8.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 3/5


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 20 декември 2012 година

относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Полша

(2013/3/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност (1), и по-специално член 2, параграф 3 и член 25 от него,

като взе предвид Решение 2008/616/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР (2), и по-специално член 20 от него и глава 4 от приложението към него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Протокола относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, правните последици от актовете на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, приети преди влизането в сила на Договора от Лисабон, се запазват дотогава, докато тези актове не бъдат отменени, обявени за нищожни или изменени в приложение на Договорите.

(2)

От това следва, че член 25 от Решение 2008/615/ПВР е приложим и че Съветът трябва да реши с единодушие дали държавите членки са въвели разпоредбите на глава 6 от посоченото решение.

(3)

Член 20 от Решение 2008/616/ПВР предвижда, че решенията, посочени в член 25, параграф 2 от Решение 2008/615/ПВР, се вземат въз основа на доклад за оценка, който се изготвя на основата на въпросник. По отношение на автоматизирания обмен на данни в съответствие с глава 2 от Решение 2008/615/ПВР докладът за оценка се основава на посещение за оценка и на пилотно изпитване.

(4)

Полша e информирала Генералния секретариат на Съвета за националните файлове с ДНК анализи, към които се прилагат членове 2—6 от Решение 2008/615/ПВР, както и за условията за автоматизирано търсене, посочени в член 3, параграф 1 от същото решение, в съответствие с член 36, параграф 2 от него.

(5)

Съгласно глава 4, точка 1.1 от приложението към Решение 2008/616/ПВР въпросникът, съставен от съответната работна група на Съвета, се отнася за всички случаи на автоматизиран обмен на данни и трябва да бъде попълнен от държавата членка веднага щом тя счете, че е изпълнила необходимите условия за обмен на данни за съответната категория данни.

(6)

Полша е попълнила въпросника относно защитата на данни, както и въпросника относно обмена на ДНК данни.

(7)

Полша е осъществила успешно пилотно изпитване със Словакия.

(8)

Проведено е посещение за оценка в Полша, като екипът за оценка от Словакия е изготвил доклад за посещението и го е предал на съответната работна група на Съвета.

(9)

На Съвета е представен доклад за цялостна оценка, в който са обобщени резултатите от въпросника, посещението за оценка и пилотното изпитване на обмена на ДНК данни,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За целите на автоматизираното търсене и сравняване на ДНК данни Полша е въвела изцяло общите разпоредби за защита на данните, съдържащи се в глава 6 от Решение 2008/615/ПВР, и има право да получава и предоставя лични данни съгласно членове 3 и 4 от посоченото решение, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2012 година.

За Съвета

Председател

E. FLOURENTZOU


(1)  ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 12.