13.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 313/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1056/2012 НА КОМИСИЯТА

от 12 ноември 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно ензимите в храните по отношение на преходните мерки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 (1), и по-специално член 17, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1332/2008 крайният срок за подаване на заявления за ензими е 24 месеца след началната дата на прилагане на мерките по прилагане, определени в съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2).

(2)

Регламент (ЕС) № 234/2011 на Комисията от 10 март 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1331/2008 (3) се прилага от 11 септември 2011 г.

(3)

Създаването на списъка на Съюза на ензимите в храните следва да премине гладко, без да предизвиква сътресения на съществуващия пазар за ензими в храните, по-специално по отношение на малките и средните предприятия. Ако е необходимо, в съответствие с процедурата, посочена в член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1332/2008, за целите на създаването на този списък могат да се предприемат подходящи преходни мерки.

(4)

Съгласно член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 234/2011 заявителите вземат предвид най-новите насоки във връзка с данните, необходими за оценка на риска, които е издал Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) и които са налични към момента на подаване на заявлението. На 23 юли 2009 г. Органът прие научно становище, с което предостави насоки относно изискванията към данните за оценка на заявленията за ензими в храните (4), а на 8 юли 2011 г. издаде обяснителна бележка във връзка с насоките относно подаването на досиета за ензими в храните (5). На 25 май 2011 г. Органът прие също така научно становище за актуализация на насоките относно оценката на риска от генетично модифицирани микроорганизми и продукти от тях, предназначени за употреба в храни и фуражи (6).

(5)

Подробните изисквания, определени в Регламент (ЕС) № 234/2011, в насоките и обяснителните бележки на Органа, са приети след Регламент (ЕО) № 1332/2008.

(6)

Натрупаният междувременно опит показва, че първоначалният срок за подаване на заявления не е достатъчен, за да могат заинтересованите страни и по-специално малките и средните предприятия да осигурят до изтичането му всички необходими данни. Необходимо е повече време от първоначално предвиденото за подаването на заявленията, за да се подпомогне плавният преход от сегашното правно положение към системата, създадена с Регламент (ЕО) № 1332/2008. Поради това 24-месечният срок за подаване на заявленията за ензими, определен с Регламент (ЕО) № 1332/2008, следва да бъде удължен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1332/2008 втората алинея се заменя със следното:

„Крайният срок за подаване на такива заявления е 42 месеца след началната дата на прилагане на мерките по прилагане, определени в съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 ноември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 7.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 64, 11.3.2011 г., стр. 15.

(4)  EFSA Journal (2009 г.) 1305, стр. 1. http://www.efsa.europa.eu/en/scdoc/doc/1305.pdf

(5)  Допълнителна публикация 2011:177. http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/177e.pdf

(6)  EFSA Journal 2011;9(6):2193. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2193.pdf