12.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 339/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1158/2012 НА КОМИСИЯТА

от 27 ноември 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видове от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (1), и по-специално член 19, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 338/97 определя животинските и растителни видове, търговията с които е ограничена или контролирана. Включени са видовете, изброени в приложенията към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, наричана по-долу „Конвенцията“.

(2)

В приложение III към Конвенцията наскоро бяха включени следните видове: Diospyros aculeata, Diospyros analamerensis, Diospyros anosivolensis, Diospyros baroniana, Diospyros bemarivensis, Diospyros bernieri, Diospyros bernieriana, Diospyros bezofensis, Diospyros boinensis, Diospyros boivini, Diospyros calophylla, Diospyros caucheana, Diospyros cinnamomoides, Diospyros clusiifolia, Diospyros conifera, Diospyros coursiana, Diospyros cupulifera, Diospyros danguyana, Diospyros decaryana, Diospyros dycorypheoides, Diospyros ebenifera, Diospyros enervis, Diospyros erinacea, Diospyros erythrosperma, Diospyros filipes, Diospyros fuscovelutina, Diospyros geayana, Diospyros gneissicola, Diospyros gracilipes, Diospyros greveana, Diospyros haplostylis, Diospyros hazomainty, Diospyros hemiteles, Diospyros heterosepala, Diospyros humbertiana, Diospyros humbertii, Diospyros implexicalyx, Diospyros ketsensis, Diospyros laevis, Diospyros lamiana, Diospyros lanceolata, Diospyros latispathulata, Diospyros lenticellata, Diospyros leucomelas, Diospyros leucocalyx, Diospyros lokohensis, Diospyros louveli, Diospyros madagascariensis, Diospyros madecassa, Diospyros magnifolia, Diospyros manampetsae, Diospyros mangabensis, Diospyros mangorensis, Diospyros mapingo, Diospyros masoalensis, Diospyros mcphersonii, Diospyros meeusiana, Diospyros microrhombus, Diospyros montigena, Diospyros myriophylla, Diospyros myrtifolia, Diospyros myrtilloides, Diospyros natalensis, Diospyros neraudii, Diospyros nigricans, Diospyros nodosa, Diospyros obducta, Diospyros occlusa, Diospyros olacinoides, Diospyros onivensis, Diospyros parifolia, Diospyros parvifolia, Diospyros perreticulata, Diospyros perrieri, Diospyros pervillei, Diospyros platycalyx, Diospyros pruinosa, Diospyros quartzitarium, Diospyros quercina, Diospyros revaughanii, Diospyros rubrolanata, Diospyros sakalavarum, Diospyros sclerophylla, Diospyros seychellarum, Diospyros sphaerosepala, Diospyros stenocarpa, Diospyros striicalyx, Diospyros subacuta, Diospyros subenervis, Diospyros subfalciformis, Diospyros subsessilifolia, Diospyros subtrinervis, Diospyros tampinensis, Diospyros tetraceros, Diospyros tetrapoda, Diospyros torquata, Diospyros toxicaria, Diospyros tropophylla, Diospyros urschii, Diospyros velutipes, Diospyros vera, Diospyros vescoi, Diospyros viguieriana, Dalbergia louvelii, Dalbergia monticola, Dalbergia normandii, Dalbergia purpurascens, Dalbergia xerophila (всички видове с анотация) по искане на Мадагаскар; Dalbergia darienensis, Dalbergia retusa (и двата вида с анотация) по искане на Панама; Cryptobranchus alleganiensis по искане на Съединените американски щати, Sphyrna lewini по искане на Коста Рика.

(3)

Следователно направените изменения в приложениe III към Конвенцията налагат изменения в приложениe С от приложението към Регламент (ЕО) № 338/97.

(4)

Към вписването за род Agalychnis spp. в приложение В към Регламент (ЕО) № 338/97 следва да се добави бележка под линия, за да се посочат названията на петте вида, включени в това вписване.

(5)

Към вписването за Scleropages formosus в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97 следва да се добави бележка под линия, за да се посочи, че вписването включва новоописания таксон Scleropages inscriptus.

(6)

Наименованието на разред RAJIFORMES следва да се замени с разред PRISTIFORMES, за да се отрази правилно таксономичното название, прието от CITES.

(7)

Анотациите на вписването за видовете Cedrela fissilis, Cedrela lilloi и Cedrela odorata в приложение С към Регламент (ЕО) № 338/97 следва да се изменят, след което вписването за тези видове в приложение D към същия регламент следва да се заличи, за да се отстрани несъответствието между приложенията към CITES и приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97.

(8)

Регламент (ЕО) № 338/97 следва да бъде съответно изменен. С оглед на разширяването на обхвата на измененията е целесъобразно, за по-голяма яснота, да се замени изцяло приложението към посочения регламент.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за търговия с видове от дивата фауна и флора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 338/97 се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 27 ноември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Бележки по тълкуването на приложения A, B, C и D

1.

Видовете, включени в приложения A, B, C и D, се посочват:

а)

с наименованието на вида или

б)

като всички видове, включени в по-висш таксон или определена част от него.

2.

Съкращението „spp.“ се използва за обозначаване на всички видове от по-висш таксон.

3.

Другите означения за таксони, които са по-висши от вид, са дадени само с цел допълнителна информация или класификация.

4.

Видовете, отпечатани с получерен шрифт в приложение А, са включени в него в съответствие с тяхната защита, предвиденa в Директива 2009/147/ЕО на Съвета (1) или Директива 92/43/ЕИО на Съвета (2).

5.

Следните съкращения се използват за растителни таксони, които са по-нисши от вид:

а)

„ssp.“ се използва за означаване на подвид;

б)

„var(s).“ се използва за означаване на вариетет (вариетети) и

в)

„fa“ се използва за означаване на форма.

6.

Символите „(I)“, „(II)“ и „(III)“, поставени срещу името на вид или по-висш таксон, се отнасят за приложенията към Конвенцията, в които е включен даденият вид, както е посочено в бележки от 7 до 9. Ако не се появява нито една от тези анотации, даденият вид не е включен в приложенията към Конвенцията.

7.

(I) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение I към Конвенцията.

8.

(II) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение II към Конвенцията.

9.

(III) срещу името на вид или по-висш таксон означава, че даденият вид или по-висш таксон е включен в приложение III към Конвенцията. В такъв случай се посочва също и държавата, по отношение на която видът или по-висшият таксон е включен в приложение III.

10.

Съгласно 8-ото издание на „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants“„сорт“ означава съвкупност от растения, която а) е селекционирана с оглед на един или няколко характерни белега, б) е обособена, еднородна и стабилна в характерните си белези, и в) отгледана изкуствено чрез подходящи средства, запазва характерните си белези. Нов таксон на сорт не може да бъде смятан за такъв, преди наименованието и обозначението му да са официално публикувани в най-актуалното издание на „International Code of Nomenclature for Cultivated Plants“.

11.

Допуска се в приложенията да бъдат специално включени хибриди, но само ако те формират отделни и устойчиви популации в природата. Хибридни животни, които при предишните четири поколения от рода си са имали един или повече екземпляри от вид, включен в приложение А или B, са предмет на разпоредбите на настоящия регламент, като че ли са били истински вид, дори ако даденият хибрид не е конкретно включен в приложенията.

12.

Когато един вид е включен в приложение A, B или C, всички части и производни от вида също са включени в същото приложение, освен ако за вида има анотация, за да се означи, че само отделни негови части и производни са включени. В съответствие с член 2, буква у) от настоящия регламент символът „#“, следван от номер, поставен срещу наименованието на вида или по-висшия таксон, включен в приложение B или C, определя части или производни, които са посочени във връзка с тези приложения за целите на регламента, както следва:

#1

Означава всички части и производни, с изключение на:

а)

семена, спори и цветен прашец (включително полинии — компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките);

б)

разсад или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;

в)

рязани цветове от изкуствено размножени растения; както и

г)

плодове, части от тях и техни производни, получени от изкуствено размножени растения от рода Vanilla.

#2

Означава всички части и производни, с изключение на:

а)

семена и цветен прашец; както и

б)

крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.

#3

Означава цели или срязани корени и части от корени.

#4

Означава всички части и производни, с изключение на:

а)

семена (включително семена от Orchidaceae), спори и цветен прашец (включително полинии). Изключението не се отнася до семена от Cactaceae spp., изнасяни от Мексико, както и семена от Beccariophoenix Madagascariensis и Neodypsis decaryi, изнасяни от Мадагаскар;

б)

разсад или тъканни култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери;

в)

рязани цветове от изкуствено размножени растения;

г)

плодове и части от тях, както и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от рода Vanilla (Orchidaceae) и от семейство Cactaceae;

д)

стъбла, цветове, както и отделни части и техни производни от натурализирани или изкуствено размножени растения от родовете Opuntia, подрод Opuntia и Selenicereus (Cactaceae); както и

е)

крайни продукти от Euphorbia antisyphilitica, пакетирани и готови за продажба на дребно.

#5

Означава дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.

#6

Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове и шперплат.

#7

Означава дървесни трупи, дървесни стърготини, прах и екстракти.

#8

Означава подземните части (напр. корени, коренища): цели, на части и на прах.

#9

Означава всички части и производни, с изключение на тези, върху които има етикет „Произведени от материал от вида Hoodia spp., получен чрез контролирана сеч и производство в сътрудничество с управленските органи по CITES от Ботсуана/Намибия/Южна Африка съгласно Споразумение № BW/NA/ZA xxxxxx“.

#10

Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, включително недовършени изделия от дърво, използвани за производството на лъкове за струнни музикални инструменти.

#11

Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат, прах и екстракти.

#12

Означава дървесни трупи, нарязана дървесина, фурнирни листове, шперплат и етерично масло, с изключение на крайни продукти, пакетирани и готови за продажба на дребно.

#13

Означава ядката (известна също като „ендосперма“, „пулпа“ или „копра“) и всички нейни производни.

13.

Тъй като нито един от видовете или по-висшите таксони от част „Флора“, включени в приложение A, не е анотиран с цел неговите хибриди да се третират съгласно разпоредбите на член 4, параграф 1 от регламента, това означава, че изкуствено размножени хибриди, получени от един или повече от тези видове или таксони, може да се търгуват със сертификат за изкуствено размножаване и че семената и цветният прашец (включително полиниите — компактни маси от поленови зрънца в прашниците на тичинките), рязаните цветове, разсадът или тъканните култури, получени in vitro, в твърда или течна среда, транспортирани в стерилни контейнери, от тези хибриди не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

14.

Урината, животинските изпражнения и амбрата, които представляват отпадъчни продукти, получени без манипулация на даденото животно, не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент.

15.

По отношение на видовете животни, включени в приложение D, разпоредбите се прилагат само за живи екземпляри и цели, или почти цели, мъртви екземпляри, с изключение на таксони, които са анотирани, така че да се покаже, че други части и производни също са обхванати, както следва:

§ 1

Всички цели или почти цели кожи, необработени или щавени.

§ 2

Всички пера или всяка кожа или друга част с пера по нея.

16.

По отношение на видовете от част „Флора“, включени в приложение D, разпоредбите се прилагат само за живи екземпляри, с изключение на таксони, които са анотирани, така че да се покаже, че други части и производни също са обхванати, както следва:

§ 3

Сухи и свежи растения, включително, когато е подходящо, листа, корени /издънки, стъбла, семена/спори, кора на дърво и плодове.

§ 4

Дървесни трупи, нарязана дървесина и фурнирни листове.

 

Приложение A

Приложение B

Приложение C

Обикновено име

FAUNA (ФАУНА)

CHORDATA (ХОРДОВИ)

MAMMALIA

 

 

 

Бозайници

ARTIODACTYLA

 

 

 

Чифтокопитни

Antilocapridae

 

 

 

Вилороги антлопи

Antilocapra americana (I) (само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

 

Вилорога антилопа

Bovidae

 

 

 

Кухороги

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Антилопа адакс

 

Ammotragus lervia (II)

 

Гривест козел

 

 

Antilope cervicapra (III Непал)

Антилопа гарна

 

Bison bison athabascae (II)

 

Горски бизон

Bos gaurus (I) (без домашния вид, познат като Bos frontalis, който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)

 

 

Гаур

Bos mutus (I) (без домашния вид, познат като Bos grunniens, който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)

 

 

Див як

Bos sauveli (I)

 

 

Купрей

 

 

Bubalus arnee (III Непал) (без домашния вид, познат като Bubalus bubalis, който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)

Бивол арни

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Бивол аноа

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Тамарау

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Планински бивол аноа

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Такин

Capra falconeri (I)

 

 

Виторог козел

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Китайски серау

Capricornis rubidus (I)

 

 

Червен серау

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Суматренски серау

Capricornis thar (I)

 

 

Хималайски серау

 

Cephalophus brookei (II)

 

Дукер на Брук

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Черногръб дукер

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Либерийски горски дукер

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Дукер на Оджилби

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Жълтогръб дукер

 

Cephalophus zebra (II)

 

Зебров дукер

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Белонос бубал

Gazella cuvieri (I)

 

 

Газела на Кювиер

 

 

Gazella dorcas (III Алжир/Тунис)

Газела доркас

Gazella leptoceros (I)

 

 

Тънкорога газела

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Черна конска антилопа

 

Kobus leche (II)

 

Воден козел лече

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Червен горал

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Дългоопашат горал

Naemorhedus goral (I)

 

 

Хималайски горал

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Китайски горал

Nanger dama (I)

 

 

Газела дама

Oryx dammah (I)

 

 

Саблерог орикс

Oryx leucoryx (I)

 

 

Арабски орикс

 

Ovis ammon (II) (с изключение на подвидовете, включени в приложение A)

 

Архар

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Тибетски архар

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Аргали от Кара–тау

 

Ovis canadensis (II) (само популацията на Мексико; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

Големорога овца

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Кипърски муфлон

 

Ovis vignei (II) (с изключение на подвидовете, включени в приложение A)

 

Уриал

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Ладакски уриал

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Тибетска антилопа

 

Philantomba monticola (II)

 

Син дукер

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Саола

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Апенинска дива коза

 

Saiga borealis (II)

 

Монголска сайга

 

Saiga tatarica (II)

 

Степна сайга

 

 

Tetracerus quadricornis (III Непал)

Четирирога антилопа

Camelidae

 

 

 

Камилови

 

Lama guanicoe (II)

 

Гуанако

Vicugna vicugna (I) (с изключение на популациите на: Аржентина [на популациите на провинция Жуйy, Катамарка и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия [цялата популация]; Чили [популацията на Примера Регион]; и Перу [цялата популация]; които са включени в приложение B)

Vicugna vicugna (II) (само на популациите на Аржентина (3) [на популациите на провинция Жуйy, Катамарка и и полуодомашнените популации на провинции Жуйу, Салта, Катамарка, Ла Риоха и Сан Хуан]; Боливия (4) [цялата популация]; Чили (5) [популацията на Примера Регион]; Перу (6) [цялата популация]; всички останали популации са включени в приложение A)

 

Викуня

Cervidae

 

 

 

Плътнороги

Axis calamianensis (I)

 

 

Филипински елен

Axis kuhlii (I)

 

 

Бавеански елен

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Индокитайски свински елен

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Блатен елен

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Бактрийски елен

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Алжир/ Тунис)

Берберски елен

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Хангул

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Месопотамски петнист елен

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Андски елени

 

 

Mazama temama cerasina (III Гватемала)

Централноамериканска мазама

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Черен мунтджак

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Гигански мунтджак

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Гватемала)

Гватемалски белоопашат елен

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Пампаски елен

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Еквадорски пуду

Pudu puda (I)

 

 

Обикновен пуду

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Барасинга

Rucervus eldii (I)

 

 

Таменг

Hippopotamidae

 

 

 

Хипопотамови

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Либерийски хипопотам

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Хипопотам

Moschidae

 

 

 

Кабаргови

Moschus spp. (I) (само на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан; всички останали популации са включени в приложение B)

Moschus spp. (II) (с изключение на популациите на Афганистан, Бутан, Индия, Мианмар, Непал и Пакистан, които са включени в приложение A)

 

Кабарги

Suidae

 

 

 

Свинови

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Бабирус

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Бола Батов бабирус

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Северен целебески бабирус

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Тогеански бабирус

Sus salvanius (I)

 

 

Свиня пигмей

Tayassuidae

 

 

 

Пекариеви

 

Tayassuidae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A и с изключение на популациите на Pecari tajacu of Мексико и САЩ, които не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

Пекари

Catagonus wagneri (I)

 

 

Чакско пекари

CARNIVORA

 

 

 

Хищници

Ailuridae

 

 

 

Пандови

Ailurus fulgens (I)

 

 

Малка панда

Canidae

 

 

 

Кучета

 

 

Canis aureus (III Индия)

Златен чакал

Canis lupus (I/II)

(всички популации, с изключение на тази на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-я паралел. Популациите на Бутан, Индия, Непал и Пакистан са включени в приложение I; всички останали популации са включени в приложение II. С изключение на домашния вид и на дивото куче динго, познати като Canis lupus familiaris и Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (популациите на Испания северно от Дуеро и Гърция северно от 39-я паралел. С изключение на домашния вид и на дивото куче динго, познати като Canis lupus familiaris и Canis lupus dingo)

 

Вълк

Canis simensis

 

 

Етиопски вълк

 

Cerdocyon thous (II)

 

Лисица крабояд

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Гривест вълк

 

Cuon alpinus (II)

 

Азиатско червено куче

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Андска лисица

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Дарвинова лисица

 

Lycalopex griseus (II)

 

Аржентинска сива лисица

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Пампаска лисица

Speothos venaticus (I)

 

 

Южноамериканско храстово куче

 

 

Vulpes bengalensis (III Индия)

Бенгалска лисица

 

Vulpes cana (II)

 

Афганска лисица

 

Vulpes zerda (II)

 

Фенек

Eupleridae

 

 

 

Мадагаскарски вивери

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Фоса

 

Eupleres goudotii (II)

 

Дребнозъба мангуста

 

Fossa fossana (II)

 

Мадагаскарска цивета

Felidae

 

 

 

Коткови

 

Felidae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A. Екземпляри от домашните видове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент)

 

Котки

Acinonyx jubatus (I) (годишна квота за износ на живи екземпляри и ловни трофеи е получена както следва: Ботсуана: 5; Намибия: 150; Зимбабве: 50. Търговията със такива видове е предмет на разпоредбите на член 4.1 на настоящия регламент)

 

 

Гепард

Caracal caracal (I) (само популацията на Азия; всички останали популации са включени в приложение B)

 

 

Азиатски каракал

Catopuma temminckii (I)

 

 

Азиатска златна котка

Felis nigripes (I)

 

 

Чернокрака котка

Felis silvestris (II)

 

 

Дива котка

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Котка на Жофруа

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Андска котка

Leopardus pardalis (I)

 

 

Оцелот

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Тигрова котка

Leopardus wiedii (I)

 

 

Дългоопашата тигрова котка

Lynx lynx (II)

 

 

Евроазиатски рис

Lynx pardinus (I)

 

 

Иберийски рис

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Опушен леопард

Panthera leo persica (I)

 

 

Азиатски лъв

Panthera onca (I)

 

 

Ягуар

Panthera pardus (I)

 

 

Леопард

Panthera tigris (I)

 

 

Тигър

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Мраморна котка

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (само популациите на Бангладеш, Индия и Тайланд; всички останали популации са включени в приложение B)

 

 

Бенгалска котка

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Ириомотова котка

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Суматренска котка

Prionailurus rubiginosus (I) (само популацията на Индия; всички останали популации са включени в приложение B)

 

 

Рижава петниста котка

Puma concolor coryi (I)

 

 

Флоридска пума

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Костариканска пума

Puma concolor couguar (I)

 

 

Източна пума

Puma yagouaroundi (I) (само популациите на Централна и Северна Америка; всички останали популации са включени в приложение B)

 

 

Ягуарунди

Uncia uncia (I)

 

 

Снежен леопард

Herpestidae

 

 

 

Мангустови

 

 

Herpestes fuscus (III Индия)

Индийска кафява мангуста

 

 

Herpestes edwardsi (III Индия)

Индийска сива мангуста

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Индия)

Малка индийска мангуста

 

 

Herpestes smithii (III Индия)

Индийска червена мангуста

 

 

Herpestes urva (III Индия)

Мангуста крабояд

 

 

Herpestes vitticollis (III Индия)

Ивичестошия мангуста

Hyaenidae

 

 

 

Хиенови

 

 

Proteles cristata (III Ботсуана)

Земен вълк

Mephitidae

 

 

 

Скунксови

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Хумболтов скункс

Mustelidae

 

 

 

Порови

Lutrinae

 

 

 

Видри

 

Lutrinae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Видри

Aonyx capensis microdon (I) (само популациите на Камерун и Нигерия; всички останали популации са включени в приложение B)

 

 

Камерунска видра

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Южна морска видра

Lontra felina (I)

 

 

Котешка видра

Lontra longicaudis (I)

 

 

Дългоопашата видра

Lontra provocax (I)

 

 

Южна видра

Lutra lutra (I)

 

 

Европейска видра

Lutra nippon (I)

 

 

Японска видра

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Гигантска видра

Mustelinae

 

 

 

Порове

 

 

Eira barbara (III Хондурас)

Тайра

 

 

Galictis vittata (III Коста Рика)

Голям гризон

 

 

Martes flavigula (III Индия)

Жълтогърда харза

 

 

Martes foina intermedia (III Индия)

Индийска белка

 

 

Martes gwatkinsii (III Индия)

Южнокитайска харза

 

 

Mellivora capensis (III Ботсуана)

Медоед

Mustela nigripes (I)

 

 

Североамерикански чернокрак пор

Odobenidae

 

 

 

Моржови

 

Odobenus rosmarus (III Канада)

 

Морж

Otariidae

 

 

 

Ушати тюлени

 

Arctocephalus spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Южни морски котки

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Чилийска морска котка

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Гуаделупска морска котка

Phocidae

 

 

 

Същински тюлени

 

Mirounga leonina (II)

 

Южен морски слон

Monachus spp. (I)

 

 

Тюлени монаси

Procyonidae

 

 

 

Енотови

 

 

Bassaricyon gabbii (III Коста Рика)

Южноамерикански енот

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Коста Рика)

Централноамерикански кокомицли

 

 

Nasua narica (III Хондурас)

Белоносо носато мече

 

 

Nasua nasua solitaria (III Уругвай)

Южнобразилско носато мече

 

 

Potos flavus (III Хондурас)

Кинкажу

Ursidae

 

 

 

Мечкови

 

Ursidae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Мечки

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Голяма панда

Helarctos malayanus (I)

 

 

Малайска мечка

Melursus ursinus (I)

 

 

Бърнеста мечка

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Очилата мечка

Ursus arctos (I/II)

(само популациите на Бутан, Китай, Мексико и Монголия и подвида Ursus arctos isabellinus са включени в приложение I; всички останали видове и подвидове са включени в приложение II)

 

 

Кафява мечка

Ursus thibetanus (I)

 

 

Хималайска мечка

Viverridae

 

 

 

Виверови

 

 

Arctictis binturong (III Индия)

Бинтуронг

 

 

Civettictis civetta (III Ботсуана)

Африканска цивета

 

Cynogale bennettii (II)

 

Видрова цивета

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Ивичеста палмова цивета

 

 

Paguma larvata (III Индия)

Хималайска цивета

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Индия)

Обикновен мусанг

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Индия)

Южноиндийски мусанг

 

Prionodon linsang (II)

 

Ивичест линзанг

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Петнист линзанг

 

 

Viverra civettina (III Индия)

Малабарска цивета

 

 

Viverra zibetha (III Индия)

Индийска цивета

 

 

Viverricula indica (III Индия)

Малка цивета

CETACEA

 

 

 

Китоподобни

CETACEA spp. (I/II)  (7)

 

 

Китоподобни

CHIROPTERA

 

 

 

Прилепи

Phyllostomidae

 

 

 

Американски листоноси прилепи

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Уругвай)

Белоивичест широконос прилеп

Pteropodidae

 

 

 

Плодоядни прилепи

 

Acerodon spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Летящи лисици

Acerodon jubatus (I)

 

 

Жълтошапчеста летяща лисица

 

Pteropus spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Летящи лисици

Pteropus insularis (I)

 

 

Островна летяща лисица

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Черна коморска летяща лисица

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Японска летяща лисица

Pteropus mariannus (I)

 

 

Марианска летяща лисица

Pteropus molossinus (I)

 

 

Булдогова летяща лисица

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Палаоска летяща лисица

Pteropus pilosus (I)

 

 

Голяма палаоска летяща лисица

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Родригесова летяща лисица

Pteropus samoensis (I)

 

 

Самоанска летяща лисица

Pteropus tonganus (I)

 

 

Тонганска летяща лисица

Pteropus ualanus (I)

 

 

Козраенска летяща лисица

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Пембанска летяща лисица

Pteropus yapensis (I)

 

 

Летяща лисица от о-в Япен

CINGULATA

Dasypodidae

 

 

 

Броненосцови

 

 

Cabassous centralis (III Коста Рика)

Централноамерикански броненосец

 

 

Cabassous tatouay (III Уругвай)

Уругвайски броненосец

 

Chaetophractus nationi (II) (установена е нулева годишна квота за износ. Всички екземпляри трябва да се считат за екземпляри, включени в приложение A и търговията с тях трябва да се регулира своевременно.)

 

Чилийски четинест броненосец

Priodontes maximus (I)

 

 

Гигантски броненосец

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae

 

 

 

Торбести хищници

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Дългоопашат торбест тушканчик

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Пясъчен торбест тушканчик

Thylacinidae

 

 

 

Торбести вълци

Thylacinus cynocephalus (възможно е да е изчезнал) (I)

 

 

Торбест вълк

DIPROTODONTIA

Macropodidae

 

 

 

Кенгурови

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Сиво дървесно кенгуру

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Белогушо дървесно кенгуру

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Западно зайцеподобно кенгуру

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Ивичесто зайцеподобно кенгуру

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Нокътоопашато валаби

Onychogalea lunata (I)

 

 

Лунно нокътоопашато валаби

Phalangeridae

 

 

 

Лазещи торбести

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Източен кускус

 

Phalanger mimicus (II)

 

Южен обикновен кускус

 

Phalanger orientalis (II)

 

Сив кускус

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Адмиралски кускус

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Петнист кускус

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Папуаски кускус

Potoroidae

 

 

 

Кенгурови плъхове

Bettongia spp. (I)

 

 

Кенгурови плъхове

Caloprymnus campestris (възможно е да е изчезнал) (I)

 

 

Пустинен кенгуров плъх

Vombatidae

 

 

 

Вомбатови

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Вомбат на Крефт

LAGOMORPHA

Leporidae

 

 

 

Зайцеви

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Асамски заек

Romerolagus diazi (I)

 

 

Вулканов заек

MONOTREMATA

Tachyglossidae

 

 

 

Ехиднови

 

Zaglossus spp. (II)

 

Проехидни

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae

 

 

 

Бандикутови

Chaeropus ecaudatus (възможно е да е изчезнал) (I)

 

 

Свиноног бандикут

Paramelidae

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Грубочетинест ивичест бандикут

Thylacomyidae

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Голям зайцеподобен бандикут

Macrotis leucura (I)

 

 

Малък зайцеподобен бандикут

PERISSODACTYLA

Equidae

 

 

 

Коне

Equus africanus (I) (без домашния вид, познат като Equus asinus, който не е предмет на разпоредбите на настоящия регламент)

 

 

Африканско диво магаре

Equus grevyi (I)

 

 

Зебра на Греви

Equus hemionus (I/II) (видът e включен в приложение II, но подвидовете Equus hemionus hemionus и Equus hemionus khur са включени в приложение I)

 

 

Азиатско диво магаре

Equus kiang (II)

 

 

Тибетско диво магаре, Кианг

Equus przewalskii (I)

 

 

Кон на Пржевалски

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Хартманова планинска зебра

Equus zebra zebra (I)

 

 

Планинска зебра

Rhinocerotidae

 

 

 

Носорогови

Rhinocerotidae spp. (I) (с изключение на подвидовете, включени в приложение B)

 

 

Носорози

 

Ceratotherium simum simum (II) (само на популациите на Южна Африка и Свазиленд; всички останали популации са включени в приложение A. В изключителни случаи се позволява международна търговия с живи животни до подходяща и приемлива дестинации и търговия с ловни трофеи. Всички останали екземпляри трябва да се считат като екземпляри от приложение A и търговията с тях съответно трябва да бъде регулирана)

 

Южен бял носорог

Tapiridae

 

 

 

Тапирови

Tapiridae spp. (I) (с изключение на видовете, включени в приложение B)

 

 

Тапири

 

Tapirus terrestris (II)

 

Бразилски тапир

PHOLIDOTA

Manidae

 

 

 

Люспеници

 

Manis spp. (II)

(установена е нулева годишна квота за износ на Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica и Manis pentadactyla за екземпляри, уловени в природата и използвани предимно с търговска цел)

 

Люспеници

PILOSA

Bradypodidae

 

 

 

Трипръсти ленивци

 

Bradypus variegatus (II)

 

Кафявогърл ленивец

Megalonychidae

 

 

 

Двупръсти ленивци

 

 

Choloepus hoffmanni (III Коста Рика)

Хофманов ленивец

Myrmecophagidae

 

 

 

Мравоядови

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Гигански мравояд

 

 

Tamиua mexicana (III Гватемала)

Мексикански мравояд

PRIMATES

 

 

 

Примати

 

PRIMATES spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Примати

Atelidae

 

 

 

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Коибски ревач

Alouatta palliata (I)

 

 

Мантиест ревач

Alouatta pigra (I)

 

 

Гватемалски черен ревач

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Черновежда паякообразна маймуна

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Червена паякообразна маймуна

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Вълнеста паякообразна маймуна

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Северна паякообразна маймуна

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Златистоопашата вълнеста маймуна

Cebidae

 

 

 

Хватателноопашати маймуни

Callimico goeldii (I)

 

 

Гилдиева мармозетка

Callithrix aurita (I)

 

 

Белоуха мармозетка

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Жълтоглава мармозетка

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Лъвски тамарини

Saguinus bicolor (I)

 

 

Двуцветен тамарин

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Тамарин на Жофруа

Saguinus leucopus (I)

 

 

Белокрак тамарин

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Едипов тамарин

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Червеногръб саймир

Cercopithecidae

 

 

 

Маймуни на стария свят

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Качулато мангабе

Cercopithecus diana (I)

 

 

Гвенон диана

Cercopithecus roloway (I)

 

 

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Жълтоопашат гвенон

Colobus satanas (II)

 

 

Черен колобус

Macaca silenus (I)

 

 

Лъвски макак

Миrillus leucophaeus (I)

 

 

Дрил

Миrillus sphinx (I)

 

 

Мандрил

Nasalis larvatus (I)

 

 

Дългоноса маймуна

Piliocolobus foai (II)

 

 

Централноафрикански червен колобус

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Узунгвански червен колобус

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Занзибарски червен колобус

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Пенантов колобус

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Камерунски червен колобус

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Червеношапчест колобус

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Угандски червен колобус

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Толонов червен колобус

Presbytis potenziani (I)

 

 

Ментавийски лангур

Pygathrix spp. (I)

 

 

Чипоноси лангури

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Лангури

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Кашмирски сив лангур

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Южен равнинен лангур

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Обикновен лангур

Semnopithecus hector (I)

 

 

Тарайски лангур

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Чернокрак лангур

Semnopithecus priam (I)

 

 

Качулат сив лангур

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Непалски лангур

Simias concolor (I)

 

 

Свинеопашат лангур

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Лангур на Делакур

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Индокитайски лангур

Trachypithecus geei (I)

 

 

Златен лангур

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Хатинхов лангур

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Нилгирийски лангур

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Лаоски лангур

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Шапчест лангур

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Белоглав лангур

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Лангур на Шортридж

Cheirogaleidae

 

 

 

Лемури джуджета

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Лемури джуджета

Daubentoniidae

 

 

 

Ай-ай

Daubentonia Madagascariensis (I)

 

 

Ай-ай

Hominidae

 

 

 

Човекоподобни маймуни

Gorilla beringei (I)

 

 

Планинска горила

Gorilla gorilla (I)

 

 

Равнинна горила

Pan spp. (I)

 

 

Шимпанзета

Pongo abelii (I)

 

 

Суматренски орангутан

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Борнейски орангутан

Hylobatidae

 

 

 

Гибонови

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Гибони

Indriidae

 

 

 

Индриеви

Indriidae spp. (I)

 

 

Индриеви

Lemuridae

 

 

 

Същински лемури

Lemuridae spp. (I)

 

 

Същински лемури

Lepilemuridae

 

 

 

Тънкотели лемури

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Тънкотели лемури

Lorisidae

 

 

 

Лориеви

Nycticebus spp. (I)

 

 

Дебели лорита

Pitheciidae

 

 

 

Уакари

Cacajao spp. (I)

 

 

Уакари

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Браунова скокливка

Callicebus melanochir (II)

 

 

Черноръка скокливка

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Чернолика скокливка

Callicebus personatus (II)

 

 

Атлантическа скокливка

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Белонос саки

Tarsiidae

 

 

 

Дългопетови

Tarsius spp. (II)

 

 

Дългопети

PROBOSCIDEA

 

 

 

Хоботни

Elephantidae

 

 

 

Слонови

Elephas maximus (I)

 

 

Азиатски (Индийски) слон

Loxodonta africana (I) (с изключение на популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве, които са включени в приложение B)

Loxodonta africana (II)

(само на популациите на Ботсуана, Намибия, Южна Африка и Зимбабве (8); всички останали популации са включени в приложение A)

 

Африкански слон

RODENTIA

Chinchillidae

 

 

 

Чинчилови

Chinchilla spp. (I) (екземпляри от домашните видове не са предмет на разпоредбите на настоящия регламент)

 

 

Чинчили

Cuniculidae

 

 

 

Паки

 

 

Cuniculus paca (III Хондурас)

Равнинно пака

Dasyproctidae

 

 

 

Агутиеви

 

 

Dasyprocta punctata (III Хондурас)

Петнист агути

Erethizontidae

 

 

 

Дървесни бодливи свинчета

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Хондурас)

Мексиканско дървесно бодливо свинче

 

 

Sphiggurus spinosus (III Уругвай)

Обикновено дървесно бодливо свинче

Hystricidae

 

 

 

Бодливи свинчета

Hystrix cristata

 

 

Гребенесто бодливо свинче

Muridae

 

 

 

Мишевидни

Leporillus conditor (I)

 

 

Австралийски дългоух плъх

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Лъжлива мишка от акуловия залив

Xeromys myoides (I)

 

 

Лъжлив воден плъх

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Дебелоопашат централноавстралийски плъх

Sciuridae

 

 

 

Катерицови

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Мексиканско прерийно кученце

 

 

Marmota caudata (III Индия)

Дългоопашат мармот

 

 

Marmota himalayana (III Индия)

Хималайски мармот

 

Ratufa spp. (II)

 

Гигантски катерици

 

Callosciurus erythraeus

 

Червенокоремна катерица

 

Sciurus carolinensis

 

Сива катерица

 

 

Sciurus deppei (III Коста Рика)

Катерица на Деп

 

Sciurus niger

 

Черна катерица

SCANDENTIA

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Тупаи

SIRENIA

Dugongidae

 

 

 

Дюгонови

Dugong dugon (I)

 

 

Дюгон

Trichechidae

 

 

 

Ламантинови

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis и Trichechus manatus са включени в приложение I. Trichechus senegalensis e включен в приложение II)

 

 

Ламантинови

AVES

 

 

 

Птици

ANSERIFORMES

Anatidae

 

 

 

Патицови

Anas aucklиica (I)

 

 

Окландска кафява патица

 

Anas bernieri (II)

 

Мадагаскарска патица

Anas chlorotis (I)

 

 

Кафявa патица

 

Anas formosa (II)

 

Байкалска патица

Anas laysanensis (I)

 

 

Лайзанска патица

Anas nesiotis (I)

 

 

Камбелова патица

Anas querquedula

 

 

Лятно бърне

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Белокрила патица

Aythya innotata

 

 

Мадагаскарска потапница

Aythya nyroca

 

 

Белоока потапница

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Алеутска гъска

Branta ruficollis (II)

 

 

Червеногуша гъска

Branta ѕиvicensis (I)

 

 

Хавайска гъска

 

 

Cairina moschata (III Хондурас)

Мускусна патица

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Коскороба

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Черношиест лебед

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Кубинска дървесна патица

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Хондурас)

Чернокорема дървесна патица

 

 

Dendrocygna bicolor (III Хондурас)

Двуцветна дървесна патица

Mergus octosetaceus

 

 

Бразилски нирец

 

Oxyura jamaicensis

 

Ямайска потапница

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Тръноопашата потапница

Rhodonessa caryophyllacea (възможно е да е изчезнал) (I)

 

 

Розовоглава патица

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Гребеноклюна патица

Tadorna cristata

 

 

Качулат ангъч

APODIFORMES

Trochilidae

 

 

 

Колиброви

 

Trochilidae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Колибри

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Извитоклюн колибър

CHARADRIIFORMES

Burhinidae

 

 

 

Туриликови

 

 

Burhinus bistriatus (III Гватемала)

Двуивичест турилик

Laridae

 

 

 

Чайкови

Larus relictus (I)

 

 

Реликтова чайка

Scolopacidae

 

 

 

Бекасови

Numenius borealis (I)

 

 

Ескимосов свирец

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Тънкоклюн свирец

Tringa guttifer (I)

 

 

Охотски зеленокрак брегобегач

CICONIIFORMES

Ardeidae

 

 

 

Чаплови

Ardea alba

 

 

Голяма бяла чапла

Bubulcus ibis

 

 

Биволска чапла

Egretta garzetta

 

 

Малка бяла чапла

Balaenicipitidae

 

 

 

Китоглави чапли

 

Balaeniceps rex (II)

 

Китоглава чапла

Ciconiidae

 

 

 

Щъркелови

Ciconia boyciana (I)

 

 

Далекоизточен щъркел

Ciconia nigra (II)

 

 

Черен щъркел

Ciconia stormi

 

 

Щъркел на Сторм

Jabiru mycteria (I)

 

 

Ярибу

Leptoptilos dubius

 

 

Азиатски марабу

Mycteria cinerea (I)

 

 

Млечен щъркел

Phoenicopteridae

 

 

 

Фламингови

 

Phoenicopteridae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Фламинги

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Розово фламинго

Threskiornithidae

 

 

 

Ибисови

 

Eudocimus ruber (II)

 

Червен ибис

Geronticus calvus (II)

 

 

Южен горски ибис

Geronticus eremita (I)

 

 

Северен горски ибис

Nipponia nippon (I)

 

 

Японски бял ибис

Platalea leucorodia (II)

 

 

Бяла лопатарка

Pseudibis gigantea

 

 

Гигантски ибис

COLUMBIFORMES

Columbidae

 

 

 

Гълъбови

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Никобарски гълъб

Claravis godefrida

 

 

Моравокрила гугутка

Columba livia

 

 

Скален гълъб

Ducula mindorensis (I)

 

 

Миндорски плодояден гълъб

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Лузонски гълъб

 

Goura spp. (II)

 

Венценосни гълъби

Leptotila wellsi

 

 

Гренадски гълъб

 

 

Nesoenas mayeri (III Мавриций)

Маврицийски розов гълъб

Streptopelia turtur

 

 

Гургулица

CORACIIFORMES

Bucerotidae

 

 

 

Птици носорози

 

Aceros spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Птици носорози

Aceros nipalensis (I)

 

 

Червеноврат калао

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Птици носорози

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Птици носорози

 

Berenicornis spp. (II)

 

Птици носорози

 

Buceros spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Птици носорози

Buceros bicornis (I)

 

 

Двурога птица носорог

 

Penelopides spp. (II)

 

Пенелопови птици носорози

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Шлемоносна птица носорог

 

Rhyticeros spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Птици носорози

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Равнинна торбеста птица носорог

CUCULIFORMES

Musophagidae

 

 

 

Туракови

 

Tauraco spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Турако

Tauraco bannermani (II)

 

 

Банерманово турако

FALCONIFORMES

 

 

 

Соколоподобни

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(с изключение на видовете, включени в приложение A и един вид от семейство Cathartidae, включен в приложение C; другите видове от това семейство не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

Соколоподобни

Accipitridae

 

 

 

Ястребови

Accipiter brevipes (II)

 

 

Късопръст ястреб

Accipiter gentilis (II)

 

 

Голям ястреб

Accipiter nisus (II)

 

 

Малък ястреб

Aegypius monachus (II)

 

 

Черен лешояд

Aquila adalberti (I)

 

 

Императорски орел

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Скален орел

Aquila clanga (II)

 

 

Голям креслив орел

Aquila heliaca (I)

 

 

Кръстат (царски) орел

Aquila pomarina (II)

 

 

Малък креслив орел

Buteo buteo (II)

 

 

Обикновен мишелов

Buteo lagopus (II)

 

 

Северен мишелов

Buteo rufinus (II)

 

 

Белоопашат мишелов

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Кубинска извитоклюна каня

Circaetus gallicus (II)

 

 

Орел змияр

Circus aeruginosus (II)

 

 

Тръстиков блатар

Circus cyaneus (II)

 

 

Полски блатар

Circus macrourus (II)

 

 

Степен блатар

Circus pygargus (II)

 

 

Ливаден блатар

Elanus caeruleus (II)

 

 

Сива каня

Eutriorchis astur (II)

 

 

Мадагаскарски орел змияр

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Брадат лешояд

Gyps fulvus (II)

 

 

Белоглав лешояд

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla e включен в приложение I; другите видове са включени в приложение II)

 

 

Морски орли

Harpia harpyja (I)

 

 

Харпия

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Ястребов орел

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Малък орел

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Сивогръб ястреб

Milvus migrans (II) (с изключение на Milvus migrans lineatus, който е включен в приложение B)

 

 

Черна каня

Milvus milvus (II)

 

 

Червена каня

Neophron percnopterus (II)

 

 

Египетски лешояд

Pernis apivorus (II)

 

 

Осояд

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Филипински орел маймунояд

Cathartidae

 

 

 

Лешояди на новия свят

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Калифорнийски кондор

 

 

Sarcoramphus papa (III Хондурас)

Кралски лешояд

Vultur gryphus (I)

 

 

Андски кондор

Falconidae

 

 

 

Соколови

Falco araeus (I)

 

 

Сейшелска ветрушка

Falco biarmicus (II)

 

 

Далматински сокол

Falco cherrug (II)

 

 

Ловен сокол

Falco columbarius (II)

 

 

Малък сокол

Falco eleonorae (II)

 

 

Средиземноморски сокол

Falco jugger (I)

 

 

Лагаров сокол

Falco naumanni (II)

 

 

Белошипа ветрушка

Falco newtoni (I) (само популацията на Сейшелските острови)

 

 

Нютонова ветрушка

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Берберски сокол

Falco peregrinus (I)

 

 

Сокол скитник

Falco punctatus (I)

 

 

Маврицийски сокол

Falco rusticolus (I)

 

 

Северен сокол

Falco subbuteo (II)

 

 

Сокол орко

Falco tinnunculus (II)

 

 

Черношипа ветрушка (керкенез)

Falco vespertinus (II)

 

 

Вечерна ветрушка

Pandionidae

 

 

 

Орли рибари

Pandion haliaetus (II)

 

 

Орел рибар

GALLIFORMES

Cracidae

 

 

 

Краксови

Crax alberti (III Колумбия)

 

 

Синьоклюн кракс

Crax blumenbachii (I)

 

 

Червеноклюн кракс

 

 

Crax daubentoni (III Колумбия)

Жълтоклюн кракс

 

Crax fasciolata

 

Гололик кракс

 

 

Crax globulosa (III Колумбия)

Оранжевоклюн кракс

 

 

Crax rubra (III Колумбия, Коста Рика, Гватемала и Хондурас)

Голям кракс

Mitu mitu (I)

 

 

Остроклюн миту

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Рогат хуан

 

 

Ortalis vetula (III Гватемала/Хондурас)

Обикновена чачалака

 

 

Pauxi pauxi (III Колумбия)

Шлемоносен кракс

Penelope albipennis (I)

 

 

Белокрил хуан

 

 

Penelope purpurascens (III Хондурас)

Качулат хуан

 

 

Penelopina nigra (III Гватемала)

Черен хуан

Pipile jacutinga (I)

 

 

Черногръд хоко

Pipile pipile (I)

 

 

Тринидатски хоко

Megapodiidae

 

 

 

Големокраки кокошки

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Малео

Phasianidae

 

 

 

Фазанови

 

Argusianus argus (II)

 

Аргус

Catreus wallichii (I)

 

 

Валихов фазан

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Масков вирджински пъдпъдък

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Бял ушат фазан

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Кафяв ушат фазан

 

Gallus sonneratii (II)

 

Сива храстова кокошка

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Кървав фазан

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Хималайски монал

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Китайски монал

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Склатеров монал

Lophura edwardsi (I)

 

 

Едуардов фазан

 

Lophura hatinhensis

 

Виетнамски огненокръст фазан

Lophura imperialis (I)

 

 

Императорски фазан

Lophura swinhoii (I)

 

 

Седлат фазан

 

 

Meleagris ocellata (III Гватемала)

Петниста пуйка

Odontophorus strophium

 

 

Колумбийски горки пъдпъдък

Ophrysia superciliosa

 

 

Хималайски пъдпъдък

 

Pavo muticus (II)

 

Зелен паун

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Сив паунов фазан

 

Polyplectron germaini (II)

 

Гермайнов паунов фазан

 

Polyplectron malacense (II)

 

Малайски качулат паунов фазан

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Палавански паунов фазан

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Борнейски паунов фазан

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Качулат аргус

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Елиотов фазан

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Фазан на Юм

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Микадо

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Каспийски улар

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Тибетски улар

Tragopan blythii (I)

 

 

Трагопан на Блит

Tragopan caboti (I)

 

 

Трагопан на Кабот

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Черноглав трагопан

 

 

Tragopan satyra (III Непал)

Сатир трагопан

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Прериен тетрев на Атуотър

GRUIFORMES

Gruidae

 

 

 

Жеравови

 

Gruidae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Жерави

Grus americana (I)

 

 

Американски жерав

Grus canadensis (I/II) (видът e включен в приложение II, но подвидовете Grus canadensis nesiotes и Grus canadensis pulla са включени в приложение I)

 

 

Канадски жерав

Grus grus (II)

 

 

Сив жерав

Grus japonensis (I)

 

 

Японски жерав

Grus leucogeranus (I)

 

 

Сибирски жерав

Grus monacha (I)

 

 

Монашески жерав

Grus nigricollis (I)

 

 

Черноврат жерав

Grus vipio (I)

 

 

Даурски жерав

Otididae

 

 

 

Дропли

 

Otididae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Дропли

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Индийска дропла

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Макуинова дропла

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Хубара

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Бенгалска дропла

Otis tarda (II)

 

 

Голяма дропла

Sypheotides indicus (II)

 

 

Индийска дропла

Tetrax tetrax (II)

 

 

Малка дропла (стрепет)

Rallidae

 

 

 

Дърдавцови

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Дърдавец на лорд Хувър

Rhynochetidae

 

 

 

Кагу

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Кагу

PASSERIFORMES

Atrichornithidae

 

 

 

Атрихорнисови

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Атрихорнис

Cotingidae

 

 

 

Котингови

 

 

Cephalopterus ornatus (III Колумбия)

Амазонска чадърова котинга

 

 

Cephalopterus penduliger (III Колумбия)

Мустаката чадърова котинга

Cotinga maculata (I)

 

 

Петниста котинга

 

Rupicola spp. (II)

 

Скални петлета

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Белокрила котинга

Emberizidae

 

 

 

Овесаркови

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Жълт кардинал

 

Paroaria capitata (II)

 

Мантиест кардинал

 

Paroaria coronata (II)

 

Червенокачулат кардинал

 

Tangara fastuosa (II)

 

Седемцветна тангара

Estrildidae

 

 

 

Астрилдови

 

Amиava formosa (II)

 

Маслиненозелена муния

 

Lonchura fuscata

 

Тиморска амадина

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Оризарка

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Южна черногърла астрилда

Fringillidae

 

 

 

Чинкови

Carduelis cucullata (I)

 

 

Червена скатия

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Жълтолика скатия

Hirundinidae

 

 

 

Лястовицови

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Белоока лястовица

Icteridae

 

 

 

Трупиалови

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Жълтокорема иктерия

Meliphagidae

 

 

 

Медаркови

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Шлемоносна медарка

Muscicapidae

 

 

 

Мухоловкови

Acrocephalus rodericanus (III Мавриций)

 

 

Родригесово шаварче

 

Cyornis ruckii (II)

 

Суматренска синя мухоловка

Dasyornis broadbenti litoralis (възможно е да е изчезнал) (I)

 

 

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Очилат славей

 

Garrulax taewanus (II)

 

Тайвански славей

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Белоух китайски славей

 

Leiothrix lutea (II)

 

Обикновен китайски славей

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Омейска тималиа

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Белошия горска врана

Picathartes oreas (I)

 

 

Сивоврата горска врана

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Мавриций)

Маскаренска райска мухоловка

Paradisaeidae

 

 

 

Райски птици

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Райски птици

Pittidae

 

 

 

Питови

 

Pitta guajana (II)

 

Синьоопашата пита

Pitta gurneyi (I)

 

 

Черногърда пита

Pitta kochi (I)

 

 

Лузонска пита

 

Pitta nympha (II)

 

Пита нимфа

Pycnonotidae

 

 

 

Бюлбюлови

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Жълтоглав бюлбюл

Sturnidae

 

 

 

Скорцови

 

Gracula religiosa (II)

 

Свещена мейна

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Балийска мейна

Zosteropidae

 

 

 

Белоочкови

Zosterops albogularis (I)

 

 

Белогърда белоочка

PELECANIFORMES

Fregatidae

 

 

 

Фрегатови

Fregata иrewsi (I)

 

 

Белокоремна фрегата

Pelecanidae

 

 

 

Пеликанови

Pelecanus crispus (I)

 

 

Къдроглав пеликан

Sulidae

 

 

 

Рибояди

Papasula abbotti (I)

 

 

Рибояд на Абот

PICIFORMES

Capitonidae

 

 

 

Мустакати кълвачи

 

 

Semnornis ramphastinus (III Колумбия)

Туканов мустакат кълвач

Picidae

 

 

 

Кълвачови

Campephilus imperialis (I)

 

 

Императорски кълвач

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Триамски кълвач

Ramphastidae

 

 

 

Туканови

 

 

Baillonius bailloni (III Аржентина)

Шафранен тукан

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Черногърл тукан

 

 

Pteroglossus castanotis (III Аржентина)

Кафявоух тукан

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Зелен тукан

 

 

Ramphastos dicolorus (III Аржентина)

Червеногръд тукан

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Ръбестоклюн тукан

 

Ramphastos toco (II)

 

Тукан токо

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Червеноклюн тукан

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Каналестоклюн тукан

 

 

Selenidera maculirostris (III Аржентина)

Петнистоклюн тукан

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

 

 

 

Гмурцови

Podilymbus gigas (I)

 

 

Атитлан

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

 

 

 

Албатросови

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Белогръб албатрос

PSITTACIFORMES

 

 

 

Папагалоподобни

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(с изключение на видовете, включени в приложение A и на видовете Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollиicus и Psittacula krameri, които не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

Папагалоподобни

Cacatuidae

 

 

 

Какадута

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Гофинов какаду

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Филипинско какаду

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Молукско какаду

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Малко жълтокачулато какаду

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Палмово какаду

Loriidae

 

 

 

Лориеви

Eos histrio (I)

 

 

Червеносин лори

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina e включен в приложение I, другите видове са включени в приложение II)

 

 

Ултрамаринов лорикет

Psittacidae

 

 

 

Съшински папагали

Amazona arausiaca (I)

 

 

Червеногърл амазона

Amazona auropalliata (I)

 

 

Жълтотила амазона

Amazona barbadensis (I)

 

 

Жълтораменна амазона

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Бразилска амазона

Amazona finschi (I)

 

 

Лилавочела амазона

Amazona guildingii (I)

 

 

Гулдова амазона

Amazona imperialis (I)

 

 

Императорска амазона

Amazona leucocephala (I)

 

 

Кубинска (белоглава) амазона

Amazona oratrix (I)

 

 

Жълточела амзона

Amazona pretrei (I)

 

 

Червеноока амазона

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Червентеменна амазона

Amazona tucumana (I)

 

 

Червеночела амазона

Amazona versicolor (I)

 

 

Сентлусийски амазона

Amazona vinacea (I)

 

 

Виолетовогърда амазона

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Зеленобуза амазона

Amazona vittata (I)

 

 

Перториканска амазона

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Хиацинтови ари

Ara ambiguus (I)

 

 

Жълтозелен ара

Ara glaucogularis (I)

 

 

Зеленогърла ара

Ara macao (I)

 

 

Червен ара

Ara militaris (I)

 

 

Военен ара

Ara rubrogenys (I)

 

 

Червеноух ара

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Спиксов ара

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Норфолкски какарики

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Чатамски жълточел какарики

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Червеночел какарики

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Новокаледонско какарики

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Коксеново смокиново папагалче

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Рогат папагал

Guarouba guarouba (I)

 

 

Златна аратинга

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Оранжевокоремно треварче

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Жълтоуха аратинга

Pezoporus occidentalis (възможно е да е изчезнал) (I)

 

 

Нощен папагал

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Земен папагал

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Червеночел папагал

Primolius couloni (I)

 

 

Синьоглав ара

Primolius maracana (I)

 

 

Синьокрил ара

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Златнораменно пойно папагалче

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Черноглаво пойно папагалче

Psephotus pulcherrimus (възможно е да е изчезнал) (I)

 

 

Червеночело пойно папагалче

Psittacula echo (I)

 

 

Мавриций огърличест папагал

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Синьогуша зеленка

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Дебелоклюни ари

Strigops habroptilus (I)

 

 

Какапо

RHEIFORMES

Rheidae

 

 

 

Нандута

Pterocnemia pennata (I) (с изключение на Pterocnemia pennata pennata, която е включена в приложение B)

 

 

Малко нанду

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Малко нанду

 

Rhea americana (II)

 

Нанду

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

 

 

 

Пингвинови

 

Spheniscus demersus (II)

 

Очилат пингвин

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Хумболтов пингвин

STRIGIFORMES

 

 

 

Совоподобни

 

STRIGIFORMES spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Совоподобни

Strigidae

 

 

 

Същински сови

Aegolius funereus (II)

 

 

Пернатонога кукумявка

Asio flammeus (II)

 

 

Блатна сова

Asio otus (II)

 

 

Горска ушата сова

Athene noctua (II)

 

 

Домашна кукумявка

Bubo bubo (II) (с изключение на Bubo bubo bengalensis, който е включен в приложение B)

 

 

Бухал

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Врабчова кукумявка

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Малка горска кукумявка

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Гигантски чухал

Ninox natalis (I)

 

 

Великденска ястребова сова

Ninox novaeseelиiae undulata (I)

 

 

Норфолдска ястребова сова

Nyctea ѕсиiaca (II)

 

 

Снежна сова

Otus ireneae (II)

 

 

Сококов чухал

Otus scops (II)

 

 

Чухал

Strix aluco (II)

 

 

Горска улулица

Strix nebulosa (II)

 

 

Брадата улулица

Strix uralensis (II) (с изключение на Strix uralensis davidi, който е включен в приложение B)

 

 

Уралска улулица

Surnia ulula (II)

 

 

Ястребова сова

Tytonidae

 

 

 

Забулени сови

Tyto alba (II)

 

 

Забулена сова

Tyto soumagnei (I)

 

 

Мадагаскарска забулена сова

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae

 

 

 

Щраусови

Struthio camelus (I) (само популациите на Алжир, Буркина Фасо, Камерун, Централноафриканска Република, Чад, Мали, Мавритания, Мароко, Нигер, Нигерия, Сенегал и Судан; всички останали популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

 

Щраус

TINAMIFORMES

Tinamidae

 

 

 

Тинамови

Tinamus solitarius (I)

 

 

Сивокръсто тинаму

TROGONIFORMES

Trogonidae

 

 

 

Трогонови

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Кветзал

REPTILIA

 

 

 

Влечуги

CROCODYLIA

 

 

 

Крокодили

 

CROCODYLIA spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Крокодили

Alligatoridae

 

 

 

Алигатори и каймани

Alligator sinensis (I)

 

 

Китайски алигатор

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Крокодилов кайман от река Апапорис

Caiman latirostris (I) (с изключение на популацията на Аржентина, които са включени в приложение B)

 

 

Широкомуцунест кайман

Melanosuchus niger (I) (с изключение на популацията на Бразилия, която е включена в приложение B, и популацията на Еквадор, която е включена в приложение B и е обект на нулева годишна квота за износ докато годишна квота за износ не бъде одобрена от Секретариата на CITES и Групата специалисти по крокодилите на IUCN/SSC)

 

 

Черен кайман

Crocodylidae

 

 

 

Същински крокодили

Crocodylus acutus (I) (с изключение на популацията на Куба, които са включени в приложение B)

 

 

Американски крокодил

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Африкански тесномуцунест крокодил

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Оринокски крокодил

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Филипински крокодил

Crocodylus moreletii (I) (с изключение на популациите от Белиз и Мексико, които са включени в приложение B, обект на нулева квота за дивите екземпляри, използвани с търговска цел)

 

 

Централноамерикански крокодил

Crocodylus niloticus (I) (с изключение на популациите на Ботсуана, Египет [обект на нулева квота за дивите екземпляри, използвани с търговска цел], Етиопия, Кения, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Уганда, Обединена република Танзания [обект на годишна квота за износ от не повече от 1 600 диви екземпляра, включително ловни трофеи, в допълнение към дивоуловените екземпляри, отгледани в контролирана среда], Замбия и Зимбабве; тези популации са включени в приложение B)

 

 

Нилски крокодил

Crocodylus palustris (I)

 

 

Блатен крокодил

Crocodylus porosus (I) (с изключение на популациите на Австралия, Индонезия и Папуа Нова Гвинея, които са включени в приложение B)

 

 

Гребенест крокодил

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Кубински крокодил

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Сиамски крокодил

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Западноафрикански малък крокодил

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Гавиалов крокодил

Gavialidae

 

 

 

Гавиали

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Гавиал

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

Хатерии

Sphenodontidae

 

 

 

Хатериеви

Sphenodon spp. (I)

 

 

Хатерии

SAURIA

 

 

 

Гущери

Agamidae

 

 

 

Агамови

 

Uromastyx spp. (II)

 

Шипоопашати гущери

Chamaeleonidae

 

 

 

Хамелеонови

 

Bradypodion spp. (II)

 

Африкански хамелеони джуджета

 

Brookesia spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Мадагаскарски хамелеони джуджета

Brookesia perarmata (I)

 

 

Бодлив хамелеон джудже

 

Calumma spp. (II)

 

Мадагаскарски хамелеони

 

Chamaeleo spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Същински хамелеони

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Европейски хамелеон

 

Furcifer spp. (II)

 

Пантерови хамелеони

 

Kinyongia spp. (II)

 

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

Поясоопашати гущери

 

Cordylus spp. (II)

 

Поясоопашати гущери

Gekkonidae

 

 

 

Геконови

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

Гекон от остров Серпент

 

 

Hoplodactylus spp. (III Нова Зеландия)

Лепкавопръсти гекони

 

 

Naultinus spp. (III Нова Зеландия)

Новозеландски дървесни гекони

 

Phelsuma spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Дневни гекони

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Гюнтеров дневен гекон

 

Uroplatus spp. (II)

 

Плоскоопашати гекони

Helodermatidae

 

 

 

Отровни гущери

 

Heloderma spp. (II) (с изключение на подвидовете, включени в приложение A)

 

Отровни гущери

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Гватемалски отровен гущер

Iguanidae

 

 

 

Игуанови

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Морска игуана

Brachylophus spp. (I)

 

 

Фиджийски игуани

 

Conolophus spp. (II)

 

Галапагоски сухоземни игуани

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Шипоопашата игуана на Бейкър

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Роатанска шипоопашата игуана

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Хондураска шипоопашата игуана

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Гватемалска шипоопашата игуана

Cyclura spp. (I)

 

 

Поясоопашати игуани

 

Iguana spp. (II)

 

Същински игуани

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Брегови жабовиден гущер

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Чакахуала от остров Сан Естебан

Lacertidae

 

 

 

Същински гущери

Gallotia simonyi (I)

 

 

Гигантски гущер от остров Хиеро

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Лилфордов стенен гущер

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Питиузки стенен гущер

Scincidae

 

 

 

Сцинкови

 

Corucia zebrata (II)

 

Гигантски дървесен сцинк

Teiidae

 

 

 

Камшикоопашати гущери

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Драконов гущер

 

Dracaena spp. (II)

 

Кайманови гущери

 

Tupinambis spp.(II)

 

Варанови гущери, тегу

Varanidae

 

 

 

Варанови

 

Varanus spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Варани

Varanus bengalensis (I)

 

 

Индийски варан

Varanus flavescens (I)

 

 

Жълт варан

Varanus griseus (I)

 

 

Сив варан

Varanus komodoensis (I)

 

 

Комодски варан

Varanus nebulosus (I)

 

 

Пъстър варан

Varanus olivaceus (II)

 

 

Варан на Грей

Xenosauridae

 

 

 

Крокодилови гущери

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

Крокодилов гущер

SERPENTES

 

 

 

Змии

Boidae

 

 

 

Бои

 

Boidae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Бои

Acrantophis spp. (I)

 

 

Мадагаскарски наземни бои

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Аржентинска боа

Epicrates inornatus (I)

 

 

Пуерториканска боа

Epicrates monensis (I)

 

 

Дървесна боа от Вирджинските острови

Epicrates subflavus (I)

 

 

Ямайска боа

Eryx jaculus (II)

 

 

Турска боа

Sanzinia Madagascariensis (I)

 

 

Мадагаскарска дървесна боа

Bolyeriidae

 

 

 

Срасналочелюстни бои

 

Bolyeriidae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Срасналочелюстни бои

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Ровеща боа от остров Раунд

Casarea dussumieri (I)

 

 

Наземна боа от остров Раунд

Colubridae

 

 

 

Смокови

 

 

Atretium schistosum (III Индия)

Гърбонакилена змия

 

 

Cerberus rynchops (III Индия)

Кучеглава змия

 

Clelia clelia (II)

 

Мусурана

 

Cyclagras gigas (II)

 

Лъжлива водна кобра

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Индийска яйцеядна змия

 

Ptyas mucosus (II)

 

Индийски смок

 

 

Xenochrophis piscator (III Индия)

Пъстра рибоядна змия

Elapidae

 

 

 

Аспидови

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Широкоглава змия

 

 

Micrurus diastema (III Хондурас)

Атлантическа коралова змия

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Хондурас)

Централноамериканска коралова змия

 

Naja atra (II)

 

Китайска плюеща кобра

 

Naja kaouthia (II)

 

Моноклева кобра

 

Naja mиalayensis (II)

 

Бирманска плюеща кобра

 

Naja naja (II)

 

Индийска кобра

 

Naja oxiana (II)

 

Средноазиатска кобра

 

Naja philippinensis (II)

 

Севернофилипинска плюеща кобра

 

Naja sagittifera (II)

 

Андаманска кобра

 

Naja samarensis (II)

 

Южнофилипинска плюеща кобра

 

Naja siamensis (II)

 

Индокитайска плюеща кобра

 

Naja sputatrix (II)

 

Южноиндонезийска плюеща кобра

 

Naja sumatrana (II)

 

Златна плюеща кобра

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Кралска кобра

Loxocemidae

 

 

 

Мексикански питони

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Мексикански питони

Pythonidae

 

 

 

Питонови

 

Pythonidae spp. (II) (с изключение на подвидовете, включени в приложение A)

 

Питони

Python molurus molurus (I)

 

 

Индийски тигров питон

Tropidophiidae

 

 

 

Бои джуджета

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Бои джуджета

Viperidae

 

 

 

Отровници

 

 

Crotalus durissus (III Хондурас)

Южноамериканска гърмяща змия

 

Crotalus durissus unicolor

 

Гърмяща змия от остров Аруба

 

 

Daboia russelii (III Индия)

Броенична змия

Vipera latifii

 

 

Латифиева усойница

Vipera ursinii (I) (само популацията на Европа, с изключение на районите които преди съставяха СССР; последните популации не са включени в приложенията към настоящия регламент)

 

 

Остромуцунеста усойница

 

Vipera wagneri (II)

 

Вагнерова усойница

TESTUDINES

 

 

 

Костенурки

Carettochelyidae

 

 

 

Двуноктести костенурки

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Свиненоса костенурка

Chelidae

 

 

 

Австралоамерикански страничношийни костенурки

 

Chelodina mccordi (II)

 

Маккордиева змиешийна костенурка

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Западна мочурна костенурка

Cheloniidae

 

 

 

Морски костенурки

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Морски костенурки

Chelydridae

 

 

 

Кайманови костенурки

 

 

Macrochelys temminckii (III Съединени американски щати)

Алигаторова костенурка

Dermatemydidae

 

 

 

Речни костенурки

 

Dermatemys mawii (II)

 

Централноамериканска речна костенурка

Dermochelyidae

 

 

 

Кожести костенурки

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Кожеста костенурка

Emydidae

 

 

 

Сладководни костенурки

 

Chrysemys picta

 

Петниста блатна костенурка

 

Glyptemys insculpta (II)

 

Горска блатна костенурка

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

Тресавищна блатна костенурка

 

 

Graptemys spp. (III Съединени американски щати)

Географски костенурки

 

Terrapene spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Украсени костенурки

Terrapene coahuila (I)

 

 

Водна украсена костенурка

 

Trachemys scripta elegans

 

Червенобуза блатна костенурка

Geoemydidae

 

 

 

Южни костенурки

Batagur affinis (I)

 

 

Южен батагур

Batagur baska (I)

 

 

Батагур

 

Batagur spp. (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

 

 

Cuora spp. (II)

 

Шарнирни костенурки

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Индийска петниста костенурка

 

 

Geoemyda spengleri (III Китай)

Черногърда костенурка

 

Heosemys annиalii (II)

 

Жълтоглава храмова костенурка

 

Heosemys depressa (II)

 

Араканска горска костенурка

 

Heosemys grиis (II)

 

Голяма горска костенурка

 

Heosemys spinosa (II)

 

Бодлива горска костенурка

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Целебеска горска костенурка

 

Malayemys macrocephala (II)

 

Охлювоядна костенурка

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Оризищна костенурка

 

Mauremys annamensis (II)

 

Анамска блатна костенурка

 

 

Mauremys iversoni (III Китай)

Фуджиянска блатна костенурка

 

 

Mauremys megalocephala (III Китай)

Голямоглава блатна костенурка

 

Mauremys mutica (II)

 

Жълта блатна костенурка

 

 

Mauremys nigricans (III Китай)

Червеномуцунеста блатна костенурка

 

 

Mauremys pritchardi (III Китай)

Блатна костенурка на Причард

 

 

Mauremys reevesii (III Китай)

Блатна костенурка на Рийвс

 

 

Mauremys sinensis (III Китай)

Китайска блатна костенурка

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Трикилова костенурка

Morenia ocellata (I)

 

 

Бирманска очилата костенурка

 

Notochelys platynota (II)

 

Малайска плоска костенурка

 

 

Ocadia glyphistoma (III Китай)

Нащърбеноуста блатна костенурка

 

 

Ocadia philippeni (III Китай)

Филипинска блатна костенурка

 

Orlitia borneensis (II)

 

Малайска гигантска костенурка

 

Pangshura spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Палатковидни костенурки

Pangshura tecta (I)

 

 

Индийска палатковидна костенурка

 

 

Sacalia bealei (III Китай)

Очилата костенурка на Бейл

 

 

Sacalia pseudocellata (III Китай)

Китайска псевдоочилата костенурка

 

 

Sacalia quadriocellata (III Китай)

Четириока костенурка

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Черна тинеста костенурка

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

Филипинска горска костенурка

Platysternidae

 

 

 

Голямоглави костенурки

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Голямоглава костенурка

Podocnemididae

 

 

 

Мадагаскароамерикански страничношийни костенурки

 

Erymnochelys Madagasariensis (II)

 

Мадагаскарска страничношийна костенурка

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

Голямоглава страничношийна костенурка

 

Podocnemis spp. (II)

 

Страничношийни костенурки

Testudinidae

 

 

 

Сухоземни костенурки

 

Testudinidae spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A; установена е нулева годишна квота за износ на екземпляри от Geochelone sulcata, взети от дивата природа и продавани предимно с търговска цел)

 

Сухоземни костенурки

Astrochelys radiata (I)

 

 

Лъчиста костенурка

Astrochelys yniphora (I)

 

 

Ъглеста костенурка

Chelonoidis nigra (I)

 

 

Галапагоска костенурка

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Мексиканска гоферова костенурка

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Плоска костенурка

Psammobates geometricus (I)

 

 

Геометрична костенурка

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Паяжиновидна костенурка

Pyxis planicauda (I)

 

 

Плоскочерупчеста костенурка

Testudo graeca (II)

 

 

Шипобедрена костенурка

Testudo hermanni (II)

 

 

Шипоопашата костенурка

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Египетска костенурка

Testudo marginata (II)

 

 

Дългокорубеста костенурка

Trionychidae

 

 

 

Мекочерупчести костенурки

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Малайска мекочерупчеста костенурка

Apalone spinifera atra (I)

 

 

Черна мекочерупчеста костенурка

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Индийска мекочерупчеста костенурка

Aspideretes hurum (I)

 

 

Паунова мекочерупчеста костенурка

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Черна мекочерупчеста костенурка

 

Chitra spp. (II)

 

Тесноглави мекочерупчести костенурки

 

Lissemys punctata (II)

 

Петниста мекочерупчеста костенурка

 

Lissemys scutata (II)

 

Бирманска мекочерупчеста костенурка

 

 

Palea steindachneri (III Китай)

Брадавичеста мекочерупчеста костенурка

 

Pelochelys spp. (II)

 

Гигантски мекочерупчести костенурки

 

 

Pelodiscus axenaria (III Китай)

Юнанска мекочерупчеста костенурка

 

 

Pelodiscus maackii (III Китай)

Амурска мекочерупчеста костенурка

 

 

Pelodiscus parviformis (III Китай)

Малка мекочерупчеста костенурка

 

 

Rafetus swinhoei (III Китай)

Шанхайска мекочерупчеста костенурка

AMPHIBIA

 

 

 

Земноводни

ANURA

 

 

 

Безопашати земноводни

Bufonidae

 

 

 

Крастави жаби

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

Висопланински крастави жаби

Atelopus zeteki (I)

 

 

Златна жаба

Bufo periglenes (I)

 

 

Златна крастава жаба

Bufo superciliaris (I)

 

 

Камерунска крастава жаба

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

Африкански живородни жаби

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Западноафрикански крастави жаби

Calyptocephalellidae

 

 

 

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Чили)

 

Dendrobatidae

 

 

 

Отровни жаби

 

Allobates femoralis (II)

 

Брилянтнобедра отровна жаба

 

Allobates zaparo (II)

 

Червеногърба отровна жаба

 

Cryptophyllobates azureiventris (II)

 

Синьокоремна отровна жаба

 

Dendrobates spp. (II)

 

Дърволази

 

Epipedobates spp. (II)

 

Призрачни отровни жаби

 

Phyllobates spp. (II)

 

Листолази

Hylidae

 

 

 

 

 

Agalychnis spp. (II) (9)

 

Червенооки дървесни жаби

Mantellidae

 

 

 

Мадагаскарски жаби

 

Mantella spp. (II)

 

Мадагаскарски отровни жаби

Microhylidae

 

 

 

Тесноусти жаби

Dyscophus antongilii (I)

 

 

Жаба домат

 

Scaphiophryne gottlebei (II)

 

Украсена тесноуста жаба

Ranidae

 

 

 

Същински жаби

 

Conraua goliath

 

Жаба голиат

 

Euphlyctis hexadactylus (II)

 

Шестопръста жаба

 

Hoplobatrachus tigerinus (II)

 

Тигрова жаба

 

Rana catesbeiana

 

Американска жаба бик

Rheobatrachidae

 

 

 

 

 

Rheobatrachus spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Птицечовкови жаби

Rheobatrachus silus (II)

 

 

Южна птицечовкова жаба

CAUDATA

 

 

 

Опашати земноводни

Ambystomatidae

 

 

 

Амбистоми

 

Ambystoma dumerilii (II)

 

Дюмерилова амбистома

 

Ambystoma mexicanum (II)

 

Мексиканска амбистома

Cryptobranchidae

 

 

 

Гигантски саламандри

Andrias spp. (I)

 

Cryptobranchus alleganiensis (III Съединени американски щати)

Гигантски саламандри

Salamandridae

 

 

 

Саламандрови

Neurergus kaiseri (I)

 

 

Петнист кралски саламандър

ELASMOBRANCHII

 

 

 

Хрущялни риби

CARCHARHINIFORMES

Sphyrnidae

 

 

 

 

 

 

Sphyrna lewini (III Коста Рика)

 

LAMNIFORMES

 

 

 

Същински акули

Cetorhinidae

 

 

 

Гигантски акули

 

Cetorhinus maximus (II)

 

Гигантска акула

Lamnidae

 

 

 

Селдови акули

 

Carcharodon carcharias (II)

 

Голяма бяла акула

 

 

Lamna nasus (III 27 държави членки)

Атлантическа селдова акула

ORECTOLOBIFORMES

 

 

 

Килимени акули

Rhincodontidae

 

 

 

Китови акули

 

Rhincodon typus (II)

 

Китова акула

PRISTIFORMES

 

 

 

Скатове

Pristidae

 

 

 

Риби триони

Pristidae spp. (I) (с изключение на видовете, включени в приложение B)

 

 

Риби триони

 

Pristis microdon (II) (в изключителни случаи се позволява международна търговия с живи животни до подходящи и приемливи аквариуми предимно с цел опазване. Всички останали екземпляри трябва да се считат като екземпляри от приложение A и търговията с тях трябва да бъде регулирана в съответствие с него)

 

Сладководна риба трион

ACTINOPTERYGII

 

 

 

Лъчеперки

ACIPENSERIFORMES

 

 

 

Есетроподобни

 

ACIPENSERIFORMES spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Есетроподобни

Acipenseridae

 

 

 

Есетрови

Acipenser brevirostrum (I)

 

 

Късомуцунеста есетра

Acipenser sturio (I)

 

 

Немска есетра

ANGUILLIFORMES

 

 

 

Змиорки

Anguillidae

 

 

 

Змиоркови

 

Anguilla anguilla (II)

 

Европейска змиорка

CYPRINIFORMES

 

 

 

Шараноподобни

Catostomidae

 

 

 

Буфалови

Chasmistes cujus (I)

 

 

Невадски чукучан

Cyprinidae

 

 

 

Шаранови

 

Caecobarbus geertsi (II)

 

Африкански сляп цекобарбус

Probarbus jullieni (I)

 

 

Жюлиенов барбус

OSTEOGLOSSIFORMES

 

 

 

Костноезични риби

Osteoglossidae

 

 

 

Костноезични риби

 

Arapaima gigas (II)

 

Арапайма

Scleropages formosus (I) (10)

 

 

Малайзийски склеропагес

PERCIFORMES

 

 

 

Костуроподобни

Labridae

 

 

 

Зеленушкови

 

Cheilinus undulatus (II)

 

Наполеонова зеленушка

Sciaenidae

 

 

 

Минокопови

Totoaba macdonaldi (I)

 

 

Тотоаба

SILURIFORMES

 

 

 

Сомови

Pangasiidae

 

 

 

Сомове пангасии

Pangasianodon gigas (I)

 

 

Гигантски сом пангасианодон

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

Морски игли

Syngnathidae

 

 

 

Морски игли

 

Hippocampus spp. (II)

 

Морски кончета

SARCOPTERYGII

 

 

 

Двойнодишащи

CERATODONTIFORMES

 

 

 

Австралийски двойнодишащи

Ceratodontidae

 

 

 

Австралийски двойнодишащи

 

Neoceratodus forsteri (II)

 

Австралийски неоцератодус

COELACANTHIFORMES

 

 

 

Целакантови

Latimeriidae

 

 

 

Целакантови

Latimeria spp. (I)

 

 

Латимерии

ECHINODERMATA (БОДЛОКОЖИ)

HOLOTHUROIDEA

 

 

 

Морски краставици

ASPIDOCHIROTIDA

 

 

 

Аспидохиротидни морски краставици

Stichopodidae

 

 

 

Стихоподидни морски краставици

 

 

Isostichopus fuscus (III Еквадор)

Кафява морска краставица

ARTHROPODA (ЧЛЕНЕСТОНОГИ)

ARACHNIDA

 

 

 

Паякообразни

ARANEAE

 

 

 

Паяци

Theraphosidae

 

 

 

Паяци птицеяди

 

Aphonopelma albiceps (II)

 

Белоглав паяк птицеяд

 

Aphonopelma pallidum (II)

 

Розовосив мексикански паяк птицеяд

 

Brachypelma spp. (II)

 

Централноамерикански паяци птицеяди

SCORPIONES

 

 

 

Скорпиони

Scorpionidae

 

 

 

Същински скорпиони

 

Риinus dictator (II)

 

Скорпион диктатор

 

Риinus gambiensis (II)

 

Гамбийски скорпион

 

Риinus imperator (II)

 

Императорски скорпион

INSECTA

 

 

 

Насекоми

COLEOPTERA

 

 

 

Бръмбари

Lucanidae

 

 

 

Бръмбари рогачи

 

 

Colophon spp. (III Южна Африка)

Южноафрикански бръмбари рогачи

Scarabaeidae

 

 

 

Листороги бръмбари

 

Dynastes satanas (II)

 

 

LEPIDOPTERA

 

 

 

Пеперуди

Nymphalidae

 

 

 

 

 

 

Agrias amydon boliviensis (III Боливия)

 

 

 

Morpho godartii lachaumei (III Боливия)

 

 

 

Prepona praeneste buckleyana (III Боливия)

 

Papilionidae

 

 

 

Лястовичи опашки, полумесеци и птицекрили пеперуди

 

Atrophaneura jophon (II)

 

Цейлонска розова лястовича опашка

 

Atrophaneura palu

 

Целебеска лястовича опашка

 

Atrophaneura pиiyana (II)

 

Малабарска розова лястовича опашка

 

Butanitis spp. (II)

 

Лястовичи опашки бутанитис

 

Graphium ѕиawanum

 

Филипински графиум

 

Graphium stresemanni

 

Серамски графиум

 

Ornithoptera spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A)

 

Птицекрили пеперуди

Ornithoptera alехиrae (I)

 

 

Птицекрила пеперуда на кралица Александра

 

Papilio benguetanus

 

Филипинска лястовича опашка

Papilio chikae (I)

 

 

Лусонска лястовича опашка

 

Papilio esperanza

 

Оахакска лястовича опашка

Papilio homerus (I)

 

 

Омирова лястовича опашка

Papilio hospiton (I)

 

 

Корсиканска лястовича опашка

 

Papilio morondavana

 

Мадагаскарска императорска лястовича опашка

 

Papilio neumoegeni

 

Зелена лястовича опашка

 

Parides ascanius

 

Бразилска лястовича опашка

 

Parides hahneli

 

Ханелова амазонска лястовича опашка

Parnassius apollo (II)

 

 

Червена аполонова пеперуда

 

Teinopalpus spp. (II)

 

Лястовичи опашки тейнопалпус

 

Trogonoptera spp. (II)

 

Птицекрили пеперуди трогоноптери

 

Troides spp. (II)

 

Птицекрили пеперуди троидеси

ANNELIDA (ПРЕШЛЕНЕСТИ ЧЕРВЕИ)

HIRUDINOIDEA

 

 

 

Пиявици

ARHYNCHOBDELLIDA

 

 

 

Челюстни пиявици

Hirudinidae

 

 

 

Същински пиявици

 

Hirudo medicinalis (II)

 

Медицинска пиявица

 

Hirudo verbana (II)

 

Южна пиявица

MOLLUSCA (МЕКОТЕЛИ)

BIVALVIA

 

 

 

Миди

MYTILOIDA

 

 

 

Митилоидни миди

Mytilidae

 

 

 

Митилидни миди

 

Lithophaga lithophaga (II)

 

Средиземноморски каменопробивач

UNIONOIDA

 

 

 

Речни миди

Unionidae

 

 

 

Речни миди

Conradilla caelata (I)

 

 

Птицекрила бисерна мида

 

Cyprogenia aberti (II)

 

Западноамериканска мида ветрило

Dromus dromas (I)

 

 

Камилска бисерна мида

Epioblasma curtisii (I)

 

 

Къртисова бисерна мида

Epioblasma florentina (I)

 

 

Жълта бисерна мида

Epioblasma sampsonii (I)

 

 

Охайска бързейна бисерна мида

Epioblasma sulcata perobliqua (I)

 

 

Бяла бисерна мида

Epioblasma torulosa gubernaculum (I)

 

 

Зелена бисерна мида

 

Epioblasma torulosa rangiana (II)

 

Северна бързейна бисерна мида

Epioblasma torulosa torulosa (I)

 

 

Наребрена бисерна мида

Epioblasma turgidula (I)

 

 

Изпъкнала бисерна мида

Epioblasma walkeri (I)

 

 

Кафява бързейна бисерна мида

Fusconaia cuneolus (I)

 

 

Финолъчеста бисерна мида

Fusconaia edgariana (I)

 

 

Блестяща бисерна мида

Lampsilis higginsii (I)

 

 

Хигинсова бисерна мида

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

 

 

Розова бисерна мида

Lampsilis satur (I)

 

 

Пясъчна бисерна мида

Lampsilis virescens (I)

 

 

Алабамска бисерна мида

Plethobasus cicatricosus (I)

 

 

Бяла брадавичеста бисерна мида

Plethobasus cooperianus (I)

 

 

Оранжевокрака пъпчива бисерна мида

 

Pleurobema clava (II)

 

Северна бухалковидна бисерна мида

Pleurobema plenum (I)

 

 

Грапава бисерна мида

Potamilus capax (I)

 

 

Дебела бисерна мида

Quadrula intermedia (I)

 

 

Бисерна мида от Тенеси

Quadrula sparsa (I)

 

 

Апалачка бисерна мида

Toxolasma cylindrella (I)

 

 

Светла бисерна мида джудже

Unio nickliniana (I)

 

 

Никлинова седефка

Unio tampicoensis tecomatensis (I)

 

 

Седефка от Тампико

Villosa trabalis (I)

 

 

Зърновидна бисерна мида

VENEROIDA

 

 

 

Венероидни миди

Tridacnidae

 

 

 

Тридакни

 

Tridacnidae spp. (II)

 

Тридакни

GASTROPODA

 

 

 

Коремоноги мекотели

MESOGASTROPODA

 

 

 

Гребенестохрили коремоноги

Strombidae

 

 

 

Стромбуси

 

Strombus gigas (II)

 

Розов стромбус

STYLOMMATOPHORA

 

 

 

Стиломатофорни охлюви

Achatinellidae

 

 

 

Хавайски дървесни охлюви

Achatinella spp. (I)

 

 

Малки ахатови охлюви

Camaenidae

 

 

 

Зелени дървесни охлюви

 

Papustyla pulcherrima (II)

 

Зелен дървесен охлюв от остров Манус

CNIDARIA (МЕШЕСТИ)

ANTHOZOA

 

 

 

Корали

ANTIPATHARIA

 

 

 

Черни корали

 

ANTIPATHARIA spp. (II)

 

Черни корали

GORGONACEAE

Coralliidae

 

 

 

 

 

 

Corallium elatius (III Китай)

 

 

 

Corallium japonicum (III Китай)

 

 

 

Corallium konjoi (III Китай)

 

 

 

Corallium secundum (III Китай)

 

HELIOPORACEA

 

 

 

Слънчеви корали

Helioporidae

 

 

 

Сини корали

 

Helioporidae spp. (включва само вида Heliopora coerulea) (II) (11)

 

Сини корали

SCLERACTINIA

 

 

 

Мадрепорови корали

 

SCLERACTINIA spp. (II) (11)

 

Мадрепорови корали

STOLONIFERA

 

 

 

Столониферни корали

Tubiporidae

 

 

 

Тръбести корали

 

Tubiporidae spp. (II) (11)

 

Тръбести корали

HYDROZOA

 

 

 

Хидровидни

MILLEPORINA

 

 

 

Парливи корали

Milleporidae

 

 

 

Огнени корали

 

Milleporidae spp. (II) (11)

 

Огнени корали

STYLASTERINA

 

 

 

Дантелени корали

Stylasteridae

 

 

 

Дантелени корали

 

Stylasteridae spp. (II) (11)

 

Дантелени корали

FLORA (ФЛОРА)

AGAVACEAE

 

 

 

Агавови

Agave parviflora (I)

 

 

Дребноцветно агаве

 

Agave victoriae-reginae (II) #4

 

Кралско агаве

 

Nolina interrata (II)

 

 

AMARYLLIDACEAE

 

 

 

Кокичеви

 

Galanthus spp. (II) #4

 

Кокичета

 

Sternbergia spp. (II) #4

 

Щернбергии

ANACARDIACEAE

 

 

 

Смрадликови

 

Operculicarya hyphaenoides (II)

 

Хифенова оперкуликария

 

Operculicarya pachypus (II)

 

Дебелостъблена оперкуликария

APOCYNACEAE

 

 

 

 

 

Hoodia spp. (II) #9

 

Ходиа (ходии)

 

Pachypodium spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A) #4

 

Пахиподиум (пахиподиуми)

Pachypodium ambongense (I)

 

 

Амбонгензов пахиподиум

Pachypodium baronii (I)

 

 

Баронов пахиподиум

Pachypodium decaryi (I)

 

 

Декаров пахиподиум

 

Rauvolfia serpentina (II) #2

 

Серпентинова рауволфия

ARALIACEAE

 

 

 

Бъшлянови

 

Panax ginseng (II) (Само популацията на Руската федерация; други популации не са включени в приложенията към настоящия регламент) #3

 

Азиатски (истински) женшен

 

Panax quinquefolius (II) #3

 

Американски (петолистен) женшен

ARAUCARIACEAE

 

 

 

Араукариеви

Araucaria araucana (I)

 

 

Чилийска араукария

BERBERIDACEAE

 

 

 

Киселтрънови

 

Podophyllum hexandrum (II) #2

 

Шесттичинков подофилум

BROMELIACEAE

 

 

 

Бромелиеви

 

Tillandsia harrisii (II) #4

 

Харисова тиландсия

 

Tillandsia kammii (II) #4

 

Камова тилансия

 

Tillandsia kautskyi (II) #4

 

Кауцкиева тилансия

 

Tillandsia mauryana (II) #4

 

Мауриева тилансия

 

Tillandsia sprengeliana (II) #4

 

Шпренгелова тилансия

 

Tillandsia sucrei (II) #4

 

Сукрева тилансия

 

Tillandsia xerographica (II) (12) #4

 

Тилансия ксерографика

CACTACEAE

 

 

 

Кактусови

 

CACTACEAE spp. (II) (с изключение на видовете, включени в приложение A и Pereskia spp., Pereskiopsis spp. и Quiabentia spp.) (13) #4

 

Кактуси - родовете Пейреския, Перескиопсис и Куабентия

Ariocarpus spp. (I)

 

 

Ариокарпус

Astrophytum asterias (I)

 

 

Звездовиден астрофитум

Aztekium ritteri (I)

 

 

Ритеров ацтекиум

Coryphantha werdermannii (I)

 

 

Вердерманова корифанта

Discocactus spp. (I)

 

 

Дискокактуси

Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi (I)

 

 

Линдзаув ехиноцереус

Echinocereus schmollii (I)

 

 

Шмоллов ехиноцереус

Escobaria minima (I)

 

 

Дребна ескобария

Escobaria sneedii (I)

 

 

Снеедова ескобария

Mammillaria pectinifera (I)

 

 

Гребеноносна мамилария

Mammillaria solisioides (I)

 

 

 

Melocactus conoideus (I)

 

 

Конусовиден мелокактус

Melocactus deinacanthus (I)

 

 

 

Melocactus glaucescens (I)

 

 

Сивкав мелокастус

Melocactus paucispinus (I)

 

 

 

Obregonia denegrii (I)

 

 

Де-Негрова обрегония

Pachycereus militaris (I)

 

 

Шлемоносен пахицереус