24.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 21/34


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 януари 2013 година

за разрешаване на разширяването на употребата на семена от чиа (Salvia hispanica) като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2013) 123)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2013/50/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2009/827/ЕО на Комисията (2) се разрешава в съответствие с Регламент (ЕО) № 258/97 пускането на пазара на семена от чиа (Salvia hispanica) като нова хранителна съставка за използване в хлебни изделия при 5 % максимално съдържание на семена от чиа (Salvia hispanica).

(2)

На 14 април 2011 г. дружеството The Chia подаде заявление до компетентните органи на Обединеното кралство за разширяване на употребата на семена от чиа на пазара като нова хранителна съставка. По-специално дружеството поиска да използва до 10 % семена от чиа в определени категории храни и да продава предварително опаковани семена от чиа с препоръчителен дневен прием до 15 g.

(3)

На 16 март 2012 г. компетентният орган на Обединеното кралство за оценка на храните издаде доклада си за първоначална оценка. В този доклад органът стига до заключение, че разширяването на употребата на семена от чиа за предложените категории храни отговаря на критериите, установени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97.

(4)

На 26 март 2012 г. Комисията препрати доклада за първоначална оценка на всички държави членки.

(5)

В 60-дневния срок, установен в член 6, параграф 4, втора алинея от Регламент (ЕО) № 258/97, бяха повдигнати обосновани възражения, по-специално по отношение на възможната липса на токсикологични данни. Допълнителните обяснения от заявителя намалиха опасенията до степен, която удовлетворява държавите членки и Комисията. Поради това беше потвърдено, че критериите, посочени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97, са изпълнени.

(6)

Съгласно член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97 следва да се приеме решение за изпълнение, с което да се разреши разширяването на употребата на семена от чиа като нова хранителна съставка.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Семена от чиа (Salvia hispanica), както са посочени в приложение I, може да бъдат пуснати на пазара в Съюза като нова хранителна съставка за видовете употреба, изброени в приложение II.

Семена от чиа (Salvia hispanica) може да се продават на крайния потребител само предварително опаковани.

Член 2

Разрешените с настоящото решение семена от чиа (Salvia hispanica) се обозначават върху етикета на храните, в чийто състав влизат, като „Семена от чиа (Salvia hispanica)“.

Изисква се допълнително етикетиране на предварително опакованите семена от чиа (Salvia hispanica) с цел да се информира потребителят, че дневният прием е ограничен до 15 g.

Член 3

Адресат на настоящото решение е дружество The Chia, 262-276 Lorimer Street, Port Melbourne, VIC 3207 Австралия.

Съставено в Брюксел на 22 януари 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 294, 11.11.2009 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СЕМЕНАТА ОТ ЧИА (SALVIA HISPANICA)

Описание

Чиа (Salvia hispanica) е лятно едногодишно тревисто растение, принадлежащо към семейство Устноцветни.

След като бъдат събрани, семената се почистват механично. Цветовете, листата и другите части на растението се отстраняват.

Характерен състав на семената от чиа

Сухо вещество

91 — 96 %

Протеини

20 — 22 %

Мазнини

30 — 35 %

Въглехидрати

25 — 41 %

Хранителни влакнини (сурови влакнини (1)

18 — 30 %

Пепел

4 — 6 %


(1)  Суровите влакнини представляват частта от влакнините, съставена от несмилаеми целулоза, пентозани и лигнин.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УПОТРЕБА НА СЕМЕНАТА ОТ ЧИА (SALVIA HISPANICA)

Тестени изделия

не повече от 10 %

Зърнени закуски

не повече от 10 %

Плодове, ядки и смесвания на семена

не повече от 10 %

Предварително опаковани семена от чиа

не повече от 15 g на ден