19.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 349/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1221/2012 НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията по отношение на данните, които трябва да се предоставят в рамките на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (1), и по-специално член 29, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Когато в съответствие с приложение I към Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията (2) дадено поле в проекта на електронен административен документ може да бъде попълнено само с ДДС номер, максималната дължина на полето трябва да съответства на максималната дължина на номерата по ДДС, издавани от държавите членки.

(2)

Фиксираните транспортни съоръжения не винаги имат уникален идентификационен номер и поради това изискването, съдържащо се в приложение I, за идентифициране на използваната транспортна единица посредством този номер следва да се прилага само когато този начин на идентифициране е налице.

(3)

Структурите на таблици 1, 2 и 5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 684/2009 следва да бъдат изменени с оглед обстоятелството, че някои от групите данни, които се съдържат в тях, може да изискват повече от един запис.

(4)

Кодовете на трети държави, прилагани към елемента „Трета държава на произход“ в подгрупа „ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ ПРОДУКТИ“ в таблица 1 от приложение I, следва да изключват кодовете, посочени в списъка с кодовете на държави членки в приложение II и следва също така да изключват „GR“, което е кодът за Гърция, използван в ISO 3166. Следователно приложение I следва да бъде съответно изменено.

(5)

Списъкът с кодовете на вида на транспорта в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009 включва код на видове транспорт, различни от посочените в останалата част на списъка. Когато се използва кодът на други видове транспорт, необходимо е да се добави описание на въпросния вид транспорт. Приложение I следва да бъде съответно изменено.

(6)

За да се идентифицират промените на мястото на получаване или разделянето на операциите, възникнали при движението на акцизни стоки под режим на отложено плащане по смисъла на членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 684/2009, поредният номер на всяка от тези операции следва да се добави в електронния административен документ. Таблица 4 от приложение I следва да бъде съответно изменена.

(7)

Съобщението за разделяне на операциите, установено в таблица 5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 684/2009, следва да указва в коя държава членка е осъществено това разделяне. Следователно тази таблица следва да бъде преструктурирана, за да включва допълнителна група данни, предоставяща тази информация.

(8)

Списъкът на кодовете на незадоволителни причини в таблица 6 от приложение I към Регламент (ЕО) № 684/2009 включва код номер 6, „един или повече стокови записи с неточни стойности“, но този код не предвижда конкретна причина за неточните стойности и следователно не предоставя никаква допълнителна информация. По тази причина той следва да бъде заличен.

(9)

Член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО позволява държавите членки да предоставят временно разрешение на лица да изпълняват функцията на регистриран получател. Разрешението може да определя максималното позволено количество за всяка категория акцизни стоки, която може да бъде получавана. Следва да е възможно да се посочи дали пратката надхвърля максималното количество. Следователно списъкът с кодовете на незадоволителни причини в таблица 6 от приложение I към Регламент (ЕО) № 684/2009 следва да бъде изменен, като се добави нов код за тази цел.

(10)

За посочване на референтния номер на митническото учреждение в електронния административен документ следва да се използват двубуквените кодове на държавите, установени със стандарт ISO 3166. Приложение II следва да бъде изменено съответно.

(11)

Следва да бъде възможно в проекта за електронен административен документ да се включи запис за използването на фиксирано транспортно съоръжение като транспортна единица за акцизни стоки. Следователно списъкът с кодовете за транспортни единици в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009 следва да бъде изменен, като се добави нов елемент.

(12)

Съгласно Решение за изпълнение 2012/209/ЕС на Комисията от 20 април 2012 г. относно прилагането на разпоредбите за контрол и движение на Директива 2008/118/ЕО на Съвета към някои добавки в съответствие с член 20, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета (3), някои продукти, предназначени за използване като добавки към автомобилни горива, следва да попадат в обхвата на разпоредбите за контрол и движение на Директива 2008/118/ЕО. Списъкът с кодове на акцизни продукти в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009 следва да бъде изменен, за да включва нов код на акцизен продукт за посочените продукти.

(13)

Поради това Регламент (ЕО) № 684/2009 следва да бъде съответно изменен.

(14)

Изменението на списъка на кодовете на акцизни продукти в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009 следва да се прилага от датата, на която, съгласно Решение за изпълнение 2012/209/ЕС, някои продукти, предназначени за добавки към автомобилни горива, бъдат включени в обхвата на разпоредбите за контрол и движение на Директива 2008/118/ЕО. Необходимо е освен това на държавите членки и на стопанските оператори да се предостави достатъчно време, за да се приспособят към новите изисквания преди да започне да се прилага настоящият регламент.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по акцизите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 684/2009 се изменя, както следва:

1)

Приложение I се изменя съгласно приложение I към настоящия регламент.

2)

Приложение II се изменя съгласно приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 192, 24.7.2009 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 110, 24.4.2012 г., стр. 41.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I се изменя, както следва:

1)

Таблица 1 се заменя със следното:

Таблица 1

Проект на електронен административен документ и електронен административен документ

(посочена в член 3, параграф 1, и член 8, параграф 1)

A

B

C

D

E

F

G

 

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Тип съобщение

R

 

Възможните стойности са:

1

=

Стандартно подаване (използва се във всички случаи, освен когато подаването засяга износ с оформяне на място)

2

=

Подаване за износ с оформяне на място (прилагане на член 283 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (1)

Видът на съобщението не трябва да фигурира в е-АД, за който е определен АРК, нито в документа на хартиен носител, посочен в член 8, параграф 1 от настоящия регламент

n1

 

b

Флаг за отложено подаване

D

„R“ при предоставяне на е-АД за движение, започнало с придружителен документ върху хартиен носител, посочен в член 8, параграф 1

Възможни стойности:

0

=

грешно

1

=

вярно

Стойността по подразбиране е „грешно“.

Този елемент на данните не трябва да се съдържа в е-АД, на който е даден АРК, нито в документа на хартиен носител, посочен в член 8, параграф 1 от настоящия регламент.

n1

1

е-АД за движение на акцизни стоки

R

 

 

 

 

a

Код на вида на мястото на получаване

R

 

Посочете мястото на получаване на движението, като използвате една от следните стойности:

1

=

Данъчен склад (член 17, параграф 1, буква а), подточка i) от Директива 2008/118/ЕО

2

=

Регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) от Директива 2008/118/ЕО)

3

=

Временно регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii), и член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО)

4

=

Директна доставка (член 17, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО)

5

=

Освободен получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка iv) от Директива 2008/118/ЕО)

6

=

Износ (член 17, параграф 1, буква а), подточка iii) от Директива 2008/118/ЕО)

8

=

Неизвестно място на получаване (неизвестен получател; член 22 от Директива 2008/118/ЕО).

n1

 

b

Времетраене на транспорта

R

 

Посочете нормалния период от време, необходим за извършване на придвижването, като вземете предвид транспортното средство и разстоянието, изразен в часове (H) или дни (D), следвано от двицифрено число. Примери: H12 или D04). Стойността на „H“ следва да бъде по-малка или равна на 24. Стойността на „D“ следва да бъде по-малка или равна на 92.

an3

 

c

Организация на транспорта

R

 

Идентифицирайте отговорното лице за организацията на първия превоз, като използвате една от следните стойности:

1

=

Изпращач

2

=

Получател

3

=

Собственик на стоките

4

=

Други

n1

 

d

АРК

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на изпращане при валидиране на проекта на е-АД

Вж. приложение II, списък на кодове 2

an21

 

e

Дата и час на валидирането на е-АД

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на изпращане при валидиране на проекта на е-АД

Посоченото време е местно време

дата час

 

f

Пореден номер

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на изпращане при валидиране на проекта на е-АД и при всяка промяна на мястото на получаване

При първоначалното валидиране поредният номер получава стойност 1, след което нараства с 1 при всеки е-АД, издаден от компетентните органи на държавата членка на изпращане при всяка промяна на мястото на получаване

n..2

 

g

Дата и час на валидиране на актуализирането

C

Дата и час на валидирането на съобщението за промяна на мястото на получаване в таблица 3, които се посочват от компетентните органи на държавата членка на изпращане в случай на промяна на мястото на получаване

Посоченото време е местно време

дата час

2

ТЪРГОВЕЦ изпращач

R

 

 

 

 

a

Акцизен номер на търговеца

R

 

Посочете валиден регистрационен номер по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания изпращач

an13

 

b

Име на търговеца

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

3

ТЪРГОВЕЦ Място на изпращане

C

„R“ ако кодът на вида на произхода в клетка 9d е „1“

 

 

 

a

Референтен номер на данъчния склад

R

 

Посочете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на изпращане

an13

 

b

Име на търговеца

O

 

 

an..182

 

c

Улица

O

 

an..65

 

d

Номер

O

 

an..11

 

e

Пощенски код

O

 

an..10

 

f

Град

O

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

4

Учреждение на изпращане — внос

C

„R“ ако кодът на вида на произхода в клетка 9d е „2“

 

 

 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Посочете кода на митническото учреждение на внос. Вж. приложение II списък на кодове 5

an8

5

ТЪРГОВЕЦ получател

C

„R“, освен при съобщенията от тип „2 — Подаване при износ с оформяне на място“ или за код на вида на мястото на получаване 8

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 

 

 

a

Идентификация на търговеца

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3, и 4

„O“ за код на вида на мястото на получаване 6

Този елемент на данни не се прилага за код на вида на мястото на получаване 5

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

За код на вида на мястото на получаване:

1, 2, 3 и 4: посочете валиден номер на регистрация по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания получател

6: посочете идентификационния номер по ДДС на лицето, представляващо изпращача в учреждението на износ

an..16

 

b

Име на търговеца

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

6

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА получател

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 5

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 

 

 

a

Код на държавата членка

R

 

Посочете държавата членка на получаване, като използвате кода на държавата членка в приложение II, списък на кодове 3

a2

 

b

Сериен номер на сертификата за освобождаване

D

„R“ ако е посочен сериен номер в сертификата за освобождаване от акциз в Регламент (ЕО) № 31/96 на Комисията от 10 януари 1996 г. относно сертификата за освобождаване от акциз (2)

 

an..255

7

ТЪРГОВЕЦ Място на доставка

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1и 4

„O“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3 и 5

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а

Посочете действителното място на доставка на акцизните стоки

 

 

a

Идентификация на търговеца

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1

„O“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3, и 5

(Вж. код на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

За код на вида на мястото на получаване:

1: посочете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на мястото на получаване

2, 3 и 5: посочете идентификационния номер по ДДС или друг идентификатор

an..16

 

b

Име на търговеца

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3, и 5

„O“ за код на вида на мястото на получаване 4

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 

an..182

 

c

Улица

C

За клетки 7c, 7e и 7f:

„R“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3, 4, и 5

„O“ за код на вида на мястото на получаване 1

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 

an..65

 

d

Номер

O

 

an..11

 

e

Пощенски код

C

 

an..10

 

f

Град

C

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

8

УЧРЕЖДЕНИЕ място на доставка — митница

C

„R“ в случай на износ (код на вида на мястото на получаване 6)

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 1а)

 

 

 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Посочете кода на учреждението на износ, в което ще бъде подадена декларацията за износа съгласно член 161, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (3). Вж. приложение II, списък на кодове 5

an8

9

е-АД

R

 

 

 

 

a

Местен референтен номер

R

 

Уникален сериен номер, определен за е-АД от изпращача, който идентифицира пратката в регистъра на изпращача

an..22

 

b

Номер на фактурата

R

 

Посочете номера на фактурата, свързана със стоките. Ако фактурата все още не е изготвена, следва да се посочи номерът на известието за доставка или на друг транспортен документ

an..35

 

c

Дата на фактурата

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тази дата като „R“

Датата на документа, показана в клетка 9b

Дата

 

d

Код на вида на произхода

R

 

Възможните стойности за произхода на движението са:

1

=

Произход — Данъчен склад (в случаите, посочени в член 17, параграф 1, буква а) от Директива 2008/118/ЕО)

2

=

Произход — Внос (в случая, посочен в член 17, параграф 1, буква б) от Директива 2008/118/ЕО)

n1

 

e

Дата на изпращане

R

 

Датата, на която започва движението в съответствие с член 20, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО. Тази дата не може да бъде по-късна от 7 дни след датата на подаване на проекта на е-АД. Датата на изпращане може да бъде минала дата в случая, посочен в член 26 от Директива 2008/118/ЕО

Дата

 

f

Час на изпращане

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тази дата като „R“

Часът, в който започва движението, в съответствие с член 20, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО. Посоченото време е местно време

Час

 

g

АРК нагоре по веригата

D

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на изпращане при валидирането на новите е-АД след валидиране на съобщението за „Разделяне на операцията“ (таблица 5)

АРК, който трябва да бъде посочен, е АРК от заменения е-АД

an21

9.1

Единен административен документ (ЕАД) за внос

C

„R“ ако кодът на вида на произхода в клетка 9d е „2“ (внос)

 

9X

 

a

Номер на ЕАД за вноса

R

Номерът на ЕАД се посочва от изпращача в часа на подаване на проекта на е-АД или от компетентните органи на държавата членка на изпращане при валидирането на проекта на е-АД

Посочете номера (номерата) на единния административен документ(и), използван за допускане за свободно обращение на съответните стоки

an..21

10

УЧРЕЖДЕНИЕ Компетентен орган на изпращане

R

 

 

 

 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Посочете кода на учреждението на компетентните органи в държавата членка на изпращане, отговорни за контрола върху акцизите на мястото на изпращане. Вж. приложение II, списък на кодове 5

an8

11

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕТО

R

 

 

 

 

a

Код на вида на лицето, което предоставя обезпечението

R

 

Идентифицирайте лицето(лицата), отговорно за предоставяне на обезпечението, като се използва кодът на вида на лицето, което предоставя обезпечението от приложение II, списък на кодове 6

n..4

12

ТЪРГОВЕЦ, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО

C

„R“ ако се прилага някой от следните кодове на вида на поръчителя: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 или 1234

(Вж. код на вида на поръчителя от приложение II, списък на кодове 6)

Идентифицирайте превозвача и/или собственика на стоките, ако те предоставят обезпечението

2X

 

a

Акцизен номер на търговеца

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тази дата като „R“

Посочете валиден регистрационен номер по SEED или идентификационния номер по ДДС на превозвача или на собственика на акцизните стоки

an13

 

b

Номер по ДДС

O

an..14

 

c

Име на търговеца

C

За 12c, d, f и g:

„О“ ако е посочен акцизният номер на търговеца, в противен случай „R“

 

an..182

 

d

Улица

C

 

an..65

 

e

Номер

O

 

an..11

 

f

Пощенски код

C

 

an..10

 

g

Град

C

 

an..50

 

h

ИИА_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

13

ТРАНСПОРТ

R

 

 

 

 

a

Код на вида транспорт

R

 

Посочете вида на транспорта в момента на започване на движението, като използвате кодовете от приложение II, списък на кодове 7

n..2

 

b

Допълнителна информация

C

„R“, ако кодът на вида транспорт е „Друг“

В противен случай „О“

Добавете описание на вида транспорт

an..350

 

c

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика, вж. приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

14

ТЪРГОВЕЦ Лице, отговорно за организацията на транспорта

C

„R“ за идентификация на лицето, отговорно за организацията на първия превоз, ако стойността в клетка 1c е „3“ или „4“

 

 

 

a

Номер по ДДС

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тази дата като „R“

 

an..14

 

b

Име на търговеца

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

15

ТЪРГОВЕЦ Първи превозвач

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тази дата като „R“

Идентификация на лицето, извършващо първия превоз

 

 

a

Номер по ДДС

O

 

 

an..14

 

b

Име на търговеца

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика, вж. приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

16

ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТА

R

 

 

99X

 

a

Код на транспортната единица

R

 

Посочете кода на транспортната единица(и), свързан с вида на транспорта, отбелязан в клетка 13a.

Вж. приложение II списък на кодове 8

n..2

 

b

Идентифициране на транспортните единици

C

„R“ ако кодът на транспортната единица е различен от 5

(вж. клетка 16а)

Нанесете регистрационния номер на транспортната единица(и), когато този код е различен от 5

an..35

 

c

Идентифициране на търговската пломба

D

„R“ ако се използват търговски пломби

Посочете идентификацията на търговските пломби, ако са използвани такива за запечатване на транспортната единица

an..35

 

d

Информация за пломбата

O

 

Посочете допълнителна информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби)

an..350

 

e

Информация за пломбата_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика, вж. приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

 

f

Допълнителна информация

O

 

Посочете всяка допълнителна информация относно транспорта, например идентификация на всеки следващ превозвач, информация относно следващи транспортни единици

an..350

 

g

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

17

е-АД Стокова част

R

 

За всеки продукт, съставляващ част от пратката, трябва да се използва отделна група данни

999x

 

a

Уникална референция на стоковия запис

R

 

Посочете уникален пореден номер, започвайки от 1

n..3

 

b

Код на акцизния продукт

R

 

Посочете приложимия код на акцизния продукт, вж. приложение II, списък на кодове 11

an..4

 

c

Код по КН

R

 

Посочете кода по КН, приложим на датата на изпращане

n8

 

d

Количество

R

 

Посочете количеството (изразено в единицата мярка, свързана с кода на продукта — вж. приложение II, таблици 11 и 12)

При движение към регистриран получател, посочен в член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО, количеството не може да превишава количеството, което той има право да получи

При движение към освободена от акциз организация, посочена в член 12 от Директива 2008/118/ЕО, количеството не може да превишава количеството, регистрирано в удостоверението за освобождаване от акциз

n..15,3

 

e

Брутно тегло

R

 

Посочете брутното тегло на пратката (акцизните стоки с опаковката)

n..15,2

 

f

Нетно тегло

R

 

Посочете теглото на акцизните стоки без опаковката (за алкохол и алкохолни напитки, енергийни продкти и за всички тютюневи продукти с изключение на цигари)

n..15,2

 

g

Алкохолно съдържание

C

„R“ ако се отнася за съответната акцизна стока

Посочете алкохолното съдържание (процент в обемно изражение при температура 20 °C), ако е приложимо в съответствие с приложение II, списък на кодове 11

n..5,2

 

h

Градус Плато

D

„R“ ако държавата членка на изпращане и/или държавата членка на получаване облагат с акциз бирата на базата на градус Плато

За бира посочете градус Плато, ако държавата членка на изпращане и/или държавата членка на получаване облагат с акциз бирата на тази база. Вж. приложение II, списък на кодове 11

n..5,2

 

i

Фискални обозначения

O

 

Посочете всяка допълнителна информация относно фискалните обозначения, изисквани от държавата членка на получаване

an..350

 

j

Фискални обозначения _ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

 

k

Използван знак за фискални обозначения

D

„R“ ако се използват фискални маркиращи знаци

Посочете „1“, ако стоките носят или съдържат фискални обозначения или „0“, ако не носят или не съдържат фискални обозначения

n1

 

l

Обозначаване на произход

O

 

Тази клетка може да се използва за подаване на удостоверение за:

1.

определени вина, свързано със защитените наименования за произход и защитените географски указания, съгласно съответното Общностно право

2.

определени алкохолни напитки, свързани с мястото на производство съгласно съответното Общностно право

3.

бира, произведена в независима малка пивоварна, както е определено в Директива 92/83/ЕИО на Съвета (4), за която се очаква да бъде предявено искане за намалена ставка на акциза в държавата членка на получаване. Удостоверението следва да съдържа следния текст: „С настоящото се удостоверява, че описаният продукт е произведен от независима малка пивоварна“

4.

етилов алкохол, произведен от малък обект за дестилиране, както е определено в Директива 92/83/ЕИО на Съвета, за която се очаква да бъде предявено искане за намалена ставка на акциза в държавата членка на получаване. Удостоверението следва да съдържа следния текст: „С настоящото се удостоверява, че описаният продукт е произведен от малък обект за дестилиране“

an..350

 

m

Обозначаване на произход_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

 

n

Размер на производителя

O

 

За бира или спиртни напитки, за които е представено удостоверение в поле 17l (обозначаване за произход), посочете годишното производство за предходната година в хектолитра бира или в хектолитра чист алкохол съответно

n..15

 

o

Плътност

C

„R“ ако се отнася за съответната акцизна стока

Посочете плътността при температура 15 °C, ако е приложимо в съответствие с таблицата от приложение II, списък на кодове 11

n..5,2

 

p

Търговско описание

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като задължителни

„R“ за транспортиране в наливно състояние на вината, посочени в параграфи от 1 до 9, 15 и 16 от приложение IV към Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета (5), като за целта описанието на продукта следва да съдържа незадължителните данни, посочени в член 60 от посочения регламент, при условие че са посочени върху етикета или е планирано да бъдат указани на етикета

Посочете търговското описание на стоките с цел идентифициране на превозваните продукти

an..350

 

q

Търговско описание_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика, вж. приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

 

r

Търговска марка на продуктите

D

„R“ ако акцизните стоки имат търговска марка. Държавата членка на изпращане може да реши, че не е необходимо да сепредоставя търговската марка на транспортираните продукти, ако тя е посочена във фактурата или другия търговски документ, посочен в клетка 9b

Посочете търговската марка на стоките, ако е приложимо

an..350

 

s

Търговска марка на продуктите_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика, вж. приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

17.1

КОЛЕТИ

R

 

 

99x

 

a

Код на вида на колетите

R

 

Посочете вида на колетите, като използвате един от кодовете от приложение II, списък на кодове 9

an2

 

b

Брой колети

C

„R“ ако е маркирано „броими“

Посочете броя на колетите, ако колетите са броими в съответствие с приложение II, списък на кодове 9

n..15

 

c

Идентифициране на търговската пломба

D

„R“ ако се използват търговски пломби

Посочете идентификацията на търговските пломби, ако са използвани такива за запечатване на колетите

an..35

 

d

Информация за пломбата

O

 

Посочете допълнителна информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби)

an..350

 

e

Информация за пломбата_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

17.2

ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ ПРОДУКТИ

D

„R“ за лозаро-винарски продукти, включени в част XII от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (6)

 

 

 

a

Категория на лозаро-винарския продукт

R

 

За лозаро-винарски продукти, включени в част XII от приложение I към Регламент (ЕО) № 1234/2007, посочете една от следните стойности:

1

=

Вино без ЗНП/ ЗГУ

2

=

Сортови вина без ЗНП/ЗГУ

3

=

Вино със ЗНП или ЗГУ

4

=

Вносни вина

5

=

Други

n1

 

b

Код на лозарската зона

D

„R“ за лозаро-винарски продукти в наливно състояние (номинален обем по-голям от 60 литра)

Посочете лозарската зона, от която произхожда транспортираният продукт в съответствие с приложение IX към Регламент (ЕО) № 479/2008

n..2

 

c

Трета държава на произход

C

„R“ ако категорията на лозаро-винарския продукт в клетка 17.2а е „4“ (вносни вина)

Посочете „Код на държавата“ от списъка в приложение II, списъка на кодове 4, но извън изброените в приложение II, списъка на кодове 3 и освен код на държавата „GR“

a2

 

d

Друга информация

O

 

 

an..350

 

e

Друга информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

17.2.1

Код на ИЗВЪРШЕНИТЕ МАНИПУЛАЦИИ НА ВИНАТА

D

„R“ за лозаро-винарски продукти в наливно състояние (номинален обем по-голям от 60 литра)

 

99x

 

a

Код на манипулация на вино

R

 

Посочете един или няколко „кода на манипулация на вина“ в съответствие със списък 1.4., буква б) от точка Б от приложение VI към Регламент (ЕО) № 436/2009 на Комисията (7)

n..2

18

ДОКУМЕНТ удостоверение

O

 

 

9x

 

a

Кратко описание на документа

C

„R“, освен ако не се използва поле за данни 18с

Посочете описание на всяко удостоверение, свързано с превозваните стоки, например удостоверения, свързани с наименованието за произход, посочено в клетка 17l

an..350

 

b

Кратко описание на документа_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

 

c

Референция на документа

C

„R“, освен ако не се използва поле за данни 18а

Посочете референция към всяко удостоверение, свързано с превозваните стоки

an..350

 

d

Референция на документа_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2“

2)

Таблица 2 се заменя със следното:

Таблица 2

Анулиране

(посочена в член 4, параграф 1)

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Дата и час на валидиране на анулирането

C

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на изпращане при валидиране на проекта на съобщението за анулиране

Посоченото време е местно време

дата час

2

е-АД за движение на акцизни стоки

R

 

 

 

 

a

АРК

R

 

Посочете АРК на е-АД, за който се изисква анулиране

an21

3

АНУЛИРАНЕ

R

 

 

 

 

a

Причина за анулирането

R

 

Посочете причината за анулиране на е-АД, като използвате кодовете от приложение II, списък на кодове 10

n..1

 

b

Допълнителна информация

C

„R“ ако кодът на причината за анулиране е 0

„O“ ако кодът на причината за анулиране е 1, 2, 3 или 4

(вж. клетка 3.а)

Посочете всяка допълнителна информация относно анулирането на е-АД

an..350

 

c

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2“

3)

Таблица 3 се заменя със следната таблица:

Таблица 3

Промяна на мястото на получаване

(посочена в член 5, параграф 1, и член 8, параграф 2)

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Дата и час на валидирането за промяна на мястото на получаване

C

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на изпращане при валидиране на проекта на съобщението за промяна на мястото на получаване

Посоченото време е местно време

дата час

2

Актуализиране на е-АД

R

 

 

 

 

a

Пореден номер

C

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на изпращане при валидиране на проекта на съобщението за промяна на мястото на получаване

Първоначалното валидиране на е-АД се обозначава с номер 1, след което се увеличава с 1 при всяка промяна на мястото на получаване

n..2

 

b

АРК

R

 

Посочете АРК на е-АД, за който се променя мястото на получаване

an21

 

c

Времетраене на транспорта

D

„R“ когато времето за придвижване се променя след промяна на мястото на получаване

Посочете нормалния период от време, необходим за извършване на придвижването, като вземете предвид транспортното средство и разстоянието, изразен в часове (H) или дни (D), следвано от двицифрено число. Примери: H12 или D04). Стойността на „H“ следва да бъде по-малка или равна на 24. Стойността на „D“ следва да бъде по-малка или равна на 92

an3

 

d

Промяна в организациятана транспорта

D

„R“ когато се променя лицето, отговорно за организацията на транспорта след промяна на мястото на получаване

Идентифицирайте лицето, отговорно заорганизацията на транспорта, като използвате една от следните стойности:

1

=

Изпращач

2

=

Получател

3

=

Собственик на стоките

4

=

Други

n1

 

e

Номер на фактурата

D

„R“ когато се променя фактурата след промяна на мястото на получаване

Посочете номера на фактурата, свързана със стоките. Ако фактурата все още не е изготвена, следва да се посочи номерът на известието за доставка или на друг транспортен документ

an..35

 

f

Дата на фактурата

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“, когато след промяна на мястото на получаване се променя номерът на фактурата

Датата на документа, указана в клетка 2e

Дата

 

g

Код на вида транспорт

D

„R“ когато се променя видът на транспорта след промяна на мястото на получаване

Посочете вида транспорт, като използвате кодовете от приложение II, списък на кодове 7

n..2

3

ПРОМЕНЕНО място на получаване

R

 

 

 

 

a

Код на вида на мястото на получаване

R

 

Посочете новото място на получаване при движението, като изпозлвате една от следните стойности:

1

=

Данъчен склад (член 17, параграф 1, буква а), подточка i) от Директива 2008/118/ЕО

2

=

Регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) от Директива 2008/118/ЕО)

3

=

Временно регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii), и член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО)

4

=

Директна доставка (член 17, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО)

6

=

Износ (член 17, параграф 1, буква а), подточка iii) от Директива 2008/118/ЕО)

n1

4

ТЪРГОВЕЦ нов получател

D

„R“ когато се променя получателят след промяна на мястото на получаване

 

 

 

a

Идентификация на търговеца

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3 и 4

„O“ за код на вида на мястото на получаване 6

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3а)

За код на вида на мястото на получаване:

1, 2, 3 и 4: посочете валиден номер на регистрация по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания получател

6: посочете идентификационния номер по ДДС на лицето, представляващо изпращача в учреждението на износ

an..16

 

b

Име на търговеца

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

5

ТЪРГОВЕЦ Място на доставка

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1 и 4

„O“ за код на вида на мястото на получаване 2 и 3

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3а)

Посочете действителното място на доставка на акцизните стоки

 

 

a

Идентификация на търговеца

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1

„O“ за код на вида на мястото на получаване 2 и 3

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3а)

За код на вида на мястото на получаване:

1: посочете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на мястото на получаване

2 и 3: посочете идентификационния номер по ДДС или друг идентификатор

an..16

 

b

Име на търговеца

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2 и 3

„O“ за код на вида на мястото на получаване 4

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3а)

 

an..182

 

c

Улица

C

За клетка 5c, 5e и 5f:

„R“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3 и 4

„O“ за код на вида на мястото на получаване 1

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3а)

 

an..65

 

d

Номер

O

 

an..11

 

e

Пощенски код

C

 

an..10

 

f

Град

C

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

6

УЧРЕЖДЕНИЕ място на доставка — митница

C

„R“ в случай на износ (код на вида на мястото на получаване 6)

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3а)

 

 

 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Посочете кода на учреждението на износа, в което ще бъде подадена декларацията за износа съгласно член 161, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92. Вж. приложение II, списък на кодове 5

an8

7

ТЪРГОВЕЦ ново лице, отговорно за организацията на транспорта

C

„R“ за идентифициране на лицето, отговорно за организацията на транспорта, ако стойността в клетка 2d е „3“ или „4“

 

 

 

a

Номер по ДДС

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тази дата като „R“

 

an..14

 

b

Име на търговеца

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

8

ТЪРГОВЕЦ нов превозвач

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“ когато се променя превозвачът след промяна на мястото на получаване

Идентификация на новото лице, извършващо превоза

 

 

a

Номер по ДДС

O

 

 

an..14

 

b

Име на търговеца

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

9

ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТА

D

„R“ когато данните за превоза са променени след промяна на мястото на получаване

 

99x

 

a

Код на транспортната единица

R

 

Посочете кода на траснпортната единица(и), свързан с вида транспорт, посочен в клетка 2g, вж. приложение II, списък на кодове 8

n..2

 

b

Идентифициране на транспортните единици

C

„R“ ако кодът на транспортната единица е различен от 5

(вж. клетка 9а)

Нанесете регистрационния номер на транспортната единица(и), когато този код е различен от 5

an..35

 

c

Идентифициране на търговската пломба

D

„R“ ако се използват търговски пломби

Посочете идентификацията на търговските пломби, ако са използвани такива за запечатване на транспортнта единица

an..35

 

d

Информация за пломбата

O

 

Посочете допълнителна информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби)

an..350

 

e

Информация за пломбата_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика, вж. приложение II, списък на кодове 1

a2

 

f

Допълнителна информация

O

 

Посочете всяка допълнителна информация относно транспорта, например идентификация на всеки следващ превозвач, информация относно следващи транспортни единици

an..350

 

g

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2“

4)

в таблица 4 се добавя следният ред 1d:

A

B

C

D

E

F

G

 

d

Пореден номер

R

Да се посочи от компетентните органи на държавата членка на получаване (в случай на известие за промяна на мястото на получаване) или на държавата членка на изпращане (в случай на уведомление за разделяне)

Посочете поредния номер на е-АД

n..2“

5)

Таблица 5 се заменя със следното:

Таблица 5

Разделяне на операцията

(посочена в член 6, параграф 1, и член 8, параграф 2)

A

B

C

D

E

F

G

1

е-АД за извършване на разделяне

R

 

 

 

 

a

АРК нагоре по веригата

R

 

Посочете АРК на е-АД за извършване на разделянето

Вж. приложение II, списък на кодове 2

an21

2

Държава членка, в която се разделя операцията

R

 

 

 

 

a

Код на държавата членка

R

 

Посочете държавата членка, на чиято територия се извършва разделянето на движението, като използвате кода на държавата членка от приложение II, списък на кодове 3

a2

3

е-АД, съдъжащ данни за разделянето

R

 

 

9x

 

a

Местен референтен номер

R

 

Уникален сериен номер, определен за е-АД от изпращача, който идентифицира пратката в регистъра на изпращача

an..22

 

b

Времетраене на транспорта

D

„R“ когато времето за придвижване се променя след разделяне на операцията

Посочете нормалния период от време, необходим за извършване на придвижването, като вземете предвид транспортното средство и разстоянието, изразен в часове (H) или дни (D), следвано от двицифрено число. (Примери: H12 или D04). Стойността на „H“ следва да бъде по-малка или равна на 24. Стойността на „D“ следва да бъде по-малка или равна на 92.

an3

 

c

Промяна в организацията на транспорта

D

„R“ когато се променя отговорното лице за организацията на транспорта след разделяне на операцията

Идентифицирайте отговорното лице за организацията на първия превоз, като използвате една от следните стойности:

1

=

Изпращач

2

=

Получател

3

=

Собственик на стоките

4

=

Други

n1

3.1

ПРОМЕНЕНО място на получаване

R

 

 

 

 

a

Код на вида на мястото на получаване

R

 

Посочете мястото на получаване на движението, като използвате една от следните стойности:

1

=

Данъчен склад (член 17, параграф 1, буква а), подточка i) от Директива 2008/118/ЕО

2

=

Регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) от Директива 2008/118/ЕО)

3

=

Временно регистриран получател (член 17, параграф 1, буква а), подточка ii) и член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО)

4

=

Директна доставка (член 17, параграф 2 от Директива 2008/118/ЕО)

6

=

Износ (член 17, параграф 1, буква а), подточка iii) от Директива 2008/118/ЕО)

8

=

Неизвестно място на получаване (неизвестен получател; член 22 от Директива 2008/118/ЕО)

n1

3.2

ТЪРГОВЕЦ нов получател

D

„R“ когато се променя получателят след разделяне на операцията

 

 

 

a

Идентификация на търговеца

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3 и 4

„O“ за код на вида на мястото на получаване 6

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3.1а)

За код на вида на мястото на получаване:

1, 2, 3 и 4: посочете валиден номер на регистрация по SEED на лицензирания складодържател или регистрирания получател

6: посочете идентификационния номер по ДДС на лицето, представляващо изпращача в учреждението на износ

an..16

 

b

Име на търговеца

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

3.3

ТЪРГОВЕЦ Място на доставка

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1и 4

„O“ за код на вида на мястото на получаване 2 и 3

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3.1а)

 

 

 

a

Идентификация на търговеца

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1

„O“ за код на вида на мястото на получаване 2 и 3

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3.1а)

За код на вида на мястото на получаване:

1: посочете валиден регистрационен номер по SEED на данъчния склад на мястото на получаване

2 и 3: посочете идентификационния номер по ДДС или друг идентификатор

an..16

 

b

Име на търговеца

C

„R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2 и 3

„O“ за код на вида на мястото на получаване 4

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3.1а)

 

an..182

 

c

Улица

C

За клетки 3.3c, 3.3e и 3.3f:

„R“ за код на вида на мястото на получаване 2, 3 и 4

„O“ за код на вида на мястото на получаване 1

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3.1а)

 

an..65

 

d

Номер

O

 

an..11

 

e

Пощенски код

C

 

an..10

 

f

Град

C

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

3.4

УЧРЕЖДЕНИЕ място на доставка — митница

C

„R“ в случай на износ (променен код на вида на мястото на получаване 6)

(Вж. кодове на вида на мястото на получаване в клетка 3.1а)

 

 

 

a

Референтен номер на учреждението

R

 

Посочете кода на учреждението на износа, в което е подадена декларацията за износа съгласно член 161, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92

Вж. приложение II, списък на кодове 5

an8

3.5

ТЪРГОВЕЦ ново лице, отговорно за организацията на транспорта

C

„R“ за идентифициране на отговорното лице за организацията на транспорта, ако стойността в клетка 3c е „3“ или „4“

 

 

 

a

Номер по ДДС

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тази дата като „R“

 

an..14

 

b

Име на търговеца

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

3.6

ТЪРГОВЕЦ нов превозвач

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като „R“, когато се променя превозвачът след разделяне на операцията

Идентификация на лицето, което извършва новия превоз

 

 

a

Номер по ДДС

O

 

 

an..14

 

b

Име на търговеца

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

ИИА_ЕЗК

R

 

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

3.7

ДАННИ ЗА ТРАНСПОРТА

D

„R“, когато транспортните данни са променени след разделяне на операцията

 

99X

 

a

Код на транспортната единица

R

 

Посочете кода на траснпортната единица (единици). Вж. приложение II списък на кодове 8.

n..2

 

b

Идентифициране на транспортните единици

C

„R“ ако кодът на транспортната единица е различен от 5

(вж. клетка 3.7а)

Нанесете регистрационния номер на транспортната единица(и), когато този код е различен от 5

an..35

 

c

Идентифициране на търговската пломба

D

„R“ ако се използват търговски пломби

Посочете идентификацията на търговските пломби, ако са използвани такива за запечатване на транспортнта единица

an..35

 

d

Информация за пломбата

O

 

Посочете допълнителна информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби)

an..350

 

e

Информация за пломбата_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

 

f

Допълнителна информация

O

 

Посочете всяка допълнителна информация относно транспорта, например идентификация на всеки следващ превозвач, информация относно следващи транспортни единици

an..350

 

g

Допълнителна информация_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

3.8

е-АД Стокова част

R

 

За всеки продукт, съставляващ част от пратката, трябва да се използва отделна група данни

999x

 

a

Уникална референция на стоковия запис

R

 

Посочете уникалната референция на стоковия запис на продукта в оригиналния разделен е-АД. Уникалната референция на стоковия запис трябва да бъде уникална съгласно „е-АД, съдържащ данни за разделянето“

n..3

 

b

Код на акцизния продукт

R

 

Посочете приложимия код на акцизния продукт, вж. приложение II, списък на кодове 11

an..4

 

c

Код по КН

R

 

Посочете кода по КН, приложим към датата на подаване на операцията за разделяне

n8

 

d

Количество

R

 

Посочете количеството (изразено в единицата мярка, свързана с кода на продукта — вж. приложение II, таблици 11 и 12)

При движение към регистриран получател, посочен в член 19, параграф 3 от Директива 2008/118/ЕО, количеството не може да превишава количеството, което той има право да получи.

При движение към освободена от акциз организация, посочена в член 12 от Директива 2008/118/ЕО, количеството не може да превишава количеството, регистрирано в удостоверението за освобождаване от акциз.

n..15,3

 

e

Брутно тегло

R

 

Посочете брутното тегло на пратката (акцизните стоки с опаковката)

n..15,2

 

f

Нетно тегло

R

 

Посочете теглото на акцизните стоки без опаковката

n..15,2

 

i

Фискални обозначения

O

 

Посочете всяка допълнителна информация относно фискалните обозначения, изисквани от държавата членка на получаване

an..350

 

j

Фискални обозначения _ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

 

k

Използван знак за фискални обозначения

D

„R“ ако се използват фискални маркиращи знаци

Посочете „1“, ако стоките носят или съдържат фискални обозначения или „0“, ако не носят или не съдържат фискални обозначения

n1

 

o

Плътност

C

„R“ ако се отнася за съответната акцизна стока

Посочете плътността при температура 15 °C, ако е приложимо в съответствие с таблицата от приложение II, списък на кодове 11

n..5,2

 

p

Търговско описание

O

Държавата членка на изпращане има право да определи тези данни като задължителни

Посочете търговското описание на стоките с цел идентифициране на превозваните продукти

an..350

 

q

Търговско описание_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

 

r

Търговска марка на продуктите

D

„R“ ако акцизните стоки имат търговската марка

Посочете търговската марка на стоките, ако е приложимо

an..350

 

s

Търговска марка на продуктите_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2

3.8.1

КОЛЕТИ

R

 

 

99x

 

a

Код на вида на колетите

R

 

Посочете вида на колетите, като използвате един от кодовете от приложение II, списък на кодове 9

an2

 

b

Брой колети

C

„R“ ако е маркирано „броими“

Посочете броя на колетите, ако колетите са броими в съответствие с приложение II, списък на кодове 9

n..15

 

c

Идентифициране на търговската пломба

D

„R“ ако се използват търговски пломби

Посочете идентификацията на търговските пломби, ако са използвани такива за запечатване на колетите

an..35

 

d

Информация за пломбата

O

 

Посочете допълнителна информация относно търговските пломби (например вид на използваните пломби)

an..350

 

e

Информация за пломбата_ЕЗК

C

„R“ ако се използва съответното текстово поле

Посочете кода на езика от приложение II, списък на кодове 1, за да бъде отбелязан езикът, използван в тази група данни

a2“

6)

Таблица 6 се изменя, както следва:

a)

Ред 3 се изменя, както следва:

i)

в колона D, буква „R“ се заменя с „C“;

ii)

в колона Е се вмъква текстът „R“, освен когато елементът вид на съобщението в съответния електронен административен документ е посочен като „2 — подаване за износ с оформяне на място“.

б)

В ред 5, колона Е, текстът „R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3, 4, 5 и 8“ се заменя с „R“ за код на вида на мястото на получаване 1, 2, 3, 4 и 5“.

в)

В ред 7.1а, колона F се изменя, както следва:

i)

текстът „6 = Един или повече стокови записи с неточни стойности“ се заличава;

ii)

добавя се следният текст: „7 = Количеството превишава посоченото във временното разрешение“.

г)

В ред 7.1 b, колона Е, текстът „О“, ако кодът на незадоволителната причина е 3, 4 или 5“ се заменя с „О“, ако кодът на незадоволителната причина е 1, 2, 3, 4, 5 или 7“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение II се изменя, както следва:

1)

В точка 2 след таблицата, между съществуващия текст „В поле 1 се попълват последните две цифри от годината на официално приемане на движението“ и съществуващия текст „Поле 3 трябва да се попълни с уникален идентификатор за всяко движение съгласно Системата за движение и контрол на акцизните стоки (EMCS). За начина на използване на това поле отговорност носят органите на държавите членки, но всяко движение в рамките на EMCS трябва да има уникален номер.“ се вмъква следният нов текст: „Поле 2 се взема от списъка <ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ> (списък на кодове 3).“

2)

Точка 5 се заменя със следното:

„5.   РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР НА МИТНИЧЕСКОТО УЧРЕЖДЕНИЕ (COR)

COR се състои от идентификатор за кода на държавата членка (взет от списък на кодове 4), следван от 6-значен буквено-цифров национален номер, например IT0830AB.“

3)

В точка 8 се добавя следният ред 5:

„5

Фиксирано транспортно съоръжение“

4)

В точка 11 се добавя следният ред:

EPC

CAT

ЕДИНИЦА

Описание

A

P

D

„E930

E

2

Добавки, попадащи в кодове по КН 3811 11, 3811 19 00 и 3811 90 00

N

N

N“