статута на продукт с произход на крайния продукт се използва правило, задаващо максимална стойност за всички вложени материали без произход, общата стойност на материалите без произход, вложени на територията на договарящата страна износител, взета заедно с общата добавена стойност, получена извън тази договаряща страна при прилагане разпоредбите на настоящия член, не може да надхвърля посочения процент.

5.   За целите на параграфи 3 и 4 се приема, че „общата добавена стойност“ означава всички разходи, възникващи извън договарящата страна износител, включително стойността на материалите, вложени там.

6.   Разпоредбите на параграфи 3 и 4 не се прилагат по отношение на продуктите, които не отговарят на условията, предвидени в списъка в приложение II или които могат да бъдат считани за достатъчно обработени или преработени само ако се прилагат общите стойности, определени в член 5, параграф 2.

7.   Разпоредбите на параграфи 3 и 4 не се прилагат по отношение на продуктите от глави 50—63 от Хармонизираната система.

8.   Всяка обработка или преработка от вида, обхванат от разпоредбите на настоящия член, и извършена извън договарящата страна износител, се извършва съгласно режимите за пасивно усъвършенстване или подобни режими.

Член 12

Директен транспорт

1.   Преференциалното третиране, предвидено в съответното споразумение, се прилага единствено за продуктите, които отговарят на изискванията на настоящата конвенция и които се транспортират директно между или през териториите на договарящите страни, с които е приложима кумулация в съответствие с член 3. Независимо от това продуктите, съставляващи една-единствена пратка, могат да бъдат транспортирани през други територии, при необходимост с претоварване или временно складиране на тези територии, при условие че те остават под надзора на митническите органи в държавата на транзит или на временно складиране и не претърпяват операции, различни от разтоварване, обратно натоварване или други операции, имащи за цел запазването им в добро състояние.

Продуктите с произход могат да бъдат транспортирани чрез тръбопровод през територия, различна от тази на договарящите страни, действащи като страни износители или вносители.

2.   На митническите органи на договарящата страна вносител се предоставя доказателство, че предвидените в параграф 1 условия са изпълнени, посредством представянето на:

а)

единен транспортен документ, обхващащ преминаването от договарящата страна износител през държавата на транзит; или

б)

удостоверение, издадено от митническите органи на държавата на транзит:

i)

предоставящо точно описание на продуктите;

ii)

посочващо датите на разтоварване и обратно натоварване на продуктите и, където е възможно, наименованията на корабите или другите използвани транспортни средства; и

iii)

удостоверяващо условията, при които продуктите са останали в държавата на транзит; или

в)

при липса на горните, други удостоверяващи документи.

Член 13

Изложения

1.   Продуктите с произход, изпратени за участие в изложение в държава, различна от посочените в член 3, с които е приложима кумулация, и продадени след изложението за внос в договаряща страна, се ползват при внос от разпоредбите на съответното споразумение, при условие че е доказано по удовлетворителен за митническите органи начин, че:

а)

износителят е изпратил тези продукти от някоя договаряща страна за държавата, в която е проведено изложението, и ги е изложил там;

б)

продуктите са били продадени или прехвърлени по друг начин от страна на този износител на лице в друга договаряща страна;

в)

продуктите са били изпратени по време на изложението или веднага след него в състоянието, в което са били изпратени за участието в изложението; и

г)

след изпращането им за участие в изложението продуктите не са били използвани за друга цел, освен за представяне на изложението.

2.   В съответствие с разпоредбите на дял V се издава или изготвя доказателство за произход, което да се представи на митническите органи на договарящата страна вносител по обичайния начин. В него се посочват наименованието и адресът на изложението. Когато е необходимо, могат да се изискат допълнителни документни доказателства за условията, при които са били изложени продуктите.

3.   Параграф 1 се прилага за всякакви търговски, промишлени, селскостопански или занаятчийски изложения, панаири или подобни обществени прояви и изложби, които не са организирани с частна цел в магазини или в търговски помещения с оглед продажба на чуждестранни продукти и по време на които продуктите остават под митнически контрол.

ДЯЛ IV

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ОСВОБОЖДАВАНЕ

Член 14

Забрана за възстановяване на мита или за освобождаване от мита

1.   Материалите без произход, използвани при производството на продукти с произход от някоя договаряща страна, за които е издадено или изготвено доказателство за произход в съответствие с разпоредбите на дял V, не подлежат на възстановяване или освобождаване от мита от какъвто и да е вид в договарящата страна износител.

2.   Забраната по параграф 1 се прилага по отношение на всякакви разпоредби за частично или пълно връщане, опрощаване или неплащане на мита или такси с равностоен ефект, приложими в договарящата страна износител по отношение на материали, използвани в производството, в случай че такова връщане, опрощаване или неплащане се прилага изрично или на практика, когато продуктите, получени от съответните материали, се изнасят, но не и когато остават там за домашно потребление.

3.   Износителят на продуктите, за които има доказателство за произход, трябва да има готовност да представи по всяко време, по искане на митническите органи, всички необходими документи, доказващи, че по отношение на материалите без произход, използвани за производство на въпросните продукти, не е ползвано възстановяване и че всички мита или такси с равностоен ефект, отнасящи се за такива материали, са били в действителност платени.

4.   Разпоредбите на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член се прилагат и по отношение на опаковките по смисъла на член 7, параграф 2, принадлежностите, резервните части и инструментите по смисъла на член 8 и продуктите, които са част от комплект по смисъла на член 9, ако въпросните артикули са без произход.

5.   Разпоредбите на параграфи 1—4 се прилагат само по отношение на материали, които са от вида, за който се прилага съответното споразумение.

6.

а)

Забраната по параграф 1 от настоящия член не се прилага при двустранната търговия между някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 1, и някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, с изключение на Израел, Фарьорските острови и участниците в процеса на Европейския съюз на стабилизиране и асоцииране, ако за продуктите се счита, че са с произход в договарящата страна износител или вносител, без да се прилага кумулация с материалите с произход от другите договарящи страни, посочени в член 3.

б)

Забраната по параграф 1 от настоящия член не се прилага при двустранната търговия между Египет, Йордания, Мароко и Тунис, ако се счита, че продуктите са с произход от една от тези държави, без да се прилага кумулация с материалите с произход от другите договарящи страни, посочени в член 3.

7.   Независимо от параграф 1 договарящата страна износител може, освен за продуктите от глави 1—24 от Хармонизираната система, да прилага разпоредби за възстановяване или освобождаване от мита или такси с равностоен ефект, приложими за материалите без произход, които се използват за производството на продукти с произход, при спазване на следните условия:

а)

за продуктите от глави 25—49 и 64—97 от Хармонизираната система се удържа митническа такса от 4 % или по-ниска такса, ако такава е в сила в договарящата страна износител;

б)

за продуктите от глави 50—63 от Хармонизираната система се удържа митническа такса от 8 % или по-ниска такса, ако такава е в сила в договарящата страна износител.

Разпоредбите на настоящия параграф не се прилагат от договарящите страни, изброени в приложение V.

8.   Разпоредбите на параграф 7 се прилагат до 31 декември 2012 г. и могат да се преразглеждат по взаимно съгласие.

ДЯЛ V

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ПРОИЗХОД

Член 15

Общи изисквания

1.   Продуктите с произход от някоя от договарящите страни се ползват, при внос в друга договаряща страна, от разпоредбите на съответните споразумения при представяне на едно от следните доказателства за произход:

а)

сертификат за движение EUR.1, чийто образец е представен в приложение IIIа;

б)

сертификат за движение EUR-MED, чийто образец е представен в приложение IIIб;

в)

в случаите, посочени в член 21, параграф 1, декларация (наричана по-нататък „декларация за произход“ или „декларация за произход EUR-MED“), направена от износителя върху фактура, известие за доставка или друг търговски документ, който описва въпросните продукти достатъчно подробно, за да даде възможност те да бъдат идентифицирани. Текстовете на декларациите за произход се съдържат в приложения IVа и IVб.

2.   Независимо от параграф 1 в случаите, определени в член 26, продуктите с произход по смисъла на настоящата конвенция се ползват от разпоредбите на съответните споразумения, без да е необходимо да се представя което и да било от доказателствата за произход, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Член 16

Процедура по издаване на сертификат за движение EUR.1 или EUR-MED

1.   Сертификат за движение EUR.1 или EUR-MED се издава от митническите органи на договарящата страна износител въз основа на писмено заявление, направено от износителя или, на негова отговорност, от негов упълномощен представител.

2.   За целта износителят или неговият упълномощен представител попълват сертификата за движение EUR.1 или EUR-MED и формуляра на заявлението, чиито образци са представени в приложения IIIа и IIIб. Формулярите се попълват на един от езиците, на които е изготвено съответното споразумение, и в съответствие с разпоредбите на националното законодателство на държавата износител. Ако формулярите се попълват на ръка, те следва да се попълнят с мастило и с печатни букви. Описанието на продуктите се дава в полето, предназначено за тази цел, без да се оставят празни редове. Когато полето не е попълнено изцяло, под последния ред на описанието се поставя хоризонтална линия, като празното пространство се зачертава.

3.   Износителят, подаващ заявление за издаване на сертификат за движение EUR.1 или EUR-MED, трябва да бъде готов да представи по всяко време, при поискване от митническите органи на договарящата страна износител, в която се издава сертификатът за движение EUR.1 или EUR-MED, всички необходими документи, доказващи статута на продукти с произход на въпросните продукти, както и изпълнението на другите изисквания на настоящата конвенция.

4.   Без да се засяга параграф 5, сертификат за движение EUR.1 се издава от митническите органи на договарящата страна износител в следните случаи:

а)

ако продуктите се изнасят от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 1, за някоя от другите договарящи страни, посочени в член 3, параграф 1, и:

i)

въпросните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от договарящата страна износител, от договарящата страна вносител или от някоя от другите договарящи страни, посочени в член 3, параграф 1, с които е приложима кумулация, без да се прилага кумулация с материалите с произход от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, и изпълняват изискванията на настоящата конвенция, или

ii)

въпросните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, с които е приложима кумулация, без да се прилага кумулация с материалите с произход от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, и изпълняват другите изисквания на настоящата конвенция, при условие че в държавата на произход е издаден сертификат EUR-MED или декларация за произход EUR-MED;

б)

ако продуктите се изнасят от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 1, за някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, или от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, за някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 1, и

i)

въпросните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от договарящата страна износител или от договарящата страна вносител, без да се прилага кумулация с материалите с произход от някоя от другите договарящи страни, и изпълняват другите изисквания на настоящата конвенция, или

ii)

въпросните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от някоя от другите договарящи страни, посочени в член 3, с които е приложима кумулация, без да се прилага кумулация с материалите с произход от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, и изпълняват другите изисквания на настоящата конвенция, при условие че в държавата на произход е издаден сертификат EUR-MED или декларация за произход EUR-MED;

в)

ако продуктите се изнасят от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, за някоя от другите договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, и

i)

въпросните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от договарящата страна износител или от договарящата страна вносител, без да се прилага кумулация с материалите с произход от някоя от другите договарящи страни, и изпълняват другите изисквания на настоящата конвенция, или

ii)

въпросните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от някоя от другите договарящи страни, посочени в член 3, с които е приложима кумулация, без да се прилага кумулация с материалите с произход от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, и изпълняват другите изисквания на настоящата конвенция, при условие че в държавата на произход е издаден сертификат EUR-MED или декларация за произход EUR-MED.

5.   Сертификат за движение EUR-MED се издава от митническите органи на договарящата страна износител, ако въпросните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от договарящата страна износител, от договарящата страна вносител или от някоя от другите договарящи страни, посочени в член 3, с които е приложима кумулация, и изпълняват изискванията на настоящата конвенция, в следните случаи:

а)

ако продуктите се изнасят от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 1, за някоя от другите договарящите страни, посочени в член 3, параграф 1, и

i)

е била приложена кумулация с материалите с произход от една или няколко договарящи страни от посочените в член 3, параграф 2, при условие че в държавата на произход е издаден сертификат EUR-MED или декларация за произход EUR-MED, или

ii)

продуктите може да бъдат използвани в договарящата страна вносител като материали в рамките на кумулацията за производството на продукти за износ от договарящата страна вносител за някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, или

iii)

продуктите може да бъдат реекспортирани от договарящата страна вносител за някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2;

б)

ако продуктите се изнасят от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 1, за някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, или от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, за някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 1, и

i)

е била приложена кумулация с материалите с произход от една или няколко други договарящи страни от посочените в член 3, при условие че в държавата на произход е бил издаден сертификат EUR-MED или декларация за произход EUR-MED, или

ii)

продуктите може да бъдат използвани в договарящата страна вносител като материали в рамките на кумулацията за производството на продукти за износ от договарящата страна вносител за някоя от другите договарящи страни, посочени в член 3, или

iii)

продуктите може да бъдат реекспортирани от договарящата страна вносител за някоя от договарящите страни, посочени в член 3;

в)

ако продуктите се изнасят от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, за някоя от другите договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, и

i)

е била приложена кумулация с материалите с произход от една или няколко други договарящи страни от посочените в член 3, при условие че в държавата на произход е бил издаден сертификат EUR-MED или декларация за произход EUR-MED, или

ii)

продуктите може да бъдат използвани в договарящата страна вносител като материали в контекста на кумулацията за производството на продукти за износ от договарящата страна вносител за някоя от другите договарящи страни, посочени в член 3, или

iii)

продуктите може да бъдат реекспортирани от договарящата страна вносител за някоя от договарящите страни, посочени в член 3.

6.   В поле 7 от сертификата за движение EUR-MED се съдържа един от следните текстове на английски език:

а)

ако произходът е бил придобит чрез прилагане на кумулация с материалите с произход от една или няколко договарящи страни:

„CUMULATION APPLIED WITH …“(име на държавата/държавите)

б)

ако произходът е бил придобит без прилагане на кумулация с материалите с произход от една или няколко договарящи страни:

„NO CUMULATION APPLIED“

7.   Митническите органи, издаващи сертификати за движение EUR.1 или EUR-MED, предприемат необходимите мерки за проверка на статута на продукти с произход на продуктите и на изпълнението на другите изисквания на настоящата конвенция. За тази цел те имат право да изискват всякакви доказателства и да провеждат всякакви проверки на сметките на износителите или всякакви други проверки, които сметнат за подходящи. Те също така следят за надлежното попълване на формулярите, посочени в параграф 2. По-специално те проверяват дали мястото, запазено за описанието на продуктите, е попълнено по такъв начин, че да изключва всички възможности за допълвания с цел измама.

8.   Датата на издаване на сертификата за движение EUR.1 или EUR-MED се посочва в поле 11 на сертификата.

9.   Сертификатът за движение EUR.1 или EUR-MED се издава от митническите органи и се предоставя на износителя веднага след като действителният износ е бил осъществен или гарантиран.

Член 17

Сертификати за движение EUR.1 или EUR-MED, издадени с обратна сила

1.   Независимо от член 16, параграф 9 сертификат за движение EUR.1 или EUR-MED може по изключение да бъде издаден след износа на продуктите, за които се отнася, при условие че:

а)

той не е бил издаден по време на износа поради грешки или неволни пропуски или поради наличие на особени обстоятелства; или

б)

бъде доказано по удовлетворителен за митническите органи начин, че е бил издаден сертификат за движение EUR.1 или EUR-MED, но той не е бил приет при вноса по технически причини.

2.   Независимо от разпоредбите на член 16, параграф 9 сертификат за движение EUR-MED може да бъде издаден след износа на продуктите, за които се отнася и за които по време на износа е бил издаден сертификат за движение EUR.1, при условие че бъде доказано по удовлетворителен за митническите органи начин, че посочените в член 16, параграф 5 условия са изпълнени.

3.   За изпълнението на параграфи 1 и 2 износителят посочва в своето заявление мястото и датата на износа на продуктите, за които се отнася сертификатът за движение EUR.1 или EUR-MED, както и да посочи причините за своето искане.

4.   Митническите органи могат да издадат сертификат за движение EUR.1 или EUR-MED с обратна сила единствено след като проверят дали информацията, представена в заявлението на износителя, отговаря на тази в съответните документи.

5.   Издадените с обратна сила сертификати за движение EUR.1 или EUR-MED съдържат следния текст на английски език:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“

Издадените с обратна сила сертификати за движение EUR-MED чрез прилагане на параграф 2 съдържат следния текст на английски език:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No … [дата и място на издаване]

6.   Текстът, посочен в параграф 5, се нанася в поле 7 на сертификата за движение EUR.1 или EUR-MED.

Член 18

Издаване на дубликат на сертификат за движение EUR.1 или EUR-MED

1.   В случай на кражба, загуба или унищожаване на сертификат за движение EUR.1 или EUR-MED, износителят може да се обърне към митническите органи, които са го издали, с искане да бъде издаден дубликат въз основа на документите за износ, с които те разполагат.

2.   Дубликатът, издаден по такъв начин, съдържа следния текст на английски език:

„DUPLICATE“

3.   Текстът, посочен в параграф 2, се нанася в поле 7 на дубликата на сертификата за движение EUR.1 или EUR-MED.

4.   Дубликатът, който носи датата на издаване на оригиналния сертификат за движение EUR.1 или EUR-MED, влиза в сила считано от тази дата.

Член 19

Издаване на сертификат за движение EUR.1 или EUR-MED въз основа на предварително издадено или изготвено доказателство за произход

Когато продуктите с произход са поставени под контрола на митническо учреждение в някоя от договарящите страни, е възможно оригиналното доказателство за произход да бъде заменено с един или повече сертификати за движение EUR.1 или EUR-MED с цел изпращането на всички или на някои от тези продукти на друго място на територията на тази договаряща страна. Заместващите сертификати за движение EUR.1 или EUR-MED се издават от митническото учреждение, под чийто контрол са поставени продуктите.

Член 20

Счетоводно разделяне

1.   Когато възникнат значителни разходи или материални затруднения при отделното съхраняване на материалите с произход и материалите без произход, които са идентични или взаимозаменяеми, митническите органи могат, при писмено искане от страна на заинтересованите, да разрешат да се използва така нареченият метод на „счетоводно разделяне“ (наричан по-нататък „методът“) за управление на такива наличности.

2.   Този метод гарантира, че за конкретен референтен период броят на получените продукти, които могат да бъдат считани за продукти с произход, е същият като този, който би могъл да бъде получен при физическо разделяне на наличностите.

3.   Митническите органи могат да поставят всякакви считани за подходящи условия за предоставянето на посоченото в параграф 1 разрешение.

4.   Методът се прилага и записва въз основа на общите счетоводни принципи, приложими в държавата, в която е бил произведен продуктът.

5.   Ползвателят на метода може да изготви или да поиска доказателства за произход, в зависимост от случая, за количеството продукти, които могат да бъдат считани за продукти с произход. По искане на митническите органи ползвателят предоставя отчет за управлението на количествата.

6.   Митническите органи осъществяват контрол върху използването на разрешението и могат да го оттеглят във всеки момент, ако ползвателят го използва по какъвто и да е неправилен начин или не изпълнява някое от другите условия, определени в настоящата конвенция.

Член 21

Условия за изготвяне на декларация за произход или декларация за произход EUR-MED

1.   Декларация за произход или декларация за произход EUR-MED, посочена в член 15, параграф 1, буква в), може да бъде изготвена:

а)

от одобрен износител по смисъла на член 22, или

б)

от всеки износител за всяка пратка, състояща се от един или повече пакети, съдържащи продукти с произход, чиято обща стойност не надвишава 6 000 EUR.

2.   Без да се засяга параграф 3, декларация за произход може да бъде изготвена в следните случаи:

а)

ако продуктите се изнасят от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 1, за някоя от другите договарящите страни, посочени в член 3, параграф 1, и:

i)

въпросните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от договарящата страна износител, от договарящата страна вносител или от някоя от другите договарящи страни, посочени в член 3, параграф 1, с които е приложима кумулация, като кумулация не се прилага с материалите с произход от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, и изпълняват изискванията на настоящата конвенция, или

ii)

въпросните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, с които е приложима кумулация, без да се прилага кумулация с материалите с произход от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, и изпълняват другите изисквания на настоящата конвенция, при условие че в държавата на произход е издаден сертификат EUR-MED или декларация за произход EUR-MED;

б)

ако продуктите се изнасят от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 1, за някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, или от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, за някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 1, и

i)

въпросните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от договарящата страна износител или от договарящата страна вносител, без да се прилага кумулация с материалите с произход от някоя от другите договарящи страни, и изпълняват другите изисквания на настоящата конвенция, или

ii)

въпросните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от някоя от другите договарящи страни, посочени в член 3, с които е приложима кумулация, без да се прилага кумулация с материалите с произход от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, и изпълняват другите изисквания на настоящата конвенция, при условие че в държавата на произход е издаден сертификат EUR-MED или декларация за произход EUR-MED;

в)

ако продуктите се изнасят от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, за някоя от другите договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, и

i)

въпросните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от договарящата страна износител или от договарящата страна вносител, без да се прилага кумулация с материалите с произход от някоя от другите договарящи страни, и изпълняват другите изисквания на настоящата конвенция, или

ii)

въпросните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от някоя от другите договарящи страни, посочени в член 3, с които е приложима кумулация, без да се прилага кумулация с материалите с произход от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, и изпълняват другите изисквания на настоящата конвенция, при условие че в държавата на произход е издаден сертификат EUR-MED или декларация за произход EUR-MED.

3.   Декларация за произход EUR-MED може да бъде изготвена, ако въпросните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от договарящата страна износител, от договарящата страна вносител или от някоя от другите договарящи страни, посочени в член 3, с които е приложима кумулация, и изпълняват изискванията на настоящата конвенция, в следните случаи:

а)

ако продуктите се изнасят от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 1, за някоя от другите договарящите страни, посочени в член 3, параграф 1, и

i)

е била приложена кумулация с материалите с произход от една или няколко договарящи страни от посочените в член 3, параграф 2, при условие че в държавата на произход е издаден сертификат EUR-MED или декларация за произход EUR-MED, или

ii)

продуктите може да бъдат използвани в договарящата страна вносител като материали в контекста на кумулацията за производството на продукти за износ от договарящата страна вносител за някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, или

iii)

продуктите може да бъдат реекспортирани от договарящата страна вносител за някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2;

б)

ако продуктите се изнасят от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 1, за някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, или от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, за някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 1, и

i)

е била приложена кумулация с материалите с произход от една или няколко други договарящи страни от посочените в член 3, при условие че в държавата на произход е издаден сертификат EUR-MED или декларация за произход EUR-MED, или

ii)

продуктите може да бъдат използвани в договарящата страна вносител като материали в контекста на кумулацията за производството на продукти за износ от договарящата страна вносител за някоя от другите договарящи страни, посочени в член 3, или

iii)

продуктите може да бъдат реекспортирани от договарящата страна вносител за някоя от договарящите страни, посочени в член 3;

в)

ако продуктите се изнасят от някоя от договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, за някоя от другите договарящите страни, посочени в член 3, параграф 2, и

i)

е била приложена кумулация с материалите с произход от една или няколко други договарящи страни от посочените в член 3, при условие че в държавата на произход е издаден сертификат EUR-MED или декларация за произход EUR-MED, или

ii)

продуктите може да бъдат използвани в договарящата страна вносител като материали в контекста на кумулацията за производството на продукти за износ от договарящата страна вносител за някоя от другите договарящи страни, посочени в член 3, или

iii)

продуктите може да бъдат реекспортирани от договарящата страна вносител за някоя от договарящите страни, посочени в член 3.

4.   В декларацията за произход EUR-MED се съдържа един от следните текстове на английски език:

a)

ако произходът е бил придобит чрез прилагане на кумулация с материалите с произход от една или повече от договарящите страни:

„CUMULATION APPLIED WITH … (име на държавата/държавите)“

б)

ако произходът е бил придобит без прилагане на кумулация с материалите с произход от една или повече от договарящите страни:

„NO CUMULATION APPLIED“

5.   Износителят, който изготвя декларация за произход или декларация за произход EUR-MED, трябва да има готовност да представи по всяко време, по искане на митническите органи на договарящата страна износител, всички необходими документи, доказващи произхода на въпросните продукти, както и изпълнението на останалите изисквания на настоящата конвенция.

6.   Декларацията за произход или декларацията за произход EUR-MED се изготвя от износителя чрез напечатване на пишеща машина, полагане на печат или чрез отпечатване върху фактурата, известието за доставка или друг търговски документ, на декларацията, текстът на която е даден в приложения IVа и IVб, като се използва един от текстовете на езиците, посочени в тези приложения, и в съответствие с разпоредбите на националното законодателство на държавата износител. Ако декларацията се изготвя на ръка, тя се изписва с мастило с печатни букви.

7.   Декларацията за произход и декларацията за произход EUR-MED носят оригиналния подпис на износителя, положен собственоръчно. Въпреки това от одобрения по смисъла на член 22 износител не се изисква да подписва тези декларации, при условие че се е ангажирал писмено пред митническите органи на договарящата страна износител да поеме пълната отговорност за всяка декларация за произход, която го идентифицира, все едно че е подписана собственоръчно от него.

8.   Декларацията за произход или декларацията за произход EUR-MED може да бъде изготвена от износителя при износа или след износа на продуктите, за които се отнася, при условие че е представена в държавата вносител не по-късно от две години след вноса на продуктите, за които се отнася.

Член 22

Одобрен износител

1.   Митническите органи на договарящата страна износител могат да упълномощят всеки износител (наричан по-нататък „одобрен износител“), който често транспортира продукти съгласно разпоредбите на настоящата конвенция, да изготвя декларации за произход или декларации за произход EUR-MED независимо от стойността на въпросните продукти. Износителят, който желае да получи такова разрешение, трябва да представи по удовлетворителен за митническите органи начин всички гаранции, необходими за проверка на статута на продукти с произход на продуктите, както и на изпълнението на останалите изисквания на настоящата конвенция.

2.   Митническите органи могат да обвържат предоставянето на статут на одобрен износител със спазването на условията, които те считат за подходящи.

3.   Митническите органи дават на одобрения износител номер на митническото разрешение, който се поставя върху декларацията за произход или декларацията за произход EUR-MED.

4.   Митническите органи наблюдават използването на разрешението от одобрения износител.

5.   Митническите органи могат да оттеглят разрешението по всяко време. Те правят това, когато одобреният износител е престанал да предлага гаранциите, посочени в параграф 1, не изпълнява условията, посочени в параграф 2, или по друг начин използва неправилно разрешението.

Член 23

Валидност на доказателството за произход

1.   Доказателството за произход е валидно четири месеца от датата на издаване в договарящата страна износител и се представя в рамките на този срок на митническите органи на договарящата страна вносител.

2.   Доказателствата за произход, представени на митническите органи в договарящата страна вносител след крайната дата за представяне, определена в параграф 1, могат да бъдат приети за целите на прилагане на преференциално третиране, когато закъснението при представянето на тези документи се дължи на изключителни обстоятелства.

3.   В други случаи на закъсняло представяне митническите органи на договарящата страна вносител могат да приемат доказателства за произход, ако продуктите са им били представени преди посочената крайна дата.

Член 24

Представяне на доказателството за произход

Доказателствата за произход се представят на митническите органи в договарящата страна вносител в съответствие с процедурите, прилагани в тази държава. Тези органи могат да изискат превод на доказателството за произход и могат също така да изискат декларацията за внос да бъде придружена от декларация на вносителя, че продуктите отговарят на необходимите за изпълнението на съответното споразумение условия.

Член 25

Внос, осъществяван чрез поредица от доставки

Когато по искане на вносителя и при условията, определени от митническите органи на договарящата страна вносител, чрез поредица от доставки се внасят продукти в демонтирано или немонтирано състояние по смисъла на Общо правило 2, буква а) на Хармонизираната система, попадащи в раздели XVI и XVII или позиции 7308 и 9406 от Хармонизираната система, при вноса на първата доставка на митническите органи се представя само едно доказателство за произход за такива продукти.

Член 26

Освобождаване от изискването за доказателство за произход

1.   Продукти, изпращани като малки пратки от частни лица до частни лица или явяващи се част от личния багаж на пътници, се приемат за стоки с произход, без да се изисква представяне на доказателство за произход, при условие че тези стоки не се внасят с цел търговия и са били декларирани като отговарящи на условията на настоящата конвенция и когато няма основание за съмнение във верността на такава декларация. Когато продуктите са изпратени по пощата, тази декларация може да бъде направена върху митническа декларация СN22/СN23 или върху лист хартия, приложен към този документ.

2.   Внос, който е инцидентен и се състои изцяло от продукти за лично ползване на получателите или пътниците или техните семейства, не се счита за внос с търговски характер, ако от естеството и количеството на продуктите е видно, че те не се внасят с търговска цел.

3.   Освен това общата стойност на тези продукти не трябва да надвишава 500 EUR в случаите за малки пратки или 1 200 EUR за продукти, които са част от личния багаж на пътниците.

Член 27

Подкрепящи документи

Документите, посочени в член 16, параграф 3 и член 21, параграф 5, използвани с цел доказване, че продуктите, обхванати от сертификата за движение EUR.1 или от декларацията за произход EUR-MED, могат да бъдат считани за продукти с произход от някоя договаряща страна и изпълняват другите изисквания на настоящата конвенция, могат да включват inter alia следното:

1)

пряко доказателство за операциите по преработка, извършени от износителя или доставчика за получаване на въпросните стоки, съдържащо се например в неговите счетоводни отчети или вътрешна счетоводна документация;

2)

документи, доказващи статута на стоки с произход на използваните материали, издадени или изготвени в съответната договаряща страна, като тези документи се използват в съответствие с националното законодателство;

3)

документи, доказващи обработката или преработката на материалите в съответната договаряща страна, издадени или изготвени в съответната договаряща страна, като тези документи се използват в съответствие с националното законодателство;

4)

сертификати за движение EUR.1 или EUR-MED или декларации за произход или декларации за произход EUR.1 или EUR-MED, доказващи статута на стоки с произход на използваните материали, издадени или изготвени в договарящите страни в съответствие с настоящата конвенция;

5)

подходящо доказателство относно обработката или преработката, извършена извън съответната договаряща страна чрез прилагане на член 11, доказващо, че са изпълнени изискванията на посочения член.

Член 28

Съхранение на доказателството за произход, декларацията на доставчика и подкрепящите документи

1.   Износителят, подаващ заявление за издаване на сертификат за движение EUR.1 или EUR-MED, съхранява за срок от най-малко три години документите, посочени в член 16, параграф 3.

2.   Износителят, изготвящ декларация за произход или декларация за произход EUR-MED, съхранява за срок от най-малко три години копие от тази декларация за произход, както и документите, посочени в член 21, параграф 5.

3.   Митническите органи на договарящата страна износител, издаващи сертификат за движение EUR.1 или EUR-MED, съхраняват за срок от най-малко три години заявлението, посочено в член 16, параграф 2.

4.   Митническите органи на договарящата страна вносител съхраняват за срок от най-малко три години сертификатите за движение EUR.1 и EUR-MED, както и декларациите за произход и декларациите за произход EUR-MED, които са им предоставени.

Член 29

Несъответствия и технически грешки

1.   Установяването на дребни несъответствия между изявленията, направени в доказателството за произход, и тези, направени в документите, представени в митническото учреждение с цел извършване на формалностите по вноса на продуктите, ipso facto не прави доказателството за произход нищожно, ако бъде надлежно установено, че посоченият документ съответства на представените продукти.

2.   Очевидните технически грешки като печатни грешки в доказателството за произход не водят до отхвърляне на посочения документ, ако тези грешки са от естество, което не поражда съмнения относно верността на изявленията, направени в посочения документ.

Член 30

Суми, изразени в евро

1.   За прилагането на разпоредбите на член 21, параграф 1, буква б) и член 26, параграф 3, в случаите когато продуктите са фактурирани във валута, различна от евро, всяка от заинтересованите държави ежегодно фиксира суми в националните валути на договарящите страни, равни на сумите, изразени в евро.

2.   Дадена пратка се ползва от разпоредбите на член 21, параграф 1, буква б) или на член 26, параграф 3 по отношение на валутата, в която е съставена фактурата, съгласно сумата, определена от съответната държава.

3.   Сумите, които ще се използват в която и да било национална валута, са равностойността в тази валута на сумите, изразени в евро, към първия работен ден на месец октомври. Сумите се съобщават на Европейската комисия до 15 октомври и се прилагат от 1 януари следващата година. Европейската комисия уведомява всички заинтересовани държави за съответните суми.

4.   Всяка държава има правото да закръгли нагоре или надолу сумите, получени от превръщането в нейната национална валута на дадена сума, изразена в евро. Закръглените суми не могат да се отклоняват от сумите, получени от превръщането, с повече от 5 %. Всяка държава има правото да запази непроменена равностойността в националната си валута за сума, изразена в евро, ако в момента на ежегодната корекция, предвидена в параграф 3, превръщането на тази сума преди закръгляване доведе до увеличение, не по-голямо от 15 % в равностойността в национална валута. Равностойността в национална валута може да остане непроменена, ако превръщането би довело до намаляване на стойността на тази равностойност.

5.   Сумите, изразени в евро, се преразглеждат от Съвместния комитет по молба на някоя от договарящите страни. При извършване на това преразглеждане Съвместният комитет преценява целесъобразността от запазване на последиците на съответните граници в реално измерение. За тази цел той може да реши да промени сумите, изразени в евро.

ДЯЛ VI

ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 31

Административно сътрудничество

1.   Митническите органи на договарящите страни взаимно си предоставят чрез Европейската комисия образците от печатите, използвани в техните митнически учреждения за издаване на сертификати за движение EUR.1 и EUR-MED, както и адресите на митническите органи, отговорни за проверката на тези сертификати, на декларациите за произход и на декларациите за произход EUR-MED.

2.   За да гарантират правилното прилагане на настоящата конвенция, договарящите страни се подпомагат взаимно чрез компетентните митнически администрации при проверка на автентичността на сертификатите за движение EUR.1 и EUR-MED, на декларациите за произход и на декларациите за произход EUR-MED, както и на верността на информацията, подадена в тези документи.

Член 32

Проверка на доказателствата за произход

1.   Последващите проверки на доказателствата за произход се извършват чрез случаен подбор или когато митническите учреждения на договарящата страна вносител имат основателни причини да се съмняват в автентичността на тези документи, в статута на продукти с произход на въпросните продукти или в изпълнението на другите изисквания на настоящата конвенция.

2.   За целите на изпълнението на разпоредбите на параграф 1 митническите органи на договарящата страна вносител връщат сертификата за движение EUR.1 или EUR-MED и фактурата, ако същата е била представена, декларацията за произход или декларацията за произход EUR-MED или копие от тези документи, на митническите органи на договарящата страна износител, като при необходимост посочват причините за исканата проверка. Всички документи и всяка информация, от които може да се направи заключение, че представената в доказателството за произход информация е неточна, се изпращат в подкрепа на искането за проверка.

3.   Проверката се осъществява от митническите органи на договарящата страна износител. За тази цел те имат право да изискват всички доказателства и да провеждат всички проверки на счетоводната документация на износителите или всякакви други проверки, които сметнат за подходящи.

4.   Ако митническите органи на договарящата страна вносител решат да спрат предоставянето на преференциално третиране на съответните продукти до излизане на резултатите от проверката, на вносителя се предлага освобождаване на продуктите при спазване на счетените за необходими предпазни мерки.

5.   Поискалите проверката митнически органи се информират във възможно най-кратък срок за резултатите от нея. Тези резултати ясно сочат дали документите са автентични и дали описаните продукти могат да бъдат считани за продукти с произход от някоя от договарящите страни и отговарят на другите изисквания на настоящата конвенция.

6.   Ако в случаи на основателни съмнения в рамките на десет месеца от датата на искането за проверка няма отговор или ако отговорът не съдържа достатъчна информация, за да се определи автентичността на въпросния документ или действителният произход на продуктите, митническите органи, отправили искането, отказват предоставянето на преференциите, освен при изключителни обстоятелства.

Член 33

Уреждане на спорове

При възникване на спорове във връзка с процедурите за проверка по член 32, които не могат да бъдат уредени между митническите органи, отправили искането, и митническите органи, отговорни за извършването на проверката, споровете подлежат на разглеждане от двустранния орган, създаден по силата на съответното споразумение. При възникване на спорове по тълкуването на настоящата конвенция, различни от споровете във връзка с процедурите за проверка по член 32, те подлежат на уреждане от Съвместния комитет.

Във всички случаи уреждането на спорове между вносителя и митническите органи на договарящата страна вносител се извършва съгласно законодателството на посочената държава.

Член 34

Санкции

На всяко лице, което съставя или става причина да бъде съставен документ, съдържащ неточна информация, с цел получаване на преференциално третиране на продукти, се налагат санкции.

Член 35

Свободни зони

1.   Договарящите страни вземат всички необходими мерки, за да се гарантира, че продуктите, предмет на търговски стокообмен под покритие на доказателство за произход, които по време на транспорта престояват в свободна зона, разположена на тяхна територия, няма да бъдат заменени от други стоки или да претърпят обработка, различна от обичайните операции, предназначени да предотвратят тяхното повреждане.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, когато продуктите с произход от някоя договаряща страна се внасят в свободна зона под покритието на доказателство за произход и претърпяват обработка или преработка, по искане на износителя компетентните органи издават нов сертификат за движение на стоките EUR.1 или EUR-MED, ако обработката или преработката е извършена в съответствие с настоящата конвенция.


(1)  Поради митническия съюз между Лихтенщайн и Швейцария продуктите с произход от Лихтенщайн се считат за продукти с произход от Швейцария.

(2)  Княжество Лихтенщайн е в митнически съюз с Швейцария и е договаряща страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Уводни бележки към списъка в приложение II

Бележка 1:

В списъка се определят условията, на които трябва да отговарят всички продукти, за се считат за достатъчно обработени или преработени по смисъла на член 5 от настоящото допълнение.

Бележка 2:

2.1.

В първите две колони от списъка се описва полученият продукт. В първата колона е посочен номерът на позицията или главата от Хармонизираната система, а във втората колона се съдържа описанието на стоките, използвано в посочената система за тази позиция или глава. За всеки текст от първите две колони има съответстващо правило в колона 3 или 4. В някои случаи, когато текстът в първата колона се предшества от „ex“, това означава, че правилата в колона 3 или 4 се прилагат единствено към частта от тази позиция съгласно описанието в колона 2.

2.2.

Когато в колона 1 са групирани няколко номера на позиции или е посочен номер на глава и следователно е дадено общо описание на продукта в колона 2, съответстващото правило в колони 3 или 4 важи по отношение на всички продукти, които според Хармонизираната система са класирани в позициите от главата или в някоя от позициите, групирани в колона 1.

2.3.

Когато в списъка има различни правила, приложими за различните продукти от една и съща позиция, всяко тире съдържа описанието на тази част от позицията, по отношение на която се прилага съответстващото правило в колони 3 или 4.

2.4.

Когато за даден текст от първите две колони има правило едновременно в колони 3 и 4, износителят може да избере да приложи или правилото в колона 3, или това в колона 4. Ако в колона 4 не е дадено правило за произход, трябва да се прилага правилото в колона 3.

Бележка 3:

3.1.

Разпоредбите на член 5 от настоящото допълнение относно продуктите, придобили статут на продукти с произход, които се използват за производството на други продукти, се прилагат независимо от това дали този статут е бил придобит във фабриката, където тези продукти са използвани, или в друга фабрика в някоя договаряща страна.

Пример:

 

Двигател от позиция № 8407, за който съгласно правилото стойността на материалите без произход, които могат да бъдат вложени, не може да надхвърля 40 % от цената на производителя, е произведен от „друга легирана стомана, грубо оформена чрез коване“ от позиция № ex 7224.

 

Ако това коване е извършено в Европейския съюз от стоманен блок без произход, то тогава изкованото изделие вече е придобило статут на продукт с произход по силата на правилото за позиция № ex 7224 от списъка. Тогава при изчисляването на стойността на двигателя може да се счита, че изкованото изделие е с произход, независимо дали коването е било извършено в същата фабрика или в друга фабрика на Европейския съюз. Така стойността на стоманения блок без произход не се взема предвид при добавянето на стойността на използваните материали без произход.

3.2.

Правилото от списъка представлява минималният обем на изискваната обработка или преработка, а извършването на повече обработки или преработки също води до придобиване на произход; извършването на по-малко обработки или преработки обаче не може да доведе до придобиване на произход. Така, ако съгласно дадено правило на определен етап на производството може да се използва материал без произход, използването на такъв материал на по-ранен етап от производството е разрешено, а използването на такъв материал на по-късен етап не е разрешено.

3.3.

Без да се засягат разпоредбите на бележка 3.2, когато в правилото се използва изразът „Производство от материали от която и да било позиция“, могат да се използват материали от всяка позиция (дори материали със същото описание и от същата позиция като тази на продукта), които обаче подлежат на всички специфични ограничения, които може да се съдържат в правилото.

Изразът „Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от позиция № …“ или „Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от същата позиция като тази на продукта“ обаче означава, че могат да се използват материали от която(които) и да било позиция(и), освен тези със същото описание като на продукта, дадено в колона 2 от списъка.

3.4.

Когато в някое правило от списъка се посочва, че даден продукт може да се произведе от повече от един материал, това означава, че могат да се използват един или повече материали. То не изисква да бъдат използвани всички тези материали.

Пример:

Съгласно правилото за тъканите от позиции № 5208—5212 могат да се използват естествени влакна и освен другите материали могат да се използват и химически материали. Това не означава, че трябва да се използват и двете; възможно е да се използват едните или другите, или и двете.

3.5.

Когато в някое правило от списъка се посочва, че даден продукт трябва да бъде произведен от конкретен материал, условието не ограничава използването на други материали, които поради естеството си не отговарят на правилото. (Вж. също бележка 6.2 по-долу по отношение на текстилните материали).

Пример:

 

Правилото за предварително приготвените храни от позиция № 1904, което изрично изключва използването на житни растения и техни производни, не ограничава използването на минерални соли, химикали и други добавки, които не са получени от житни растения.

 

Това обаче не се отнася за продуктите, които макар да не могат да бъдат произведени от конкретните материали, определени в списъка, могат да бъдат произведени от материал от същото естество на по-ранен етап на производството.

Пример:

По отношение на облеклата от ex глава 62, произведени от нетъкани материали, ако за този вид изделия е разрешено използването единствено на прежда без произход, не е възможно да се използва нетъкан плат — дори ако нетъканите платове обикновено не могат да се произведат от прежда. В такива случаи изходният материал, който следва да се използва, обикновено ще бъде на етапа от обработката, предшестващ преждата, а именно на етап влакно.

3.6.

Когато в някое правило от списъка са дадени две стойности за максималното процентно съдържание на материалите без произход, които могат да бъдат използвани, тези проценти не могат да се събират. С други думи максималната стойност на всички използвани материали без произход не може никога да надхвърля по-високия от дадените проценти. Освен това не трябва да се превишават отделните проценти по отношение на конкретните материали, за които се прилагат.

Бележка 4:

4.1.

Изразът „естествени влакна“ в списъка се използва за влакната, различни от изкуствените или синтетичните влакна. Той се отнася единствено до етапите преди преденето, като включва и отпадъците, и, освен ако не е предвидено друго, включва влакна, които са кардирани, пенирани или обработени по друг начин, но не изпредени.

4.2.

Изразът „естествени влакна“ включва конските косми от позиция № 0511, коприната от позиции № 5002 и 5003, както и вълнените влакна и финия или грубия животински косъм от позиции № 5101 и 5105, памучните влакна от позиции № 5201—5203 и другите растителни влакна от позиции № 5301—5305.

4.3.

Изразите „предилна маса“, „химически материали“ и „материали за производство на хартия“ се използват в списъка за описание на материалите, които не са класирани в глави 50—63 и които могат да се използват за производството на изкуствени, синтетични или хартиени влакна или прежди.

4.4.

Изразът „синтетични щапелни влакна“ в списъка се използва за синтетичните или изкуствените влакна, щапелните влакна или отпадъците от позиции № 5501—5507.

Бележка 5:

5.1.

Когато за даден продукт в списъка има препратка към настоящата бележка, условията, посочени в колона 3, не се прилагат за отделните основни текстилни материали, използвани при производството на този продукт, които взети заедно представляват 10 % или по-малко от общото тегло на всички използвани основни текстилни материали. (Вж. също бележки 5.3 и 5.4.)

5.2.

Въпреки това допустимото отклонение, посочено в бележка 5.1, може да се прилага единствено за смесените продукти, които са направени от два или повече основни текстилни материали.

Основните текстилни материали са, както следва:

естествена коприна,

вълна,

груби животински косми,

фини животински косми,

косми от конски опашки и гриви,

памук,

материали за производство на хартия и хартия,

лен,

коноп,

юта и други текстилни ликови влакна,

сизални и други текстилни влакна от вида „Agave“,

кокосово влакно, абака, рами и други растителни текстилни влакна,

синтетични влакна,

изкуствени влакна,

електропроводими нишки,

синтетични щапелни влакна от полипропилен,

синтетични щапелни влакна от полиестер,

синтетични щапелни влакна от полиамид,

синтетични щапелни влакна от полиакрилонитрил,

синтетични щапелни влакна от полиамид,

синтетични щапелни влакна от политетрафлуороетилен,

синтетични щапелни влакна от поли(фениленсулфид),

синтетични щапелни влакна от поли(винилхлорид),

други синтетични щапелни влакна,

изкуствени щапелни влакна от вискоза,

други изкуствени щапелни влакна,

прежда от полиуретан, с полиетерни гъвкави сегменти, дори обвита,

прежда от полиуретан, с полиестерни гъвкави сегменти, дори обвита,

продукти от позиция № 5605 (метализирана прежда), съдържащи лента, състояща се от сърцевина от алуминиево фолио или от сърцевина от пластмасово покритие, дори покрити с алуминиев прах, с ширина не повече от 5 mm, слепена с прозрачно или цветно лепило между два слоя пластмасово покритие,

други изделия от позиция № 5605.

Пример:

Прежда от позиция № 5205, изработена от памучни влакна от позиция № 5203 и синтетични щапелни влакна от позиция № 5506 е смесена прежда. Следователно могат да се използват синтетични щапелни влакна без произход, които не отговарят на правилата за произход (изискващи производство от химически материали или от предилна маса), при условие че общото им тегло не надвишава 10 % от теглото на преждата.

Пример:

Вълнена тъкан от позиция № 5112, изработена от вълнена прежда от позиция № 5107 и синтетична прежда от щапелни влакна от позиция № 5509 е смесена тъкан. Следователно синтетичната прежда, която не отговаря на правилата за произход (изискващи производство от химически материали или от предилна маса), или вълнената прежда, която не отговаря на правилата за произход (изискващи производство от естествени влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене), или съчетание от двете може да се използва, при условие че тяхното общо тегло не надвишава 10 % от теглото на тъканта.

Пример:

Тъфтинг изделие от позиция № 5802, изработено от памучна прежда от позиция № 5205 и памучна тъкан от позиция № 5210 представляват смесен продукт само ако самата памучна тъкан е смесена тъкан, изработена от прежди, класирани в две отделни позиции, или ако самите използвани памучни прежди са смесени.

Пример:

Ако въпросните тъфтинг изделия са били произведени от памучна прежда от позиция № 5205 и синтетична тъкан от позиция № 5407, тогава очевидно използваните прежди са два отделни основни текстилни материала и съответно тъфтинг изделията представляват смесен продукт.

5.3.

В случай на продукти, които включват „прежда от полиуретан, с полиетерни гъвкави сегменти, дори обвита“, тази разлика е 20 % по отношение на тази прежда.

5.4.

В случаите на продукти, съдържащи „лента, състояща се от сърцевина от алуминиево фолио или сърцевина от пластмасово покритие, дори покрити с алуминиев прах, с ширина не повече от 5 mm, слепена с прозрачно или цветно лепило между два слоя пластмасово покритие“, това отклонение е 30 % по отношение на тази лента.

Бележка 6:

6.1.

Когато в този списък има препратка към настоящата бележка, могат да се използват текстилни материали (с изключение на хастари и междинна подплата), които не отговарят на правилото, дадено в колона 3 от списъка за съответния готов продукт, при условие че те се класират в позиция, различна от тази на продукта, и че тяхната стойност не превишава 8 % от цената на производител за продукта.

6.2.

Без да се засягат разпоредбите на бележка 6.3, материалите, които не са класирани в глави 50—63, могат да се използват свободно при производството на текстилни продукти, независимо дали съдържат текстил.

Пример:

Ако дадено правило в списъка предвижда за определено текстилно изделие (например панталони) да бъде използвана прежда, това не забранява използването на метални артикули като копчета, защото копчетата не са класирани в глави 50—63. По същата причина това не изключва използването на ципове, макар че същите обикновено съдържат текстилни материали.

6.3.

Когато се прилага правило за процентно съдържание, при изчисляването на стойността на материалите, които не са класирани в глави 50—63, трябва да се вземе под внимание стойността на вложените в продукта материали без произход.

Бележка 7:

7.1.

За целите на позиции № ex 2707, 2713—2715, ex 2901, ex 2902 и ex 3403„специфичната преработка“ включва:

а)

вакуумна дестилация;

б)

редестилация чрез процес на дълбоко фракциониране;

в)

крекинг;

г)

риформинг;

д)

екстракция чрез селективни разтворители;

е)

преработката, включваща всички изброени операции: обработка с концентрирана сярна киселина, олеум или серен анхидрид; неутрализация с алкални агенти; обезцветяване и пречистване с естествена активна глина, активирана глина, активен въглен или боксит;

ж)

полимеризация;

з)

алкилиране;

и)

изомеризация.

7.2.

За целите на позиции № 2710, 2711 и 2712„специфичната преработка“ включва:

а)

вакуумна дестилация;

б)

редестилация чрез процес на дълбоко фракциониране;

в)

крекинг;

г)

риформинг;

д)

екстракция чрез селективни разтворители;

е)

преработката, включваща всички изброени операции: обработка с концентрирана сярна киселина, олеум или серен анхидрид; неутрализация с алкални агенти; обезцветяване и пречистване с естествена активна глина, активирана глина, активен въглен или боксит;

ж)

полимеризация;

з)

алкилиране;

и)

изомеризация;

й)

само по отношение на тежките масла от позиция № ex 2710 — десулфуризация с водород, водеща до намаление от поне 85 % на съдържанието на сяра в обработените продукти (методът ASTM D 1266-59 Т);

к)

само по отношение на продуктите от позиция № 2710 — депарафинизация с преработка, различна от филтриране;

л)

само по отношение на тежките масла от позиция № ex 2710 — обработка с въглерод при налягане, по-голямо от 20 bar, и температура, по-висока от 250 °С, с използване на катализатор, който не влияе върху десулфуризацията, когато въглеродът представлява активен елемент в химическата реакция. Допълнителното третиране с водород на смазочните масла от позиция № ex 2710 (например хидроочистка или обезцветяване) с цел, по-специално, подобряване на цвета и стабилността, не трябва обаче да се смята за специфична преработка;

м)

само по отношение на тежките горива (fuel oils) от позиция № ex 2710 — атмосферна дестилация, при условие че по-малко от 30 обемни % от тези продукти се дестилират, включително загубите, при 300 °С, по метода ASTM D 86;

н)

само по отношение на тежките масла, различни от газьолите и тежките горива (fuel oils) от позиция № ex 2710 — третиране посредством високочестотен електрически разряд;

о)

само по отношение на суровите продукти (различни от вазелин, озокерит, лигнитен или торфен парафин, съдържащи тегловно по-малко от 0,75 % петрол) от позиция № ex 2712 — обезмасляване чрез фракционна кристализация.

7.3.

По смисъла на позиции № ex 2707, 2713—2715, ex 2901, ex 2902 и ex 3403, прости операции като почистване, декантиране, обезсоляване, отделяне на водата, филтриране, оцветяване, обозначаване, получаване на сярно съдържание в резултат на смесване на продукти с различно съдържание на сяра или всяка комбинация от тези или подобни операции не придават статут на продукт с произход.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на операциите по обработка или преработка, които следва да претърпят материалите без произход, за да може полученият продукт да придобие статут на продукт с произход

Позиция по ХС

Описание на продукта

Обработка или преработка, извършена върху материали без произход, която придава статут на продукт с произход

(1)

(2)

(3) или (4)

Глава 1

Живи животни

Всички животни от глава 1 трябва да бъдат изцяло получени

 

Глава 2

Меса и карантии, годни за консумация

Производство, при което всички използвани материали от глави 1 и 2 са изцяло получени

 

Глава 3

Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни

Производство, при което всички използвани материали от глава 3 са изцяло получени

 

ex Глава 4

Мляко и млечни продукти; птичи яйца; естествен мед; продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде; с изключение на:

Производство, при което всички използвани материали от глава 4 са изцяло получени

 

0403

Мътеница, заквасени млека и сметана, кисело мляко, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, или ароматизирани, или с прибавка на плодове или какао

Производство, при което:

всички използвани материали от глава 4 са изцяло получени,

всичкият плодов сок (с изключение на сока от ананас, сладък лимон или грейпфрут) от № 2009 е с произход; и

стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

 

ex Глава 5

Други продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; с изключение на:

Производство, при което всички използвани материали от глава 5 са изцяло получени

 

ex ex 0502

Обработена четина от свине или глигани

Почистване, дезинфекция, сортиране и изправяне на четината и косъма

 

Глава 6

Живи растения и цветарски продукти

Производство, при което:

всички използвани материали от глава 6 са изцяло получени и

стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

Глава 7

Зеленчуци, растения, корени и грудки, годни за консумация

Производство, при което всички използвани материали от глава 7 са изцяло получени

 

Глава 8

Плодове, годни за консумация; цитрусови или пъпешови кори

Производство, при което:

всички плодове са изцяло получени и

стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

 

ex Глава 9

Кафе, чай, мате и подправки; с изключение на:

Производство, при което всички използвани материали от глава 9 са изцяло получени

 

0901

Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа

Производство от материали от която и да било позиция

 

0902

Чай, дори ароматизиран

Производство от материали от която и да било позиция

 

ex ex 0910

Смеси от подправки

Производство от материали от която и да било позиция

 

Глава 10

Житни растения

Производство, при което всички използвани материали от глава 10 са изцяло получени

 

ex Глава 11

Мелничарски продукти; малц; скорбяла и нишесте; инулин; пшеничен глутен; с изключение на:

Производство, при което всички използвани житни растения, зеленчуци, годни за консумация, корени и грудки от № 0714 или използваните плодове са изцяло получени

 

ex ex 1106

Брашна, грис и прахове от сухи бобови зеленчуци без черупки от № 0713

Сушене и смилане на бобови растения от № 0708

 

Глава 12

Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фуражи

Производство, при което всички използвани материали от глава 12 са изцяло получени

 

1301

Естествени лакове; естествени клейове, смоли, смолисти клейове и олеорезини (например балсами)

Производство, при което стойността на всички използвани материали от № 1301 не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

1302

Растителни сокове и екстракти; пектинови материали, пектинати и пектати; агар-агар и други лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, дори модифицирани:

 

 

– – Лепкави и сгъстяващи материали, извлечени от растения, модифицирани

Производство на немодифицирани лепила и сгъстяващи материали

 

– Други

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

Глава 14

Материали за сплитане и други продукти от растителен произход, неупоменати, нито включени другаде

Производство, при което всички използвани материали от глава 14 са изцяло получени

 

ex Глава 15

Мазнини и масла от животински или растителен произход; продукти от тяхното разпадане; обработени мазнини за хранителни цели; восъци от животински или растителен произход; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

1501

Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в позиции № 0209 или 1503:

 

 

– Мазнини от кости или отпадъци

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от № 0203, 0206 или 0207 или кости от № 0506

 

– Други

Производство от свинско месо или карантии, годни за консумация, от позиция № 0203 или 0206 или на месо и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0207

 

1502

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от включените в № 1503

 

 

– Мазнини от кости или отпадъци

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от № 0201, 0202, 0204 или 0206 или кости, включени в № 0506

 

– Други

Производство, при което всички използвани материали от глава 2 са изцяло получени

 

1504

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени:

 

 

– Твърди фракции

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от № 1504

 

– Други

Производство, при което всички използвани материали от глави 2 и 3 са изцяло получени

 

ex ex 1505

Рафинирана ланолина

Производство от необработена мазнина от вълна (серей) от № 1505

 

1506

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

 

 

– Твърди фракции

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от № 1506

 

– Други

Производство, при което всички използвани материали от глава 2 са изцяло получени

 

1507—1515

Растителни масла и техните фракции:

 

 

– Соево масло, фъстъчено масло, палмово масло, масло от копра, палмистово масло, масло от бабасу, тунгово масло и масло от ойтицика, восък от Мирта и японски восък, фракции от масло от жожоба и масла, предназначени за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

– Твърди фракции, освен тези от масло от жожоба

Производство от други материали от позиции 1507—1515

 

– Други

Производство, при което всички използвани растителни материали са изцяло получени

 

1516

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин

Производство, при което:

всички използвани материали от глава 2 са изцяло получени и

всички използвани растителни материали са изцяло получени. Въпреки това могат да бъдат използвани материали от № 1507, 1508, 1511 и 1513

 

1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от № 1516

Производство, при което:

всички използвани материали от глави 2 и 4 са изцяло получени, и

всички използвани растителни материали са изцяло получени. Въпреки това могат да бъдат използвани материали от № 1507, 1508, 1511 и 1513

 

Глава 16

Продукти от месо, риба или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни

Производство:

от животни от глава 1, и/или

при което всички използвани материали от глава 3 са изцяло получени

 

ex Глава 17

Захар и захарни изделия; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 1701

Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, с ароматизиращи или оцветяващи добавки

Производство, при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

 

1702

Други видове захар, включително лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи:

 

 

– Химически чиста малтоза и фруктоза

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от № 1702

 

– Други видове захар, в твърдо състояние, с ароматизиращи или оцветяващи добавки

Производство, при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

 

– Други

Производство, при което всички използвани материали са с произход

 

ex ex 1703

Меласи, получени в резултат на извличането или рафинирането на захарта, с ароматизиращи или оцветяващи добавки

Производство, при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

 

1704

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад)

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

 

Глава 18

Какао и продукти от какао

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

 

1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде:

 

 

– Екстракти от малц

Производство от житни растения от глава 10

 

– Други

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

 

1902

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен:

 

 

– Съдържащи тегловно 20 % или по-малко месо, карантии, риби, ракообразни или мекотели

Производство, при което всички използвани житни растения и техни производни (с изключение на твърда пшеница и нейни производни) са изцяло получени

 

– Съдържащи тегловно повече от 20 % месо, карантии, риби, ракообразни или мекотели

Производство, при което:

всички използвани житни растения и техни производни (с изключение на твърда пшеница и нейни производни) са изцяло получени и

всички използвани материали от глави 2 и 3 са изцяло получени

 

1903

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте, под формата на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсевки или подобни форми

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на нишесте от картофи от номера 1108

 

1904

Продукти на базата на приготвени чрез набъбване или печене житни растения (например corn flakes); житни растения (различни от царевицата) на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с изключение на брашно и едрозърнест или дребнозърнест грис), варени или приготвени по друг начин, неупоменати, нито включени другаде

Производство:

от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от № 1806

при което всички използвани житни растения и брашно (с изключение на твърда пшеница и царевица Zea indurata и техни производни) са изцяло получени и

при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

 

1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от глава 11

 

ex Глава 20

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения; с изключение на:

Производство, при което всички използвани плодове, черупкови плодове или зеленчуци са изцяло получени

 

ex ex 2001

Игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 2004 и ex ex 2005

Картофи под формата на брашно, грис или люспи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

2006

Зеленчуци, плодове, кори от плодове и други части от растения, консервирани със захар (изцедени, захаросани или кристализирани)

Производство, при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

 

2007

Конфитюри, желета от плодове, мармалади, пюрета от плодове или черупкови плодове и каши от плодове или черупкови плодове, приготвени чрез варене, със или без прибавка на захар или други подсладители

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 2008

– Черупкови плодове, без прибавка на захар или алкохол

Производство, при което стойността на всички използвани черупкови плодове и маслодайни семена с произход от позиции 0801, 0802 и от 1202 до 1207 не надвишава 60 % от цената на производителя за продукта

 

– Фъстъчено масло; смеси на базата на житни растения; сърцевина от палмово дърво; царевица

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

– Други, с изключение на плодове, претърпели топлинна обработка, различна от варене във вода или на пара, без прибавка на захар, замразени

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

 

2009

Плодови сокове (включително мъст от грозде) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

 

ex Глава 21

Разни видове хранителни продукти; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе, чай или мате; печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти, есенции и концентрати

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което всичката използвана цикория е изцяло получена

 

2103

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица:

 

 

– Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Могат обаче да бъдат използвани синапено брашно или готова горчица

 

– Синапено брашно и готова горчица

Производство от материали от която и да било позиция

 

ex ex 2104

Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на приготвени или консервирани зеленчуци, класирани в № от 2002 до 2005

 

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

 

ex Глава 22

Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет; с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което цялото използвано грозде или материали, получени от грозде, са изцяло получени

 

2202

Води, включително минералните води и газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от № 2009

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта;

при което стойността на всички използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта и

при което целият плодов сок (с изключение на сока от ананас, сладък лимон или грейпфрут) е с произход

 

2207

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече; етилов алкохол и дестилати, денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание

Производство:

от материали от която и да било позиция, с изключение на № 2207 или № 2208 и

при което цялото използвано грозде или материали, получени от грозде са изцяло получени или, ако всички използвани материали са вече с произход, може да бъде използван арак със съдържание по обем, непревишаващо 5 %

 

2208

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем под 80 % vol; дестилати, ликьори и други спиртни напитки

Производство:

от материали от която и да било позиция, с изключение на № 2207 или № 2208 и

при което цялото използвано грозде или материали, получени от грозде са изцяло получени или, ако всички използвани материали са вече с произход, може да бъде използван арак със съдържание по обем, непревишаващо 5 %

 

ex Глава 23

Остатъци и отпадъци от хранителната промишленост; приготвени храни за животни; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 2301

Китово брашно; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули от риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека

Производство, при което всички използвани материали от глави 2 и 3 са изцяло получени

 

ex ex 2303

Остатъци от производството на скорбяла от царевица (с изключение на водните концентрати от накисването), с тегловно съдържание на протеини, изчислено в сухо вещество, чието тегловно съдържание превишава 40 %

Производство, при което цялата използвана царевица е изцяло получена

 

ex ex 2306

Кюспета и други твърди остатъци, получени при извличането на маслиново масло, с тегловно съдържание на маслиново масло, по-голямо от 3 %

Производство, при което всички използвани маслини са изцяло получени

 

2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

Производство, при което:

всички използвани житни растения, захар или меласа, месо или мляко са с произход и

всички използвани материали от глава 3 са изцяло получени

 

ex Глава 24

Тютюн и обработени заместители на тютюна; с изключение на:

Производство, при което всички използвани материали от глава 24 са изцяло получени

 

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна

Производство, при което поне 70 % тегловно от използвания суров или необработен тютюн или отпадъци от тютюн от № 2401 е (са) с произход

 

ex ex 2403

Тютюн за пушене

Производство, при което поне 70 % тегловно от използвания суров или необработен тютюн или отпадъци от тютюн от № 2401 е (са) с произход

 

ex Глава 25

Сол; сяра; пръст и камъни; гипс, вар и цимент; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 2504

Естествен кристален графит с обогатено въглеродно съдържание, пречистен и смлян

Обогатяване на въглеродното съдържание, пречистване и смилане на необработения кристален графит

 

ex ex 2515

Мрамор, само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма, с дебелина, ненадвишаваща 25 cm

Рязане на мрамор (дори и вече нарязан с трион) с трион или по друг начин, с дебелина, надвишаваща 25 cm

 

ex ex 2516

Гранит, порфир, базалт, пясъчник и други видове камък за паметници или строене, само нарязан с трион или по друг начин, на блокове или на плочи с квадратна или правоъгълна форма с дебелина, ненадвишаваща 25 cm

Рязане на камъни (дори и вече нарязан с трион) с трион или по друг начин, с дебелина, надвишаваща 25 cm

 

ex ex 2518

Калциниран доломит

Калциниране на доломит, който не е калциниран

 

ex ex 2519

Натрошен естествен магнезиев карбонат (магнезит), в херметично запечатани контейнери, и магнезиев оксид, дори чист, различен от електростопен магнезиев оксид или калциниран до пълно обезводняване (фритован) магнезиев оксид

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това може да бъде използван естественият магнезиев карбонат (магнезит)

 

ex ex 2520

Гипсови свързващи вещества, специално приготвени за стоматологията

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 2524

Естествен азбест на влакна

Производство от азбестов концентрат

 

ex ex 2525

Слюда на прах

Смилане на слюда или на отпадъци от слюда

 

ex ex 2530

Видове багрилна пръст, калцинирана или на прах

Калциниране или смилане на багрилна пръст

 

Глава 26

Руди, шлаки и пепели

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex Глава 27

Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 2707

Масла, при които теглото на ароматичните съставки надвишава това на неароматичните съставки, представляващи масла, подобни на минералните масла, получени чрез дестилация на въглищен катран с висока температура, от които повече от 65 % от обема се дестилират при температура до 250 °C (включително смеси от нефтени продукти и бензол) за използване като енергогенериращи или отоплителни горива

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (1)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 2709

Сурови масла от битуминозни минерали

Деструктивна дестилация на битуминозни материали

 

2710

Нефтени масла или масла от битуминозни материали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70 % или повече нефтени масла или масла от битуминозни материали, които масла са основен компонент на тези препарати; отпадъчни масла

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (2)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (2)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

2712

Вазелин; парафин, микрокристален нефтен восък, суров парафин (slack wax), озокерит, лигнитен восък, торфен восък, други минерални восъци и подобни продукти, получени по синтетичен или друг начин, дори оцветени

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (2)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

2713

Нефтен кокс, нефтен битум и други остатъци от нефтени масла или от масла от битуминозни материали

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (1)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

2714

Природни битуми и природни асфалти; битуминозни шисти и пясъци; асфалтити и асфалтени скали

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (1)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

2715

Битумни смеси на базата на природни асфалт или битум, нефтен битум, минерален катран или пек от минерален катран (например битумни замазки, битум, разтворен в нефтен дестилат „cut backs“)

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (1)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex Глава 28

Неорганични химични продукти; неорганични или органични съединения на благородни метали, на радиоактивни елементи, на редкоземни метали или на изотопи; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex ex 2805

„Mischmetall“

Производство чрез електролитна или топлинна обработка, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 2811

Серен триоксид

Производство от серен диоксид

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex ex 2833

Алуминиев сулфат

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 2840

Натриев перборат

Производство от динатриев тетраборат пентахидрат

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex ex 2852

– Съединения на живака с вътрешни етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Производство от материали от която и да било позиция. Въпреки това стойността на всички използвани материали от № 2909 не трябва да надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

– Съединения на живака с нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен химичен състав; други хетероциклени съединения

Производство от материали от която и да било позиция. Въпреки това стойността на всички използвани материали от № 2852, 2932, 2933 и 2934 не трябва да надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex Глава 29

Органични химични продукти; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex ex 2901

Ациклични въглеводороди, предназначени да бъдат използвани като моторно гориво или като гориво за отопление

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (1)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 2902

Циклани и циклени (различни от азулените), бензен, толуол, ксилени, предназначени да бъдат използвани като моторно гориво или като гориво за отопление

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (1)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 2905

Метални алкохолати на алкохоли от настоящата позиция и на етанол

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от № 2905. Въпреки това металните алкохолати от настоящата позиция могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

2915

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини, и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Производство от материали от която и да било позиция. Въпреки това стойността на всички използвани материали от № 2915 и 2916 не трябва да надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex ex 2932

– Вътрешни етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Производство от материали от която и да било позиция. Въпреки това стойността на всички използвани материали от № 2909 не трябва да надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

– Циклени ацетали и вътрешни хемиацетали и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Производство от материали от която и да било позиция

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

2933

Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми

Производство от материали от която и да било позиция. Въпреки това стойността на всички използвани материали от № 2932 и 2933 не трябва да надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

2934

Нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен химичен състав; други хетероциклени съединения

Производство от материали от която и да било позиция. Въпреки това стойността на всички използвани материали от № 2932, 2933 и 2934 не трябва да надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex ex 2939

Концентрати от макова слама, съдържащи тегловно не по-малко от 50 % алкалоиди

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex Глава 30

Фармацевтични продукти; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

 

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти, дори получени по биотехнологичен път; ваксини, токсини, култури от микроорганизми (с изключение на маите) и други подобни продукти:

 

 

– Продукти, съставени от продукти, смесени помежду си, приготвени за терапевтични или профилактични цели или несмесени продукти за тези цели, представени под формата на дози, нито пригодени за продажба на дребно

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от № 3002. Въпреки това могат да се използват материали, отговарящи на същото описание, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

 

– Други

 

 

– – Човешка кръв

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от № 3002. Въпреки това могат да се използват материали, отговарящи на същото описание, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

 

– – Животинска кръв, приготвена за терапевтични или профилактични цели

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от № 3002. Въпреки това могат да се използват материали, отговарящи на същото описание, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

 

– – Кръвни съставки, различни от антисеруми, хемоглобин, кръвни глобулини и серумглобулини

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от № 3002. Въпреки това могат да се използват материали, отговарящи на същото описание, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

 

– – Хемоглобин, кръвни глобулини и серумглобулини

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от № 3002. Въпреки това могат да се използват материали, отговарящи на същото описание, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

 

– – Други

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от № 3002. Въпреки това могат да се използват материали, отговарящи на същото описание, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

 

3003 и 3004

Медикаменти (с изключение на продукти от № 3002, 3005 или 3006:

 

 

– Получени от амикацин от № 2941

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали от № 3003 и 3004, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта,

 

– Други

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали от № 3003 и 3004, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта, и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 3006

– Фармацевтични отпадъци, посочени в забележка 4, буква к) от настоящата глава

Запазва се произходът на продукта при първоначалното му класиране

 

– Стерилни средства за предотвратяване на сраствания, използвани в хирургията или стоматологията, дори резорбируеми:

 

 

– – изработени от пластмаси

Производство, при което стойността на всички използвани материали от глава 39 не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта (5)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

– – изработени от тъкани

Производство от (7):

естествени влакна

щапелни синтетични влакна, различни от кардирани, пенирани или обработени по друг начин влакна, за предене

или

химически материали или предилна маса

 

– Приспособления за стомия

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex Глава 31

Торове; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex ex 3105

Минерали или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg, с изключение на:

натриев нитрат

калциев цианамид

калиев сулфат

калиевомагнезиев сулфат

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това материалите, класирани в същата позиция като продукта, могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надхвърля 20 % от цената на производителя за продукта, и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex Глава 32

Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; пигменти и други багрилни вещества; бои и лакове; китове; мастила; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex ex 3201

Танини и техните соли, етери, естери и други производни

Производство от дъбилни екстракти от растителен произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

3205

Оцветителни лакове; препарати, посочени в забележка 3 от настоящата глава, на базата на оцветителни лакове (3)

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на № 3203, 3204 и 3205. Въпреки това могат да се използват материали от № 3205, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex Глава 33

Етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни или тоалетни продукти и козметични препарати; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

3301

Етерични масла (обезтерпенени или не), включително така наречените „конкрети“ и „абсолю“; резиноиди; екстрахирани олеорезини; концентрирани разтвори на етерични масла в мазнини, в нелетливи масла, във восъци или в аналогични материали, получени чрез екстракция или накисване; остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла; ароматични дестилирани води и водни разтвори на етерични масла

Производство от материали от която и да било позиция, включително материали от различна „група“ (4) в настоящата позиция. Въпреки това могат да се използват материали от същата група, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex Глава 34

Сапуни, повърхностно активни органични продукти, препарати за пране, смазочни препарати, изкуствени восъци, восъчни препарати, препарати за лъскане или почистване, свещи и подобни артикули, пасти за моделиране, „зъболекарски восъци“ и състави за зъболекарството на базата на гипс; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex ex 3403

Смазочни препарати, с тегловно съдържание на нефтени масла или масла от битуминозни материали, по-малко от 70 %

Операции по рафиниране и/или една или повече специфични преработки (1)

или

Други операции, при които всички използвани материали са класирани в позиция, различна от тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

3404

Изкуствени восъци и восъчни препарати:

 

 

– На базата на парафин, нефтени восъци, восъци, получени от битуминозни минерали, суров парафин (slack wax) или парафинови отпадъци

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

– Други

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на:

хидрогенирани масла, имащи характер на восъци от № 1516;

мастни киселини с неопределен химичен състав или промишлени мастни алкохоли, имащи характер на восъци от № 3823 и

материали от позиция № 3404

Въпреки това тези материали могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex Глава 35

Белтъчни вещества; продукти на базата на модифицирани скорбяла или нишесте; лепила; ензими; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

3505

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте (например желатинирани или естерифицирани скорбяла и нишесте); лепила на базата на скорбяла или нишесте, на декстрин или на други модифицирани скорбяла или нишесте:

 

 

– Етери и естери на скорбяла или нишесте

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от № 3505

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

– Други

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от № 1108

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex ex 3507

Ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

Глава 36

Барути и експлозиви; пиротехнически артикули; кибрити; пирофорни сплави; възпламенителни материали

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex Глава 37

Фотографски или кинематографски продукти; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

3701

Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и плоскоформатни филми, които не са от хартия, картон или текстил; чувствителни, неекспонирани, плоскоформатни фотографски филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки, дори в опаковки:

 

 

– Филми за моментално проявяване и изготвяне на снимки, в опаковки

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от № 3701 и 3702 Въпреки това могат да се използват материали от № 3702, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

– Други

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от № 3701 и 3702 Въпреки това могат да се използват материали от № 3701 и 3702, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

3702

Чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула, които не са от хартия, картон или текстил; чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула за моментално проявяване и изготвяне на снимки

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от № 3701 и 3702

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

3704

Фотографски плаки, ленти, филми, хартия, картон и текстил, експонирани, но непроявени

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от № 3701 до 3704

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex Глава 38

Различни видове продукти на химическата промишленост; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex ex 3801

– Колоиден графит в маслена суспензия и полуколоиден графит; Въглеродни пасти за електроди

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

– Въглерод под формата на пасти, представляващ смес от повече от 30 % тегловно графит с минерални масла

Производство, при което стойността на всички използвани материали от № 3403 не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex ex 3803

Рафинирано талово масло

Рафиниране на сурово талово масло

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex ex 3805

Спирт от терпентиново масло, получено при производството на целулоза по сулфатен метод, пречистен

Пречистване чрез дестилация или рафиниране на суров спирт от терпентиново масло, получено при производството на целулоза по сулфатен метод

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex ex 3806

Естерни смоли

Производство от смолни киселини

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

ex ex 3807

Дървесна смола (дървесен катран от смола)

Дестилация на дървесен катран

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

3808

Инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни, представени във форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на препарати или артикули, като ленти, фитили и свещи, съдържащи сяра, и хартиени мухоловки

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производител за продуктите

 

3809

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати (например препарати за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито включени другаде

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на цената на производител за продуктите

 

3810

Препарати за декапиране на метали; флюсове за заваряване или спояване и други спомагателни препарати, използвани при заваряване или спояване на металите; пасти и прахове за заваряване или спояване, съставени от метал и от други материали; препарати за обмазване или пълнене на електроди или пръчици за заваряване

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производител за продуктите

 

3811

Антидетонаторни препарати, забавители на окисляването, добавки, предотвратяващи образуването на смоли, средства за подобряване на вискозитета, антикорозионни добавки и други приготвени добавки за минерални масла (включително за бензин) или за други течности, използвани за същите цели както минералните масла:

 

 

– Приготвени добавки за смазочни масла, съдържащи нефтени масла или масла от битуминозни минерали

Производство, при което стойността на всички използвани материали от № 3811 не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

– Други

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

3812

Препарати, наречени „ускорители на вулканизация“; сложни пластификатори за каучук или пластмаси, неупоменати, нито включени другаде; антиокислителни препарати и други сложни стабилизатори за каучук или пластмаси

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

3813

Смеси и заряди за пожарогасители; пожарогасителни гранати и бомби

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

3814

Сложни органични разтворители и разредители, неупоменати, нито включени другаде; препарати за премахване на бои или лакове

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

3818

Химични елементи, легирани с оглед използването им в електрониката под формата на дискове, пластинки или аналогични форми; химични съединения, легирани с оглед използването им в електрониката

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

3819

Течности за хидравлични спирачки и други течни препарати за хидравлични трансмисии, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни минерали или ги съдържат, но под 70 % тегловно

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

3820

Антифризи и препарати против заскрежаване

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 3821

Готови среди за развитие и съхранение на микроорганизми (включително вирусите и подобни организми) или растителни, човешки или животински клетки

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

3822

Диагностични или лабораторни реактиви върху всякакъв носител, приготвени диагностични или лабораторни реактиви, дори представени върху носител, различни от посочените в № № 3002 или 3006; сертифицирани еталонни материали

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

3823

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини; промишлени мастни алкохоли:

 

 

– Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; масла, получени при рафиниране, съдържащи киселини

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

– Промишлени мастни алкохоли

Производство от материали от която и да било позиция, включително други материали от № 3823

 

3824

Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде:

 

 

– Следните продукти от настоящата позиция:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

– – Свързващи препарати за леярски форми или сърца на базата на естествени смолни продукти

 

 

– – Нафтенови киселини, техните неразтворими във вода соли и техните естери

 

 

– – Сорбитол, различен от посочения в № 2905

 

 

– – Нефтени сулфонати, с изключение на нефтените сулфонати на алкалните метали, на амония или на етаноламините; тиофенсъдържащи сулфонови киселини от масла от битуминозни минерали и техните соли

 

 

– – Обменители на йони

 

 

– – Абсорбиращи смеси за подобряване вакуума в електронни лампи или тръби

 

 

– – Алкални железни оксиди за пречистване на газове

 

 

– – Амонячни води и суров амоняк, получени от пречистване на светилния газ

 

 

– – Сулфонафтенови киселини, техните неразтворими във вода соли и техните естери

 

 

– – Фузелови масла и Дипелово масло

 

 

– – Смеси от соли, имащи различни аниони

 

 

– – Копиращи пасти на базата на желатин, дори върху хартиена или текстилна основа

 

 

– Други

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

3901 - 3915

Пластмаси в първични форми; отпадъци, изрезки и остатъци от пластмаси; с изключение на позиции ex ex 3907 и 3912, за които правилата са изложени по-долу:

 

 

– Продукти на съполимеризация, при които един мономер е с тегловно съдържание над 99 % от съдържанието на целия полимер

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта и

в рамките на горното ограничение стойността на всички използвани материали от глава 39 не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта (5)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

– Други

Производство, при което стойността на всички използвани материали от глава 39 не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта (5)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

ex ex 3907

– Съполимери на поликарбонат и акрилонитрил-бутадиен-стиренови съполимери (ABS)

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да се използват материали, класирани в същата позиция, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта (5)

 

– Полиестер

Производство, при което стойността на всички използвани материали от глава 39 не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта и/или производство от поликарбонат от тетрабромо-(бисфенол А)

 

3912

Целулоза и нейните химически производни, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми

Производство, при което стойността на всички материали, класирани в същата позиция не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

 

3916 - 3921

Полуготови продукти и изделия от пластмаси; с изключение на позиции ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 и ex ex 3921, за които правилата са изложени по-долу:

 

 

– Плоски продукти, подложени на обработка, различна от повърхностната, или нарязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна; Други продукти, подложени на обработка, различна от повърхностната

Производство, при което стойността на всички използвани материали от глава 39 не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

– Други:

 

 

– – Продукти на съполимеризация, при които един мономер е с тегловно съдържание над 99 % от съдържанието на целия полимер

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта и

в рамките на горното ограничение стойността на всички използвани материали от глава 39 не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта (5)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

– – Други

Производство, при което стойността на всички използвани материали от глава 39 не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта (5)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

ex ex 3916 и ex ex 3917

Профили и тръби

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта и

в рамките на горното ограничение стойността на всички материали, класирани в същата позиция не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

ex ex 3920

– Листове или фолио от йономери

Производство от частична сол на термопластмаси, която е съполимер на етилен и на метакриловата киселина, частично неутрализирани с метални йони, главно на цинка или на натрия

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

– Листове от регенерирана целулоза, полиамиди или полиетилен

Производство, при което стойността на всички материали, класирани в същата позиция не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 3921

Фолио от пластмаса, метализирано

Производство от високопрозрачно полиестерно фолио с дебелина до 23 микрона (6)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

3922 - 3926

Изделия от пластмаси

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex Глава 40

Каучук и каучукови изделия; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 4001

Ламинирани плочи от креп каучук за обувки

Ламиниране на листове от естествен каучук

 

4005

Невулканизирани каучукови смеси в първични форми или на плочи, листове или ленти

Производство, при което стойността на всички използвани материали, с изключение на естествения каучук, не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

4012

Пневматични гуми от каучук, регенерирани или употребявани; бандажи, протектори за пневматични гуми и колани (предпазни ленти), от каучук:

 

 

– Пневматични гуми, от каучук, бандажи, плътни или кухи (полуплътни), от каучук, регенерирани или употребявани;

Регенериране на употребявани гуми

 

– Други

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от № 4011 и 4012

 

ex ex 4017

Изделия от втвърден каучук

Производство от втвърден каучук

 

ex Глава 41

Кожи (различни от кожухарските); с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 4102

Сурови овчи кожи, обезкосмени или без вълна

Премахване на вълната от овчата или агнешката кожа с вълна

 

от 4104 до 4106

Дъбени или „crust“ кожи, обезкосмени, дори цепени, но необработени по друг начин

Повторно дъбене на дъбени кожи

или

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

4107, 4112 и 4113

Дъбени или „crust“ кожи, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от № 4114

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от № 4104 до № 4113

 

ex ex 4114

Кожи с лаково или друго покритие; метализирани кожи

Производство от материали от № 4104 до № 4106, 4107, 4112 или 4113, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

Глава 42

Кожени изделия; седларски или сарашки артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex Глава 43

Кожухарски кожи и облекла от тях; изкуствени кожухарски кожи; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 4302

Дъбени или апретирани кожухарски кожи, съединени:

 

 

– Плочи, кръстове и други подобни форми

Избелване или боядисване, в допълнение към рязането и съединяването на несъединени дъбени или апретирани кожухарски кожи

 

– Други

Производство от несъединени дъбени или апретирани кожухарски кожи

 

4303

Облекла, допълнения към облеклото и други артикули от кожухарски кожи

Производство от несъединени дъбени или апретирани кожухарски кожи от № 4302

 

ex Глава 44

Дървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 4403

Дървен материал, изрязан в приблизителна квадратна форма

Производство от необработен дървен материал, дори обелен или само грубо издялан

 

ex ex 4407

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

Рендосване, шлифоване или клинозъбно съединяване

 

ex ex 4408

Фурнирни листове (включително тези, получени чрез нацепване на слоест дървен материал), развиван фурнир за шперплат, с дебелина, непревишаваща 6 mm, челно съединен, и друг дървен материал, надлъжно нарязан, цепен или кръгообразно нарязан, с дебелина, непревишаваща 6 mm, рендосан, шлифован или клинозъбно съединен

Цепене, рендосване, шлифоване или клинозъбно съединяване

 

ex ex 4409

Дървен материал, профилиран по дължината на един или на няколко ръбове или страни дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен:

 

 

– Шлифован или клинозъбно съединен

Шлифоване или клинозъбно съединяване

 

– Пръчки и дървени профили

Кантоване и пресоване във форма

 

от ex ex 4410 до ex ex 4413

Пръчки и дървени профили, включително обработени первази и други подобни обработени елементи

Кантоване и пресоване във форма

 

ex ex 4415

Каси, касетки, щайги, бидони и други подобни амбалажи от дървен материал

Производство от дъски, неизрязани по размер

 

ex ex 4416

Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части от дървен материал

Производство от разцепени дъги, само нарязани с трион по двете главни повърхности, но не допълнително обработени

 

ex ex 4418

– Дърводелски изделия и части за конструкции от дърво

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да бъдат използвани порести дървесни плочи и покривни шиндри („shingles“ и „shakes“)

 

– Пръчки и дървени профили

Кантоване и пресоване във форма

 

ex ex 4421

Дървен материал, приготвен за кибритени клечки; дървени щифтове за обувки

Производство от дървен материал от която и да било позиция, с изключение на профилирания дървен материал от № 4409

 

ex Глава 45

Корк и коркови изделия; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

4503

Изделия от естествен корк

Производство от корк от № 4501

 

Глава 46

Тръстикови и кошничарски изделия

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

Глава 47

Дървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали; хартия или картон за рециклиране (отпадъци и остатъци)

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex Глава 48

Хартии и картони; изделия от целулозна маса, от хартия или от картон; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 4811

Хартии и картони, разчертани, линирани или карирани

Производство от материали за производство на хартия от глава 47

 

4816

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии за копиране или типографска хартия (различни от включените в № 4809), комплекти от восъчни (циклостилни) листове и офсетни плаки от хартия, дори в кутии

Производство от материали за производство на хартия от глава 47

 

4817

Пликове, листове-пликове, неилюстрирани пощенски картички и картички за кореспонденция, от хартия или картон; кутии, папки и други подобни, от хартия или картон, съдържащи комплекти от артикули за кореспонденция

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 4818

Тоалетна хартия

Производство от материали за производство на хартия от глава 47

 

ex ex 4819

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки, от хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 4820

Блокове от листове за писма

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 4823

Други хартии, картони, целулозна вата, платна от целулозни влакна, изрязани на формати

Производство от материали за производство на хартия от глава 47

 

ex Глава 49

Печатни книги, вестници, картини и други печатни произведения на издателства, на пресата или на останалата графическа промишленост; ръкописни или машинописни текстове и чертежи; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

4909

Пощенски картички, напечатани или илюстровани; картички с напечатани пожелания или лични съобщения, дори илюстровани, със или без пликове, гарнитури или апликации

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от № 4909 и 4911

 

4910

Календари от всякакъв вид, напечатани, включително календари във вид на блокове с откъсващи се листове:

 

 

– Календари от вида „вечни” или със заменяеми блокчета, монтирани върху основа, различна от хартия или картон

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

– Други

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от № 4909 и 4911

 

ex Глава 50

Естествена коприна; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 5003

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене, отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали), кардирани или пенирани

Кардиране или пениране на отпадъци от естествена коприна

 

5004 - ex ex 5006

Прежди от естествена коприна и прежди от отпадъци от естествена коприна

Производство от (7):

сурова коприна („греж“) или отпадъци от естествена коприна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин влакна, за предене;

други естествени влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

5007

Тъкани от прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна:

 

 

– с втъкани каучукови нишки

Производство от единична прежда (7)

 

– други

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса, или

хартия

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на производителя за продукта

 

ex Глава 51

Вълна, фини и груби животински косми; прежди и тъкани от конски косми; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

5106 - 5110

Прежда от вълна, от фини или груби животински косми или от конски косми

Производство от (7):

сурова коприна („греж“) или отпадъци от естествена коприна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин влакна, за предене;

естествени влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

5111 - 5113

Тъкани от вълна, от фини или груби животински косми или от конски косми:

 

 

– с втъкани каучукови нишки

Производство от единична прежда (7)

 

– други

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса, или

хартия

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на производителя за продукта

 

ex Глава 52

Памук; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

5204 - 5207

Прежди и конци от памук

Производство от (7):

сурова коприна („греж“) или отпадъци от естествена коприна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин влакна, за предене;

естествени влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

5208 - 5212

Памучни тъкани:

 

 

– с втъкани каучукови нишки

Производство от единична прежда (7)

 

– други

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса, или

хартия

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на производителя за продукта

 

ex Глава 53

Други растителни текстилни влакна; хартиена прежда и тъкани от хартиена прежда; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

5306 - 5308

Прежди от други растителни текстилни влакна; хартиени прежди

Производство от (7):

сурова коприна („греж“) или отпадъци от естествена коприна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин влакна, за предене;

естествени влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

5309 - 5311

Тъкани от други растителни текстилни влакна; тъкани от хартиена прежда:

 

 

– с втъкани каучукови нишки

Производство от единична прежда (7)

 

– други

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

прежди от юта;

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса, или

хартия

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на производителя за продукта

 

5401—5406

Прежди, монофиламенти и конци от синтетични нишки

Производство от (7):

сурова коприна („греж“) или отпадъци от естествена коприна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин влакна, за предене;

естествени влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

5407 и 5408

Тъкани от прежди от синтетични нишки:

 

 

– с втъкани каучукови нишки

Производство от единична прежда (7)

 

– други

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса, или

хартия

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на производителя за продукта

 

5501—5507

Щапелни синтетични влакна

Производство от химически материали или предилна маса

 

5508—5511

Прежда и шевни конци от синтетични щапелни влакна

Производство от (7):

сурова коприна („греж“) или отпадъци от естествена коприна, кардирани, пенирани или обработени по друг начин влакна, за предене;

естествени влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

5512—5516

Тъкани от синтетични щапелни влакна

 

 

– с втъкани каучукови нишки

Производство от единична прежда (7)

 

– други

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса, или

хартия

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на производителя за продукта

 

ex Глава 56

Вати, филцове и нетъкани текстилни материали; специални прежди; канапи, въжета и дебели въжета; артикули на въжарството; с изключение на:

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

естествени влакна;

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

5602

Филцове, дори импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани:

 

 

– Иглонабити филцове

Производство от (7):

естествени влакна; или

химически материали или предилна маса

Въпреки това:

полипропиленови нишки от № 5402;

полипропиленови влакна от № 5503 или 5506 или

полипропиленови нишки от № 5501;

чиято линейна плътност във всички случаи на единична нишка е по-малка от 9 dtex, могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

– Други

Производство от (7):

естествени влакна;

щапелни синтетични влакна от казеин или

химически материали или предилна маса

 

5604

Нишки и въжета от каучук, покрити с текстил; текстилни прежди, ленти и подобни форми от № 5404 или 5405, импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси:

 

 

– Нишки и въжета от каучук с текстилно покритие

Производство от нишки и въжета от каучук, непокрити с текстил

 

– Други

Производство от (7):

естествени влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

5605

Метални и метализирани прежди, дори обвити, съставени от текстилни прежди, от ленти или от подобни форми от № 5404 или 5405, комбинирани с метал под формата на конци, ленти или прах или покрити с метал

Производство от (7):

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

5606

Обвити прежди, обвити ленти и подобни форми от № 5404 или 5405, различни от тези от № 5605 и различни от обвитите прежди от конски косми; шенилна прежда; прежди, наречени „във верижка“ прежди, наречени „във верижка“

Производство от (7):

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене;

химически материали или предилна маса, или

материали за производство на хартия

 

Глава 57

Килими и други подови настилки от текстилни материали:

 

 

– От иглонабит филц

Производство от (7):

естествени влакна; или

химически материали или предилна маса

Въпреки това:

полипропиленови нишки от № 5402;

полипропиленови влакна от № 5503 или 5506 или

полипропиленови нишки от № 5501;

чиято линейна плътност във всички случаи на единична нишка е по-малка от 9 dtex, могат да бъдат използвани, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

Като основа могат да бъдат използвани тъкани от юта

 

– От друг филц

Производство от (7):

естествени влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене; или

химически материали или предилна маса

 

– Други

Производство от (7):

прежда от кокосови влакна или юта;

прежди от синтетични нишки;

естествени влакна; или

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене

Като основа могат да бъдат използвани тъкани от юта

 

ex Глава 58

Специални тъкани; тъфтинг изделия; дантели; гоблени; пасмантерия; бродерии; с изключение на:

 

 

– Комбинирани с каучукови нишки

Производство от единична прежда (7)

 

– Други

Производство от (7):

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене или

химически материали или предилна маса

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на производителя за продукта

 

5805

Ръчно тъкани гоблени (тип „Gobelins“, „Flandеrs“, „Aubusson“, „Beauvais“ и други подобни) и ръчно бродирани гоблени (например с полегат бод, с кръстосан бод), дори конфекционирани

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

5810

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

5901

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, производството на калъфи или за подобни приложения; копирни платна или транспаранти за рисуване; платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

Производство от прежда

 

5902

Платна за пневматични гуми, получени на основата на прежди с висока здравина, от найлон или от други полиамиди, от полиестери или от вискозна коприна:

 

 

– Съдържащ тегловно 90 % или по-малко текстилни материали

Производство от прежда

 

– Други

Производство от химически материали или предилна маса

 

5903

Тъкани, импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с пластмаси, различни от тези от № 5902

Производство от прежда

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваната непечатана гькан не надвишава 47,5 % от цената на производителя за продукта

 

5904

Линолеуми, дори изрязани; подови настилки, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, дори изрязани

Производство от прежда (7)

 

5905

Стенни облицовки от текстилни материали:

 

 

– Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани с каучук, пластмаси или други материали

Производство от прежда

 

– Други

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене или

химически материали или предилна маса

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли и грапавини), при условие че стойността на използваната непечатана тъкан не надвишава 47,5 % от цената на производителя за продукта

 

5906

Гумирани тъкани, различни от тези от № 5902:

 

 

– Тъкани от трикотаж

Производство от (7):

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене или

химически материали или предилна маса

 

– Други тъкани от синтетични прежди, съдържащи тегловно 90 % или повече текстилни материали

Производство от химически материали

 

– Други

Производство от прежда

 

5907

Други импрегнирани, промазани или покрити тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета или за аналогични приложения

Производство от прежда

или

Печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване устойчивост към свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваната непечатана гькан не надвишава 47,5 % от цената на производителя за продукта

 

5908

Фитили, изтъкани, сплетени или плетени от текстилни материали, за лампи, нагреватели, запалки, свещи или за други подобни; нажежаващи се чорапчета и тръбовидни плетени платове, служещи за тяхното производство, дори импрегнирани:

 

 

– Нажежаващи се чорапчета, импрегнирани

Производство от тръбовидни плетени платове

 

– Други

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

5909 - 5911

Текстилни артикули от вид, подходящ за промишлено приложение:

 

 

– Полиращи дискове или пръстени, различни от тези от филц от № 5911

Производство от прежда или отпадъци от прежда или парцали от № 6310

 

– Тъкани от видовете, обикновено използвани за производство на хартия или за други технически цели, филцови или нефилцови, дори импрегнирани или промазани, тръбовидни или безконечни, с една или с няколко основи и/или вътък, или плоскотъкани с няколко основи и/или вътък, от № 5911

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

следните материали:

– –

прежда от политетрафлуоретилен (8);

– –

многократно пресукана прежда от полиамид, промазана, импрегнирана или покрита с фенолна смола;

– –

прежда от синтетични текстилни влакна на ароматни полиамиди, получени чрез поликондензация на m-фенилендиамин и изофталова киселина;

– –

единична нишка от политетрафлуороетилен (8);

– –

прежда от синтетични текстилни влакна на поли(р-фенилен терефталамид);

– –

прежда от стъклени влакна; промазана с фенолна смола и обвита с акрилна прежда (8);

– –

съполиестер на единична нишка от полиестер и смоли от терефталова киселина и 1,4- циклохександиметанол и изофталова киселина;

– –

естествени влакна;

– –

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене или

– –

химически материали или предилна маса

 

– Други

Производство от (7):

прежди от кокосови влакна;

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене или

химически материали или предилна маса

 

Глава 60

Тъкани от трикотаж

Производство от (7):

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене или

химически материали или предилна маса

 

Глава 61

Облекла и допълнения за облекла, трикотажни или плетени:

 

 

– Получени чрез събиране чрез шев или сглобени по друг начин на две или повече парчета трикотажна или плетена тъкан, които са били или отрязани в подходящата форма, или директно изработени в нея

Производство от прежда (7)  (9)

 

– Други

Производство от (7):

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене или

химически материали или предилна маса

 

ex Глава 62

Облекла и допълнения за облекла, различни от трикотажните или плетените; с изключение на:

Производство от прежда (7)  (9)

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 и ex ex 6211

Облекла и допълнения за облекла за жени, момичета и бебета, бродирани

Производство от прежда (9)

или

Производство от небродирана тъкан, при условие че стойността на небродираната тъкан не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта (9)

 

ex ex 6210 и ex ex 6216

Огнеупорна екипировка от тъкан, покрита с фолио от алуминизиран полиестер

Производство от прежда (9)

или

Производство от непромазана тъкан, при условие че стойността на непромазаната тъкан не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта (9)

 

6213 и 6214

Носни кърпички, шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета, мантили, була и воалетки и подобни артикули:

 

 

– Бродирани

Производство от неизбелена единична прежда (7)  (9)

или

Производство от небродирана тъкан, при условие че стойността на небродираната тъкан не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта (9)

 

– Други

Производство от неизбелена единична прежда (7)  (9)

или

Конфекциониране, последвано от печатане, придружено от поне две подготвителни или довършителни операции (като почистване, избелване, мерсеризиране, термофиксиране, кардиране, изглаждане, преработка за придаване на устойчивост на свиване, дълготрайно апретиране, декатиране, импрегниране, поправяне и почистване от възли, грапавини), където стойността на използваните непечатани стоки от № 6213 и 6214 не надвишава 47,5 % от цената на производителя за продукта

 

6217

Други конфекционирани допълнения за облекла; части за облекла или за допълнения за облекла, различни от тези от № 6212:

 

 

– Бродирани

Производство от прежда (9)

или

Производство от небродирана тъкан, при условие че стойността на небродираната тъкан не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта (9)

 

– Огнеупорна екипировка от тъкан, покрита с фолио от алуминизиран полиестер

Производство от прежда (9)

или

Производство от непромазана тъкан, при условие че стойността на непромазаната тъкан не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта (9)

 

– Междинна подплата за яки и ръкавели, изрязана

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

– Други

Производство от прежда (9)

 

ex Глава 63

Други конфекционирани текстилни артикули; асортименти; употребявани облекла и текстилни артикули; парцали; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

6301 - 6304

Одеяла, спално бельо и т.н.; завеси и т.н.; други артикули за обзавеждане:

 

 

– От филц, от нетъкани текстилни материали

Производство от (7):

естествени влакна; или

химически материали или предилна маса

 

– Други:

 

 

– – Бродирани

Производство от неизбелена единична прежда (9)  (10)

или

Производство от небродирана тъкан (различна от трикотажната или плетената тъкан), при условие че стойността на използваната небродирана тъкан не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

– – Други

Производство от неизбелена единична прежда (9)  (10)

 

6305

Амбалажни чували и торбички

Производство от (7):

естествени влакна;

синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене или

химически материали или предилна маса

 

6306

Покривала и външни щори; палатки; платна за лодки, сърфове или сухопътни ветроходи; артикули за къмпинг:

 

 

– От нетъкан текстилен материал

Производство от (7)  (9):

естествени влакна; или

химически материали или предилна маса

 

– Други

Производство от неизбелена единична прежда (7)  (9)

 

6307

Други конфекционирани артикули, включително шаблоните за облекла

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

6308

Асортименти, съставени от парчета от тъкани и от конци, дори с приспособления, за изработване на килими, на гоблени, на бродирани покривки за маси или салфетки или на подобни текстилни артикули, в опаковки за продажба на дребно

Всяко изделие от комплекта трябва да отговаря на правилото, което би се прилагало за него, ако то не е било включено в комплекта. Въпреки това могат да бъдат включени артикули без произход, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 15 % от цената на производител за комплекта

 

ex Глава 64

Обувки, гети и подобни артикули; части за тях; с изключение на:

Производство от материали от която и да е позиция, с изключение на горните части, фиксирани към вътрешните ходила или към други части на ходилата от № 6406

 

6406

Части за обувки (включително горните части, дори фиксирани върху ходила, различни от външните ходила); подвижни вътрешни ходила, табан хастари и подобни подвижни артикули; гети, гамаши и подобни артикули и техните части

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex Глава 65

Шапки и части за шапки; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

6505

Шапки от трикотаж или конфекционирани от дантели, филц или други текстилни продукти, на парчета (но не от ленти), дори гарнирани; мрежи и филета за коса от всякакви материали, дори гарнирани

Производство от прежда или текстилни влакна (9)

 

ex Глава 66

Чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни, бастуни-столове, камшици, бичове и техните части; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

6601

Чадъри, сенници и слънчобрани (включително чадърите-бастуни, плажните чадъри, градинските сенници и подобни артикули)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

Глава 67

Апретирани пера и пух и артикули от пера и пух; изкуствени цветя; изделия от човешки коси

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex Глава 68

Изделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или аналогични материали; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 6803

Изделия от шисти или от агломерирани шисти

Производство от обработени шисти

 

ex ex 6812

Изделия от азбест; артикули от смеси на базата на азбест или от смеси на базата на азбест и магнезиев карбонат

Производство от материали от която и да било позиция

 

ex ex 6814

Изделия от слюда, включително агломерирана или възстановена слюда, дори върху подложка от хартия, от картон или от други материали

Производство от обработена слюда (включително агломерирана или възстановена слюда)

 

Глава 69

Керамични продукти

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex Глава 70

Стъкло и изделия от стъкло; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 7003, ex ex 7004 и ex ex 7005

Стъкло с неотразяващ слой

Производство от материали от № 7001

 

7006

Стъкло от № 7003, 7004 или 7005, извито, с полегато изрязан край, гравирано, продупчено, емайлирано или обработено по друг начин, но не поставено в рамка, нито свързано с други материали:

 

 

– Стъклени плочи, покрити с метален диелектричен слой, полупроводници, съгласно стандартите на SEMII (11)

Производство от непокрити стъклени плочи от № 7006

 

– Други

Производство от материали от № 7001

 

7007

Предпазно стъкло, състоящо се от закалено (темперирано) стъкло или формирано от залепени листа (слоесто стъкло)

Производство от материали от № 7001

 

7008

Изолиращи стъкла за сгради, многослоести (стъклопакети)

Производство от материали от № 7001

 

7009

Огледала от стъкло, дори в рамки, включително огледалата за обратно виждане

Производство от материали от № 7001

 

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт или амбалаж от стъкло; буркани за консерви от стъкло; тапи, похлупаци и други средства за затваряне от стъкло

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

или

Рязане на стъклени предмети, при условие че общата стойност на използваните нерязани стъклени предмети не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

7013

Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, различни от тези от № 7010 или 7018

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

или

Рязане на стъклени предмети, при условие че общата стойност на използваните нерязани стъклени предмети не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

или

Ръчна декорация (с изключение на ситопечат) на ръчно изработени стъклени изделия, при условие че стойността на ръчно изработените стъклени изделия не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 7019

Изделия от стъклени влакна (различни от преждите)

Производство от:

неоцветени снопчета, ровинг, прежди или нарязани влакна, или

стъклена вата

 

ex Глава 71

Естествени или култивирани перли, скъпоценни или полускъпоценни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 7101

Естествени или култивирани перли, подбрани и временно нанизани за улесняване на транспортирането им

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 7102, ex ex 7103 и ex ex 7104

Обработени скъпоценни или полускъпоценни камъни (естествени, синтетични или възстановени)

Производство от необработени скъпоценни или полускъпоценни камъни

 

7106, 7108 и 7110

Благородни метали:

 

 

– В необработен вид

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от № 7106, 7108 и 7110

или

Електролитно, термично или химично разделяне на благородните метали от № 7106, 7108 или 7110

или

Образуване на сплави на благородни метали от № 7106, 7108 или 7110 един с друг или с неблагородни метали

 

– В полуобработени форми или на прах

Производство от необработени благородни метали

 

ex ex 7107, ex ex 7109 и ex ex 7111

Метали, покрити с благородни метали, полуобработени

Производство от метали, покрити с благородни метали, необработени

 

7116

Изделия от естествени или от култивирани перли, от скъпоценни и от полускъпоценни камъни (естествени, синтетични или възстановени)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

7117

Бижутерийна имитация

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

или

Производство от части от неблагородни метали, непосребрени, непозлатени или неплатинирани, при условие че стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex Глава 72

Чугун, желязо и стомана; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

7207

Полупродукти от желязо или от нелегирани стомани

Производство от материали от позиция № 7201, 7202, 7203, 7204 или 7205

 

7208 - 7216

Плосковалцувани продукти, валцдрат, пръти и профили от желязо или от нелегирани стомани

Производство от блокове или други първични форми от № 7206

 

7217

Телове от желязо или от нелегирани стомани

Производство от полупродукти от № 7207

 

ex ex 7218, 7219 - 7222

Полупродукти, плосковалцувани продукти, пръти и профили от неръждаеми стомани

Производство от блокове или други първични форми от № 7218

 

7223

Телове от неръждаеми стомани

Производство от полупродукти от № 7218

 

ex ex 7224, 7225 - 7228

Полупродукти, плосковалцувани продукти валцдрат (заготовка за валцуване на тел); профили от други легирани стомани; кухи щанги за сондажи от легирани или от нелегирани стомани

Производство от блокове или други първични форми от № 7206, 7218 или 7224

 

7229

Телове от други легирани стомани

Производство от полупродукти от № 7224

 

ex Глава 73

Изделия от чугун, желязо или стомана; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 7301

Шпунтови прегради

Производство от материали от № 7206

 

7302

Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси и зъбни гребени, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, траверси, клинове, накладки, втулки, релсови подложки, затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите

Производство от материали от № 7206

 

7304, 7305 и 7306

Тръби и кухи профили от желязо или стомана

Производство от материали от № 7206, 7207, 7218 или 7224

 

ex ex 7307

Принадлежности за тръбопроводи от неръждаема стомана (ISO № X5CrNiMo 1712), състоящи се от няколко части

Струговане, пробиване, райбероване (зенковане), нарязване на резба, почистване на чеплъци и мустаци и песъкоструйно почистване на ковани заготовки, при условие че общата стойност на използваните ковани заготовки не надвишава 35 % от цената на производителя за продукта

 

7308

Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци и техните каси и прагове за врати, рулетки за затваряне, перила и други) от чугун, желязо или стомана, с изключение на сглобяемите конструкции от № 9406; ламарини, пръти, профили, тръби и други подобни, от чугун, желязо или стомана, изработени с оглед тяхното използване в конструкцията

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това не могат да бъдат използвани профили, получени чрез заваряване, от № 7301

 

ex ex 7315

Вериги за сняг

Производство, при което стойността на всички използвани материали от № 7315 не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

ex Глава 74

Мед и изделия от мед; с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

7401

Меден камък; циментна мед (медна утайка)

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

7402

Нерафинирана мед; аноди от мед за електролитно рафиниране

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

7403

Рафинирана мед и медни сплави в необработен вид:

 

 

– Рафинирана мед

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

– Медни сплави и рафинирана мед, съдържащи други елементи

Производство от рафинирана мед, необработена, или от отпадъци и отломки от мед

 

7404

Отпадъци и отломки от мед

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

7405

Матерни медни сплави

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex Глава 75

Никел и изделия от никел; с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

7501 - 7503

Никелов камък, шлаки от никелови оксиди и други междинни продукти на никеловата металургия; необработен никел; отпадъци и отломки от никел

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex Глава 76

Алуминий и изделия от алуминий; с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

7601

Необработен алуминий

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

или

Производство чрез термична или електролитна обработка от несплавен алуминий или от отпадъци или отломки от алуминий

 

7602

Отпадъци или отломки от алуминий

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 7616

Изделия от алуминий, различни от мрежи, метални платна, решетки, мрежести изделия, прегради, усилващи елементи и други подобни материали (включително непрекъснатите платна) от алуминиева тел и разтеглени ленти от алуминий

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да бъдат използвани мрежи, метални платна, решетки, мрежести изделия, прегради, усилващи елементи и други подобни материали (включително непрекъснатите платна) от алуминиева тел или разтеглени ленти от алуминий; и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

Глава 77

Запазена за евентуална бъдеща употреба в ХС

 

 

ex Глава 78

Олово и изделия от олово; с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

7801

Необработено олово:

 

 

– Рафинирано олово

Производство от нерафинирано олово

 

– Други

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това не могат да бъдат използвани отпадъци и отломки от № 7802

 

7802

Отпадъци и отломки от олово

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex Глава 79

Цинк и изделия от цинк; с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

7901

Необработен цинк

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това не могат да бъдат използвани отпадъци и отломки от № 7902

 

7902

Отпадъци и отломки от цинк

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex Глава 80

Калай и изделия от калай; с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

8001

Необработен калай

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това не могат да бъдат използвани отпадъци и отломки от № 8002

 

8002 и 8007

Отпадъци и отломки от калай: други изделия от калай

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

Глава 81

Други неблагородни метали; металокерамики; изделия от тези материали:

 

 

– Други неблагородни метали, обработени; изделия от тези материали

Производство, при което стойността на всички материали, класирани в същата позиция не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

– Други

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex Глава 82

Инструменти и сечива, ножарски артикули и прибори за хранене от неблагородни метали; части за тези артикули от неблагородни метали; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

8206

Комплекти, пригодени за продажба на дребно, съставени най-малко от два инструмента от № 8202 до 8205

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от № 8202 до 8205. Въпреки това в комплекта могат да бъдат включени инструментите от № 8202 до № 8205, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 15 % от цената на производителя за продукта

 

8207

Сменяеми инструменти за ръчни сечива, механични или не, или за инструментални машини (например за щамповане, щанцоване, нарязване на резби, пробиване, разстъргване, протегляне, фрезоване, струговане, завинтване), включително и дюзите за изтегляне или екструдиране на металите, както и инструменти за пробиване на почвата или за сондаж

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

8208

Ножове и режещи остриета за машини или за механични уреди

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 8211

Ножове (различни от тези от № 8208), с режещо острие или назъбени, включително и малките затварящи се косери за градинарството

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да бъдат използвани остриета и дръжки на ножове от неблагороден метал

 

8214

Други ножарски артикули (например машинки за стригане, остриета за разцепване, сатъри, месарски или кухненски брадвички и ножове за разрязване на хартия); инструменти и комплекти от инструменти за маникюр или педикюр (включително пили за нокти)

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да бъдат използвани дръжки от неблагородни метали

 

8215

Лъжици, вилици, черпаци, решетести лъжици за обиране на пяна, лопатки за торти, специални ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни артикули

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да бъдат използвани дръжки от неблагородни метали

 

ex Глава 83

Различни изделия от неблагородни метали; с изключение на:

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта

 

ex ex 8302

Други гарнитури, обкови и подобни артикули, за сгради и приспособления за автоматично затваряне на врати

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да бъдат използвани други материали от № 8302, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 20 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 8306

Статуетки и други предмети за украса, от неблагородни метали

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта. Въпреки това могат да бъдат използвани други материали от № 8306, при условие че тяхната обща стойност не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

 

ex Глава 84

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати; с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

ex ex 8401

Ядрени горивни елементи

Производство от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта (12)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

8402

Парни котли (парни генератори) (различни от котлите за централно отопление, които са предназначени за едновременно получаване на гореща вода и пара с ниско налягане); котли „с прегрята вода“

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

8403 и ex ex 8404

Котли за централно отопление, различни от тези от № 8402 и спомагателни устройства за котлите за централно отопление

Производство от материали от която и да било позиция, с изключение на тези от № 8403 и 8404

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

8406

Парни турбини

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

8407

Бутални двигатели с възвратно-постъпателно или ротационно действие (Ванкел), с искрово запалване

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

8408

Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

8409

Части, изключително или главно предназначени за двигателите от № 8407 или 8408

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

8411

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

8412

Други двигатели

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 8413

Обемни ротационни помпи

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

ex ex 8414

Промишлени вентилатори и подобни на тях устройства

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

8415

Машини и апарати за кондициониране на въздуха, включващи вентилатор с двигател и устройства за промяна на температурата и влагата, включително тези, в които влагосъдържанието не се регулира отделно

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

8418

Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от № 8415

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта;

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

при което стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

ex ex 8419

Машини, използвани в производство на дървен материал, хартиена маса, хартии или картони

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

в рамките на горното ограничение стойността на всички материали, класирани в същата позиция не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

8420

Каландри и валци, различни от тези за метали или стъкло, и цилиндри за тези машини

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

в рамките на горното ограничение стойността на всички материали, класирани в същата позиция не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

8423

Уреди и инструменти за претегляне, включително кантарите и везните за проверка на изработените изделия, но с изключение на везните с чувствителност 5 сg или по-голяма; теглилки за всякакви уреди за претегляне

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

8425 - 8428

Машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

в рамките на горното ограничение стойността на всички използвани материали от № 8431 не надвишава 10 % от цената на производителя за продукта.

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

8429

Самоходни булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини и товарачни механични лопати, трамбовъчни машини и компресорни пътни валяци:

 

 

– Пътни валяци

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

– Други

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

в рамките на горното ограничение стойността на всички използвани материали от № 8431 не надвишава 10 % от цената на производителя за продукта.

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

8430

Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени, изкопаване, трамбоване, пробиване или извличане на почвата, на рудите или на минералите; пилотонабиващи чукове и машини за изтегляне на пилоти; машини за почистване на сняг (несамоходни)

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

в рамките на горното ограничение стойността на всички използвани материали от № 8431 не надвишава 10 % от цената на производителя за продукта.

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

ex ex 8431

Части, изключително или главно предназначени за пътни валяци

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

8439

Машини и апарати за производство на целулозна маса от влакнести целулозни материали или за производство или дообработка на хартия или картон

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

в рамките на горното ограничение стойността на всички материали, класирани в същата позиция не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

8441

Други машини и устройства за обработка на хартиена маса, на хартия или картон, включително машините от всички видове за рязане на хартия

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

в рамките на горното ограничение стойността на всички материали, класирани в същата позиция не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

ex ex 8443

Печатащи устройства за канцеларски машини и апарати (например автоматични машини за обработка на информация, машини за обработка на текстове и т.н.)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

8444 - 8447

Машини от тези позиции, използвани в текстилната промишленост

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 8448

Спомагателни машини и устройства за машините от № 8444 и 8445

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

8452

Шевни машини, различни от машините за зашиване на листове от № 8440; мебели, поставки и капаци, специално предназначени за шевни машини; игли за шевни машини:

 

 

– Шевни машини само за совалков бод, чиято глава тежи най-много 16 kg без двигател или 17 kg с двигател

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта;

стойността на всички материали без произход, използвани за сглобяване на главата (без мотор) не надвишава стойността на всички използвани материали с произход и

използваните механизми за опъване на конеца, плетене и зигзаг са с произход

 

– Други

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

8456 - 8466

Инструментални машини и машини и техните части и принадлежности от № 8456 до 8466

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

8469 - 8472

Канцеларски машини и апарати (например пишещи машини, сметачни машини, автоматични машини за обработка на информация, размножителни машини, машини за подшиване)

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

8480

Формовъчни каси за леярството; плочи за дъната на леярските форми; модели за леярски форми; леярски форми за метали (различни от кокилите), за метални карбиди, стъкло, минерални материали, каучук или пластмаси

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

8482

Сачмени, ролкови или иглени лагери

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

8484

Металопластични уплътнители; комплекти или асортименти от уплътнители с различен състав, представени в кутии, пликове или подобни опаковки; механични уплътнители

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 8486

– Инструментални машини, работещи чрез отнемане на всякакъв материал и опериращи чрез лазерни или други светлинни или фотонни лъчи, чрез ултразвук, електроерозия, електрохимични методи, електронни лъчи, йонни лъчи или чрез плазмена дъга и техните части и принадлежности

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

– машини (включително пресите) за навиване, огъване, прегъване, изправяне и техните части и принадлежности

 

 

– инструментални машини за обработка на камъни, керамични продукти, бетон, азбестоцимент или подобни минерални материали, или за студена обработка на стъкло и техните части и принадлежности

 

 

– инструменти за трасиране от вида на шаблонните инструменти, предназначени за производството на маски и решетки от подложки, покрити с фоточувствителни смоли; техните части и принадлежности

 

 

– форми за леене под налягане или формоване чрез пресоване

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 50 % от цената на производителя за продукта

 

– машини и устройства за повдигане, товарене, разтоварване или пренасяне на товари

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

в рамките на горното ограничение стойността на всички използвани материали от № 8431 не надвишава 10 % от цената на производителя за продукта.

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

8487

Части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, несъдържащи електрически конектори, електрически изолирани части, намотки, контакти, нито други електрически части

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

ex Глава 85

Електрически машини и апарати, електроматериали и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати; с изключение на:

Производство:

от материали от която и да било позиция, освен тази на продукта и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

8501

Електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

в рамките на горното ограничение стойността на всички използвани материали от № 8503 не надвишава 10 % от цената на производителя за продукта.

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

8502

Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

в рамките на горното ограничение стойността на всички използвани материали от № 8501 и 8503 не надвишава 10 % от цената на производителя за продукта.

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

ex ex 8504

Устройства за електрозахранване на автоматичните машини за обработка на информация

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

ex ex 8517

Други апарати за предаване или приемане на глас, образ или други данни, включително апаратите за комуникация в жични или безжични мрежи (такива като LAN или WAN мрежи), различни от тези от № 8443, 8525, 8527 или 8528

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

ex ex 8518

Микрофони и техните стойки; високоговорители, дори монтирани в кутиите им; аудиочестотни електрически усилватели; електрически апарати за усилване на звука

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

8519

Апарати за записване на звук; апарати за възпроизвеждане на звук; апарати за записване и възпроизвеждане на звук

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

8521

Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, дори с вграден приемател на образ и звук (видеотунер)

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

8522

Части и принадлежности, изключително или главно предназначени за апаратите от № 8519 до 8521

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

8523

Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, „smart карти“ и други носители за записване или за аналогични записвания, със или без запис, включително галваничните матрици и форми за производство на дискове, с изключение на продуктите от глава 37:

 

 

– Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, и други носители за записване или за аналогични записвания, без запис, с изключение на продуктите от глава 37;

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

 

– Дискове, ленти, носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи, и други носители за записване или за аналогични записвания, със запис, с изключение на продуктите от глава 37;

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

в рамките на горното ограничение стойността на всички използвани материали от № 8523 не надвишава 10 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

– Галванични матрици и форми за производство на дискове, с изключение на продуктите от глава 37;

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

в рамките на горното ограничение стойността на всички използвани материали от № 8523 не надвишава 10 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

– Капацитивни карти и „smart карти“ с две или повече електронни интегрални схеми

Производство:

от материали от която и да било позиция, с изключение на тази на продукта, и

при което стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 30 % от цената на производителя за продукта

– „Smart карти“ с една електронна интегрална схема

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

в рамките на горното ограничение стойността на всички използвани материали от № 8541 и 8542 не надвишава 10 % от цената на производителя за продукта.

или

Процес на дифузия, при който интегралните схеми се формират върху полупроводникова подложка чрез селективно въвеждане на подходящ легиращ примес, дори сглобени и/или изпитани в страна, различна от посочените в член 3

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

8525

Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или възпроизвеждане на звук; телевизионни камери, цифрови фотоапарати и записващи видеокамери

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

8526

Апарати за радиозасичане и радиосондиране (радари), радионавигационни апарати и апарати за радиотелеуправление

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

8527

Приемателни апарати за радиоразпръскване, дори комбинирани в една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство

Производство, при което:

стойността на всички използвани материали не надвишава 40 % от цената на производителя за продукта и

стойността на всички използвани материали без произход не надвишава стойността на всички използвани материали с произход

Производство, при което стойността на всички използвани материали не надвишава 25 % от цената на производителя за продукта

8528

Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен телевизионен апарат; приемателни телевизионни апарати, дори с вграден приемателен апарат за радиоразпръскване или с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образ: