12.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1187/2012 НА КОМИСИЯТА

от 11 декември 2012 година

за изменение за 184-ти път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяването на средства и икономически ресурси по смисъла на този регламент.

(2)

На 5 декември 2012 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да добави едно образувание към своя списък на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси.

(3)

Адресът на Европейската комисия следва да бъде актуализиран.

(4)

Поради това приложения I и II към Регламент (ЕС) № 881/2002 следва да бъдат съответно актуализирани.

(5)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

(1)

Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

(2)

Приложение II се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 декември 2012 година.

За Комисията,

от името на председателя,

началник на Службата за инструментите на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

В глава „Юридически лица, групи и образувания“ се добавя следното вписване:

„Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Адрес: a) Мали, б) Алжир. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 5.12.2012 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение II към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя, както следва:

Главата „Европейска общност“ и параграфът от глава „Европейска комисия“ се заместват със следната глава и параграф:

„Адрес за уведомления на Европейската комисия:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Белгия)

Ел. поща: relex-sanctions@ec.europa.eu“