14.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 316/43


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1029/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2012 година

относно спешното въвеждане на автономни търговски преференции по отношение на Пакистан

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Отношенията между Европейския съюз (наричан по-нататък „Съюзът“) и Ислямска република Пакистан (наричана по-нататък „Пакистан“) се основават на Споразумението за сътрудничество, което влезе в сила на 1 септември 2004 г. (2) Една от основните му цели е да осигури условия за развитието на търговията между страните по Споразумението за сътрудничество, както и да насърчи увеличаването ѝ. Съществен елемент от споразумението е също така зачитането на правата на човека, включително основните трудови права, и демократичните принципи.

(2)

През юли и август 2010 г. след поройни мусонни дъждове обширни области от Пакистан бяха засегнати от наводнения, особено в районите на Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh и Gilgit-Baltistan. Според източници на Организацията на обединените нации наводненията са засегнали близо 20 милиона души и 20 процента от територията на Пакистан, което се равнява на най-малко 160 000 квадратни километра, като същевременно близо 12 милиона души се нуждаят от спешна хуманитарна помощ.

(3)

Хуманитарната помощ е, разбира се, основен инструмент при такива ситуации и Съюзът е сред първите притекли се на помощ в това отношение още от началото на създалото се бедствено положение, като пое ангажимент за над 423 милиона евро под формата на спешна помощ за Пакистан.

(4)

Важно е да бъдат използвани всички възможни средства за оказване на подкрепа за възстановяването на Пакистан от бедственото положение, включително предложените изключителни търговски мерки за стимулиране на износа на Пакистан, с цел да се допринесе за бъдещото икономическо развитие на страната, като същевременно се гарантира поддържането на последователност и съгласуваност на всички равнища с оглед на разработването на устойчива дългосрочна стратегия.

(5)

Сериозността на това природно бедствие изисква незабавна и значителна реакция, която да отчете геостратегическото значение на партньорството на Пакистан със Съюза, предимно под формата на ключовата роля на Пакистан в борбата срещу тероризма, като същевременно допринесе за общото развитие, сигурността и стабилността в региона.

(6)

Въздействието на автономните търговски преференции следва да бъде измеримо в конкретни величини по отношение на създаването на работни места, премахването на бедността и устойчивото развитие на работещите и бедните в Пакистан.

(7)

С декларацията си относно Пакистан от 16 септември 2010 г., приложена към неговите заключения, Европейският съвет реши да възложи на министрите да постигнат в най-кратки срокове споразумение относно цялостен пакет от мерки с краткосрочен, средносрочен и дългосрочен характер, които ще спомогнат за възстановяването и бъдещото развитие на Пакистан и които включват, inter alia, мащабни търговски мерки от изключително значение за икономическото възстановяване и растеж.

(8)

По-специално Европейският съвет подчерта твърдата си решимост да предостави изключително на Пакистан по-голям достъп до пазара на Съюза чрез незабавно и ограничено във времето намаляване на митата за внос с ключово значение от Пакистан. С оглед на посочената декларация Комисията предложи пакет от мерки, посочващ 75 тарифни линии, специфични за основните износни сектори на Пакистан в най-тежко засегнатите от наводненията области, като заяви, че увеличаването на износа на Пакистан за Съюза със 100 милиона евро годишно или по-голяма сума би осигурило действителна, значителна и уместна помощ за региона.

(9)

Търговията на Пакистан със Съюза се състои предимно от текстил и облекла, които са съставлявали 73,7 % от износа на Пакистан за Съюза през 2009 г. Пакистан изнася също така етанол и кожени продукти, които в допълнение към текстила и облеклата са чувствителни промишлени продукти в някои държави-членки, където глобалната рецесия вече е оказала въздействие в различна степен върху работните места в промишлеността. Тези промишлени сектори се борят, за да се приспособят към новата глобална търговска среда.

(10)

Текстилният сектор има ключово значение за пакистанската икономика, тъй като той представлява 8,5 % от брутния вътрешен продукт и осигурява заетост на 38 % от работната сила, като около половината от работещите са жени.

(11)

Като се имат предвид лишенията, които търпи пакистанският народ в резултат на опустошителните наводнения, следователно е уместно да бъдат предоставени извънредни автономни търговски преференции на Пакистан, като се преустанови за ограничен период от време налагането на всякакви мита върху вноса от Пакистан на някои стоки, чийто износ е от значение за страната. Предоставянето на тези търговски преференции следва да доведе само до ограничени негативни последици за вътрешния пазар на Съюза и не следва да засегне неблагоприятно най-слабо развитите членове на Световната търговска организация (СТО).

(12)

Тези мерки са предложени като част от извънреден пакет от мерки в отговор на специфичното положение в Пакистан. При никакви обстоятелства те не следва да представляват прецедент в търговската политика на Съюза по отношение на други държави.

(13)

Автономните търговски преференции ще се изразяват или в освобождаването от мита при внос в Съюза, или в предоставянето на тарифни квоти.

(14)

Правото да се ползват изключителните автономни търговски преференции зависи от спазването от страна на Пакистан на съответните правила за произход на продуктите и процедурите, свързани с това, както и участието на страната в ефективно административно сътрудничество със Съюза с цел да се избегне рискът от измама. Сериозни и систематични нарушения на условията за предоставяне на правото на преференциални мерки, измама или неспособност да се осигури административно сътрудничество за проверка на произхода на стоките представляват основания за временно преустановяване на прилагането на преференциите.

(15)

С цел определяне на понятията „стоки с произход“, „издаване на сертификат за произход“ и „процедури за административно сътрудничество“ ще се прилага част I, дял IV, глава 2, раздели 1 и 1А от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (3), с изключение на членове 68—71, 90—97и и член 97й, параграф 2 от тези раздели. По отношение на кумулирането на произхода обаче, за тази цел следва да се разрешава използването само на материали с произход от Съюза. За да се гарантира, че продуктите преминават през достатъчна обработка в Пакистан, по отношение на определянето на произхода на продуктите, обхванати от автономните търговски преференции, установени съгласно настоящия регламент, няма да се прилагат регионално и други видове кумулиране, с изключение на кумулирането с материали с произход от Съюза.

(16)

Предоставянето на автономни търговски преференции на Пакистан изисква освобождаване на Съюза от задълженията му по членове I и ХIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (ГАТТ) съгласно член IХ от Споразумението за създаване на СТО. Общият съвет на СТО предостави такова освобождаване на 14 февруари 2012 г.

(17)

За да се гарантира незабавно и устойчиво въздействие по отношение на икономическото възстановяване на Пакистан след наводненията и в съответствие с освобождаването от страна на СТО, се препоръчва периодът на действие на автономните търговски преференции да се ограничи до 31 декември 2013 г.

(18)

С цел да се реагира бързо и да се гарантират целостта и правилното функциониране на автономните търговски преференции за Пакистан, както и да се гарантират еднакви условия за изпълнение на настоящия регламент по отношение на мерките за временно преустановяване поради неспазване на свързани с митниците процедури и задължения поради сериозни и систематични нарушения на основните принципи на правата на човека, принципите на демокрацията и на правовата държава от страна на Пакистан или поради неспазване на условието Пакистан да се въздържа считано от 1 юли 2012 г. от въвеждането на нови износни мита или такси с равностоен ефект или от повишаването на заварените такива или на каквито и да било други ограничения или забрана на износа или продажбата за износ на материали, използвани за производството на продукти, обхванати от настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приема незабавно приложими актове за изпълнение, когато това се налага по сериозни съображения за спешност. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (4).

(19)

С цел да се направи необходимата техническа адаптация в списъка на стоките, за които се прилагат автономните търговски преференции, и за да се изключат продукти от приложното поле на настоящия регламент в случаите, когато обемът на вноса, попадащ в приложното поле на настоящия регламент, нараства над определени равнища, правомощията за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз следва да бъдат делегирани на Комисията, за да бъдат изменени приложения I и II с цел отразяване на промените в Комбинираната номенклатура и изключване на продукти от приложното поле на настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(20)

За да се реагира без забавяне на увеличения внос на продукти, освободени от мита при внасянето им в Съюза, които може да имат неблагоприятен ефект за производителите от Съюза, Комисията следва по реда на процедурата по спешност да приеме делегирани актове, с които да изключи някои продукти от приложното поле на настоящия регламент.

(21)

Не по-късно от две години след изтичането на срока на действие на настоящия регламент Комисията следва да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета относно последиците от тези автономни търговски преференции. Посоченият доклад следва да включва подробен анализ на последиците от тези преференции за икономиката на Пакистан и на тяхното въздействие върху търговията и тарифните приходи на Съюза, както и върху икономиката и работните места в Съюза. При докладването Комисията следва да отчете по-специално последиците от автономните търговски преференции по отношение на създаването на работни места, премахването на бедността и устойчивото развитие на работещите и бедните в Пакистан,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Преференциален режим

1.   Продуктите с произход от Пакистан, включени в приложение I, се освобождават от мита при внос в Съюза.

2.   Продуктите с произход от Пакистан, включени в приложение II, се допускат за внос в Съюза при спазване на специалните разпоредби, определени в член 3.

Член 2

Условия за прилагане на преференциалния режим

1.   Правото на ползване на преференциалния режим, въведен с член 1, зависи от:

а)

спазването на разпоредбите относно произхода на продуктите и свързаните с това процедури, както е предвидено в част I, дял IV, глава 2, раздел 1 и раздел 1А, подраздели 1 и 2 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, с изключение на членове 68—71, 90—97и и член 97й, параграф 2 от тези раздели. По отношение обаче на кумулирането на произхода с цел определянето на произхода на продуктите, обхванати от въведените с член 1 от настоящия регламент мерки, се разрешава само кумулирането с материали с произход от Съюза. Не се разрешава регионално и други видове кумулиране, с изключение на кумулирането с материали с произход от Съюза;

б)

спазването на методите за административно сътрудничество, както е предвидено в част I, дял IV, глава 2, раздел 1, подраздел 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93;

в)

Пакистан да не извършва сериозни и систематични нарушения на правата на човека, включително основните трудови права, основните принципи на демокрацията и на правовата държава;

г)

Пакистан да се въздържа от въвеждането на нови износни мита или такси с равностоен ефект или от повишаването на съществуващите такива или на каквито и да било други ограничения или забрана върху износа или продажбата за износ на материали, използвани на първо място за производството на който и да било от продуктите, попадащи в приложното поле на този преференциален режим, предназначен за територията на Съюза, считано от 1 юли 2012 г.

2.   Сертификатите за произход формуляр А, издадени от компетентните органи на Пакистан, съдържат в графа 4 следния текст „Autonomous measure – Regulation (EU) No 1029/2012 (5)“ (Автономна мярка — Регламент (ЕС) № 1029/2012).

Член 3

Тарифни квоти

1.   Продуктите, изброени в приложение II, се допускат за внос в Съюза с освобождаване от мита в рамките на ограниченията на тарифните квоти на Съюза, определени в същото приложение.

2.   Тарифните квоти, посочени в член 1 и изброени в приложение II, се управляват от Комисията в съответствие с разпоредбите, предвидени в членове 308а, 308б и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 4

Изключване на продукти от приложното поле на настоящия регламент

1.   В случай че през календарната 2012 или 2013 година вносът, основан на митнически данни за вноса на даден продукт с произход от Пакистан и включен в приложение I, нарасне по обем с 25 % или повече в сравнение със средната стойност за периода 2009—2011 г., този продукт се изключва от приложното поле на настоящия регламент за остатъка от въпросната година. За целите на настоящия параграф Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 6 за изменение на приложение I с цел изключване на този продукт от приложното поле на настоящия регламент за остатъка от въпросната година.

2.   С влизането в сила на делегирания акт вносът на продукт, посочен в параграф 1, се облага с митата за най-облагодетелствана нация или други приложими мита.

Член 5

Технически адаптации на приложенията

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 6 за изменение на приложенията с цел включване на изменения и технически адаптации, необходими вследствие на измененията на Комбинираната номенклатура и на подразделения на ТАРИК.

Член 6

Упражняване на делегираните правомощия

1.   Правомощието да приема делегираните актове, посочени в членове 4 и 5, се предоставя на Комисията при условията, определени в настоящия член.

2.   Правомощието да приема делегираните актове, посочени в членове 4 и 5, се предоставя на Комисията за срока на прилагане на настоящия регламент.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в членове 4 и 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на правомощията, посочено в това решение. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след приемането на делегиран акт Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно членове 4 и 5, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след уведомяването на Европейския парламент и на Съвета относно акта, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 7

Процедура по спешност

1.   Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде представено възражение съгласно параграф 2. В уведомлението за делегирания акт до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 6, параграф 5. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след като бъде уведомена от Европейския парламент или от Съвета за решението да бъдат повдигнати възражения.

Член 8

Процедура на комитет

1.   Комисията получава съдействие от Комитета по митническия кодекс, създаден с членове 247а, параграф 1 и 248а, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (6). Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Посоченият комитет може да разглежда всеки свързан с прилагането на настоящия регламент въпрос, повдигнат от Комисията или по искане на държава-членка.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

Член 9

Временно преустановяване на действието на мерките

1.   Когато Комисията установи, че са налице достатъчно доказателства за неспазване на условията, определени в член 2, тя в отговор на спешността може чрез незабавно приложими актове за изпълнение да преустанови прилагането изцяло или частично на преференциалните мерки, предвидени в настоящия регламент, за период не по-дълъг от шест месеца, при условие че първо е:

а)

информирала комитета, посочен в член 8, параграф 1;

б)

приканила държавите-членки да предприемат такива предпазни мерки, каквито са необходими, за да защитят финансовите интереси на Съюза и/или да се гарантира спазване на член 2 от страна на Пакистан;

в)

публикувала известие в Официален вестник на Европейския съюз, заявявайки, че са налице основания за сериозни съмнения относно прилагането на преференциалните мерки или спазването на член 2 от страна на Пакистан, което може да постави под въпрос правото му да се ползва от предимствата, предоставени с настоящия регламент;

г)

информирала Пакистан за всяко решение, взето в съответствие с настоящия параграф, преди то да е породило действие.

2.   След изтичане на периода на временно преустановяване на действието на мерките Комисията посредством актове за изпълнение решава дали да прекрати преустановяването или да удължи срока на прилагането му.

3.   Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 1 и 2, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 8, параграф 2.

4.   Държавите-членки съобщават на Комисията всяка важна информация, която може да обоснове временното преустановяване на преференциалните мерки или удължаването му.

Член 10

Доклад

Не по-късно от 31 декември 2015 г. Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно действието и резултатите от настоящия регламент.

Член 11

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от датата на влизането му в сила до 31 декември 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 25 октомври 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 13 септември 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 4 октомври 2012 г.

(2)  Решение 2004/870/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно сключването на Споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Ислямска република Пакистан (ОВ L 378, 23.12.2004 г., стр. 22).

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(5)  ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 43.

(6)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОДУКТИ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ВНОСНО МИТО

Продуктите, за които трябва да се прилагат мерките, са идентифицирани с техния осемцифрен код по КН. Описанието на тези кодове може да бъде намерено в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1). Описанието на кодовете по КН е дадено само за информация.

Код по КН

Описание

0712 39 00

Гъби и трюфели, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин (различни от гъби от рода Agaricus, гъби от вида Auricularia spp. (юдино ухо) и гъби от вида Тremella spp.)

5205 12 00

Единични памучни прежди от непенирани влакна, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43), непригодени за продажба на дребно

5205 22 00

Единични памучни прежди от пенирани влакна, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43), непригодени за продажба на дребно

5205 32 00

Усукани или корд (многократно пресукани) памучни прежди от непенирани влакна, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43), непригодени за продажба на дребно

5205 42 00

Усукани или корд (многократно пресукани) памучни прежди от пенирани влакна, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43), непригодени за продажба на дребно

5208 11 90

Неизбелени памучни тъкани със сплитка лито, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с тегло, непревишаващо 100 g/m2, различни от превързочна марля

5208 12 16

Неизбелени памучни тъкани със сплитка лито, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с тегло, превишаващо 100 g/m2, но непревишаващо 130 g/m2, с широчина, непревишаваща 165 сm

5208 12 19

Неизбелени памучни тъкани със сплитка лито, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с тегло, превишаващо 100 g/m2, но непревишаващо 130 g/m2, с широчина, превишаваща 165 сm

5208 13 00

Неизбелени памучни тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

5208 19 00

Други неизбелени памучни тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече памук

5208 21 90

Избелени памучни тъкани със сплитка лито, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с тегло, непревишаващо 100 g/m2, различни от превързочна марля

5208 22 19

Избелени памучни тъкани със сплитка лито, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с тегло, превишаващо 100 g/m2, но непревишаващо 130 g/m2, с широчина, превишаваща 165 сm

5208 22 96

Избелени памучни тъкани със сплитка лито, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с тегло, превишаващо 130 g/m2, с широчина, непревишаваща 165 сm

5208 29 00

Други избелени памучни тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече памук

5208 51 00

Печатани памучни тъкани със сплитка лито, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с тегло, непревишаващо 100 g/m2

5208 52 00

Печатани памучни тъкани със сплитка лито, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с тегло, превишаващо 200 g/m2

5208 59 90

Други печатани памучни тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече памук

5209 11 00

Неизбелени памучни тъкани със сплитка лито, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с тегло, превишаващо 200 g/m2

5209 12 00

Неизбелени памучни тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с тегло, превишаващо 200 g/m2, със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

5209 19 00

Други неизбелени памучни тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече памук

5209 22 00

Избелени памучни тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с тегло, превишаващо 200 g/m2, със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

5209 29 00

Други избелени памучни тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече памук

5209 32 00

Боядисани памучни тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с тегло, превишаващо 200 g/m2, със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

5211 12 00

Неизбелени памучни тъкани, съдържащи тегловно по-малко от 85 % памук, смесени предимно или само със синтетични или изкуствени влакна, с тегло, превишаващо 200 g/m2, със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4

5407 81 00

Тъкани от прежди, съдържащи тегловно по-малко от 85 % синтетични нишки, включително тъкани от монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm, смесени предимно или само с памук, неизбелени или избелени

5407 82 00

Тъкани от прежди, съдържащи тегловно по-малко от 85 % синтетични нишки, включително тъкани от монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm, смесени предимно или само с памук, боядисани

5513 11 20

Тъкани от полиестерни щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени предимно или само с памук, и с тегло, непревишаващо 170 g/m2, със сплитка лито, неизбелени или избелени, с широчина, непревишаваща 165 см

5513 21 00

Тъкани от полиестерни щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, непревишаващо 170 g/m2, със сплитка лито, боядисани

5513 41 00

Тъкани от полиестерни щапелни влакна, съдържащи тегловно по-малко от 85 % полиестерни щапелни влакна, смесени предимно или само с памук, с тегло, непревишаващо 170 g/m2, печатани

6101 20 90

Анораци, якета, блузони и подобни артикули, от памук, за мъже или момчета, трикотажни или плетени

6112 12 00

Горни облекла за спорт от синтетични влакна, трикотажни или плетени

6116 10 20

Ръкавици, импрегнирани, промазани или покрити с каучук, трикотажни или плетени

6116 10 80

Ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, промазани или покрити с пластмаси или каучук, трикотажни или плетени и ръкавици, импрегнирани, промазани или покрити с пластмаси, трикотажни или плетени

6116 92 00

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, от памук, трикотажни или плетени

6116 93 00

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, от синтетични влакна, трикотажни или плетени

6201 93 00

Анораци, якета, блузони и подобни артикули, от синтетични или изкуствени влакна, за мъже или момчета

6203 43 19

Панталони и панталони до под коляното, от синтетични влакна за мъже или момчета, различни от работните панталони

6204 22 80

Ансамбли от памук за жени или момичета, различни от работните

6204 62 90

Къси панталони и шорти от памук за жени или момичета

6207 91 00

Долни фланели, хавлии за баня, халати и подобни артикули от памук, за мъже или момчета

6208 91 00

Долни фланели и ризи, пликчета, халати, хавлии за баня, домашни роби и подобни артикули от памук, за жени или момичета

6211 43 10

Престилки, престилки с ръкави и други работни облекла, от синтетични или изкуствени влакна за жени или момичета

6216 00 00

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст

6303 91 00

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла, от памук, различни от трикотажните или плетените

6303 92 90

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла, от синтетични влакна, различни от тези от нетъкан текстил, различни от трикотажните или плетените

6303 99 90

Пердета, завеси и щори за вътрешно обзавеждане, драперии и волани за легла, различни от тези от памук или синтетични влакна, различни от тези от нетъкан текстил, различни от трикотажните или плетените

6304 92 00

Други артикули за обзавеждане, от памук, различни от трикотажните или плетените

6307 10 90

Кърпи за под, за съдове, за бърсане на прах и артикули за подобна употреба, различни от трикотажните или плетените и различни от тези от нетъкан текстилен материал

6307 90 99

Други конфекционирани артикули, включително шаблоните за облекла, различни от трикотажните или плетените, различни от тези от филц


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРОДУКТИ, ПРЕДМЕТ НА ГОДИШНИТЕ БЕЗМИТНИ ТАРИФНИ КВОТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3

Продуктите, за които трябва да се прилагат мерките, са идентифицирани с техния осемцифрен код по КН. Описанието на тези кодове може да бъде намерено в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87. Описанието на кодовете по КН е дадено само за информация.

Пореден номер

Код по КН

Описание

От влизането в сила до края на 2012 г.

1.1.2013 г. — 31.12.2013 г.

09.2401

2207 10 00

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече

18 750 тона

75 000 тона

09.2409

4107 92 10

Дъбени или „crust“ цепени лицеви кожи от едър рогат добитък (включително биволските), обезкосмени, допълнително обработени, различни от цели кожи

89 тона

356 тона

09.2410

4107 99 10

Лицеви кожи от едър рогат добитък (включително биволските), обезкосмени, допълнително обработени; различни от цели кожи, различни от нецепени и цепени лицеви кожи

90,25 тона

361 тона

09.2411

4203 21 00

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, от естествена или възстановена кожа, специално предназначените за практикуване на спорт

361,75 тона

1 447 тона

09.2412

4203 29 10

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст, от естествена или възстановена кожа, защитни, за всякакви професии, различни от специално предназначени за практикуване на спорт

1 566,5 тона

6 266 тона

09.2413

ex 4203 29 90

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст от естествена или възстановена кожа за мъже и момчета, различни от специално предназначените за практикуване на спорт и различни от защитните за всякакви професии

62,75 тона

251 тона

09.2414

ex 4203 29 90

Ръкавици, ръкавици без пръсти и ръкавици с един пръст от естествена или възстановена кожа, различни от специално предназначените за практикуване на спорт, различни от защитните за всякакви професии и различни от тези за мъже и момчета

135,5 тона

542 тона

09.2415

5205 23 00

Единични памучни прежди от пенирани влакна, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52), непригодени за продажба на дребно

1 790 тона

7 160 тона

09.2416

5205 24 00

Единични памучни прежди от пенирани влакна, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 52, но непревишаващ 80), непригодени за продажба на дребно

1 276,25 тона

5 105 тона

09.2417

5208 39 00

Други боядисани памучни тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече памук

421,25 тона

1 685 тона

09.2418

5209 39 00

Други боядисани памучни тъкани, съдържащи тегловно 85 % или повече памук, и с тегло, превишаващо 200 g/m2

689,25 тона

2 757 тона

09.2419

5509 53 00

Прежди от полиестерни щапелни влакна (различни от шевните конци), смесени предимно или само с памук, непригодени за продажба на дребно

3 061 тона

12 244 тона

09.2420

6103 32 00

Сака от памук, трикотажни или плетени за мъже или момчета

249,75 тона

999 тона

09.2421

6103 42 00

Панталони, панталони с пластрон и презрамки, панталони до под коляното, къси панталони и шорти (различни от бански костюми) от памук, трикотажни или плетени за мъже или момчета

568,75 тона

2 275 тона

09.2422

6107 21 00

Нощници и пижами от памук, трикотажни или плетени за мъже или момчета

167,5 тона

670 тона

09.2423

6108 31 00

Нощници и пижами от памук, трикотажни или плетени за жени или момичета

374,5 тона

1 498 тона

09.2424

6109 90 20

Фланелки с ръкав, без яка (тениски) и долни фланелки, от вълна или от фини животински косми, или от синтетични или изкуствени влакна, трикотажни или плетени

297,5 тона

1 190 тона

09.2425

6111 20 90

Облекла и допълнения за облеклото от памук за бебета, трикотажни или плетени (различни от ръкавици, ръкавици без пръсти и с един пръст)

153,5 тона

614 тона

09.2426

6115 95 00

Чорапогащи, чорапи, дълги, три четвърти и къси и други подобни артикули, обувки без прикачени към тях ходила от памук, трикотажни или плетени (с изключение на чорапогащи, дълги и три четвърти чорапи с различна степен на компресия, с метричен номер на единичната прежда, по-малък от 67 dtex)

2 263 тона

9 052 тона

09.2427

6204 62 31

Панталони и панталони до под коляното, от памучен деним за жени или момичета (различни от работните панталони)

1 892,75 тона

7 571 тона

09.2428

6211 42 90

Облекла от памук за жени или момичета

96,5 тона

386 тона

09.2429

6302 60 00

Кърпи и други артикули за тоалет или кухня, от хавлиени или подобни тъкани от памук

9 602 тона

38 408 тона

09.2430

6302 91 00

Кърпи и други артикули за тоалет или кухня от памук, различни от артикулите от хавлиени или подобни тъкани

2 499,25 тона

9 997 тона

09.2431

6403 99 93

Обувки с външни ходила от каучук, пластмаси или възстановена кожа и горна част от естествена кожа, с вътрешни ходила, чиято дължина се равнява или надвишава 24 cm, от модела на които не може да се познае дали са за мъже или за жени, различни от спортни обувки и от обувки със защитно метално покритие отпред, непокриващи глезена, с основно ходило, което не е от дърво (без вътрешни ходила), различни от обувки с лицева, предна част, съставена от каишки или изрязана на едно или повече места, различни от пантофи

60,5 тона

242 тона

09.2432

6403 99 96

Обувки за мъже с външни ходила от каучук, пластмаси или възстановена кожа и горна част от естествена кожа с вътрешни ходила, чиято дължина се равнява или надвишава 24 cm, различни от спортни обувки и от обувки със защитно метално покритие отпред, непокриващи глезена, с основно ходило, което не е от дърво (без вътрешни ходила), различни от обувки с лицева, предна част, съставена от каишки или изрязана на едно или повече места, различни от пантофи

363,25 тона

1 453 тона

09.2433

6403 99 98

Обувки за жени с външни ходила от каучук, пластмаси или възстановена кожа и горна част от естествена кожа, с вътрешни ходила, чиято дължина се равнява или надвишава 24 cm, различни от спортни обувки и от обувки със защитно метално покритие отпред, непокриващи глезена, с основно ходило, което не е от дърво (без вътрешни ходила), различни от обувки с лицева, предна част, съставена от каишки или изрязана на едно или повече места, различни от пантофи

172,75 тона

691 тона