20.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/44


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1235/2012 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2012 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 15, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 669/2009 на Комисията (2) се определят правила относно засиления официален контрол, който следва да се провежда върху вноса на фуражите и храните от неживотински произход, изброени в приложение I към него („списъкът“), на граничните пунктове, през които стоките влизат в териториите, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 882/2004.

(2)

В член 2 от Регламент (ЕО) № 669/2009 се предвижда списъкът да се преразглежда редовно — поне веднъж на три месеца, като се вземат под внимание най-малко източниците на информация, упоменати в посочения член.

(3)

Наличието и значимостта на инцидентите с храни, за които са постъпили уведомления чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи, констатациите от одитите в трети страни, проведени от Хранителната и ветеринарна служба, както и докладите относно пратките с фуражи и храни от неживотински произход, които държавите членки представят на Комисията на всеки три месеца в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 669/2009, сочат, че списъкът следва да бъде изменен.

(4)

По-специално по отношение на пратки от стафиди от Афганистан, дини от Бразилия, ягоди от Китай, грах и боб от Кения, мента от Мароко, семена от диня и производни продукти от тях от Сиера Леоне и някои билки, подправки и зеленчуци от Виетнам, съответните източници на информация сочат появата на нови рискове и/или равнище на несъответствие с приложимите изисквания за безопасност, което дава основание за въвеждане на засилен официален контрол. Поради това в списъка следва да бъдат вмъкнати вписвания относно посочените пратки.

(5)

Освен това списъкът следва да бъде изменен, като бъде намалена интензивността на официалния контрол на стоките, за които източниците на информация сочат общо подобряване на нивото на съответствие с приложимите изисквания, предвидени в законодателството на ЕС, и за които поради това запазването на съществуващата честота на официален контрол вече не е обосновано. Във връзка с горното вписванията в списъка по отношение на патладжани и горчив пъпеш от Доминиканската република, на подправки от Индия и на аспержов боб, патладжани и зеленчуци от сем. Brassica от Тайланд следва да бъдат съответно изменени.

(6)

Освен това списъкът следва да бъде изменен, като от него бъдат заличени вписванията за стоки, за които наличните източници на информация сочат удовлетворителна като цяло степен на съответствие с приложимите изисквания за безопасност, предвидени в законодателството на Съюза, и за които поради това провеждането на контрол с увеличена честота вече не е оправдано. Във връзка с горното вписванията в списъка по отношение на праскови от Египет, фуражни добавки и премикси от Индия и на Capsicum annuum от Перу следва да бъдат заличени.

(7)

С оглед на по-добрата идентификация на някои посочени в списъка продукти, където е подходящо, трябва да се включат кодовете по ТАРИК. С цел съобразяване с преработената комбинирана номенклатура, която се прилага от 1 януари 2013 г., са необходими и изменения на някои от кодовете по КН.

(8)

С оглед на съгласуваността и яснотата на законодателството на Съюза е целесъобразно приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 да бъде заменено с текста, посочен в приложението към настоящия регламент.

(9)

Поради това Регламент (ЕО) № 669/2009 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 се заменя с текста, посочен в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 194, 25.7.2009 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Фуражи и храни от неживотински произход, подлежащи на засилен официален контрол на определените гранични пунктове

Фуражи и храни

(предвидена употреба)

Код по КН (1)

Подразделение по ТАРИК

Страна на произход

Опасност

Честота на физическите и идентификационните проверки

(%)

Сушено грозде

(стафиди)

0806 20

 

Афганистан (AF)

Охратоксин А

50

(Храни)

 

Лешници

(с черупки или без черупки)

0802 21 00; 0802 22 00

 

Азербайджан (AZ)

Афлатоксини

10

(Фуражи и храни)

 

Диня

0807 11 00

 

Бразилия (BR)

Salmonella

10

(Храни)

 

Фъстъци, необелени

1202 41 00

 

Бразилия (BR)

Афлатоксини

10

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Фуражи и храни)

 

Ягоди (замразени)

0811 10

 

Китай (CN)

Норовирус и хепатит А

5

(Храни)

 

Brassica oleracea

(други ядливи видове от семейство Brassica, „китайско броколи“) (13)

ex 0704 90 90

40

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (14)

10

(Храни — пресни или охладени)

 

 

Суха юфка

ex 1902 11 00;

10

Китай (CN)

Алуминий

10

ex 1902 19 10;

10

ex 1902 19 90;

10

ex 1902 20 10;

10

ex 1902 20 30;

10

ex 1902 20 91;

10

ex 1902 20 99;

10

ex 1902 30 10;

10

ex 1902 30 10

91

(Храни)

 

 

Помело

ex 0805 40 00

31; 39

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (11)

20

(Храни — пресни)

 

 

Чай, дори ароматизиран

0902

 

Китай (CN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (10)

10

(Храни)

 

Патладжани

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Доминиканска република (DO)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (3)

10

Горчив пъпеш (Momordica charantia)

ex 0709 99 90;

70

ex 0710 80 95

70

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

 

Аспержов боб (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Доминиканска република (DO)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (3)

20

ex 0710 22 00

10

Пиперки (сладки и различни от сладки) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99

20

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

 

Портокали (пресни или сушени)

0805 10 20; 0805 10 80

 

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (7)

10

Нар

ex 0810 90 75

30

Ягоди

0810 10 00

 

(Храни — пресни плодове)

 

Пиперки (сладки и различни от сладки) (Capsicum spp.)

0709 60 10; ex 0709 60 99;

20

Египет (EG)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (12)

10

0710 80 51; ex 0710 80 59

20

(Храни — пресни, охладени или замразени)

 

 

Фъстъци, необелени

1202 41 00

 

Гана (GH)

Афлатоксини

50

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

(Фуражи и храни)

 

Листа от къри (Bergera/ Murraya koenigii)

ex 1211 90 86

10

Индия (IN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (5)

50

(Храни — пресни билки)

 

 

Capsicum annuum, цели

0904 21 10

 

Индия (IN)

Афлатоксини

10

Capsicum annuum, стрити или смлени

ex 0904 22 00

10

Сушени плодове от рода Capsicum, цели, различни от сладки пиперки (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Къри (продукти от лют червен пипер)

0910 91 05

Индийско орехче (Myristica fragrans)

0908 11 00; 0908 12 00

Обвивки на индийски орехчета (Myristica fragrans)

0908 21 00; 0908 22 00

Джинджифил (Zingiber officinale)

0910 11 00; 0910 12 00

Curcuma longa (куркума)

0910 30 00

(Храни — сушени подправки)

 

Фъстъци, необелени

1202 41 00

 

Индия (IN)

Афлатоксини

20

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Фуражи и храни)

 

Бамя

ex 0709 99 90

20

Индия (IN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (2)

50

(Храни — пресни)

 

Индийско орехче (Myristica fragrans)

0908 11 000908 12 00

 

Индонезия (ID)

Афлатоксини

20

Обвивки на индийски орехчета (Myristica fragrans)

0908 21 000908 22 00

(Храни — сушени подправки)

 

Грах необелен (с шушулки)

ex 0708 10 00

40

Кения (КЕ)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (16)

10

Боб необелен (с шушулки)

ex 0708 20 00

40

(Храни — пресни и охладени)

 

 

Семена от пъпеш (Egusi, Citrullus lanatus) и производни продукти от тях

ex 1207 70 00;

10

Нигерия (NG)

Афлатоксини

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Храни)

 

 

Мента

ex 1211 90 86

30

Мароко (МА)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (17)

10

(Храни — пресни подправки)

 

 

Семена от пъпеш (Egusi, Citrullus lanatus) и производни продукти от тях

ex 1207 70 00;

10

Сиера Леоне (SL)

Афлатоксини

50

ex 1106 30 90;

30

ex 2008 99 99

50

(Храни)

 

 

Пиперки (различни от сладки) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (9)

10

(Food – fresh)

 

 

Листа от кориандър

ex 0709 99 90

72

Тайланд (TH)

Салмонела (6)

10

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 86

20

Мента

ex 1211 90 86

30

(Храни — пресни билки)

 

 

Листа от кориандър

ex 0709 99 90

72

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (4)

20

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 86

20

(Храни — пресни билки)

 

 

Аспержов боб (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00;

10

Тайланд (TH)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (4)

20

ex 0710 22 00

10

Патладжани

0709 30 00; ex 0710 80 95

72

Зеленчуци от рода на зелето

0704; ex 0710 80 95

76

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

 

Сладки пиперки (Capsicum annuum)

0709 60 10; 0710 80 51

 

Турция (TR)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (8)

10

Домати

0702 00 00; 0710 80 70

(Храни — пресни, охладени или замразени зеленчуци)

 

Сушено грозде (стафиди)

0806 20

 

Узбекистан (UZ)

Охратоксин А

50

(Храни)

 

Листа от кориандър

ex 0709 99 90

72

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (15)

20

Босилек (индийски, обикновен)

ex 1211 90 86

20

Мента

ex 1211 90 86

30

Магданоз

ex 0709 99 90

40

(Храни — пресни билки)

 

 

Бамя

ex 0709 99 90

20

Виетнам (VN)

Остатъчни вещества от пестициди, анализирани посредством многокомпонентни методи чрез GC-MS и LC-MS или посредством методи за единични остатъчни вещества (15)

20

Пиперки (различни от сладки) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Храни — пресни)

 

 

Фъстъци, необелени

1202 41 00

 

Южна Африка (ZA)

Афлатоксини

10

Фъстъци, обелени

1202 42 00

Фъстъчено масло

2008 11 10

Фъстъци, приготвени или консервирани по друг начин

2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98

(Фуражи и храни)

 


(1)  Когато се изисква да се подложат на проверка само някои продукти от даден код по КН и не съществува специално подразделение в рамките на този код в номенклатурата на стоките, кодът по КН се отбелязва с „ex.

(2)  По-специално остатъчни вещества от: ацефат, метамидофос, триазофос, ендосулфан, монокротофос, метомил, тиодикарб, диафентиурон, тиаметоксам, фопронил, оксами;, ацетамипирид, индоксакарб, мандипропамид.

(3)  По-специално остатъчни вещества от: амитраз, ацефат, алдикарб, беномил, карбендазим, хлорфенапир, хлорпирифос, CS2 (дитиокарбамати), диафентиурон, диазинон, дихлорвос, дикофол, диметоат, ендосулфан, фенамидон, имидаклоприд, малатион, метамидофос, метиокарб, метомил, монокротофос, ометоат, оксамил, профенофос, пропиконазол, тиабендазол, тиаклоприд.

(4)  По-специално остатъчни вещества от: ацефат, карбарил, карбендазим, карбофуран, хлорпирифос, хлорпирифос-метил, диметоат, етион, малатион, металаксил, метамидофос, метомил, монокротофос, ометоат, профенофос, протиофос, киналфос, триадимефон, триазофос, дикротофос, EPN, трифорин.

(5)  По-специално остатъчни вещества от: триазофос, оксиметон-метил, хлоропирофос, ацетамиприд, тиаметоксам, клотиадинин, метамидофос, ацефат, пропаргит, монокротофос.

(6)  Референтен метод EN/ISO 6579 или валидиран спрямо него метод, както е посочено в член 5 от Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията (ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1).

(7)  По-специално остатъчни вещества от: карбендазим, цифлутрин, ципродинил, диазинон, диметоат, етион, фенитротион, фенпропатрин, флудиоксонил, хексафлумурон, ламбда-цихалотрин, метиокарб, метомил, ометоат, оксамил, фентоат, тиофанат-метил.

(8)  По-специално остатъчни вещества от: метомил, оксамил, карбендазим, клофентезин, диафентиурон, диметоат, форметанат, малатион, процимидон, тетрадифон, тиофанат-метил.

(9)  По-специално остатъчни вещества от: карбофуран, метомил, ометоат, диметоат, триазофос, малатион, профенофос, протиофос, етион, карбендазим, трифорин, процимидон, форметанат.

(10)  По-специално остатъчни вещества от: бупрофезин; имидаклоприд; фенвалерат и есфенвалерат (сума от RS и SR изомери); профенофос; трифлуралин, триазофос; триадимефон и триадименол (сума от триадимефон и триадименол), циперметрин (циперметрин, в това число и други смеси от съставящи изомери (сума от изомери).

(11)  По-специално остатъчни вещества от: триазофос, триадимефон и триадименол (сума от триадимефон и триадименол), паратион-метил, фентоат, метидатион.

(12)  По-специално остатъчни вещества от: карбофуран (сума), хлорпирифос, циперметрин (сума), ципроконазол, дикофол (сума), дифеноконазол, динотефуран, етион, флузилазол, фолпет, прохлораз, профенофос, пропиконазол, тиофанат-метил и трифорин.

(13)  Видовете Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, сорт alboglabra, познати още като „кай лан“, „гай лан“, „гайлан“, „кайлан“, „китайски обикновен джей лан“.

(14)  По-специално остатъчни вещества от: хлорфенапир, фипронил, карбендазим, ацетамиприд, диметоморф и пропиконазол.

(15)  По-специално остатъчни вещества от: карбофуран, карбендазим (сума), хлорпирифос, профенофос, перметрин, хексаконазол, дифеноконазол, пропиконазол, фипронил, пропаргит, флузилазол, фентоат, циперметрин, метомил, киналфос, пенцикурон, метидатион, диметоат (сума), фенбуконазол.

(16)  По-специално остатъчни вещества от: диметоат (сума), хлорпирифос, ацефат, метамидофос, метомил, диафентиурон, индоксакарб.

(17)  По-специално остатъчни вещества от: хлорпирифос, циперметрин, диметоат (сума), ендосулфан (сума), хексаконазол, паратион-метил (сума), метомил, флутриафол, карбендазим (сума), флубендиамид, миклобутанил, малатион (сума).“