28.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 357/10


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1271/2012 НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2012 година

за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1122/2009 по отношение на възможностите за подаване на заявления за подпомагане съгласно схемата за единно плащане за 2012 г., за разпределяне на правата на плащане от националния резерв през 2012 г. или увеличаване на тяхната единична стойност и по отношение на съдържанието на единното заявление, дерогация от Регламент (ЕО) № 1120/2009 по отношение на обявяването на права на плащане през 2012 г. и от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета по отношение на проверката на условията за допустимост преди плащания и датата, на която парцелите трябва да са на разположение на земеделските стопани

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски стопани, за изменение на регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006, (ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (1), и по-специално член 142, букви в) и с) от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 се предвижда възможността за държавите членки, които не прилагат член 68, параграф 1, буква в) от посочения регламент, да използват националния резерв при определени условия. Когато прилагат въпросния член, държавите членки могат да увеличават единичната стойност и/или броя на правата на плащане, разпределени на земеделските стопани. В съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 (2) на Комисията заявленията за предоставяне или увеличение на права на плащане по схемата за единно плащане за целите на член 41 от Регламент (ЕО) № 73/2009, трябва да се подават до дата, която следва да бъде определена от държавите членки. Тази дата не трябва да бъде по-късно от 15 май, а в случая на Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция — 15 юни.

(2)

В съответствие с член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 земеделски стопанин, подал заявление за подпомагане по някоя от схемите за помощи, свързани с площи, може да подаде само едно единно заявление годишно.

(3)

В съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 единното заявление се подава преди дата, определена от държавите членки, но не по-късно от 15 май, а в случая на Естония, Латвия, Литва, Финландия и Швеция — 15 юни.

(4)

Поради продължителното повишение на цените на фуражите, причинено от неблагоприятни климатични условия, засегнали някои от най-важните доставчици на зърно, в няколко държави членки се наблюдава влошаване на икономическото състояние на земеделските стопанства, които в края на 2012 г. срещат сериозни финансови затруднения. Предвид факта, че влошаването на икономическото положение на земеделските стопанства е възможно да има дългосрочни и по-мащабни последствия, следва да се разреши на държавите членки да приложат за 2012 г. член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

(5)

Тъй като крайният срок за разпределяне или увеличаване на единичната стойност на правата на плащане от националния резерв за 2012 г. съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 вече е изтекъл, е целесъобразно да се разреши на държавите членки, които желаят да приложат разпоредбите на член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 за 2012 г., да определят нов срок за подаване на заявленията за разпределяне или увеличаване на единичната стойност на правата на плащане от националния резерв.

(6)

Освен това е уместно да се осигури дерогация за земеделските стопани в тези държави членки от изискването съгласно член 11, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 да представят само едно единно заявление годишно.

(7)

В допълнение е необходима дерогация от срока съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 по отношение на онези земеделски стопани, които искат да се възползват от разпоредбите на член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

(8)

Съгласно член 12, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1122/2009, през първата година на прилагане на схемата за единно плащане или през годината на включване на нови сектори в схемата за единно плащане държавите членки могат да ползват дерогация от разпоредбите на член 12 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 по отношение на правата на плащане, ако същите все още не са окончателно установени към датата на определения краен срок за представяне на единното заявление. Необходимо е да се предвиди подобна дерогация по отношение на правата на плащане, които ще бъдат разпределени или чиято единична стойност ще бъде увеличена въз основа на член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, ако това разпределяне или увеличаване все още не са окончателно определени.

(9)

В съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1120/2009 (3) права на плащане може да се обявят за плащане само веднъж в годината от селскостопанския производител, който ги държи към последната дата за подаване на единно заявление. Целесъобразно е да се предвиди дерогация от това изискване.

(10)

Съгласно член 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 парцелите, които съответстват на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, и са декларирани като свързани с всяко право на плащане, следва да са на разположение на земеделския стопанин към определена от държавата членка дата. Тази дата не трябва да е по-късно от определената от държавата членка дата за изменение на заявлението за подпомагане.

(11)

По отношение на правата на плащане, които ще бъдат предоставени или чиято единична стойност ще бъде увеличена в резултат от прилагането на член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, е необходимо да се предвиди дерогация от задължението на земеделските стопани по отношение на датата, предвидена в член 35, параграф 1 от посочения регламент.

(12)

Съгласно член 29, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 плащанията по схемите за подпомагане, изброени в приложение I към посочения регламент, не се извършват преди да са приключили проверките на условията за допустимост, които се провеждат от държавата членка съгласно член 20 от посочения регламент.

(13)

Условията за допустимост, които трябва да бъдат проверени от държавите членки и които са свързани с разпределянето или увеличаването на единичната стойност на правата на плащане по член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 въз основа на една или няколко от дерогациите, предвидени в настоящия регламент, могат да се различават от условията за допустимост за подпомагане, които са в сила по прилаганата понастоящем схема за единно плащане. В такъв случай проверката на новите условия за допустимост в съответствие с член 29, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 би възпрепятствала плащанията по схемите за подпомагане, които не са свързани с прилагането на член 41, параграф 3 от посочения регламент и които трябва да бъдат извършени преди тези нови условия за допустимост да бъдат проверени. За избягване на подобна ситуация е необходима дерогация от член 29, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 във връзка с разпределянето или увеличаването на единичната стойност на правата на плащане по силата на член 41, параграф 3 от посочения регламент.

(14)

Освен това, в съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 73/2009, плащанията трябва да се извършват в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година. Чрез дерогация от тази разпоредба, Комисията може да осигури авансови плащания преди 1 декември. Такава дерогация е предоставена в Регламент за изпълнение (ЕС) № 776/2012 г. на Комисията (4), съгласно който държавите членки могат да извършват авансови плащания от 16 октомври 2012 г. до определен лимит за преки плащания по отношение на заявленията, подадени през 2012 г. Следователно дерогацията от член 29, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 следва да влезе в сила със задна дата от 16 октомври 2012 г., за да може плащането на помощта по схемите за подпомагане, които не са свързани с прилагането на член 41, параграф 3 от посочения регламент, да се извърши след приключване на проверките на условията за допустимост.

(15)

Дерогациите, предвидени в настоящия регламент, се отнасят за календарната 2012 г. Следователно настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

(16)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за директните плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Дерогации от Регламент (ЕО) № 1122/2009

1.   Чрез дерогация от член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 държавите членки могат да разрешат на земеделските стопани да подадат най-късно до 31 януари 2013 г. заявление за 2012 г. за разпределяне или за увеличаване на единичната стойност на правата на плащане в съответствие с член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009

2.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1122/2009 земеделските стопани, които са подали единно заявление за 2012 г. за подпомагане по някоя от схемите за помощи, свързани с площи, до датата, определена от държавите членки в съответствие с член 11, параграф 2 от същия регламент, и които, съгласно параграф 1 от настоящия член, са подали заявление за разпределяне или за увеличаване на единичната стойност на правата на плащане, могат преди 31 януари 2013 г. да подадат отделно заявление за подпомагане за целите на член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

3.   Чрез дерогация от първата алинея на член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 държавите членки могат да разрешат на земеделските стопани, които съгласно параграф 1 от настоящия член са подали заявление за 2012 г. за разпределяне или увеличение на единичната стойност на правата на плащане и които не са подали единното заявление, посочено във втория параграф от настоящия член, да подадат най-късно до 31 януари 2013 г. единно заявление за помощ съгласно член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009.

4.   Заявлението за разпределяне или за увеличаване на единичната стойност на правата на плащане, подадено съгласно параграф 1, се счита за отделно заявление за подпомагане или единно заявление за подпомагане съгласно параграфи 2 и 3.

5.   Когато параграф 1 от настоящия член се прилага, държавите членки могат да приложат дерогация от разпоредбите на член 12 от Регламент (ЕО) № 1122/2009 по отношение на правата на плащане, ако тяхното разпределяне или увеличенията на тяхната единична стойност, все още не са окончателно установени преди крайния срок, определен в параграфи 2 и 3 от настоящия член.

Член 2

Дерогация от Регламент (ЕО) № 1120/2009

Чрез дерогация от член 8, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 1120/2009, за 2012 г. правата на плащане, чиято единична стойност се увеличава в съответствие с член 1 от настоящия регламент, могат да бъдат декларирани за плащане на съответното увеличение на тяхната единична стойност от земеделския производител, който ги държи към 31 януари 2013 г.

Правата на плащане, разпределени на земеделските стопани, и увеличенията на правата на плащане, чиято единична стойност се увеличава в съответствие с член 1 от настоящия регламент, се считат за декларирани за календарната 2012 г.

Член 3

Дерогация от Регламент (ЕО) № 73/2009

1.   Никакви плащания, свързани с разпределянето или с увеличаването на единичната стойност на права на плащане съгласно член 41, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009, не могат да се извършват за календарната 2012 година, преди да приключи проверката на условията за допустимост, приложими за тази помощ, извършвана от съответната държава членка, когато е ползвана една или няколко от дерогациите, посочени в членове 1 и 2 от настоящия регламент.

2.   Чрез дерогация от член 29, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 73/2009 плащанията по схемите за подпомагане, изброени в приложение I към него, различни от подпомагането, посочено в параграф 1 от настоящия член, могат да бъдат извършени за календарната 2012 г. независимо дали е приключила проверката на условията за допустимост, приложими за помощта, посочена в параграф 1 от настоящия член.

3.   Чрез дерогация от член 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 73/2009 парцелите, които съответстват на хектарите, отговарящи на условията за подпомагане, и са свързани с всякакви новоразпределени права на плащане или чиято единична стойност е увеличена в съответствие с член 41, параграф 3 от същия регламент въз основа на една или няколко от дерогациите, посочени в членове 1 и 2 от настоящия регламент, следва да бъдат на разположение на съответните земеделски стопани към 31 януари 2013 г.

Член 4

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3, параграфи 1 и 2 се прилагат от 16 октомври 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 30, 31.1.2009 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 316, 2.12.2009 г., стр. 65.

(3)  ОВ L 316, 2.12.2009 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 231, 28.8.2012 г., стр. 8.