20.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 350/38


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1234/2012 НА КОМИСИЯТА

от 19 декември 2012 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 468/2010 за съставяне на списък на ЕС на корабите, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (1), и по-специално член 30 от него,

като има предвид, че:

(1)

В глава V от Регламент (ЕО) № 1005/2008 се определят процедурите за идентифициране на риболовни кораби, извършващи незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов (кораби, извършващи ННН риболов), както и процедурите за съставяне на списък на Европейския съюз на такива кораби. В член 37 от посочения регламент се предвиждат действия, които да бъдат предприемани срещу риболовните кораби, включени в този списък.

(2)

Първият списък на ЕС на кораби, извършващи ННН риболов, бе определен с Регламент (ЕС) № 468/2010 на Комисията (2) и впоследствие бе изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) № 724/2011 на Комисията (3).

(3)

Съгласно член 30, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 списъкът на ЕС следва да съдържа и риболовните кораби, включени в приети от регионални организации за управление на риболова списъци на кораби, които извършват ННН риболов.

(4)

Всички регионални организации за управление на риболова приеха принципа на публикуване на списък на кораби, извършващи ННН риболов, и актуализират своите списъци на годишните си заседания (4).

(5)

В съответствие с член 30 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, след като получи от регионалните организации за управление на риболова списъците на кораби, за които се предполага или е доказано, че извършват ННН риболов, Комисията трябва да актуализира списъка на Съюза.

(6)

Комисията получи списъците, актуализирани на годишните заседания на регионалните организации за управление на риболова.

(7)

Предвид възможността един и същи кораб да фигурира под различни имена и/или флагове в зависимост от момента, в който е бил включен в списъците на регионалните организации за управление на риболова, списъкът на ЕС следва да включва различните имена и/или флагове, както това е установено от съответните регионални организации за управление на риболова.

(8)

Поради това Регламент (ЕС) № 468/2010 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част Б от приложението към Регламент (ЕС) № 468/2010 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 131, 29.5.2010 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 194, 26.7.2011 г., стр. 14.

(4)  Последни актуализации: CCAMLR: Списък за 2011 г. на кораби, извършващи ННН риболов, приет на годишното заседание на CCAMLR-XXX, състояло се от 24 октомври до 4 ноември 2011 г.; SEAFO: SEAFO включва в своя списък на кораби, извършващи ННН риболов, списъците на CCAMLR, NEAFC-B и NAFO; ICCAT: Списък за 2012 г. на кораби, извършващи ННН риболов, приет на годишното заседание през ноември 2011 г. (Препоръка 11—18); IATTC: Списък за 2012 г., приет на 83-тото заседание на IATTC през юни 2012 г.; NEAFC: Списък ННН В АМo 2011-18, приет на 30-ото годишно заседание, ноември 2011 г.; NAFO: Списък за 2012 г., приет на 33-тото годишно заседание, 19—23 септември 2011 г.; WCPFC: Списък към 30 март 2012 г. (в сила от 30 май 2012 г.) на кораби, извършващи ННН риболов.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ЧАСТ Б

Кораби, посочени в съответствие с член 30 от Регламент (ЕО) № 1005/2008

Идентификационен номер на кораба по ММО (1)/референтен номер по РОУР

Име на кораба (предишно име) (2)

Държава на флага или територия на флага [според съответната РОУР] (2)

Включен в списъка на РОУР (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Неизвестна (последен известен флаг: Хондурас)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Неизвестна (последен известен флаг: Хондурас)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Панама (предишен флаг: Сейнт Китс и Невис)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Танзания (предишни флагове: Того, Хондурас)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Неизвестна (предишни флагове: Того, Белиз)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC)/20110011 (ICCAT)

BHASKARA № 10

Неизвестна (последен известен флаг: Индонезия)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC)/20110012 (ICCAT)

BHASKARA № 9

Неизвестна (последен известен флаг: Индонезия)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Неизвестна

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Неизвестна

ICCAT

9407 (IATTC)/20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Неизвестна

IATTC,ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Панама (предишни флагове: Екваториална Гвинея, Обединено кралство)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC)/20110014 (ICCAT)

CHIA HAO № 66

Неизвестна

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Република Гвинея (Конакри)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Неизвестна (предишни флагове: Русия, Грузия [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Неизвестна

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Панама (предишен флаг: Сейшелски острови)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN № 1

Грузия

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Неизвестна (последни известни флагове: Либия, Остров Ман)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY № 1

Неизвестна

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Нигерия [CCAMLR]/Нигер [SEAFO] (предишен флаг: Белиз)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Неизвестна (последни известни флагове: Сиера Леоне, Панама [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Неизвестна

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR]/HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Панама

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Неизвестна (предишен флаг: Малайзия)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR]/SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR]/CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Танзания (предишни флагове: Северна Корея (КНДР), Панама)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Панама [NAFO, SEAFO]/неизвестна [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR № 1

Тайван

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Неизвестна

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Иран (предишен флаг: Испания)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Неизвестна (предишни флагове: Монголия, Того)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Неизвестна (предишни флагове: Монголия, Того)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Неизвестна (последен известен флаг: Панама)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Неизвестна (последни известни флагове: Того, Гана)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Неизвестна

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Неизвестна

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Република Гвинея (Конакри)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Боливия

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Неизвестна

ICCAT

9435 (IATTC)/20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Колумбия

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Неизвестна (последен известен флаг: Панама)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Неизвестна (последен известен флаг: Панама)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Неизвестна (последен известен флаг: Того [NAFO]/ Португалия [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Грузия

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

№ 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Неизвестна (последен известен флаг: Панама)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

№ 2 CHOYU

Неизвестна (последен известен флаг: Хондурас)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

№ 3 CHOYU

Неизвестна (последен известен флаг: Хондурас)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Китай (предишни флагове: Грузия, Русия)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Неизвестна

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Неизвестна (последен известен флаг: Екваториална Гвинея)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC) /

ORCA

Неизвестна (последен известен флаг: Белиз)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Неизвестна (последен известен флаг: Хондурас)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR]/BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Неизвестна (последни известни флагове: Монголия, Того)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR]/(ULYSES, GALE [SEAFO])

Хондурас [CCAMLR]/ неизвестна [SEAFO] (последни известни флагове: Монголия, Того [CCAMLR]/Екваториална Гвинея, Уругвай [SEAFO])

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR]/CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Белиз (последни известни флагове: Монголия, Екваториална Гвинея)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Панама (предишен флаг: Република Гвинея (Конакри)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC) /

REYMAR 6

Неизвестна (последен известен флаг: Белиз)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA/GOLD DRAGON)

Нигерия (последни известни флагове: Того, Екваториална Гвинея)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/ POSEIDON)

Неизвестна (последни известни флагове: Либия, Обединено кралство)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Неизвестна (последен известен флаг: Сейнт Винсънт и Гренадини)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Неизвестна

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Неизвестна (последни известни флагове: Того, Сейшелски острови)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE № 6

Неизвестна (последни известни флагове: Панама, Белиз)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG № 688

Неизвестна (последен известен флаг: Белиз)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Китай (предишни флагове: Грузия, Русия)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI) 44 [CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Танзания [CCAMLR]/неизвестна [SEAFO] (предишни флагове: Монголия, Намибия)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Танзания (предишни флагове: Северна Корея (КНДР), Панама)

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Тайван

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Неизвестна (последен известен флаг: Грузия)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Панама (предишен флаг: Мароко)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Международна морска организация.

(2)  Допълнителна информация е публикувана на уебсайтовете на регионалните организации за управление на риболова (РОУР).“