30.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1117/2012 НА СЪВЕТА

от 29 ноември 2012 година

за прилагане на член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителните мерки с оглед на положението в Сирия (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 36/2012.

(2)

В съответствие с Решение 2012/739/ОВППС на Съвета от 29 ноември 2012 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия (2) поместеният в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 списък на лицата, образуванията и органите, които подлежат на ограничителни мерки, следва да се актуализира по съответния начин,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2012 година.

За Съвета

Председател

N. SYLIKIOTIS


(1)  ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.

(2)  Вж. стр. 21 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Вписванията за посочените по-долу лица в списъка на физически и юридически лица, образувания и органи, поместен в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012, се заменят със следните вписвания:

А.   Лица

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Fares Chehabi (известен също като Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Син на Ahmad Chehabi.

Дата на раждане: 7.5.1972 г.

Председател на индустриалната камара в Aleppo. Заместник-председател на Cham Holding. Оказва икономическа подкрепа на режима в Сирия

2.9.2011 г.

2.

Nasser Al-Ali (известен също като Brigadier General Nasr al-Ali)

Ръководител на регионалното управление в дирекция „Политическа сигурност“ в Deraa

Като ръководител на регионалното управление в дирекция „Политическа сигурност“ в Deraa носи отговорност за арести и мъчения на задържани. От април 2012 г. е ръководител на дирекция „Политическа сигурност“ в Deraa (бивш ръководител на регионалното управление в Homs)

23.1.2012 г.

3.

Sulieman Maarouf (известен също като Suleiman Maarouf, Sulayman Mahmud Ma’ruf, Sleiman Maarouf, Mahmoud Soleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)

Паспорт: притежава паспорт от Обединеното кралство

Бизнесмен, приближен на семейството на президента Al-Assad. Притежава акции от включената в списъка телевизия Dounya TV. Приближен на Muhammad Nasif Khayrbik, който е включен в списъка. Поддръжник на сирийския режим

16.10.2012 г.

4.

Razan Othman

Съпруга на Rami Makhlouf, дъщеря на Walif Othman.

Дата на раждане: 31.1.1977 г.

Място на раждане: област Latakia.

Личен идентификационен № 06090034007

Поддържа тесни лични и финансови връзки с Rami Makhlouf, братовчед на включения в списъка президент Bashar Al-Assad и основен финансов поддръжник на режима, включен в списъка. В това си качество е свързана със сирийския режим и се възползва от него

16.10.2012 г.

Б.   Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (известен също като: Centre d’Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

„Barzeh“ Street, PO Box 4470, Damas

Подпомагал сирийската армия да се сдобие с материали, служещи директно за следене и репресиране на протестиращите

1.12.2011 г.

2.

Megatrade

Адрес: Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damascus, Syria;

Факс: 963114471081

Действа като посредник за включения в списъка Scientific Studies and Research Centre (SSRC); участва в търговията на стоки с двойна употреба, забранена по силата на наложените от ЕС санкции срещу сирийското правителство

16.10.2012 г.

3.

Expert Partners

Адрес: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, PO Box: 7006, Damascus, Syria

Действа като посредник за включения в списъка Scientific Studies and Research Centre (SSRC); участва в търговията на стоки с двойна употреба, забранена по силата на наложените от ЕС санкции срещу сирийското правителство

16.10.2012 г.

II.

Посоченото по-долу лице се заличава от списъка на физическите и юридическите лица, образувания и органи, поместен в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012

Brigadier General Nasr al-Ali