20.2.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 47/70


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 февруари 2013 година

за одобряване на плана за ликвидиране на класическата чума по свинете при дивите свине и за спешно ваксиниране на тези свине в определени области на Латвия

(нотифицирано под номер C(2013) 720)

(само текстът на латвийски език е автентичен)

(2013/90/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2001/89/ЕО на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно мерките на Общността за борба с класическата чума по свинете (1), и по-специално член 16, параграф 1, втора алинея и член 20, параграф 2, четвърта алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2001/89/ЕО се въвеждат минимални мерки на Съюза за борба с класическата чума по свинете, в т.ч. мерки, които трябва да бъдат приложени в случай на потвърждаване на наличието на класическа чума по свинете при дивите свине.

(2)

През ноември 2012 г. Латвия потвърди наличието на класическа чума по свинете при дивите свине в източната част на територията си, по протежение на границата с Русия и Беларус.

(3)

След регистрираните случаи при дивите свине, през ноември 2012 г. бяха установени и случаи на огнища на класическа чума по свинете и в домашни свиневъдни обекти в същия регион.

(4)

Латвия прие мерки за борба със заболяването, предвидени в Директива 2001/89/ЕО, и това доведе до ликвидирането на болестта в тези свиневъдни обекти.

(5)

Предвид епидемиологичната обстановка, на 15 януари 2013 г. Латвия представи на Комисията, в съответствие с Директива 2001/89/ЕО, план за ликвидиране на класическата чума по свинете в засегнатите си региони. В допълнение, тъй като Латвия възнамерява да предприеме ваксиниране на дивите свине, на същата дата тя представи за одобрение от Комисията план за ваксинация.

(6)

Представените от Латвия планове бяха разгледани от Комисията, която прецени, че те са съобразени с Директива 2001/89/ЕО.

(7)

От съображения за прозрачност е целесъобразно в настоящото решение да се посочат географските области на Латвия, в които ще бъде приложен планът за ликвидиране на болестта и в които ще се прибегне към спешно ваксиниране на дивите свине.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Представеният от Латвия на 15 януари 2013 г. план за ликвидиране на класическата чума по свинете в областите, посочени в част 1 от приложението, се одобрява.

Член 2

Представеният от Латвия на 15 януари 2013 г. план за спешно ваксиниране на дивите свине в областите, посочени в част 2 от приложението, се одобрява.

Член 3

Латвия въвежда в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби за прилагането на плановете, посочени в членове 1 и 2.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Република Латвия.

Съставено в Брюксел на 18 февруари 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 316, 1.12.2001 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ 1

Области, обхванати от плана за ликвидиране

В областта Alūksnes: общините Pededzes и Liepnas. В областта Rēzeknes: общините Pušas, Mākoņkalna и Kaunatas. В областта Daugavpils: общините Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes и Laucesas. В областта Balvu: общините Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu и Bērzpils. В областта Rugāju: общините Rugāju и Lazdukalna. В областта Viļakas: общините Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas и Šķilbēnu. В областта Baltinavas: община Baltinavas. В областта Kārsavas: общините Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes и Mežvidu. В областта Ciblas: общините Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes и Blontu. В областта Ludzas: общините Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu и Istras. В областта Zilupes: общините Zaļesjes, Lauderu и Pasienes. В областта Dagdas: общините Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas и Andrupenes. В областта Aglonas: общините Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas и Aglonas. В областта Krāslavas: общините Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu и Izvaltas.

ЧАСТ 2

Области, обхванати от плана за спешна ваксинация

В областта Alūksnes: общините Pededzes и Liepnas. В областта Rēzeknes: общините Pušas, Mākoņkalna и Kaunatas. В областта Daugavpils: общините Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes и Laucesas. В областта Balvu: общините Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu и Bērzpils. В областта Rugāju: общините Rugāju и Lazdukalna. В областта Viļakas: общините Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas и Šķilbēnu. В областта Baltinavas: община Baltinavas. В областта Kārsavas: общините Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes и Mežvidu. В областта Ciblas: общините Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes и Blontu. В областта Ludzas: общините Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu и Istras. В областта Zilupes: общините Zaļesjes, Lauderu и Pasienes. В областта Dagdas: общините Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas и Andrupenes. В областта Aglonas: общините Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas и Aglonas. В областта Krāslavas: общините Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu и Izvaltas.