7.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 242/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 791/2012 НА КОМИСИЯТА

от 23 август 2012 година

за изменение на някои разпоредби, отнасящи се до търговията с видове от дивата фауна и флора, от Регламент (ЕО) № 865/2006 за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (1), и по-специално член 19, параграфи 2, 3 и 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед прилагането на определени резолюции, приети на петнадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), наричана по-долу „Конвенцията“, следва някои разпоредби да бъдат изменени и да се добавят допълнителни разпоредби към Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (2).

(2)

Събраният при прилагането на Регламент (ЕО) № 865/2006 опит показа, че някои от неговите разпоредби следва да бъдат изменени, за да се гарантира хармонизираното и ефикасно прилагане на регламента в целия Европейски съюз.

(3)

Следователно разпоредбите, свързани с условията, които се прилагат по отношение на идентифицирането и маркирането на екземплярите, издаването на определени документи със задна дата, условията за издаване на сертификати за лична собственост, режимът, който се прилага по отношение на личното и домашното имущество в рамките на Съюза, както и по отношение на неговия реекспорт, условията, при които екземпляри от видовете, посочени в приложение А, могат да бъдат предмет на търговски дейности в рамките на Съюза, както и условията, които се прилагат по отношение на предварително издадените сертификати, следва да бъдат изменени.

(4)

Следователно членове 2 и 3, както и приложения I—VI към Регламент (ЕО) № 865/2006 следва да бъдат заличени от посочения регламент, тъй като ще станат неразделна част от новия Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията (3), приет в съответствие с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97 след влизането в сила на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (4).

(5)

На петнадесетата среща на Конференцията на страните по Конвенцията бяха актуализирани стандартизираните позовавания за номенклатурата, които следва да се използват за обозначаване на научните наименования на видовете в разрешителните и сертификатите. Тези промени следва да бъдат отразени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 865/2006.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 865/2006 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по търговия с дивата флора и фауна,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 865/2006 се изменя, както следва:

1)

В преамбюла изречението, отнасящо се до правното основание на Регламент (ЕО) № 865/2006, се заменя със следното:

„като взе предвид Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. за защитата на видове от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (5), и по-специално член 19, параграфи 2, 3 и 4 от него,

2)

В член 1 се вмъкват следните точки 4а и 4б:

„4а.

„култивирани родителски клетки“ означава растенията, израснали при контролирани условия, които се използват за размножаване, и които удовлетворяват следните изисквания на компетентния управителен орган, след консултация с компетентен научен орган на съответната държава-членка:

i)

придобити съгласно разпоредбите на CITES и съответните национални законодателства и по начин, който не застрашава оцеляването на вида в природата; както и

ii)

поддържани в достатъчни количества за размножаване, така че да се сведе до минимум или премахне необходимостта от вземане от природата, като такова вземане се допуска само по изключение и е ограничено до количеството, необходимо за поддържане на жизнеността и продуктивността на култивираните родителски клетки;

4б.

„ловен трофей“ означава цяло животно или лесно разпознаваема част или продукт от животно, посочен/о в придружаващо разрешително или сертификат по CITES, отговарящ/о на следните условия:

i)

е необработен/о, обработен/о или изработен/о;

ii)

е законно придобит/о от ловеца при ловуване за негова лична употреба;

iii)

се внася, изнася или реекспортира от ловеца или от името на ловеца при пренасяне от страната на неговия произход, като крайната цел е държавата-членка на обичайното местопребиваване на ловеца;“

3)

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 първото изречение се заменя със следното:

„1.   Формулярите, посочени в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012 на Комисията (6), се попълват с печатни букви.

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Формуляри от 1 до 4 от приложение I, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, формуляри 1 и 2 от приложение II, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, формуляри 1 и 2 от приложение III, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, формуляри 1 и 2 от приложение V, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, листовете за продължение, посочени в член 2, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, и етикетите, посочени в член 2, параграф 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, не могат да съдържат никакви заличавания или поправки, които не са потвърдени с подпис и печат на издаващия документа управителен орган. В случаите на нотификациите за внос, както е посочено в член 2, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, и листовете за продължение, посочени в член 2, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, заличаванията и поправките могат също да бъдат потвърдени с подпис и печат от митническата служба на пункта на въвеждане.“

4)

В член 5а първата алинея се заменя със следното:

„В случай на растителни екземпляри, които престават да отговарят на условията за освобождаване от разпоредбите на Конвенцията или от тези на Регламент (ЕО) № 338/97 в съответствие с „Бележки относно тълкуването на приложения А, B, C и D“ в приложението към него, съгласно които те са били законно изнесени и внесени, държавата, която трябва да се посочи в клетка 15 от формулярите в приложения I и III, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, клетка 4 от формулярите в приложение II, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, и клетка 10 от формулярите в приложение V, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, може да бъде държавата, в която екземплярите са престанали да отговарят на условията за освобождаване.“

5)

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Приложения към формулярите

1.   Ако приложението към някой от формулярите, посочени в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, е неразделна част от този формуляр, този факт, както и броят на страниците трябва да са ясно посочени в разрешителното или сертификата, към който то принадлежи, като всяка страница на приложението трябва да съдържа следното:

а)

номера на разрешителното или сертификата и датата на неговото издаване;

б)

подпис и печат на управителния орган, издаващ разрешителното или сертификата.

2.   Когато формулярите, посочени в член 2, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, са използвани за повече от един вид в една пратка, се добавя приложение, в което в допълнение към изискваната съгласно параграф 1 от настоящия член информация, за всеки вид от пратката се копират клетки 8—22 от съответния формуляр, както и полетата, които се съдържат в клетка 27 от него, мястото, определено за „количество/нетно тегло, действително внесено или изнесено/реекспортирано“ и, когато е необходимо, „брой на мъртвите животни при пристигането“.

3.   Когато формулярите, посочени в член 2, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, са използвани за повече от един вид, се добавя приложение, в което в допълнение към изискваната в параграф 1 от настоящия член информация, за всеки вид се копират клетки 8—18 от съответния формуляр.

4.   Когато формулярите, посочени в член 2, параграф 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, са използвани за повече от един вид, се добавя приложение, в което в допълнение към изискваната в параграф 1 от настоящия член информация, за всеки вид се копират клетки 4—18 от съответния формуляр.“

6)

В член 7 се добавя следният параграф 5:

„5.   Разрешителните за износ и сертификатите за реекспорт се заверяват за количеството с подпис и печат от официален орган от страната на износа или реекспорта, в частта на документа, предвидена за заверка при износ. Ако документът за износ не е заверен при износа, управителният орган на страната вносител се свързва с управителния орган на страната износител, за да разгледат всички обстоятелства и документи, оправдаващи пропуска, с цел да определят допустимостта на документа.“

7)

В член 8, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„1.   Документи се издават и използват в съответствие с разпоредбите и съгласно условията, установени в настоящия регламент и Регламент (ЕО) № 338/97, и по специално в член 11, параграфи 1—4 от Регламент (ЕО) № 338/97. Разрешителните и сертификатите могат да се издават на хартиен носител или в електронен формат.“

8)

В член 11, параграф 3 първата алинея се заменя със следното:

„3.   Сертификатите, издадени в съответствие с членове 48 и 63, са за специфични прехвърляния, освен в случаите, когато екземплярите, за които са издадени, са маркирани с индивидуална и постоянна маркировка, или в случаите на мъртви екземпляри, които не могат да бъдат маркирани — са идентифицирани по друг начин.“

9)

В член 15 параграф 3а се заменя със следното:

„3а.   За лично притежавани живи животни, които са законно придобити и отглеждани за лични нетърговски цели, за които е издадено разрешително за внос съгласно параграф 2, втора алинея, търговските дейности, предвидени в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 338/97, се забраняват за 2 години, считано от датата на издаване на разрешителното, и през този период не се разрешават никакви изключения за екземпляри от видовете, включени в приложение А, както е предвидено в член 8, параграф 3 от посочения регламент.

В случай на разрешителни за внос, издадени в съответствие с параграф 2, втора алинея, за лично притежавани живи животни и екземпляри от видовете, изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97 и посочени в член 4, параграф 5, буква б) от същия регламент, в клетка 23 се включва текстът „чрез дерогация от член 8, параграф 3 или 5 от Регламент (ЕО) № 338/97 търговските дейности, предвидени в член 8, параграф 1 от същия регламент, се забраняват за най-малко 2 години, считано от датата на издаване на настоящото разрешително.“

10)

В член 30 параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Когато екземплярите не са живи животни, управителният орган прикрепя към сертификата за пътуваща изложба инвентарен лист, представящ пълна информация за всеки екземпляр, както се изисква в клетки 8—18 от образеца, установен в приложение III към Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012.“

11)

В член 37 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Държавите-членки могат да издават сертификати за лична собственост на законните собственици на законно придобити живи животни, отглеждани за собствени нетърговски цели.“;

12)

В член 45, параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Управителните органи, получили тези документи, незабавно препращат документите, издадени от друга държава-членка, на съответните управителни органи, заедно с всякаква допълнителна документация, издадена съгласно Конвенцията. За целите на отчетността оригиналът на нотификацията за внос също се препраща на управителните органи на страната на вноса, когато тя е различна от страната, в която екземплярът е въведен в Съюза.“

13)

В член 52 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Етикетите, описани в член 2, параграф 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012, се използват само при движението на нетърговски пратки между надлежно регистрирани научни институции, дарения, заемни и разменни хербарийни екземпляри, консервирани, изсушени или запечатани музейни екземпляри, както и жив посадъчен материал за научни изследвания.“

14)

Член 56 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква б) се заменя със следното:

„б)

култивираните родителски клетки се установяват и поддържат в съответствие с определението по член 1, параграф 4а.“;

б)

буква в) се заличава;

в)

буква г) се заменя със следното:

„г)

в случай на присадени растения, кореновата подложка и присадката са размножени по изкуствен път в съответствие с букви а) и б).“;

г)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Дървен материал и други части или продукти от дървета, расли в монокултури, се считат за размножени по изкуствен път съгласно параграф 1.“

15)

В член 58 се вмъква нов параграф 3a:

„3а.   При реекспорт от страна на лице, което обичайно не пребивава в Съюза, на лично или домашно имущество, придобито извън държавата на обичайното му пребиваване, включително лични ловни трофеи, представляващи екземпляри от видовете, изброени в приложение А към Регламент (ЕО) № 338/97, се изисква представяне пред митническите власти на сертификат за реекспорт.“

16)

Вмъква се следният член 58а:

„Член 58а

Използване за търговски цели на лично и домашно имущество в рамките на Съюза

1.   Търговските дейности с екземпляри от видовете, описани в приложение Б, които се въвеждат в Съюза в съответствие с член 57, могат да бъдат разрешени от управляващия орган на държавата-членка само ако са изпълнени следните условия:

а)

заявителят трябва да докаже, че екземплярът е въведен в Съюза най-малко две години преди да може да бъде използван за търговски цели; и

б)

управителният орган на съответната държава-членка е проверил, че е било възможно въпросният екземпляр да бъде внесен за търговски цели в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 338/97 при въвеждането му в Съюза.

Когато са изпълнени тези условия, управителният орган издава писмено становище, с което удостоверява, че екземплярът може да бъде използван за търговски цели.

2.   Търговските дейности с екземпляри от видовете, описани в приложение А, които се въвеждат в Съюза в съответствие с член 57, се забраняват.“

17)

В член 59 се вмъква следният параграф 1а:

„1а.   Изключението за екземпляри, посочени в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 338/97, се допуска само когато заявителят е направил необходимото, за да убеди компетентния управителен орган, че въпросните екземпляри са придобити съгласно действащото законодателство за защита на дивата фауна и флора“.

18)

В член 62 се добавят следните точки 4 и 5:

„4.

мъртви екземпляри от видовете от разред Crocodylia, включени в приложение А с код за произход „D“, при условие че са маркирани или идентифицирани по друг начин в съответствие с настоящия регламент;

5.

хайвер от Acipenser brevirostrum и неговите хибриди с код за произход „D“, при условие че се държи в съд, маркиран в съответствие с настоящия регламент.“

19)

В член 63 се добавя следният параграф 3:

„3.   Предварително издадените сертификати са валидни само ако са попълнени и заявителят е предоставил копие от сертификата на издаващия управителен орган.“

20)

В член 65, параграф 4 се добавя следното изречение:

„Това не се прилага за екземпляри от видовете, посочени в приложение X към настоящия регламент, освен ако с анотация в приложение X се изисква маркиране.“

21)

В член 66, параграф 4 третата алинея се заменя със следното:

„За живи екземпляри, обхванати от настоящия параграф, не се издават сертификати за екземпляри, сертификати за пътуващи изложби и сертификати за лична собственост.“

22)

В член 72 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Държавите-членки могат да продължат издаването на разрешителни за внос и износ, сертификати за реекспорт, пътуващи изложби и сертификати за лична собственост, като използват формулярите от приложения I, III и IV, нотификациите за внос по формуляра от приложение II и сертификатите на ЕС по формуляра от приложение V към Регламент (ЕО) № 865/2006 в продължение на една година след влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) № 792/2012.“

23)

Приложение VIII се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

24)

Точка 2 от приложение IX се изменя, както следва:

а)

редът относно код за произход „R“ се заменя със следното:

„R Екземпляри от животни, отгледани в контролирана среда, взети като яйца или малки от природата, когато е била много ниска вероятността да оцелеят до достигане на зряла възраст“;

б)

редът относно код за произход „D“ се заменя със следното:

„D Животни от приложение А, отгледани в плен за търговски цели в стопанства, вписана в регистъра на секретариата на CITES в съответствие с Резолюция Conf 12.10 (Rev. CoP15), и растения от приложение А, изкуствено размножени за търговски цели съгласно глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях“;

в)

редът относно код за произход „C“ се заменя със следното:

„C животни, отгледани в плен в съответствие с глава XIII от Регламент (ЕО) № 865/2006, както и части и продукти от тях“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 27 септември 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 август 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1.

(3)  Вж. страница 13 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(5)  ОВ L 61, 3.3.1997 г., стр. 1.“

(6)  ОВ L 242, 7.9.2012 г., стр. 13.“;


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Стандартна библиография за номенклатурата, която трябва да се ползва съгласно член 5, параграф 4 за научните наименования на видовете в разрешителните и сертификатите

ФАУНА

а)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, XXXV + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. (за всички бозайници — с изключение на приемането на следните наименования на дивите форми (за предпочитане пред наименованията на домашни форми): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion и с изключение на посочените по-долу видове)

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. XVIII + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. (за Loxodonta africana и Ovis vignei)

Beasley, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365-400. [за Orcaella heinsohni]

Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R., Santos, F. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for „tucuxi“ (Sotalia fluviatilis) and „costero“ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358-386 [за Sotalia fluviatilis и Sotalia guianensis]

Merker, S. & Groves, C. P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465-485. [за Tarsius lariang]

Rice, D. W., 1998: Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas [за Physeter macrocephalus и Platanista gangetica]

Wada, S., Oishi, M. & YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278-281. [за Balaenoptera omurai]

б)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. (за наименования на разреди и семейства на птици)

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES website) (за всички видове птици, с изключение на посочените по-долу таксони)

Arndt, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278-286. [за Pyrrhura parvifrons]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. (за Psittacus intermedia и Trichoglossus haematodus)

Collar, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85-112. [за Garrulax taewanus]

Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161-170. [за Eriocnemis isabellae]

Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: A new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123-130. [за Glaucidium mooreorum]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815-819. [за Pionopsitta aurantiocephala]

Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124: 160-171. [за Ninox burhani]

Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009): The rediscovery of Buffon’s „Guarouba“ or „Perriche jaune“: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1-16. [за Aratinga maculata]

Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665-675. [за Aquila hastata]

Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183-196. [за Cacatua goffiniana]

Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists’ Club, 124(2): 85-105. [за Otus thilohoffmanni]

Whittaker, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421-445. [за Micrastur mintoni]

в)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma Furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. (за Calumma vatosoa и Calumma vencesi).

Aplin, K. P., Fitch, A. J. & King, D. J. (2006): A new species of Varanus Merrem (Squamata: Varanidae) from the Pilbara region of Western Australia, with observations on sexual dimorphism in closely related species. – Zootaxa, 1313: 1-38. [за Varanus bushi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. (за Tupinambis)

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. (за Calumma glawi)

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. (за Varanidae)

Böhme, W. & Ziegler, T. (2005): A new monitor lizard from Halmahera, Moluccas, Indonesia (Reptilia: Squamata: Varanidae). – Salamandra, 41(1/2): 51-59. [за Varanus zugorum]

Branch, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1-21. [за Homopus solus]

Branch, W. R., Tolley, K. A. & Tilbury, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123-141. [за Bradypodion atromontanum]

Broadley, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. – African Herp News 29: 31-32. [за Python natalensis]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) prepared at the request of the CITES Nomenclature Committee (CITES website Document NC2006 Doc. 8). (за Cordylus)

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. (за Cyclura lewisi)

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. (за Tupinambis)

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492 (за Tupinambis cerradensis)

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. (за Eunectes beniensis)

Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427-432. [за Tropidophis xanthogaster]

Eidenmüller, B. & Wicker, R. (2004): Eine weitere neue Waranart aus dem Varanus prasinus-Komplex von der Insel Misol, Indonesien. – Sauria, 27(1): 3-8. [за Varanus reisingeri]

Fitzgerald, L. A., Cook, J. A. & Luz Aquino, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894-905. [за Tupinambis duseni]

Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [без допълнението; за Testudines — с изключение на запазването на следните наименования: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. and Böhme, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129-144. [за Uroplatus giganteus]

Glaw, F. & M. Vences (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, third edition. Vences & Glaw Verlag, 496 pp. [за Calumma ambreense]

Hallmann, G., Krüger, J. & Trautmann, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 pp., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [за Phelsuma spp.обаче, със запазване на Phelsuma ocellata]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. (за Morelia clastolepis, Morelia nauta и Morelia tracyae, както и до ниво вид на Morelia kinghorni)

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381. (за Tropidophis celiae)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. (за Tropidophis spiritus)

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. (за Tropidophis morenoi)

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. (за Tropidophis hendersoni)

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). (за Iguanidae с изключение на признаването на Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense и P. wigginsi като самостоятелни видове]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. (за Varanus boehmei)

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. (за Furcifer nicosiai)

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus група) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. (за Python breitensteini и Python brongersmai)

Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413-3426. [за Brachylophus bulabula]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [за Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo & Furcifer — с изключение на признаването на Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi и C. marojezensis като самостоятелни видове]

Koch, A., Auliya, M., Schmitz, A., Kuch, U. & Böhme, W. (2007): Morphological Studies on the Systematics of South East Asian Water Monitors (Varanus salvator Complex): Nominotypic Populations and Taxonomic Overview. – Mertensiella, 16: 109. [за Varanus cumingi, Varanus marmoratus, Varanus nuchalis, Varanus togianus]

Lutzmann, N. & Lutzmann, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4-5 (добавка към издание 5: 13). [за Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. (за Tupinambis quadrilineatus)

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. (за Tupinambis palustris)

Mariaux, J., Lutzmann, N. & Stipala, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367-391. [за Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

Massary, J.-C. de & Hoogmoed, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353-357. [за Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC. (за Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae и Viperidae — с изключение на запазването на родовете Acrantophis, Sanzinia, Calabaria и Lichanura и признаването на Epicrates maurus като самостоятелен вид)

Montanucci, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [за Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1-12. [за Chamaeleo narraioca]

Necas, P., Modry, D. & Slapeta, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125-132. [за Chamaeleo ntunte]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. (за разграничаване на семействата в Sauria)

Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429-442. [за Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

Praschag, P., Sommer, R. S., McCarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008): Naming one of the world’s rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61-68. [за Batagur affinis]

Raw, L. & Brothers, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1-7. [за Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

Raxworthy, C.J. & Nussbaum, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711-734. [за Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. (за Naja mandalayensis)

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. (за Chamaeleo balebicornutus и Chamaeleo conirostratus)

Tilbury, C. R., Tolley, K. A. & Branch, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23-38. [за Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

Tolley, K. A., Tilbury, C. R., Branch, W. R. & Mathee, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 354-365. [за Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

Ullenbruch, K., Krause, P. & Böhme, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1-17. [за Chamaeleo necasi]

Walbröl, U. & Walbröl, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41-44. [за Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratanaense]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). (за Crocodylia и Rhynchocephalia)

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. (за рода Uromastyx)

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. (за Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix и Naja sumatrana)

Ziegler, T., Böhme, W. & Schmitz, A. (2007): A new species of the Varanus indicus group (Squamata, Varanidae) from Halmahera Island, Moluccas: morphological and molecular evidence. – Mitteilungen Museum Naturkunde Berlin, Zoologische Reihe, 83 (supplement): 109-119. [за Varanus rainerguentheri]

Ziegler, T., Schmitz, A., Koch, A. & Böhme, W. (2007): A review of the subgenus Euprepiosaurus of Varanus (Squamata: Varanidae): morphological and molecular phylogeny, distribution and zoogeography, with an identification key for the members of the V. indicus and the V. prasinus species groups. – Zootaxa, 1472: 1-28. [за Varanus beccarii]

г)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. (за Dendrobates uakarii)

Glaw, F. & Vences, M. (2006): Phylogeny and genus-level classification of mantellid frogs (Amphibia, Anura). – Organisms, Diversity & Evolution, 6: 236-253. [за Mantella ebenaui]

Jungfer, K.-H. & Böhme, W. (2004) A new poison-dart frog (Dendrobates) from northern central Guyana (Amphibia: Anura: Dendrobatidae). – Salamandra, 40(2): 99-104. [за Dendrobates nubeculosus]

Lötters, S., Schmitz, A. & Reichle, S. (2006) A new cryptic species of poison frog from the Bolivian Yungas. – Herpetozoa, 18: 115-124. [за Epipedobates yungicola]

Mueses-Cisneros, J. J., Cepeda-Quilindo, B. & Moreno-Quintero, V. (2008): Una nueva especies de Epipedobates (Anura: Dendrobatidae) del suroccidente de Colombia. – Pap. Avulsos Zool. Mus. Zool. San Paulo, 48:1-10. [за Epipedobates narinensis]

Rueda-Almonacid, J. V., Rada, M., Sánchez-Pacheco, S. J., Velásquez-Álvarez, A. A. & Quevedo, A. (2006) Two new and exceptional poison dart frogs of the genus Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the northeastern flank of the cordillera Central of Colombia. – Zootaxa, 1259: 39-54. [за Dendrobates daleswansoni, Dendrobates dorisswansonae]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 3.0 as of 7 April 2006 (CITES website) (за Amphibia)

д)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. (за всички риби)

Gomon, M. F. & Kuiter, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37-44. [за Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243-246. (за Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. (за Hippocampus)

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he Australian Museum 55: 113-116. (за Hippocampus)

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284-291. (за Hippocampus)

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 09534693 0 1 (Second edition available on CD-ROM). (за Hippocampus)

Piacentino, G. L. M. and Luzzatto, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339-349. [за Hippocampus patagonicus]

е)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. (за скорпиони от рода Pandinus)

Rudloff, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26-30. [за Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Version 6.5 as of April 7 2006 (CITES website) (за Theraphosidae)

ж)   Insecta

Bartolozzi, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347-352. [за Colophon endroedyi]

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. (за птицекрили пеперуди от родовете Ornithoptera, Trogonoptera и Troides)

з)   Hirudinoidea

Nesemann, H. & Neubert, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, vol. 6/2, 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [за Hirudo medicinalis и Hirudo verbana]

ФЛОРА

The Plant-Book, второ издание, (D. J. Mabberley, 1997 г., Cambridge University Press (препечатано издание с корекции, 1998 г.) (за родовите имена на всички растения, включени в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97, ако не са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на страните).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, осмо издание, (J. C. Willis, редактирано от H. K. Airy Shaw, 1973 г., Cambridge University Press) (за синоними на родовете, които не са включени в The Plant-Book, ако не са заместени със стандартни списъци, одобрени от Конференцията на страните, както е посочено в оставащите параграфи по-долу).

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne и K. D. Hill, 1995 г.; В: P. Vorster (Ed.), Бюлетин на Третата международна конференция по цикадна биология, стр. 55—64, Цикадно дружество на Южна Африка, Стеленбош) и неговите обновени издания, приети от Комитета по номенклатурата като указание при позоваване на наименованията на видове от Cycadaceae, Stangeriaceae и Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999 г., съставен от Кралските ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) и обновените му издания, приети от Комитета по номенклатура като указание при позоваване на наименованията на видове от Cyclamen (Primulaceae) и Galanthus и Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, второ издание, (1999 г., съставен от Кралските ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) и обновените му издания, приети от Комитета по номенклатура като указание при позоваване на наименованията на видове от Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, второ издание, (B. von Arx et al., 2001 г., Кралски ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) и обновените му издания, приети от Комитета по номенклатура като указание при позоваване на наименованията на видове от Dionaea, Nepenthes и Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001 г., съставен от Städtische Sukkulenten-Sammlung, Цюрих, Швейцария, в сътрудничество с Кралските ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) и обновеното му издание Lüthy, J.M. 2007 г. Обновено издание и допълнение към CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Управителен орган на Швейцария, Берн, Швейцария. (CITES website), приет от Комитета по номенклатура като указание при позоваване на наименованията на видовете Aloe и Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001 г.) и обновените му издания, приети от Комитета по номенклатура като указание при позоваване на наименованията на Taxus.

CITES Orchid Checklist (съставен от Кралски ботанически градини, Кю, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) и обновените му издания, приети от Комитета по номенклатура като указание при позоваване на наименованията на видове от Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione и Sophronitis (Том 1, 1995 г.); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula и Encyclia (Том 2, 1997 г.); и Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides и Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda и Vandopsis (том 3, 2001 г.); и Aerides, Coelogyne, Comparettia и Masdevallia (Том 4, 2006 г.).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), второ издание (S. Carter и U. Eggli, 2003 г., публикувано от Федералната агенция за защита на природата, Бон, Германия) и обновените му издания, приети от Комитета по номенклатура като указание при позоваване на наименованията на видове от succulent euphorbias.

Dicksonia species of the Americas (2003 г., съставено от Ботаническата градина в Бон и Федералната агенция за защита на природата, Бон, Германия) и обновените издания, приети от Комитета по номенклатура като указание при позоваване на наименованията на видове от Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa и обновените издания, приети от Комитета по номенклатура като указание при позоваване на наименованията на видове от Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda и Schippmann, U. (2006 г.): - Medicinal Plant Conservation 12: #-#.“ (CITES website) и обновените издания, приети от Комитета по номенклатура като указание при позоваване на наименованията от видовете Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Адрес на авторите: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (CITES Website) и обновените издания, приети от Комитета по номенклатура като указание при позоваване на наименованията от видовете Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005 г., 2007 г. и обновените му издания), публикуван от UNEP – WCMC, може да се ползва за неофициален преглед на научните наименования, които са одобрени от Конференцията на страните за животинските видове, описани в приложенията към Регламент (ЕО) № 338/97, както и като неофициално резюме на информацията, съдържаща се в стандартните библиографии, приети като номенклатура на CITES.“