14.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 815/2012 НА КОМИСИЯТА

от 13 септември 2012 година

за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета по отношение на специалните режими за неустановени данъчнозадължени лица, предоставящи далекосъобщителни услуги, услуги за разпространение на радио и телевизия или електронни услуги на данъчно незадължени лица

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (1), и по-специално член 44, параграф 1, член 44, параграф 2, втора алинея, член 45, параграфи 1 и 2 и член 51, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 904/2010 определя правилата за административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (ДДС). Членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 904/2010 специално се отнасят до обмена на информация, отнасяща се до специалните режими за далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги, предвидени в дял ХII, глава 6 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (2). Тези специални режими се отнасят за данъчнозадължено лице, установено извън държавата членка по потребление, което декларира ДДС, дължим за съответните продажби в държавата членка по потребление, посредством електронен интерфейс в държавата членка по идентификация (обслужване на едно гише).

(2)

Част от информацията, свързана с транзакции, извършени по тези специални режими, ще бъде събирана и обменяна между държавите членки. По-конкретно това се отнася до обмена на идентификационни данни и събирането и обмена на данни от декларациите по ДДС, включително корекции на тези декларации, между държавите членки.

(3)

За да се гарантира, че информацията се обменя по еднообразен начин, е необходимо да се приемат техническите подробности за такъв обмен, включително общо електронно съобщение. Това би дало възможност също така за еднаквото развитие на техническите и функционалните спецификации, тъй като те ще следват регламентирана рамка.

(4)

Определена информация, свързана с промени в идентификационните данни, като изключването от специалните режими, доброволното прекратяване или промяната на държавата членка по идентификация, следва също така да бъде обменяна без забавяне по еднакъв начин, за да се даде възможност на държавите членки да следят за правилното прилагане на специалните режими и да се борят с измамите. За тази цел следва да се осигурят общи условия за електронния обмен на такава информация.

(5)

С цел да се ограничи до минимум административната тежест, е необходимо да се установят определени изисквания към електронния интерфейс, които да улесняват подаването на идентификационна информация и на декларации по ДДС от данъчнозадължените лица. Държавите членки следва да не бъдат възпрепятствани да осигуряват допълнителни функционални възможности за допълнително намаляване на административната тежест.

(6)

С цел да се гарантира, че информацията, свързана с регистрирането по режима, и декларациите по ДДС, изготвени по режима, могат да се предават и обработват ефективно, държавите членки следва да разработят свой електронен интерфейс по еднообразен начин. Поради това е необходимо да се създаде общо електронно съобщение за предаването на тази информация.

(7)

Необходимо е да се изясни информацията, която трябва да бъде подавана в случаите, когато за конкретен период не са извършени продажби по специалните режими в една или във всички държави членки.

(8)

С оглед да се даде възможност на държавите членки и на данъчнозадължените лица да се позовават на декларациите по ДДС по еднозначен начин в тяхната последваща кореспонденция, включително за плащането на данъка, държавата членка по идентификация следва да определи уникален референтен номер на всяка декларация по ДДС.

(9)

Настоящият регламент следва да се прилага от същата дата, от която се прилагат членове 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 904/2010.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по административно сътрудничество,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„режим извън Съюза“ означава специален режим за далекосъобщителните услуги, услугите по разпространение на радио и телевизия или електронните услуги, предоставяни от данъчнозадължени лица, които не са установени в рамките на Общността, както е предвидено в дял XII, глава 6, раздел 2 от Директива 2006/112/ЕО;

2)

„режим в Съюза“ означава специален режим за далекосъобщителните услуги, услугите по разпространение на радио и телевизия или електронните услуги, предоставяни от данъчнозадължени лица, установени в рамките на Общността, но не в държавата членка по потребление, предвиден в дял XII, глава 6, раздел 3 от Директива 2006/112/ЕО;

3)

„специални режими“ означава режим извън Съюза и режим в Съюза.

Член 2

Функционални възможности на електронния интерфейс

Електронният интерфейс в държавата членка по идентификация, чрез който данъчнозадълженото лице регистрира използването на един от специалните режими и посредством който лицето подава на държавата членка по идентификация декларацията за данъка върху добавената стойност (ДДС) по тази схема, има следните функционални възможности:

а)

той трябва да предлага възможност за запаметяване на идентификационните данни съгласно член 361 от Директива 2006/112/ЕО или на декларацията по ДДС по силата на членове 365 и 369ж от Директива 2006/112/ЕО, преди да бъдат подадени;

б)

той трябва да позволява на данъчнозадълженото лице да подаде съответната информация, свързана с декларациите по ДДС, посредством електронно прехвърляне на файл в съответствие с условията, определени от държавата членка по идентификация.

Член 3

Предаване на идентификационна информация

1.   Посредством мрежата CCN/CSI държавата членка по идентификация изпраща на останалите държави членки следното:

а)

информация за идентифициране на данъчнозадълженото лице, което използва режима извън Съюза;

б)

сходни данни за идентифициране на данъчнозадълженото лице, което използва режим в Съюза;

в)

определения идентификационен номер.

За предаване на информацията, посочена в първа алинея, се използва общото електронно съобщение, определено в приложение I. Колона Б от общото електронно съобщение, определено в приложение I, се използва за режима извън Съюза, а колона В от общото електронно съобщение се използва за режима в Съюза.

2.   Държавата членка по идентификация без забавяне информира другите държави членки посредством мрежата CCN/CSI, като използва общото електронно съобщение, определено в приложение II към настоящия регламент, когато данъчнозадълженото лице:

а)

е изключено от един от специалните режими;

б)

доброволно престава да използва един от специалните режими;

в)

променя държавата членка по идентификация в рамките на режима в Съюза.

Член 4

Подаване на декларация по ДДС от данъчнозадължено лице

1.   Данъчнозадълженото лице подава на държавата членка по идентификация декларацията по ДДС с данните съгласно членове 365 и 369ж от Директива 2006/112/ЕО, като използва общото електронно съобщение, определено в приложение III към настоящия регламент. Колона Б от общото електронно съобщение, определено в приложение III, се използва за режима извън Съюза, а колона В от общото електронно съобщение се използва за режима в Съюза.

2.   Когато дадено данъчнозадължено лице не доставя услуги по специалните режими в никоя държава членка през периода за деклариране, се попълва нулева декларацията по ДДС. За тази цел от общото електронно съобщение, определено в приложение III, за режима в Съюза се попълват само полета 1, 2 и 21, а полета 1, 2 и 11 се попълват за режима извън Съюза.

3.   От данъчнозадълженото лице се изисква само да въведе доставките, свързани с дадена държава членка по потребление и от държава членка по установяване, ако в периода за деклариране са били доставени услуги по специалните схеми съответно във или от тази държава членка.

Член 5

Предаване на информация, съдържаща се в декларация по ДДС

Информацията, съдържаща се в декларация по ДДС, посочена в член 4, параграф 1, се изпраща от държавата членка по идентификация посредством мрежата CCN/CSI на всяка държава членка по потребление и на всяко предприятие, посочени в декларацията по ДДС, като се използва общото електронно съобщение, определено в приложение III към настоящия регламент.

За целите на първа алинея държавата членка по идентификация изпраща на държавата членка по потребление и установяване, в която или от която са били извършени доставки, общата информация, съдържаща се в част 1 на общото електронно съобщение, определено в приложение III, заедно с информацията в част 2 на това общото електронно съобщение, свързана с тази конкретна държавата членка по потребление или установяване.

Държавата членка по идентификация изпраща информацията, съдържаща се в декларацията по ДДС само на тези държави членки, които са били посочени в тази декларация по ДДС.

Член 6

Уникален референтен номер

Информацията, предавана по силата на член 5, съдържа референтен номер, определен от държавата членка по идентификация, който е уникален за конкретната декларация по ДДС.

Член 7

Корекции на декларациите по ДДС

Държавата членка по идентификация дава право на данъчнозадълженото лице да коригира декларации по ДДС посредством електронния интерфейс, посочен в член 2. Държавата членка по идентификация изпраща информацията относно корекциите на засегнатата(ите) държава(и) членка(и) по потребление и установяване в съответствие с член 5 и посочва датата и часа на тази информация.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 12.10.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Идентификационни данни

Колона А

Колона Б

Колона В

Номер на полето

Режим извън Съюза

Режим в Съюза

1

Индивидуален идентификационен номер по ДДС, определен от държавата членка по идентификация в съответствие с член 362 от Директива 2006/112/ЕО (1)

Индивидуален идентификационен номер по ДДС, определен от държавата членка по идентификация в съответствие с член 369г от Директива 2006/112/ЕО, включително кода на държавата

2

Национален данъчен номер, ако има такъв

 

3

Наименование на дружеството

Наименование на дружеството

4

Търговско(и) наименование(я) на дружеството, ако се различава(т) от наименованието на дружеството

Търговско(и) наименование(я) на дружеството, ако се различава(т) от наименованието на дружеството

5

Пълен пощенски адрес (2)

Пълен пощенски адрес (3)

6

Държава, в която е мястото на стопанска дейност на данъчнозадълженото лице

Държава, в която е мястото на стопанска дейност на данъчнозадълженото лице, ако не е в Съюза

7

Адрес за електронна поща на данъчнозадълженото лице

Адрес за електронна поща на данъчнозадълженото лице

8

Уебсайт(ове) на данъчнозадълженото лице, ако са на разположение

Уебсайт(ове) на данъчнозадълженото лице, ако са на разположение

9

Лице за контакт

Лице за контакт

10

Телефонен номер

Телефонен номер

11

Номер IBAN или OBAN

Номер IBAN

12

Номер BIC

Номер BIC

13.1

 

Индивидуален(ни) идентификационен(ни) номер(а) по ДДС или ако не са на разположение, данъчен(ни) референтен(ни) номер(а), определени от държавата(ите) членка(и), в които данъчнозадълженото лице има постоянен(ни) обект(и) (4), които са различни от държавата членка по идентификация

14.1

 

Пълен(ни) пощенски адрес(и) и търговско(и) наименование(я) на постоянните обекти (5), които не са в държавата членка по идентификация

15.1

 

Идентификационен(ни) номер(а) по ДДС, определени от държавата(ите) членка(и) на неустановено данъчнозадължено лице (6)

16

Електронна декларация, че данъчнозадълженото лице не е регистрирано по ДДС в Съюза

 

17

Начална дата на използването на режима (7)

Начална дата на използването на режима (8)

18

Дата на искането на данъчнозадълженото лице за регистрация по режима

Дата на искането на данъчнозадълженото лице за регистрация по режима

19

Дата на решението за регистрация, взето от държавата членка по идентификация

Дата на решението за регистрация, взето от държавата членка по идентификация

20

 

Индикация дали данъчнозадълженото лице е група по ДДС (9)

21

Индивидуален(ни) идентификационен(ни) номер(а) по ДДС, определени от държавата членка по идентификация в съответствие с член 362 или 369г от Директива 2006/112/ЕО, ако лицето(ата) е/са използвало(и) преди това някой от режимите.

Индивидуален(ни) идентификационен(ни) номер(а) по ДДС, определени от държавата членка по идентификация в съответствие с член 362 или 369г от Директива 2006/112/ЕО, ако лицето(ата) е/са използвало(и) преди това някой от режимите.


(1)  Да се следва формат: EUxxxyyyyyz, където: xxx е 3-цифреният код по ISO на ДЧИ; yyyyy е 5-цифреният номер, даден от ДЧИ; и z е контролна цифра.

(2)  Пощенски код се посочва, когато има такъв.

(3)  Пощенски код се посочва, когато има такъв.

(4)  Когато съществува повече от един постоянен обект, използвайте полета 13.1, 13.2 и т.н.

(5)  Когато съществува повече от един постоянен обект, използвайте полета 14.1, 14.2 и т.н.

(6)  Когато има повече от един идентификационен номер по ДДС, определен по държавата(ите) членка(и) като неустановено данъчнозадължено лице, използвайте полета 15.1, 15.2 и т.н.

(7)  В определени ограничени случаи това може да е преди датата на регистриране в режима.

(8)  В определени ограничени случаи това може да е преди датата на регистриране в режима.

(9)  Това представлява обикновена отметка да/не.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Подробности относно статута на данъчнозадължено лице в регистъра на държавата членка по идентификация

Индивидуален идентификационен номер по ДДС, определен от държавата членка по идентификация, включително кода на държавата

Дата, от която е в сила промяната

Причина за промяна на статута на данъчнозадължено лице в регистъра, като се използват следните кодове:

(1)

Данъчнозадълженото лице е нотифицирало държавата членка по идентификация, че повече не предоставя далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги.

(2)

От държавата членка по идентификация се приема, че облагаемите дейности на данъчнозадълженото лице, обхванати от специалния режим, са преустановени.

(3)

Данъчнозадълженото лице повече не отговаря на условията, необходими за използването на специалния режим.

(4)

Данъчнозадълженото лице продължава да не спазва правилата на специалния режим.

(5)

Данъчнозадълженото лице е поискало доброволно да напусне режима.

(6)

Данъчнозадълженото лице е поискало да бъде идентифицирано в нова държава членка по идентификация.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Декларации по ДДС

Част 1:   Обща информация

Колона А

Колона Б

Колона В

Номер на полето

Режим извън Съюза

Режим в Съюза

Уникален референтен номер  (1):

1

Индивидуален идентификационен номер по ДДС, определен от държавата членка по идентификация в съответствие с член 362 от Директива 2006/112/ЕО

Индивидуален идентификационен номер по ДДС, определен от държавата членка по идентификация в съответствие с член 369г от Директива 2006/112/ЕО, включително кода на държавата

2

Период на ДДС (2)

Период на ДДС (3)

2a

Начална дата и крайна дата на периода (4)

Начална дата и крайна дата на периода (5)

3

Валута

Валута

Част 2:   За всяка държава членка по потребление, в която се дължи ДДС  (6)

2а)   Доставки, извършени от мястото на стопанска дейност или постоянен обект в държавата членка по идентификация

4.1

Код на държавата членка по потребление

Код на държавата членка по потребление

5.1

Стандартна ставка на ДДС в държавата членка по потребление

Стандартна ставка на ДДС в държавата членка по потребление

6.1

Намалена ставка на ДДС в държавата членка по потребление

Намалена ставка на ДДС в държавата членка по потребление

7.1

Данъчна основа при стандартна ставка

Данъчна основа при стандартна ставка

8.1

Сума на ДДС при стандартна ставка

Сума на ДДС при стандартна ставка

9.1

Данъчна основа при намалена ставка

Данъчна основа при намалена ставка

10.1

Сума на ДДС при намалена ставка

Сума на ДДС при намалена ставка

11.1

Обща сума на дължимия ДДС

Общата сума на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от мястото на стопанска дейност или от постоянен обект в държавата членка по идентификация

2б)   Доставки, извършени от постоянните обекти извън държавата членка по идентификация  (7)

12.1

 

Код на държавата членка по потребление

13.1

 

Стандартна ставка на ДДС в държавата членка по потребление

14.1

 

Намалена ставка на ДДС в държавата членка по потребление

15.1

 

Индивидуален идентификационен номер по ДДС или ако не е на разположение, данъчния референтен номер, определен от държавата членка по постоянен обект, включително код на държавата

16.1

 

Данъчна основа при стандартната ставка

17.1

 

Сума на дължимия ДДС при стандартната ставка

18.1

 

Данъчна основа при намалената ставка

19.1

 

Сума на дължимия ДДС при намалената ставка

20.1

 

Обща дължима сума по ДДС за доставки на услуги, извършени от постоянен обект извън държавата членка по идентификация.

2в)   Общ сбор за мястото на стопанска дейност или постоянен обект в държавата членка по идентификация и всички постоянни обекти във всички други държави членки

21.1

 

Обща сума на дължимия ДДС от всички обекти (поле 11.1 + поле 11.2 … + поле 20.1 + поле 20.2 …)


(1)  Уникалният референтен номер, както е определен от държавата членка по идентификация, се състои от кода на ДЧИ/номера по ДДС/период — т.е. GB/xxxxxxxxx/Q1.yy + добавете времеви маркер на всяка версия. Номерът се дава от държавата членка по идентификация преди предаване на декларацията на другите засегнати държави членки.

(2)  Отнася се за календарни тримесечия: Q1.yyyy – Q2.yyyy – Q3.yyyy Q4.yyyy.

(3)  Отнася се за календарни тримесечия: Q1.yyyy – Q2.yyyy – Q3.yyyy Q4.yyyy.

(4)  Попълва се само в случаите, когато данъчнозадълженото лице представя повече от една декларация по ДДС за едно и също тримесечие. Отнася се за календарни дни: дд.мм.гггг—дд.мм.гггг.

(5)  Попълва се само в случаите, когато данъчнозадълженото лице представя повече от една декларация по ДДС за едно и също тримесечие. Отнася се за календарни дни: дд.мм.гггг—дд.мм.гггг.

(6)  Когато има повече от една държава членка по потребление (или ако в една държава членка по потребление е имало промяна на ставката на ДДС в хода на тримесечието), използвайте полета 4.2, 5.2, 6.2 и т.н.

(7)  Когато има повече от едно установяване, използвайте полета 12.1.2, 13.1.2. 14.1.2 и т.н.