21.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 224/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 748/2012 НА КОМИСИЯТА

от 3 август 2012 година

за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации

(преработен текст)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 5, параграф 5 и член 6, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията от 24 септември 2003 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). Тъй като се налагат допълнителни изменения в посочения регламент, той следва да бъде преработен с оглед постигане на яснота.

(2)

Регламент (ЕО) № 216/2008 създава общи съществени изисквания за осигуряване на високо уеднаквено равнище на безопасност в гражданското въздухоплаване и защита на околната среда. Съгласно този регламент Комисията приема необходими правила за изпълнение с цел осигуряване на уеднаквено прилагане. Чрез него се създава Европейска агенция за авиационна безопасност (наричана по-долу „Агенцията“) за подпомагане на Комисията при изготвянето на такива правила за изпълнение.

(3)

Необходимо е да се установят общи технически изисквания и административни процедури за осигуряване на летателна годност и екологична съвместимост на въздухоплавателни продукти, части и оборудване, предмет на Регламент (ЕО) № 216/2008. Такива изисквания и процедури следва да конкретизират условията за издаване, поддържане, изменение, спиране на действието или отнемане на съответните сертификати.

(4)

От участващите в проектирането и производството на продукти, части и оборудване организации следва да се изисква съответствие с определени технически изисквания с цел да докажат, че разполагат с необходимия капацитет и средства, за да изпълняват своите задължения и свързаните привилегии. От Комисията се изисква да установи мерки за уточняване на условията за издаване, поддържане, изменение, спиране на действието или отнемане на сертификатите, удостоверяващи това съответствие.

(5)

При установяването на мерки за изпълнение на общите съществени изисквания в сферата на летателната годност Комисията трябва да се грижи те да отразяват съвременното състояние на техниката и най-добрите практики, да отчита международния аеронавигационен опит, както и научния и техническия прогрес и да позволява незабавна реакция спрямо установени причини за произшествия и сериозни аварии.

(6)

Нуждата да се осигури уеднаквеност при прилагането на общите изисквания за летателна годност и опазване на околната среда на въздухоплавателни продукти, части и оборудване изисква общите процедури да се следват от компетентните органи на държавите-членки и когато е приложимо, от Агенцията, за оценка на съответствието с тези изисквания. Агенцията изготвя сертификационни спецификации и насоки, за да улесни необходимото уеднаквяване на регулаторната уредба.

(7)

Необходимо е да се признае продължаващата валидност на сертификатите, издадени преди влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1702/2003 в съответствие с член 69 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(8)

С оглед на поддържането на високо уеднаквено равнище на безопасност на въздухоплаването в Европа е необходимо да се направят промени в изискванията и процедурите за сертифициране на въздухоплавателни средства и свързаните с тях продукти, части и оборудване, както и на проектантските и производствените организации, по-специално с цел изготвяне на правила относно демонстрацията на съответствието с основанието за типов сертификат и изискванията за опазване на околната среда, както и да се въведе възможността да се направи избор за съобразяване с приети на по-късен етап стандарти за промени в типови сертификати.

(9)

По своята конструкция и сложност спомагателните силови установки (APU) приличат на двигателите за въздухоплавателни средства и в някои случаи проектите на APU произлизат от проекти за двигатели. Следователно са необходими изменения на разпоредбите относно ремонтите на APU, за да се възстанови съгласуваността с процеса на ремонти на двигателите.

(10)

С цел за въздухоплавателните средства с опростена моторна тяга и предназначените за развлечение въздухоплавателни средства, както и за свързаните с тях продукти, части и оборудване да бъдат наложени мерки, които съответстват на тяхната опростена конструкция и експлоатация, като в същото време се поддържа високо и уеднаквено равнище на безопасност на въздухоплаването в Европа, е необходимо да се направят изменения в изискванията и процедурите за сертифициране на посочените въздухоплавателни средства и свързаните с тях продукти, части и оборудване, както и на проектантските и производствените организации, по-специално на собствениците на европейски леки въздухоплавателни средства под 2 000 kg (ELA2) или под 1 200 kg (ELA1), за да се въведе възможността някои части, които не са критични за безопасността, да се приемат за инсталиране без формуляр 1 на EASA.

(11)

Агенцията подготви проект на правила за изпълнение и го предостави като свои становища № 01/2009 относно „Възможност за отклонение от кода за летателна годност в случай на промени в проектирането“ (Possibility to deviate from airworthiness code in case of design changes), № 02/2009 относно „Ремонт и промени в проекта на Европейски технически стандарти“ (Repair and design changes to European Technical Standard Order), № 01/2010 относно „Подчаст Й — одобрение за проектантски организации“ (SubPart J DOA) и № 01/2011 относно процес за европейски леки въздухоплавателни средства (ELA) и стандартни промени и ремонти (ELA Process and Standard changes and repairs) на Комисията в съответствие с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета на Европейската агенция за авиационна безопасност, създаден с член 65, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле и определения

1.   Настоящият регламент установява, в съответствие с член 5, параграф 5 и член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 216/2008, общи технически изисквания и административни процедури за сертифициране на летателна годност и екологичност на продукти, части и оборудване, като се определя:

а)

издаване на типови сертификати, ограничени типови сертификати, допълнителни типови сертификати и промени в тези сертификати;

б)

издаване на сертификати за летателна годност, ограничени сертификати за летателна годност, разрешения за полети и сертификати за разрешение за въвеждане в експлоатация;

в)

издаване на одобрения за проекти за ремонт;

г)

демонстриране на съответствие с изискванията за опазване на околната среда;

д)

издаване на сертификати за шум;

е)

идентификация на продукти, части и оборудване;

ж)

сертифициране на определени части и оборудване;

з)

сертифициране на проектантски и производствени организации;

и)

издаване на инструкции за летателна годност.

2.   За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„JAA“ означава „съвместни авиационни власти“;

б)

„JAR“ означава „общи авиационни изисквания“;

в)

„част 21“ означава изискванията и процедурите за сертифициране на въздухоплавателни средства и съответните продукти, части и оборудване, както и проектантски и производствени организации, установени в приложение I към настоящия регламент;

г)

„част М“ означава приложимите постоянни изисквания за летателна годност, приети за изпълнение на Регламент (ЕО) № 216/2008;

д)

„основно седалище на фирмена дейност“ означава главното или регистрираното управление на дадено предприятие, в което биват упражнявани основните финансови функции и оперативният контрол върху дейностите, посочени в настоящия регламент;

е)

„предмет“ означава всяка част и оборудване, използвани в гражданско въздухоплавателно средство;

ж)

„ETSO“ (European Technical Standard Order) означава европейски технически стандарти и правила. Европейските технически стандарти и правила представляват подробна спецификация за летателна годност, издавана от Европейската агенция за авиационна безопасност („Агенцията“) за осигуряване на съответствие с изискванията на настоящия регламент, и е минимален стандарт за изпълнение на посочените предмети;

з)

„EPA“ (European Part Approval) означава европейско одобрение на част. Европейското одобрение на част на определен предмет означава, че предметът е произведен в съответствие с одобрени проектни данни, непринадлежащи на притежателя на типов сертификат на съответен продукт, освен в случая на ETSO предмети;

и)

„въздухоплавателно средство ELA1“ означава пилотирано европейско леко въздухоплавателно средство, което може да бъде:

i)

самолет с максимална излетна маса (MTOM) 1 200 kg или по-малко, който не е класифициран като въздухоплавателно средство със сложна моторна тяга;

ii)

планер или мотопланер с MTOM 1 200 kg или по-малко;

iii)

балон с максимален проектен обем на балонния газ или на горещия въздух не повече от 3 400 m3 за балоните с горещ въздух, 1 050 m3 за балоните с газ и 300 m3 за привързаните балони с газ;

iv)

дирижабъл, проектиран за не повече от 4 пътници и максимален проектен обем на балонния газ или на горещия въздух не повече от 3 400 m3 за дирижабли с горещ въздух и 1 000 m3 за дирижабли с газ;

й)

„въздухоплавателно средство ELA2“ означава пилотирано европейско леко въздухоплавателно средство, което може да бъде:

i)

самолет с максимална излетна маса (MTOM) 2 000 kg или по-малко, който не е класифициран като въздухоплавателно средство със сложна моторна тяга;

ii)

планер или мотопланер с MTOM 2 000 kg или по-малко;

iii)

балон;

iv)

дирижабъл с горещ въздух;

v)

дирижабъл с газ, който отговаря на всичките изброени по-долу характеристики:

3 % максимална статична тежест,

невекторна тяга (освен обратната тяга),

конвенционално и опростено проектиране на конструкцията, системата за управление и балонетната система,

безмоторно асистирано управление;

vi)

много лек хеликоптер.

Член 2

Сертифициране на продукти, части и оборудване

1.   За продукти, части и оборудване се издават сертификати, както е посочено в приложение I (част 21).

2.   Чрез дерогация от параграф 1 въздухоплавателните средства, включително всеки инсталиран продукт, част или оборудване, които не са регистрирани в държава-членка, се освобождават от разпоредбите на подчасти З и И от приложение I (част 21). Те също така се освобождават от разпоредбите на подчаст П от приложение I (част 21) освен когато идентификационните знаци на въздухоплавателното средство са определени от държава-членка.

Член 3

Продължаваща валидност на типовите сертификати и свързаните сертификати за летателна годност

1.   По отношение на продукт, който е имал типов сертификат, или документ, разрешаващ издаването на сертификат за летателна годност, издаден преди 28 септември 2003 г. от държава-членка, се прилагат следните разпоредби:

а)

Продуктът се счита за притежаващ типов сертификат, издаден в съответствие с настоящия регламент, когато:

i)

основание за типовото му сертифициране е било:

основание за типово сертифициране на JAA за продукти, които са били сертифицирани съгласно процедурите на JAA, както е формулирано в техния формуляр с характеристики на JAA; или

за други продукти основанието за типово сертифициране, както е определено в данните за типовия сертификат на държавата на проектиране, ако такава държава на проектиране е била:

държава-членка, освен ако Агенцията определи, вземайки предвид по-специално използваните кодове за летателна годност и експлоатационен опит, че такова основание за типово сертифициране не осигурява равнище на безопасност, еквивалентно на изискваното от Регламент (ЕО) № 216/2008 и от настоящия регламент; или

държава, с която държава-членка е сключила двустранно споразумение за летателна годност или подобно споразумение, съгласно което такива продукти се сертифицират въз основа на кодовете за летателна годност на тази държава на проектиране, освен ако Агенцията определи, че такива кодове за летателна годност или експлоатационен опит, или системата за безопасност на тази държава на проектиране не осигуряват равнище на безопасност, еквивалентно на изискваното от Регламент (ЕО) № 216/2008 и от настоящия регламент.

Агенцията прави първа оценка на влиянието на разпоредбите на второто тире предвид изготвяне на становище за Комисията, включително за възможни изменения в настоящия регламент;

ii)

изискванията за опазване на околната среда са били същите като установените в приложение 16 към Чикагската конвенция, приложими към продукта;

iii)

приложимите насоки за летателна годност са били тези на държавата на проектиране.

б)

Проект на индивидуално въздухоплавателно средство, което е било в регистъра на държава-членка преди 28 септември 2003 г., се счита за одобрен в съответствие с настоящия регламент, когато:

i)

проектът на основния му тип е бил част от типов сертификат, посочен в буква а);

ii)

всички промени в проекта на основния му тип, които са били извън отговорността на притежателя на типовия сертификат, са били одобрени; както и

iii)

инструкциите за летателна годност, издадени или приети от държавата-членка на регистрация преди 28 септември 2003 г., са били изпълнени, включително всякакви варианти на инструкциите за летателна годност на държавата на проектиране, одобрени от държавата-членка на регистрация.

2.   По отношение на продукти, за които процесът на типово сертифициране е започнал на 28 септември 2003 г. чрез JAA или държава-членка, се прилага следното:

а)

ако продуктът се сертифицира в няколко държави-членки, за справка се използва най-напредналият проект;

б)

не се прилагат точки 21.А.15, букви а), б) и в) от приложение I (част 21);

в)

чрез дерогация от точка 21.А.17, буква а) от приложение I (част 21), основание за типово сертифициране е това, което е установено от JAA или, когато е приложимо, от държавата-членка към датата на подаване на заявление за одобрение;

г)

демонстрирането на съответствието, направено в рамките на процедурите на JAA или държава-членка, се счита за направено от Агенцията с цел съответствие с точка 21.А.20, букви а) и б) от приложение I (част 21).

3.   По отношение на продукти, които имат национален типов сертификат или еквивалентен сертификат и за които процесът на одобрение на изменение, въведено от държава-членка, не е приключил по времето, когато типовият сертификат е трябвало да бъде съобразен с настоящия регламент, се прилага следното:

а)

ако процесът на одобрение се изпълнява от няколко държави-членки, за справка се използва най-напредналият проект;

б)

не се прилага точка 21.А.93 от приложение I (част 21);

в)

приложимо основание за типово сертифициране се създава от JAA или, когато е приложимо, от държавата-членка към датата на подаване на заявление за одобрение на измененията;

г)

демонстрирането на съответствието, в рамките на процедурите на JAA или от държава-членка, се счита направено от Агенцията с цел съответствие с точка 21.А.103, буква а), подточка 2 и точка 21.А.103, буква б) от приложение I (част 21).

4.   По отношение на продукти, които са имали национален типов сертификат или негов еквивалент и за които процесът на одобрение на проекти за значителни ремонти, изпълнявани от държава-членка, не е бил завършен към момента, когато типовият сертификат е трябвало да бъде определен в съответствие с настоящия регламент, демонстрирането на съответствието, направено по време на процедурите на JAA или държава-членка, се счита за направено от Агенцията с цел съответствие с точка 21.А.433, буква а) от приложение I (част 21).

5.   Сертификат за летателна годност, издаден от държава-членка и удостоверяващ съответствие с типов сертификат, определен съгласно параграф 1, се счита за съответстващ на настоящия регламент.

Член 4

Продължаваща валидност на допълнителни типови сертификати

1.   По отношение на допълнителни типови сертификати, издадени от държава-членка съгласно процедурите на JAA или приложими национални процедури, както и по отношение на изменения в продуктите, предложени от лица, различни от притежателя на типов сертификат за продукта, одобрени от държава-членка съгласно приложими национални процедури, ако допълнителният типов сертификат или изменение са били валидни на 28 септември 2003 г., допълнителният типов сертификат или изменение се счита за издаден съгласно настоящия регламент.

2.   По отношение на допълнителни типови сертификати, за които на 28 септември 2003 г. е бил в ход сертификационен процес, изпълняван от държава-членка съгласно приложими процедури на JAA за допълнителен типов сертификат, както и по отношение на значителни изменения в продуктите, предложени от лица, различни от притежателя на типов сертификат за продукта, за които на 28 септември 2003 г. е бил в ход сертификационен процес, изпълняван от държава-членка съгласно приложими национални процедури, се прилага следното:

а)

ако сертификационният процес е бил изпълняван от няколко държави-членки, за справка се използва най-напредналият проект;

б)

не се прилага точка 21.А.113, букви а) и б) от приложение I (част 21);

в)

приложимо основание за сертифициране е това, което е създадено от JAA или, когато е приложимо, държава-членка към датата на подаване на заявление за допълнителен типов сертификат или одобрение на значителни изменения;

г)

демонстрирането на съответствието, направено по време на процедурите на JAA или държава-членка, се счита направено от Агенцията с цел съответствие с точка 21.А.115, буква а) от приложение I (част 21).

Член 5

Продължаваща експлоатация на някои въздухоплавателни средства, регистрирани от държави-членки

По отношение на въздухоплавателно средство, за което не може да се счита, че притежава типов сертификат, издаден в съответствие с член 3, параграф 1, буква а) от настоящия регламент, на което е бил издаден сертификат за летателна годност от държава-членка преди Регламент (ЕО) № 1702/2003 да влезе в сила във въпросната държава-членка (4), и което е било в регистъра ѝ към тази дата, и което все още е било в регистъра на държава-членка към 28 март 2007 г., съчетанието от следното се счита, че представлява приложимите конкретни спецификации за летателна годност, издадени в съответствие с настоящия регламент:

а)

формулярът с характеристики на типовия сертификат и формулярът с характеристики на типовия сертификат за шум, или еквивалентни документи на държавата на проектиране, при условие че последната държава на проектиране е сключила с Агенцията необходимото работно споразумение, съгласно член 27, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 216/2008, включващо продължаващата летателна годност на проекта на това въздухоплавателно средство,

б)

изискванията за опазване на околната среда са същите като установените в приложение 16 към Чикагската конвенция, приложими към това въздухоплавателно средство, и

в)

задължителната информация за продължаваща летателна годност на държавата на проектиране.

Член 6

Продължаваща валидност на сертификати за части и оборудване

1.   Одобрения за части и оборудване, издадени от държава-членка и валидни на 28 септември 2003 г., се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент.

2.   По отношение на части и оборудване, за които към 28 септември 2003 г. е бил изпълнен процес на одобрение или разрешение от държава-членка, се прилага следното:

а)

ако процесът на разрешение е бил изпълняван от няколко държави-членки, за справка се използва най-напредналият проект;

б)

не се прилага точка 21.А.603 от приложение I (част 21);

в)

приложимите изисквания за данни, които са установени в точка 21.А.605 от приложение I (част 21), са създадените от съответната държава-членка към датата на подаване на заявление за одобрение или разрешение;

г)

демонстрирането на съответствието, установено от съответната държава-членка, се счита направено от Агенцията с цел съответствие с точка 21.А.606, буква б) от приложение I (част 21).

Член 7

Разрешение за полет

Условията, определени преди 28 март 2007 г. от държавите-членки за разрешения за полет или друг сертификат за летателна годност, издадени за въздухоплавателно средство, което не е притежавало сертификат за летателна годност или ограничен сертификат за летателна годност, издаден съгласно настоящия регламент, се смятат, че са били определени съгласно настоящия регламент, освен ако Агенцията е определила преди 28 март 2008 г., че подобни условия не осигуряват равнище на безопасност, еквивалентно на изискваното от Регламент (ЕО) № 216/2008 или от настоящия регламент.

Член 8

Проектантски организации

1.   Организацията, отговорна за проектиране на продукти, части и оборудване или за изменения или ремонти по тях, доказва своите възможности в съответствие с приложение I (част 21).

2.   Чрез дерогация от параграф 1 организацията, чието седалище се намира в държава, която не е членка, може да докаже своя капацитет чрез сертификат, издаден от тази държава за продукт, част или оборудване, за който тя подава заявление, при следните условия:

а)

тази държава е държавата на проектиране; и

б)

Агенцията е определила, че системата на тази държава включва същото независимо равнище на проверка на съответствие, както е предвидено в настоящия регламент, било чрез еквивалентна система на одобрение на организации или чрез директно включване на компетентния орган на тази държава.

3.   Одобрения на проектантски организации, издадени или признати от държава-членка в съответствие с изискванията и процедурите на JAA и валидни преди 28 септември 2003 г., се считат за съответстващи на настоящия регламент.

Член 9

Производствени организации

1.   Организация, отговорна за производството на продукти, части и оборудване, доказва своите възможности в съответствие с разпоредбите на приложение I (част 21).

2.   Чрез дерогация от параграф 1 производител, чието седалище се намира в държава, която не е членка, може да докаже своя капацитет чрез сертификат, издаден от тази държава за продукт, част или оборудване, за който тя подава заявление, при условие че:

а)

тази държава е държавата на производство; и

б)

Агенцията е определила, че системата на тази държава включва същото независимо равнище за проверка на съответствие, както настоящият регламент, или чрез еквивалентна система за одобрение на организации, или чрез директно участие на компетентния орган на тази държава.

3.   Одобренията на производствени организации, издадени или признати от държава-членка в съответствие с изискванията и процедурите на JAA и валидни преди 28 септември 2003 г., се считат за съответстващи на настоящия регламент.

Член 10

Мерки, предприемани от Агенцията

1.   Агенцията разработва приемливи средства за съответствие (наричани по-долу „ПСС“), които компетентните органи, организации и персонал могат да използват за демонстриране на съответствието с разпоредбите на приложение I (част 21) към настоящия регламент.

2.   Тези ПСС, издадени от Агенцията, нито въвеждат нови изисквания, нито облекчават изискванията на приложение I (част 21) към настоящия регламент.

3.   Без да се засягат разпоредбите на членове 54 и 55 от Регламент (ЕО) № 216/2008, когато са използвани приемливите средства за съответствие, издадени от Агенцията, свързаните с тях изисквания на приложение I (част 21) към настоящия регламент се считат за изпълнени, без да е необходимо представянето на допълнителни доказателства.

Член 11

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1702/2003 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 август 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 6.

(3)  Вж. приложение II.

(4)  За ЕС-15: 28 септември 2003 г.; за ЕС-10: 1 май 2004 г. и за ЕС-2: 1 януари 2007 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ 21

Сертифициране на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване и на проектантски и производствени организации

Съдържание

21.1.

Общи разпоредби

РАЗДЕЛ А —

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОДЧАСТ А —

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

21.А.1

Приложно поле

21.А.2

Задължение на лице, различно от заявителя или от притежателя на сертификата

21.А.3A

Повреди, неправилно функциониране и дефекти

21.А.3Б

Насоки за летателна годност

21.А.4

Координиране между проектирането и производството

ПОДЧАСТ Б —

ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.А.11

Приложно поле

21.А.13

Приемливост

21.А.14

Доказване на капацитет

21.А.15

Заявление

21.А.16А

Кодове за летателна годност

21.А.16Б

Специални условия

21.А.17

Основание за типово сертифициране

21.А.18

Определяне на приложими изисквания за опазване на околната среда и сертификационни спецификации

21.А.19

Изменения, за които се изисква нов типов сертификат

21.А.20

Съответствие с основание за типово сертифициране и изисквания за опазване на околната среда

21.А.21

Издаване на типов сертификат

21.А.23

Издаване на ограничен типов сертификат

21.А.31

Типов проект

21.А.33

Инспекции и тестове

21.А.35

Полетни тестове

21.А.41

Типов сертификат

21.А.44

Задължения на притежателя

21.А.47

Условия за прехвърляне

21.А.51

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.55

Архивиране

21.А.57

Наръчници

21.А.61

Инструкции за продължаваща летателна годност

(ПОДЧАСТ В — НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ Г —

ПРОМЕНИ В ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.А.90А

Приложно поле

21.А.90Б

Стандартни промени

21.А.91

Класификация на промените в типови проекти

21.А.92

Приемливост

21.А.93

Заявление

21.А.95

Незначителни изменения

21.А.97

Значителни промени

21.А.101

Определяне на приложими изисквания за опазване на околната среда и сертификационни спецификации

21.А.103

Издаване на одобрение

21.А.105

Архивиране

21.А.107

Инструкции за продължаваща летателна годност

21.А.109

Задължения и маркировка EPA

ПОДЧАСТ Д —

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.А.111

Приложно поле

21.А.112А

Приемливост

21.А.112Б

Доказване на капацитет

21.А.113

Заявление за допълнителен типов сертификат

21.А.114

Демонстрация на съответствие

21.А.115

Издаване на допълнителен типов сертификат

21.А.116

Условия за прехвърляне

21.А.117

Промени в частта на продукта, обхваната от допълнителния типов сертификат

21.А.118А

Задължения и EPA маркировка

21.А.118Б

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.119

Наръчници

21.А.120

Инструкции за продължаваща летателна годност

ПОДЧАСТ Е —

ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

21.А.121

Приложно поле

21.А.122

Приемливост

21.А.124

Заявление

21.А.125А

Издаване на документ за съгласие

21.А.125Б

Констатации

21.А.125В

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.126

Система за проверка на производството

21.А.127

Тестове: въздухоплавателно средство

21.А.128

Тестове: двигатели и витла

21.А.129

Задължения на производителя

21.А.130

Декларация за съответствие

ПОДЧАСТ Ж —

ОДОБРЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

21.А.131

Приложно поле

21.А.133

Приемливост

21.А.134

Заявление

21.А.135

Издаване на одобрение за производствена организация

21.А.139

Система за качество

21.А.143

Наръчник за производствена организация

21.А.145

Изисквания за одобрение

21.А.147

Промени в одобрената производствена организация

21.А.148

Промени на местоположение

21.А.149

Условия за прехвърляне

21.А.151

Условия за одобрение

21.А.153

Промени в условията за одобрение

21.А.157

Проучвания

21.А.158

Констатации

21.А.159

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.163

Привилегии

21.А.165

Задължения на притежателя

ПОДЧАСТ З —

СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ И ОГРАНИЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ

21.А.171

Приложно поле

21.А.172

Приемливост

21.А.173

Класификация

21.А.174

Заявление

21.А.175

Език

21.А.177

Изменение или промени

21.А.179

Условия за прехвърляне и повторно издаване в рамките на държавите-членки

21.А.180

Инспекции

21.А.181

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.182

Идентификация на въздухоплавателното средство

ПОДЧАСТ И —

СЕРТИФИКАТИ ЗА ШУМ

21.А.201

Приложно поле

21.А.203

Приемливост

21.А.204

Заявление

21.А.207

Изменение или промени

21.А.209

Условия за прехвърляне и повторно издаване в рамките на държавите-членки

21.А.210

Инспекции

21.А.211

Срок на действие и продължаваща валидност

ПОДЧАСТ Й —

ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОЕКТАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

21.А.231

Приложно поле

21.А.233

Приемливост

21.А.234

Заявление

21.А.235

Издаване на одобрение за проектантска организация

21.А.239

Система за осигуряване на съответствие с проекта

21.А.243

Данни

21.А.245

Изисквания за одобрение

21.А.247

Промени в системата за осигуряване на съответствие с проекта

21.А.249

Условия за прехвърляне

21.А.251

Условия за одобрение

21.А.253

Промени в условията за одобрение

21.А.257

Проучвания

21.А.258

Констатации

21.А.259

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.263

Привилегии

21.А.265

Задължения на притежателя

ПОДЧАСТ К —

ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

21.А.301

Приложно поле

21.А.303

Съответствие с приложимите изисквания

21.А.305

Одобрение на части и оборудване

21.А.307

Пускане на части и оборудване за монтаж

(ПОДЧАСТ Л — НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ М —

РЕМОНТИ

21.А.431A

Приложно поле

21.А.431Б

Стандартни ремонти

21.А.432А

Приемливост

21.А.432Б

Доказване на капацитет

21.А.433

Проект за ремонт

21.А.435

Класификация на ремонтите

21.А.437

Издаване на одобрение за проект за ремонт

21.А.439

Производство на части за ремонт

21.А.441

Реализация на ремонта

21.А.443

Ограничения

21.А.445

Непоправени щети

21.А.447

Архивиране

21.А.449

Инструкции за продължаваща летателна годност

21.А.451

Задължения и маркировка EPA

(ПОДЧАСТ Н — НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ О —

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ

21.А.601

Приложно поле

21.А.602А

Приемливост

21.А.602Б

Доказване на капацитет

21.А.603

Заявление

21.А.604

Разрешение ETSO за спомагателна силова установка (APU)

21.А.605

Изисквани документи

21.А.606

Издаване на разрешение ETSO

21.А.607

Привилегии на разрешението ETSO

21.А.608

Декларация за проект и производителност (ДПП)

21.А.609

Задължения на притежателите на разрешение ETSO

21.А.610

Одобрение за отклонение

21.А.611

Изменения в проекта

21.А.613

Архивиране

21.А.615

Проверки от Агенцията

21.А.619

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.621

Условия за прехвърляне

ПОДЧАСТ П —

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЕТ

21.А.701

Приложно поле

21.А.703

Приемливост

21.А.705

Компетентен орган

21.А.707

Заявление за разрешение за полет

21.А.708

Условия за полет

21.А.709

Заявление за одобрение на условия за полет

21.А.710

Одобрение на условия за полет

21.А.711

Издаване на разрешение за полет

21.А.713

Промени

21.А.715

Език

21.А.719

Условия за прехвърляне

21.А.721

Инспекции

21.А.723

Срок на действие и продължаваща валидност

21.А.725

Подновяване на разрешение за полет

21.А.727

Задължения на притежателя на разрешение за полет

21.А.729

Архивиране

ПОДЧАСТ Р —

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ, ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

21.А.801

Идентификация на продукти

21.А.803

Боравене с идентификационна информация

21.А.804

Идентификация на части и оборудване

21.А.805

Идентификация на критични части

21.А.807

Идентификация на ETSO предмети

РАЗДЕЛ Б —

ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ПОДЧАСТ А —

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

21.Б.5

Приложно поле

21.Б.20

Задължения на компетентния орган

21.Б.25

Изисквания за организация на компетентния орган

21.Б.30

Документирани процедури

21.Б.35

Промени в организацията и процедурите

21.Б.40

Разрешаване на спорове

21.Б.45

Докладване/координация

21.Б.55

Архивиране

21.Б.60

Насоки за летателна годност

ПОДЧАСТ Б —

ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

(ПОДЧАСТ В — НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ Г —

ПРОМЕНИ В ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

ПОДЧАСТ Д —

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

ПОДЧАСТ Е —

ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

21.Б.120

Проучване

21.Б.125

Констатации

21.Б.130

Издаване на документ за съгласие

21.Б.135

Запазване в сила на документа за съгласие

21.Б.140

Изменения на документ за съгласие

21.Б.145

Ограничение, спиране на действието и отнемане на документ за съгласие

21.Б.150

Архивиране

ПОДЧАСТ Ж —

ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

21.Б.220

Проучване

21.Б.225

Констатации

21.Б.230

Издаване на сертификат

21.Б.235

Продължаващо наблюдение

21.Б.240

Изменения на одобрение на производствена организация

21.Б.245

Спиране на действието и отнемане на одобрение на производствена организация

21.Б.260

Архивиране

ПОДЧАСТ З —

СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ И ОГРАНИЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ

21.Б.320

Проучване

21.Б.325

Издаване на сертификат за летателна годност

21.Б.326

Сертификат за летателна годност

21.Б.327

Ограничен сертификат за летателна годност

21.Б.330

Спиране на действието и отнемане на сертификати за летателна годност и ограничени сертификати за летателна годност

21.Б.345

Архивиране

ПОДЧАСТ И —

СЕРТИФИКАТИ ЗА ШУМ

21.Б.420

Проучване

21.Б.425

Издаване на сертификати за шум

21.Б.430

Спиране на действието и отнемане на сертификати за шум

21.Б.445

Архивиране

ПОДЧАСТ Й —

ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОЕКТАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОДЧАСТ К —

ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

(ПОДЧАСТ Л — НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ М —

РЕМОНТИ

(ПОДЧАСТ Н — НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ О —

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ

ПОДЧАСТ П —

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЕТ

21.Б.520

Проучване

21.Б.525

Издаване на разрешения за полет

21.Б.530

Отнемане на разрешения за полет

21.Б.545

Архивиране

ПОДЧАСТ Р —

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ, ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

Допълнения

Допълнение I —

Формуляр 1 на EASA— Сертификат за пускане в експлоатация;

Допълнение II —

Формуляр 15а на EASA — Сертификат за преглед на летателната годност;

Допълнение III —

Формуляр 20а на EASA — Разрешение за полет;

Допълнение IV —

Формуляр 20б на EASA — Разрешение за полет (издадено от одобрени организации);

Допълнение V —

Формуляр 24 на EASA — Ограничен сертификат за летателна годност;

Допълнение VI —

Формуляр 25 на EASA — Сертификат за летателна годност;

Допълнение VII —

Формуляр 45 на EASA — Сертификат за шум;

Допълнение VIII —

Формуляр 52 на EASA — Декларация за съответствие на въздухоплавателното средство;

Допълнение IX —

Формуляр 53 на EASA — Сертификат за пускане в експлоатация;

Допълнение X —

Формуляр 55 на EASA — Сертификат за одобрение на производствена организация;

Допълнение XI —

Формуляр 65 на EASA — Документ за съгласие за производство без одобрение на производствена организация.

21.1.   Общи разпоредби

За целите на настоящото приложение I (част 21) „компетентният орган“ означава:

а)

за организации с основно място на дейност в държава-членка — органа, определен от тази държава-членка, или Агенцията, ако така се изисква от тази държава-членка; или

б)

за организации с основно място на дейност в държава, която не е членка — Агенцията.

РАЗДЕЛ А

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОДЧАСТ А —   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

21.А.1   Приложно поле

Настоящият раздел създава общи разпоредби по отношение на правата и задълженията на заявителя и на притежателя на сертификат, издаден или подлежащ на издаване в съответствие с настоящия раздел.

21.А.2   Задължение на лице, различно от заявителя или от притежателя на сертификата

Действия и задължения, за които притежателят или заявителят за сертификат за продукт, част или оборудване отговаря съгласно настоящия раздел, могат да бъдат предприети от негово име от всяко друго физическо или юридическо лице, при условие че притежателят или заявителят на такъв сертификат може да покаже, че е сключил споразумение с другото лице, което гарантира, че задълженията на притежателя са и ще бъдат надлежно изпълнени.

21.А.3А   Повреди, неправилно функциониране и дефекти

а)

Система за събиране, проучване и анализиране на данни

Притежателят на типов сертификат, ограничен типов сертификат, допълнителен типов сертификат, разрешение на Европейски технически стандарти (ETSO), одобрение на проект за значителен ремонт или всяко друго съответно одобрение, считано за издадено съгласно настоящия регламент, има система за събиране, проучване и анализиране на доклади и информация за повреди, неправилно функциониране и дефекти или други случаи, които причиняват или които могат да имат неблагоприятен ефект върху продължаващата летателна годност на продукта, част или оборудване, обхванат от типовия сертификат, ограничен типов сертификат, допълнителен типов сертификат, разрешение ETSO, одобрение за проект за значителен ремонт или всяко друго съответно одобрение, считано за издадено съгласно настоящия регламент. Информацията за такава система се предоставя на всички известни оператори на продукти, части или оборудване и при поискване, на всяко лице, оправомощено съгласно други свързани регламенти за изпълнение.

б)

Отчети за Агенцията

1.

Притежателят на типов сертификат, ограничен типов сертификат, допълнителен типов сертификат, разрешение ETSO, одобрение за проект за значителен ремонт или всяко друго съответно одобрение, считано за издадено съгласно настоящия регламент, се отчита на Агенцията за всяка повреда, неправилно функциониране, дефект или друг проблем, свързан с продукт, част или оборудване, обхванат от типов сертификат, ограничен типов сертификат, допълнителен типов сертификат, разрешение ETSO, одобрение на проект за значителен ремонт или всяко друго съответно одобрение, считано за издадено съгласно настоящия регламент и което води или може да доведе до условия, които могат да застрашат сигурността.

2.

Тези доклади се предават веднага след изготвянето им във форма и по начин, определени от Агенцията, и не по-късно от 72 часа след идентифицирането на условията, които биха застрашили сигурността, освен ако изключителни обстоятелства не възпрепятстват това.

в)

Разследване на докладвани произшествия

1.

Когато докладваното произшествие съгласно буква б) или съгласно точки 21.А.129, буква е), подточка 2 или 21.А.165, буква е), подточка 2 произтича от недостатък на проекта или недостатък на производството, притежателят на типов сертификат, ограничен типов сертификат, допълнителен типов сертификат, разрешение ETSO, одобрение на проект за значителен ремонт или всяко друго съответно одобрение, считано за издадено съгласно настоящия регламент или производител, според случая разследват причините за недостатъка и докладват на Агенцията резултатите от разследването, както и всяко действие, което те предприемат или предлагат за поправяне на такъв недостатък.

2.

Ако Агенцията счита, че се изисква действие за коригиране на недостатъка, притежателят на типов сертификат, ограничен типов сертификат, допълнителен типов сертификат, разрешение ETSO, одобрение на проект за значителен ремонт или всяко друго съответно одобрение, считано за издадено съгласно настоящия регламент, или подходящият производител предоставят съответните данни на Агенцията.

21.А.3Б   Насоки за летателна годност

а)

Насока за летателна годност означава документ, издаден или одобрен от Агенцията, който налага извършване на действия по въздухоплавателно средство за възстановяване на приемливо равнище на безопасност, когато доказателствата показват, че равнището на безопасност при това въздухоплавателно средство иначе може да бъде намалено.

б)

Агенцията издава насоки за летателна годност, когато:

1.

Агенцията е установила наличие на условие, което застрашава безопасността при въздухоплавателното средство, в резултат на недостатък на въздухоплавателното средство или на двигател, витло, част или оборудване, инсталирано на това въздухоплавателно средство; и

2.

това условие е вероятно да съществува или да се прояви при друго въздухоплавателно средство.

в)

Когато насоката за летателна годност трябва да се издаде от Агенцията за поправяне на условие, застрашаващо безопасността, посочено в буква б), или да изиска провеждане на проверка, притежателят на типов сертификат, ограничен типов сертификат, допълнителен типов сертификат, разрешение ETSO, одобрение на проект за значителен ремонт или всяко друго съответно одобрение, считано за издадено съгласно настоящия регламент:

1.

предлага подходящо корективно действие или необходима проверка, или и двете и предоставя детайлите на такива предложения на Агенцията за одобрение;

2.

след одобрение от Агенцията на предложенията, посочени в точка 1, прави достъпни за всички известни оператори или собственици на продукти, част или оборудване и при поискване, за всяко лице, от което се изисква да съответства на насоката за летателна годност, подходящите описателни данни и инструкции за изпълнение.

г)

Насоката за летателна годност съдържа най-малкото следна информация:

1.

идентификация на условие, което застрашава безопасността;

2.

идентификация на засегнатото въздухоплавателно средство;

3.

изисквано(и) действие(я);

4.

необходимо време за изискваното(ите) действие(я);

5.

дата на влизането в сила.

21.А.4   Координиране между проектирането и производството

Всеки притежател на типов сертификат, ограничен типов сертификат, допълнителен типов сертификат, разрешение ETSO, одобрение за промяна в типов проект или одобрение за проект за ремонт сътрудничи с производствената организация, доколкото е необходимо да се осигури:

а)

удовлетворителна координация между проектирането и производството, изисквано от точка 21.А.122 или точка 21.А.133, или точка 21.А.165, буква в), подточка 2, както е подходящо; и

б)

надлежна помощ за продължаващата летателна годност на продукта, част или оборудване.

ПОДЧАСТ Б —   ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.А.11   Приложно поле

Настоящата подчаст създава процедури за издаване на типов сертификат за продукти или ограничен типов сертификат за въздухоплавателно средство, както и създава права и задължения на заявителя за или притежателя на такива сертификати.

21.А.13   Приемливост

Всяко физическо или юридическо лице, което е доказало или е в процес на доказване на своя капацитет съгласно точка 21.А.14, е допустимо да бъде заявител за типов сертификат или ограничен типов сертификат съгласно условията, установени в настоящата подчаст.

21.А.14   Доказване на капацитет

а)

Всяка организация, която кандидатства за типов сертификат или ограничен типов сертификат, демонстрира своя капацитет чрез получаване на одобрение за проектантска организация, издадено от Агенцията в съответствие с подчаст Й.

б)

Чрез дерогация от буква а), като алтернативна процедура за доказване на капацитет заявителят може да поиска споразумение с Агенцията за използване на процедури, установяващи специфични проектантски практики, ресурси и последователност от действия, необходими за съответствие с настоящото приложение I (част 21), когато продуктът е един от следните:

1.

въздухоплавателно средство ELA2;

2.

двигател или витло, инсталиран(о) във въздухоплавателно средство ELA2;

3.

бутален двигател;

4.

витло с постоянна или променлива стъпка.

в)

Чрез дерогация от буква а) заявителят може да избере за доказване на капацитет да представи на Агенцията програма за сертифициране съгласно изискванията на точка 21.А.20, буква б), когато продуктът представлява:

1.

въздухоплавателно средство ELA1; или

2.

двигател или витло, инсталиран(о) във въздухоплавателно средство ELA1.

21.А.15   Заявление

а)

Заявлението за типов сертификат или ограничен типов сертификат се изготвя във форма и по начин, определени от Агенцията;

б)

Заявлението за типов сертификат и ограничен типов сертификат за въздухоплавателно средство се придружава от чертеж в трите проекции на такова въздухоплавателно средство и предварителни основни данни, включително експлоатационни характеристики и ограничения.

в)

Заявлението за типов сертификат на двигател или витло се придружава от общ чертеж, описание на проектните характеристики, експлоатационни характеристики и предлагани експлоатационни ограничения на двигателя или витлото.

21.А.16А   Кодове за летателна годност

В съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 216/2008 Агенцията издава кодове за летателна годност като стандартно средство, за да се покаже съответствието на продукт, част или оборудване със съществените изисквания на приложение I (част 21) на Регламент (ЕО) № 216/2008. Тези кодове са достатъчно подробни и специфични, така че да указват на заявителя условията, при които ще бъдат издадени сертификатите.

21.А.16Б   Специални условия

а)

Агенцията предписва специални подробни технически спецификации, наречени специални условия, за продукт, ако съответният код за летателна годност не съдържа адекватни или подходящи стандарти за безопасност на продукта, тъй като:

1.

продуктът притежава нови или необичайни проектни характеристики по отношение на проектантските практики, върху които е базиран приложимият код за летателна годност; или

2.

предвижданото използване на продукта е необичайно; или

3.

опитът с други подобни използвани продукти или продукти с подобни проектни характеристики е показал, че могат да се проявят условия, които застрашават безопасността.

б)

Специалните условия съдържат такива стандарти за безопасност, които Агенцията счита необходими да създадат равнище на безопасност, еквивалентно на това, създадено в приложимия код за летателна годност.

21.А.17   Основание за типово сертифициране

а)

Основанието за типово сертифициране при издаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат се състои от:

1.

приложимия код за летателна годност, създаден от Агенцията, който е в действие към датата на заявлението за такъв сертификат, освен ако:

i)

е посочено друго от Агенцията; или

ii)

съответствие със сертификационни спецификации на по-късно влизащи в сила изменения е избрано от заявителя или се изисква съгласно букви в) и г);

2.

всяко специално условие, предписано в съответствие с точка 21.А.16Б, буква а).

б)

Заявлението за типово сертифициране на големи самолети и големи хеликоптери е действително за пет години и заявлението за всеки друг типов сертификат е действително за три години, освен ако заявителят покаже при заявяването, че този продукт изисква по-дълъг период от време за проектиране, развитие и изпитвания и Агенцията одобрява този по-дълъг период.

в)

Когато не е издаден типов сертификат или е ясно, че такъв типов сертификат няма да бъде издаден в срока, определен в буква б), заявителят може:

1.

да подаде ново заявление за типов сертификат и да отговори на всички изисквания на буква а), приложими за първоначалното заявление; или

2.

да подаде допълнение към първоначалното заявление и да отговори на приложими кодове за летателна годност, които са в действие към дата, определена от заявителя, не по-ранна от датата, която предшества датата на издаване на типов сертификат с период, установен съгласно буква б) за първоначалното заявление.

г)

Ако заявителят избира да се съобрази със сертификационна спецификация на изменения на кодовете за летателна годност, които влизат в действие след подаването на заявлението за типов сертификат, заявителят отговаря също така на всяка друга сертификационна спецификация, която Агенцията счита за пряко свързана.

21.А.18   Определяне на приложими изисквания за опазване на околната среда и сертификационни спецификации

а)

Приложимите изисквания за шум при издаване на типов сертификат за въздухоплавателно средство са предписани съгласно разпоредбите на глава 1 от приложение 16, том I, част II на Чикагската конвенция и:

1.

за дозвукови реактивни самолети — в том I, част II, глави 2, 3 и 4, което е приложимо;

2.

за задвижван с витло самолет — в том I, част II, глави 3, 4, 5, 6 и 10, което e приложимо;

3.

за хеликоптери — в том I, част II, глави 8 и 11, което е приложимо; и

4.

за свръхзвукови самолети — в том I, част II, глава 12, което е приложимо.

б)

Приложимите изисквания за емисии при издаване на типов сертификат за въздухоплавателно средство и двигател са предписани в приложение 16 към Чикагската конвенция:

1.

за предотвратяване на умишлено изливане на гориво — в том II, част II, глава 2;

2.

за емисии от турбореактивни и турбовентилационни двигатели, предназначени за задвижване само на дозвукови скорости — в том II, част III, глава 2; и

3.

за емисии от турбореактивни и турбовентилационни двигатели, предназначени за задвижване само на свръхзвукови скорости — в том II, част III, глава 3.

в)

Агенцията издава, в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 216/2008, сертификационните спецификации, осигуряващи достъпен начин за демонстрация на съответствие с изискванията за шум и емисии, установени съответно в букви а) и б).

21.А.19   Изменения, за които се изисква нов типов сертификат

Всяко физическо или юридическо лице, предлагащо промяна на продукта, подава заявление за нов типов сертификат, ако Агенцията счита, че това изменение в проекта, мощността, тягата или масата е толкова значимо, че се изисква самостоятелно пълно изследване за съответствие с приложимо основание за типово сертифициране.

21.А.20   Съответствие с основание за типово сертифициране и изисквания за опазване на околната среда

а)

Заявителят за типов сертификат или ограничен типов сертификат демонстрира съответствие с приложимото основание за типово сертифициране и изисквания за опазване на околната среда и представя на Агенцията средствата, с които е демонстрирано това съответствие.

б)

Заявителят представя на Агенцията програма за сертифициране, в която подробно се описват средствата за демонстриране на съответствие. Документът се актуализира при необходимост по време на сертификационния процес.

в)

Заявителят вписва обосновката на съответствието в документите за съответствие съгласно програмата за сертифициране, предвидена в буква б).

г)

Заявителят декларира, че той е демонстрирал съответствие с приложимите основания за типово сертифициране и изисквания за опазване на околната среда в съответствие с програмата за сертифициране, предвидена в буква б).

д)

Когато заявителят притежава подходящо одобрение за проектантска организация, декларацията по буква г) се прави съгласно разпоредбите на подчаст Й.

21.А.21   Издаване на типов сертификат

Заявителят има право да получи от Агенцията типов сертификат за продукта, след като:

а)

е демонстрирал своя капацитет в съответствие с точка 21.А.14;

б)

е представил декларация, посочена в точка 21.А.20, буква г); и

в)

е показано, че:

1.

продуктът, за който се иска сертифициране, отговаря на приложимото основание за типово сертифициране и изискванията за опазване на околната среда, определени в съответствие с точки 21.А.17 и 21.А.18;

2.

всяка разпоредба относно летателната годност, която не се спазва, е компенсирана от фактори, които осигуряват еквивалентно равнище на безопасност;

3.

никакви качества или характеристики не го правят опасен за употребата, за която се иска сертифициране; и

4.

заявителят за типов сертификат изрично е заявил, че е подготвен за съответствие с точка 21.А.44;

г)

в случай на типов сертификат за въздухоплавателно средство, двигател или витло или и двете, ако са инсталирани на въздухоплавателното средство, имат типови сертификати, издадени или определени в съответствие с настоящия регламент.

21.А.23   Издаване на ограничен типов сертификат

а)

За въздухоплавателно средство, което не отговаря на разпоредбите на точка 21.А.21, буква в), заявителят има право да притежава ограничен типов сертификат, издаден от Агенцията, след като:

1.

съответства на подходящо основание за типово сертифициране, създадено от Агенцията и осигуряващо адекватно равнище на безопасност по отношение на предполаганото използване на въздухоплавателното средство и с приложимите изисквания за опазване на околната среда;

2.

изрично заявява, че е подготвен за съответствие с точка 21.А.44.

б)

Двигателят или витлото, инсталирани на въздухоплавателното средство, или и двете:

1.

притежават типов сертификат, издаден или определен в съответствие с настоящия регламент; или

2.

са показали, че са в съответствие със сертификационните спецификации, необходими за осигуряване на безопасен полет на въздухоплавателното средство.

21.А.31   Типов проект

а)

Типовият проект се състои от:

1.

чертежи и спецификации, както и списък на такива чертежи и спецификации, необходими за определяне на конфигурацията и проектните качества на продукта, показвайки съответствие с приложимо основание за типово сертифициране и изискванията за опазване на околната среда;

2.

информация за материалите и процесите, както и методите на производство и сглобяване на продукта, необходими за удостоверяване на съобразността на продукта;

3.

одобрен раздел от инструкции за продължаваща летателна годност с ограниченията на летателната годност, определени в подходящия код за летателна годност; и

4.

всякакви други данни, позволяващи чрез сравнение да се определят летателната годност, характеристиките за шум и вредните емисии (когато е приложимо) на последващите продукти от същия тип.

б)

Всеки типов проект е адекватно идентифициран.

21.А.33   Проверки и тестове

а)

Заявителят извършва всички необходими проверки и тестове, за да се демонстрира съответствие с приложимо основание за типово сертифициране и с изискванията за опазване на околната среда.

б)

Преди да се предприеме всеки тест, изискван съгласно буква а), заявителят трябва да е определил:

1.

за всеки изпитван образец:

i)

че материалите и способите отговарят адекватно на спецификациите за предлагания типов проект;

ii)

че частите от продукта отговарят адекватно на чертежите в предложения типов проект;

iii)

че производствените способи, конструкцията и сглобяването отговарят адекватно на тези, посочени в типовия проект; и

2.

че цялото изпитателно оборудване и цялото измервателно оборудване, използвани при теста, са адекватни на теста и са надлежно калибровани.

в)

Заявителят разрешава на Агенцията да прави всякакви необходими проверки с цел съответствие с буква б).

г)

Заявителят разрешава на Агенцията да прегледа всеки доклад и да прави всякакви инспекции, да извършва или присъства на всяко полетно или наземно изпитание за проверка на валидността на декларацията за съответствие, представена от заявителя съгласно точка 21.А.20, буква г), и да определя, че никое качество или характеристика не правят продукта небезопасен за употребата, за която се изисква сертифициране.

д)

За тестове, извършени от или в присъствие на Агенцията съгласно буква г):

1.

заявителят представя на Агенцията заявление за съответствие с буква б); и

2.

не могат да се правят никакви промени в продукта, частта или оборудването по отношение на теста, които могат да засегнат заявлението за съответствие по време между показаното съответствие с буква б) и времето, когато той е представен на Агенцията за тест.

21.А.35   Полетни тестове

а)

Полетно тестване с цел получаване на типов сертификат се извършва в съответствие с условията за такова полетно тестване, уточнени от Агенцията.

б)

Заявителят извършва всички полетни тестове, които Агенцията счита за необходими:

1.

да определи съответствие с приложимо основание за типово сертифициране и изискванията за опазване на околната среда; и

2.

да определи дали съществува сигурност, че въздухоплавателното средство, неговите части и оборудване са надеждни и работят надлежно за въздухоплавателни средства, които се сертифицират съгласно приложение I (част 21), освен:

i)

планери и мотопланери;

ii)

балони и дирижабли съгласно определението за ELA1 или ELA2;

iii)

самолети с максимална излетна маса (MTOM) 2 722 kg или по-малко.

в)

(Запазено)

г)

(Запазено)

д)

(Запазено)

е)

Полетните тестове, предписани в буква б), точка 2, включват:

1.

за въздухоплавателни средства с турбинни двигатели от тип, който по-рано не е бил използван при въздухоплавателно средство с типов сертификат, най-малко 300 часа експлоатация с пълно натоварване на двигателя, които отговарят на типов сертификат; и

2.

за всички други въздухоплавателни средства — най-малко 150 часа експлоатация.

21.А.41   Типов сертификат

За типовия сертификат и ограничения типов сертификат се счита, че включват типов проект, експлоатационни ограничения, набор от данни на типовия сертификат за летателна годност и емисии, приложимо основание за типов сертификат и изисквания за опазване на околната среда, с които Агенцията отчита съответствие, както и всяко друго условие или ограничение, предписано за продукта в приложима сертификационна спецификация и изисквания за опазване на околната среда. Типовият сертификат и ограниченият типов сертификат допълнително включват набор от данни на типовия сертификат за шум. Наборът от данни на типовия сертификат за двигател включва запис на съответствие с емисиите.

21.А.44   Задължения на притежателя

Всеки притежател на типов сертификат или ограничен типов сертификат:

а)

поема задълженията, установени в точки 21.А.3А, 21.А.3Б, 21.А.4, 21.А.55, 21.А.57 и 21.А.61, и с тази цел продължава да отговаря на квалификационните изисквания за приемливост съгласно точка 21.А.14; и

б)

определя маркирането в съответствие с подчаст Р.

21.А.47   Условия за прехвърляне

Предаване на типов сертификат или ограничен типов сертификат може да се извършва само към физически или юридически лица, които са способни да поемат задължения съгласно точка 21.А.44 и с тази цел са демонстрирали своя капацитет да отговорят на критериите на точка 21.А.14.

21.А.51   Срок на действие и продължаваща валидност

а)

Типов сертификат и ограничен типов сертификат се издават с неограничен срок на действие. Те са валидни, при условие че:

1.

притежателят продължава да спазва настоящото приложение 1 (част 21); и

2.

сертификатът не е предаден или отнет съгласно приложимите административни процедури, установени от Агенцията.

б)

При предаване или отнемане на типов сертификат или ограничен типов сертификат той се връща на Агенцията.

21.А.55   Архивиране

Цялата информация относно проекта, чертежите и докладите от тестове, включително инспекционните доклади за тествания продукт, се съхраняват от притежателя на типов сертификат или ограничен типов сертификат на разположение на Агенцията и се запазват с цел предоставяне на необходима информация за осигуряване на продължаващата летателна годност и изискванията за опазване на околната среда за продукта.

21.А.57   Наръчници

Притежателят на типов сертификат или ограничен типов сертификат създава, поддържа и актуализира оригинали на всички наръчници, които се изискват от приложимото основание за типов сертификат и изискванията за опазване на околната среда за продукта и при поискване предоставя копия на Агенцията.

21.А.61   Инструкции за продължаваща летателна годност

а)

Притежателят на типов сертификат или ограничен типов сертификат предоставя поне един набор от пълни инструкции за продължаваща летателна годност, включващи описателни данни и приложими за изпълнение инструкции, подготвени в съответствие с приложимо основание за типов сертификат, за всеки известен собственик на едно или повече въздухоплавателни средства, двигатели или витла, при доставянето им или при издаването на първия сертификат за летателна годност на въпросното въздухоплавателно средство, което от тях стане по-късно, и след това прави тези инструкции достъпни при поискване на всяко друго лице, от което се изисква да отговаря на което и да е условие на тези инструкции. Предоставянето на достъп до някои наръчници или части от инструкции за продължаваща летателна годност, засягащи ремонта или други форми на тежка поддръжка, може да бъде забавено до влизането на продукта в експлоатация, но те трябва да са достъпни, преди който и да е продукт да достигне съответен брой летателни часове/цикли.

б)

Допълнително, промените в инструкциите за продължаваща летателна годност се правят достъпни за всички известни ползватели на продукта, както и при поискване на всяко лице, от което се изисква да отговаря на тези инструкции. Програма, демонстрираща как се разпространяват промени в инструкциите за продължаваща летателна годност, се представя на Агенцията.

(ПОДЧАСТ В — НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ Г —   ПРОМЕНИ В ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.А.90А   Приложно поле

Настоящата подчаст създава процедура за одобряване на промени в типов проект и типови сертификати и урежда правата и задълженията на заявители за или на притежателя на такова одобрение. В настоящата подчаст се определят и стандартните промени, които не подлежат на одобрение по предвидената в нея процедура. В настоящата подчаст под „типови сертификати“ се разбира типови сертификати и ограничени типови сертификати.

21.А.90Б   Стандартни промени

а)

Стандартни промени са промени в типов проект:

1.

във връзка със:

i)

самолети с максимална излетна маса (MTOM) 5 700 kg или по-малко;

ii)

хеликоптери с MTOM 3 175 kg или по-малко;

iii)

планери, мотопланери, балони и дирижабли съгласно определението за ELA1 или ELA2;

2.

които следват проектни данни, включени в сертификационни спецификации, издадени от Агенцията, съдържащи приемливи методи, техники и практики за извършване и идентифициране на стандартни промени, включително съответните инструкции за поддържането на летателната годност; и

3.

които не са в противоречие с данните на притежателите на ТC.

б)

Точки 21.А.91—21.А.109 не се прилагат за стандартни промени.

21.А.91   Класификация на промените в типови проекти

Промените в типов проект се класифицират като малки и значителни. „Малка промяна“ е такава, която няма забележим ефект върху масата, баланса, здравината на структурата, надеждността, експлоатационните характеристики, шума, изхвърлянето на гориво, вредните емисии или други характеристики, влияещи върху летателната годност на продукта. Без да засяга точка 21.А.19, всички други промени са „значителни промени“ съгласно настоящата подчаст. Малките и значителните промени се одобряват в съответствие с точки 21.А.95 или 21.А.97 и се идентифицират адекватно.

21.А.92   Приемливост

а)

Само притежателят на типов сертификат може да поиска одобряване на значителна промяна в типов дизайн съгласно тази подчаст; всички други заявители за значителни промени в типовия проект кандидатстват съгласно подчаст Д.

б)

Всяко физическо или юридическо лице може да кандидатства за одобряване на малки промени в типов проект съгласно настоящата подчаст.

21.А.93   Заявление

Заявлението за одобряване на промяна в типов проект се изготвя във форма и по начин, установени от Агенцията, и включва:

а)

Описание на посочената промяна:

1.

всички части на типовия проект и одобрени наръчници, в които се отразява промяната; и

2.

сертификационните спецификации и изискванията за опазване на околната среда, на които промяната съответства съгласно точка 21.А.101.

б)

Идентификация или всяко повторно проучване, необходимо за демонстриране на съответствието на променения продукт с приложимите сертификационни спецификации и изискванията за опазване на околната среда.

21.А.95   Незначителни изменения

Малките промени в типовия проект се класифицират и одобряват:

а)

от Агенцията; или

б)

от подходяща одобрена проектантска организация съгласно процедура, съгласувана с Агенцията.

21.А.97   Значителни промени

а)

Заявителят за одобряване на значителна промяна:

1.

представя на Агенцията достатъчно данни, заедно с всички необходими описателни данни за включване в типовия проект;

2.

демонстрира, че промененият продукт съответства на приложимите сертификационни спецификации и изискванията за опазване на околната среда, както са посочени в точка 21.А.101;

3.

е в съответствие с точка 21.А.20, букви б), в) и г); и

4.

когато заявителят притежава одобрение на подходяща проектантска организация, той прави декларация съгласно точка 21.А.20, буква г) съгласно разпоредбите на подчаст Й;

5.

съответства на точка 21.А.33 и когато е приложимо — на точка 21.А.35.

б)

Одобряването на значителна промяна в типовия проект се ограничава до тази или тези специфични конфигурации в типовия проект, за които се прави промяната.

21.А.101   Определяне на приложими изисквания за опазване на околната среда и сертификационни спецификации

а)

Заявителят за промяна в типов сертификат демонстрира, че промененият продукт отговаря на кода за летателна годност, който е приложим за променения продукт и който действа към датата на заявлението за промяна, освен ако заявителят е избрал съответствие със сертификационните спецификации на по-късно влизащи в сила изменения или такова се изисква съгласно букви д) и е), както и с приложимите изисквания за опазване на околната среда, установени в точка 21.А.18.

б)

Чрез дерогация от буква а) заявителят може да покаже, че промененият продукт отговаря на по-ранните изменения в кода за летателна годност, посочен в буква а), както и на всяка друга сертификационна спецификация, която Агенцията счита за пряко свързана. Въпреки това по-рано измененият код за летателна годност не може да предшества съответния код за летателна годност, включен в типовия сертификат на продукта. Заявителят може да покаже съответствие с по-ранни изменения към кода за летателна годност за всяко от следните:

1.

Промяна, която Агенцията счита за незначителна. При определяне дали конкретната промяна е значителна, Агенцията преценява промяната в контекста на всички предишни подобни промени в проекта и всички свързани промени в приложимите сертификационни спецификации, включени в типовия сертификат на продукта. Промени, които отговарят на един от следните критерии, автоматично се считат за значителни:

i)

не се запазва общата конфигурация или принципи на конструкцията;

ii)

предположението, използвано за сертифициране на продукта, който се променя, не е валидно.

2.

Всяка област, система, част или оборудване, които Агенцията счита за незасегнати от промяната.

3.

Всяка област, система, част или оборудване, засегнати от промяната, за които Агенцията счита, че съответствието с кода за летателна годност, описан в буква а), не допринася материално за равнището на безопасност на променения продукт или ще бъде нецелесъобразно.

в)

Заявителят за промяна на въздухоплавателно средство (различно от хеликоптер) с максимално излетно тегло не по-голямо от 2 722 kg (6 000 фунта) или хеликоптер без турбина с максимално излетно тегло не по-голямо от 1 361 kg (3 000 фунта), трябва да покаже, че промененият продукт съответства на основанието за типово сертифициране, включено чрез препратка в типовия сертификат. Въпреки това, ако Агенцията счита промяната за значителна в някоя област, Агенцията може да определи съответствие с изменение на основанието за типово сертифициране, включено чрез препратка в типовия сертификат, действащ към датата на заявлението, както и всяка сертификационна спецификация, която Агенцията счита за пряко свързана, освен ако Агенцията също така счита, че съответствието с изменението или сертификационната спецификация няма да допринася материално за равнището на безопасност на променения продукт или ще бъде нецелесъобразно.

г)

Ако Агенцията счита, че действащият към датата на заявление код за летателна годност не осигурява адекватни стандарти по отношение на предлаганата промяна, заявителят също така трябва да съответства на всички специални условия, както и промени на тези специални условия, предписани съгласно разпоредбите на точка 21.А.16Б, за да осигури равнище на безопасност, еквивалентно с това, създадено в кода за летателна годност, действащ към датата на заявление за промяна.

д)

Заявлението за промяна в типов сертификат на голям самолет или голям хеликоптер действа пет години, а заявлението за промяна на всякакъв друг типов сертификат действа три години. В случай че промяната не е била одобрена или е ясно, че тя няма да бъде одобрена в рамките на предвидения срок, определен съгласно настоящата буква, заявителят може:

1.

да подаде ново заявление за промяна на типов сертификат и да се съобрази с всички изисквания на буква а), приложими към първоначалното заявление за промяна; или

2.

да подаде допълнение към първоначалното заявление и да се съобрази с изискванията на буква а) към ефективната дата на заявлението, определена от заявителя, не по-ранна от дата, която предшества датата на издаване на одобрението за промяна с период, установен съгласно настоящата буква за първоначалното заявление за промяна.

е)

Ако заявителят избира да се съобрази със сертификационна спецификация за изменение на кодовете за летателна годност, която влиза в сила след подаването на заявление за промяна в типа, заявителят се съобразява също така с всяка друга сертификационна спецификация, която Агенцията счита за пряко свързана.

21.А.103   Издаване на одобрение

а)

Заявителят получава разрешение от Агенцията за значителна промяна в типов проект, след като:

1.

представи декларация, посочена в точка 21.А.20, буква г); и

2.

демонстрира, че:

i)

промененият продукт отговаря на приложимите сертификационни спецификации и на изискванията за опазване на околната среда, както е посочено в точка 21.А.101;

ii)

всички разпоредби за летателна годност, за които няма съответствие, са компенсирани от фактори, осигуряващи еквивалентно равнище на безопасност; и

iii)

никакви качества или характеристики не правят продукта небезопасен за употребата, за която се изисква сертифициране.

б)

малки промени в типовия проект се одобряват само в съответствие с точка 21.А.95, ако е показано, че промененият продукт отговаря на приложимите сертификационни спецификации, както е посочено в точка 21.А.101.

21.А.105   Архивиране

По отношение на всяка промяна цялата информация относно проекта, чертежите и докладите от тестове, включително инспекционните доклади за тествания променян продукт, се съхраняват от заявителя на разположение на Агенцията и се запазват с цел предоставяне на необходимата информация за осигуряване на продължаващата летателна годност и изискванията за опазване на околната среда за изменения продукт.

21.А.107   Инструкции за продължаваща летателна годност

а)

Притежателят на одобрение за малка промяна в типов проект изготвя поне един набор съответни промени, ако има такива, в инструкциите за продължаваща летателна годност на продукта, при които се прави малка промяна, подготвени в съответствие с приложимо основание за типово сертифициране, за всеки известен собственик на едно или повече въздухоплавателни средства, двигател или витло с вградена малка промяна, при доставянето им или при издаване на първия сертификат за летателна годност на въпросното въздухоплавателно средство, което от тях настъпи по-късно, и след това прави тези вариации в инструкциите достъпни при поискване от всяко друго лице, от което се изисква да отговаря на което и да е условие от тези инструкции.

б)

Допълнително, промените към тези вариации в инструкциите за продължаваща летателна годност се правят достъпни за всички известни оператори на продукт с включени малки промени и се правят достъпни при поискване от всяко лице, от което се изисква да отговаря на тези инструкции.

21.А.109   Задължения и маркировка EPA

Притежателят на одобрение за малка промяна на типов проект:

а)

изпълнява задълженията, установени в точки 21.А.4, 21.А.105 и 21.А.107; и

б)

определя маркирането, включително буквите EPA (Европейско одобрение на част) в съответствие с точка 21.А.804, буква а).

ПОДЧАСТ Д —   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

21.А.111   Приложно поле

Настоящата подчаст създава процедура за одобряване на значителни промени в типовия проект съгласно процедурите за допълнителен типов сертификат и създава правата и задълженията на заявителите за или на притежателите на такива сертификати.

21.А.112A   Приемливост

Всяко физическо или юридическо лице („организация“), което е показало или е в процес на демонстриране на своя капацитет съгласно точка 21.А.112Б, може да бъде заявител за допълнителен типов сертификат съгласно условията, установени в настоящата подчаст.

21.А.112Б   Доказване на капацитет

а)

Всяка организация, която кандидатства за допълнителен типов сертификат, доказва своите възможности чрез притежаване на одобрение за проектантска организация, издадено от Агенцията в съответствие с подчаст Й.

б)

Чрез дерогация от буква а), като алтернативна процедура за доказване на капацитет, заявителят може да поиска споразумение с Агенцията за използване на процедури, установяващи специфични проектантски практики, ресурси или последователност от действия, необходими за съответствие с настоящата подчаст.

в)

Чрез дерогация от букви а) и б) заявителят може да избере за доказване на капацитет одобрение от страна на Агенцията на програма за сертифициране, в която се посочват средствата за демонстриране на съответствие за допълнителен типов сертификат за въздухоплавателно средство, двигател и витло съгласно определението в точка 21.A.14, буква в).

21.А.113   Заявление за допълнителен типов сертификат

а)

Заявлението за допълнителен типов сертификат се изготвя във форма и по начин, определени от Агенцията.

б)

Заявлението за допълнителен типов сертификат включва описания и идентификация, изисквани съгласно точка 21.А.93. Допълнително, такова заявление трябва да включва доказателство, че информацията, на която се основава такава идентификация, е адекватна било от собствени ресурси на заявителя, било чрез споразумение с притежателя на типов сертификат.

21.А.114   Демонстрация на съответствие

Всеки заявител за допълнителен типов сертификат съответства на точка 21.А.97.

21.А.115   Издаване на допълнителен типов сертификат

Заявителят има право да получи типов сертификат за продукта, издаден от Агенцията, след като:

а)

е представил декларацията, упомената в точка 21.А.20, буква г); и

б)

е демонстрирал, че:

1.

промененият продукт отговаря на приложимите сертификационни спецификации и изисквания за опазване на околната среда съгласно посоченото в точка 21.А.101;

2.

всички разпоредби за летателна годност, за които няма съответствие, са компенсирани от фактори, осигуряващи еквивалентно равнище на безопасност; и

3.

никакви качества или характеристики не правят продукта небезопасен за употребата, за която се изисква сертифициране;

в)

е демонстрирал своя капацитет в съответствие с точка 21.А.112Б;

г)

когато съгласно точка 21.А.113, буква б) заявителят е сключил споразумение с притежателя на типов сертификат:

1.

притежателят на типов сертификат заявява, че няма технически възражения спрямо информацията, представена съгласно точка 21.А.93; и

2.

притежателят на типов сертификат се е съгласил да си сътрудничи с притежателя на допълнителен типов сертификат за осигуряване на изпълнението на всички задължения за продължаваща летателна годност на променения продукт чрез съответствие с точки 21.А.44 и 21.А.118А.

21.А.116   Условия за прехвърляне

Допълнителен типов сертификат може да се прехвърля на физически или юридически лица, които са способни да поемат задължения съгласно точка 21.А.118А и с тази цел са доказали своите възможности да изпълнят критериите на точка 21.А.112Б с изключение на въздухоплавателно средство ELA1, за което физическото или юридическото лице е поискало споразумение с Агенцията за използване на процедури, установяващи неговите действия, необходими за изпълнение на въпросните задължения.

21.А.117   Промени в частта на продукта, обхваната от допълнителния типов сертификат

а)

Малките промени в тази част на продукта, обхваната от допълнителния типов сертификат, се класифицират и одобряват в съответствие с подчаст Г.

б)

Всяка значителна промяна в тази част на продукта, която се обхваща от допълнителен типов сертификат, се одобрява като отделен типов сертификат в съответствие с настоящата подчаст.

в)

Чрез дерогация от буква б) значителната промяна в частта на продукта, обхваната от допълнителния типов сертификат, представен от притежателя на допълнителен сертификат, може да бъде одобрена като промяна на съществуващ допълнителен типов сертификат.

21.А.118А   Задължения и ЕРА маркировка

Всеки притежател на допълнителен типов сертификат:

а)

изпълнява своите задължения:

1.

установени в точки 21.А.3А, 21.А.3Б, 21.А.4, 21.А.105, 21.А.119 и 21.А.120;

2.

подразбиращи се за сътрудничество с притежателя на типов сертификат съгласно точка 21.А.115 (г), подточка 2;

като с тази цел продължава да отговаря на критериите на точка 21.А.112Б;

б)

определя маркирането, включително буквите EPA, в съответствие с точка 21.А.804, буква а).

21.А.118Б   Срок на действие и продължаваща валидност

а)

Допълнителен типов сертификат се издава с неограничен срок на действие. Той е валиден, при условие че:

1.

притежателят остава в съответствие с настоящото приложение I (част 21); и

2.

сертификатът не е предаден или отнет съгласно приложимите административни процедури, установени от Агенцията.

б)

При предаване или отнемане на допълнителен типов сертификат той се връща в Агенцията.

21.А.119   Наръчници

Притежателят на допълнителен типов сертификат създава, поддържа и актуализира оригиналите на промените в наръчниците, които се изискват от приложимото основание за типов сертификат и изискванията за опазване на околната среда за продукта, необходими да обхванат промените, въведени чрез допълнителен типов сертификат, и при поискване предоставя копия на Агенцията.

21.А.120   Инструкции за продължаваща летателна годност

а)

Притежателят на допълнителен типов сертификат за въздухоплавателно средство, двигател или витло изготвя поне един набор от съответните вариации в инструкциите за продължаваща летателна годност, подготвени в съответствие с приложимото основание за типово сертифициране, за всеки известен собственик на едно или повече въздухоплавателни средства, двигатели или витла, включващ характеристиките на допълнителния типов сертификат при доставянето им или при издаването на първия сертификат за летателна годност на въпросното въздухоплавателно средство, което от тях настъпи по-късно, и след това прави тези вариации в инструкциите достъпни при поискване за всяко друго лице, от което се изисква да отговаря на условията на тези инструкции. Достъпността до някои наръчници или части от вариациите в инструкциите за продължаваща летателна годност, засягащи ремонта или други форми на тежка поддръжка, може да бъде забавена до влизането на продукта в експлоатация, но те трябва да са достъпни, преди който и да е продукт да достигне съответен брой летателни часове/цикли.

б)

Допълнително, промените в тези вариации на инструкциите за продължаваща летателна годност се правят достъпни за всички известни ползватели на продукта, включващ допълнителен типов сертификат, и се правят достъпни при поискване за всяко лице, от което се изисква да отговаря на тези инструкции. Програмата, демонстрираща как се разпространяват вариации в инструкциите за продължаваща летателна годност, се представя на Агенцията.

ПОДЧАСТ Е —   ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

21.А.121   Приложно поле

а)

Настоящата подчаст създава процедура за демонстриране на съответствие с приложими проектни данни за продукт, част или оборудване, който се предвижда да бъде произведен, без да е налице одобрение за производствена организация съгласно подчаст Ж.

б)

Настоящата подчаст създава правила относно задълженията на производителя на продукт, част или оборудване, произвеждани съгласно настоящата подчаст.

21.А.122   Приемливост

Всяко физическо или юридическо лице може да поиска да демонстрира съответствие на индивидуален продукт, част или оборудване съгласно настоящата подчаст, ако:

а)

е получило или кандидатства за одобрение относно проектирането на този продукт, част или оборудване; или

б)

е осигурило задоволително сътрудничество между производството и проекта посредством подходящо споразумение със заявителя или притежателя на одобрение за такъв проект.

21.А.124   Заявление

а)

Всяко заявление за споразумение, показващо съответствие с индивидуални продукти, части или оборудване съгласно настоящата подчаст, се прави във форма и по начин, определени от компетентния орган.

б)

Такова заявление съдържа:

1.

Доказателство, което демонстрира, ако е приложимо, че:

i)

издаването на одобрение за производствена организация съгласно подчаст Ж ще бъде неподходящо; или

ii)

сертифицирането или одобрението за продукт, част или оборудване съгласно настоящата подчаст се изисква в очакване на решение за издаване на одобрение за производствена организация съгласно подчаст Ж.

2.

Резюме на изискваната информация от точка 21.А.125А, буква б).

21.А.125A   Издаване на документ за съгласие

Заявителят има право да получи документ за съгласие, издаден от компетентния орган, съгласен с демонстрираното съответствие на индивидуални продукти, части и оборудване съгласно настоящата подчаст, след като е:

а)

изградил система за проверка на производството, която гарантира, че всеки продукт, част или оборудване отговаря на приложими проектни данни и е в състояние за безопасна експлоатация;

б)

осигурил наръчник, който съдържа:

1.

описание на системата за проверка на производство, която се изисква съгласно буква а);

2.

описание на средствата за изготвяне на показания на системата за проверка на производството;

3.

описание на тестове по точки 21.А.127 и 21.А.128, както и имената на лица, оторизирани за целите на 21.А.130, буква а);

в)

показва, че е в състояние да осигури помощ в съответствие с точки 21.А.3 и 21.А.129, буква г).

21.А.125Б   Констатации

а)

Когато са намерени обективни доказателства, показващи, че притежателят на документ за съгласие не отговаря на приложимите изисквания на настоящото приложение I (част 21) заключенията се класифицират по следния начин:

1.

заключенията от първо ниво са за всяко несъответствие с настоящото приложение I (част 21), водещо до неконтролирано несъответствие с приложими проектни данни, които биха застрашили безопасността на въздухоплавателното средство;

2.

заключенията от второ ниво са за всяко несъответствие с настоящото приложение I (част 21), което не се класифицира като първо ниво.

б)

Заключенията от трето ниво са за всеки уред, който е бил идентифициран чрез обективно доказателство, че съдържа потенциални проблеми, които могат да доведат до несъответствие с буква а).

в)

След получаване на информация за заключенията съгласно точка точка 21.B.125:

1.

в случай на заключения от първо ниво притежателят на документа за съгласие демонстрира корективно действие за удовлетворяване на компетентния орган в срок от не повече от 21 работни дни след писмено потвърждаване на заключенията;

2.

в случай на заключения от второ ниво предоставеният от компетентния орган период за корективно действие e съобразно характера на заключението, но в никакъв случай не може първоначално да надвишава три месеца. При определени обстоятелства и в зависимост от естеството на заключението, компетентният орган може да удължи тримесечния период, ако бъде представен удовлетворителен план за корективни действия, одобрен от компетентния орган;

3.

заключенията от трето ниво не изискват незабавно действие от притежателя на документ за съгласие.

г)

В случай на заключения от първо или второ ниво документът за съгласие може да бъде предмет на частично или пълно ограничение, временно спиране на действието му или отнемане съгласно точка 21.Б.145. Притежателят на документа за съгласие своевременно потвърждава получаването на писмото за ограничаване, спиране на действието или временно отнемане на документа за съгласие.

21.А.125В   Срок на действие и продължаваща валидност

а)

Документът за съгласие се издава с ограничен срок на действие, ненадвишаващ една година. Той остава валиден, освен ако:

1.

притежателят на документа за съгласие не успее да демонстрира съответствие с приложимите изисквания на настоящата подчаст; или

2.

има доказателство, че производителят не може да поддържа задоволителен контрол над производството на продукти, части или оборудване съгласно споразумението; или

3.

производителят повече не отговаря на изискванията на точка 21.А.122; или

4.

документът за съгласие е предаден, отнет съгласно точка 21.Б.145 или срокът му е изтекъл.

б)

При предаване, отнемане или изтичане на срока документът за съгласие се връща на компетентния орган.

21.А.126   Система за проверка на производството

а)

Системата за проверка на производството, изисквана съгласно точка 21.А.125A, буква а), съдържа средства за определяне на това, че:

1.

постъпващите материали и закупените или доставени от подизпълнителите части, използвани в крайния продукт, са същите, както е определено в приложимите проектни данни;

2.

постъпващите материали и закупените или доставени от подизпълнителите части са надлежно идентифицирани;

3.

способите, производствените технологии и методите за сглобяване, оказващи влияние върху качеството и безопасността на крайния продукт, се изпълняват в съответствие със спецификациите, одобрени от компетентния орган;

4.

промените в проекта, включително и замяната на материалите, се одобряват съгласно подчасти Г или Д и се проверяват преди вграждането в крайния продукт.

б)

Системата за проверка на производството, изисквана от точка 21.А.125A, буква а), е такава, че да гарантира, че:

1.

обработваните части се проверяват за съответствие с приложимите проектни данни на етапите на производството, когато могат да бъдат направени точни определения;

2.

материалите, подлежащи на повреда или разваляне, надлежно се складират и адекватно се опазват;

3.

валидните проектни чертежи са винаги достъпни за производствения и проверяващ персонал и се използват при необходимост;

4.

отхвърлените материали и части се отделят и идентифицират по начин, който изключва тяхното вграждане в крайния продукт;

5.

материалите и частите, които са отстранени поради различия с проектните данни или спецификации и за които трябва да се реши дали да бъдат вградени в крайния продукт, са предмет на одобрена процедура за преглед на инженеринг и производство. Такива материали и части, които съгласно такава процедура са приети за използваеми, надлежно се идентифицират и проверяват повторно, ако е необходимо преработване или ремонт. Материалите и частите, отхвърлени чрез такава процедура, се маркират и отделят, за да се гарантира, че няма да се вграждат в крайния продукт;

6.

докладите, направени съгласно системата за проверка на производството, се поддържат и идентифицират с крайния продукт или, когато е уместно, с негова част, и се съхраняват от производителя, с цел да предостави необходимата информация за осигуряване на продължаваща летателна годност на продукта.

21.А.127   Тестове: въздухоплавателно средство

а)

Всеки производител на въздухоплавателни средства, произведени съгласно настоящата подчаст, създава одобрена процедура за наземни и полетни тестове и формуляри за проверка и в съответствие с тези формуляри тества всяко произведено въздухоплавателно средство като начин за създаване на съответните аспекти на съответствие с точка 21.А.125A, буква а).

б)

Всяка процедура за производствен тест включва най-малко следното:

1.

проверка на качествата на полета;

2.

проверка на полетните характеристики (използвайки обичайни инструменти на въздухоплавателното средство);

3.

проверка на надлежното функциониране на всички системи и оборудване на въздухоплавателното средство;

4.

определяне дали всички инструменти са надлежно маркирани и дали всички табели и необходими ръководства за летателна експлоатация са поставени след полетния тест;

5.

наземна проверка на експлоатационните характеристики на въздухоплавателното средство;

6.

проверка на всички други принадлежащи на проверяваното въздухоплавателно средство уреди.

21.А.128   Тестове: двигатели и витла

Всеки производител на двигатели или витла, произведени съгласно настоящата подчаст, подлага всеки двигател или витло с променлива стъпка на приемлив функционален тест, както е посочено в документацията на притежателя на типов сертификат, за определяне дали той надлежно работи при целия набор от действия, за които е типово сертифициран, като начин за създаване на съответните аспекти на съответствие с точка 21.А.125A, буква а).

21.А.129   Задължения на производителя

Всеки производител на продукт, част или оборудване, произведени съгласно настоящата подчаст:

а)

прави всеки продукт, част или оборудване достъпни за проверки от компетентния орган;

б)

поддържа на мястото на производство технически данни и чертежи, необходими за определяне дали продуктът отговаря на приложимите проектни данни;

в)

поддържа система за проверка на производството, която гарантира, че всеки продукт отговаря на приложимите проектни данни и е в състояние за безопасна експлоатация;

г)

оказва съдействие на притежателя на типов сертификат, ограничен типов сертификат или разрешен проект при всяко действие за продължаваща летателна годност, свързано с произведения продукт, част или оборудване;

д)

създава и поддържа вътрешна система за докладване на произшествия в интерес на безопасността, позволяваща събиране и оценка на доклади за произшествия, с цел да бъдат идентифицирани опасни тенденции или да се посочат проблеми и да се извлекат подлежащи на докладване произшествия. Тази система включва оценка на съответната информация по отношение на произшествия и публикува съответната информация;

е)

1.

докладва на притежателя на типов сертификат, ограничен типов сертификат или одобрен проект всички случаи, в които продукти, части или оборудване, които са били реализирани от производителя и впоследствие са идентифицирани, имат отклонения от приложимата проектна информация, както и разследва заедно с притежателя на типов сертификат, ограничен типов сертификат или одобрен проект, за да определи тези отклонения, които могат да доведат до условия, застрашаващи безопасността;

2.

докладва на Агенцията и на компетентните органи на държавата-членка за отклонения, които могат да доведат до условия, които застрашават безопасността, определени в точка 1. Такива доклади се изготвят във форма и по начин, определени от Агенцията съгласно точка 21.А.3, буква б), подточка 2 или приети от компетентния орган на държавата-членка;

3.

когато производителят действа като доставчик на друга производствена организация, той докладва на тази организация всички случаи, когато е предоставил продукти, части или оборудване на тази организация и впоследствие ги е идентифицирал като имащи потенциални отклонения от приложимите проектни данни.

21.А.130   Декларация за съответствие

а)

Всеки производител на продукт, част или оборудване, произведено съгласно настоящата подчаст, издава декларация за съответствие, формуляр 52 на EASA за завършено въздухоплавателно средство (вж. допълнение VIII), или формуляр 1 на EASA за други продукти, части или оборудване (вж. допълнение I). Тази декларация се подписва от оторизирано лице, което заема отговорна длъжност в производствената организация.

б)

Декларацията за съответствие включва:

1.

за всеки продукт, част или оборудване – изявление, че този продукт, част или оборудване отговаря на одобрените проектни данни и е в състояние за безопасна експлоатация;

2.

за всяко въздухоплавателно средство — изявление, че въздухоплавателното средство е преминало наземна и полетна проверка в съответствие с точка 21.А.127, буква а); и

3.

за всеки двигател или витло с променлива стъпка — изявление, че двигателят или витлото са били предмет на окончателен функционален тест от производителя в съответствие с точка 21.А.128 и допълнително за двигателите — определение съгласно данни, предоставени от притежателя на типов сертификат за двигателя, че всеки завършен двигател е в съответствие с приложимите изисквания за емисии, действащи към датата на производството на двигателя.

в)

Всеки производител на такъв продукт, част или оборудване:

1.

при първоначално предаване от него на собствеността върху такъв продукт, част или оборудване; или

2.

при заявление за първоначално издаване на сертификат за летателна годност на въздухоплавателно средство; или

3.

при заявление за издаване на първоначален документ за летателна годност на двигател, витло, част или оборудване,

представя действаща декларация за съответствие за одобрение от компетентния орган.

г)

Компетентният орган одобрява чрез заверка декларацията за съответствие, ако след проверка на продукта, частта или оборудването счита, че те отговарят на приложимите проектни данни и са в състояние за безопасна експлоатация.

ПОДЧАСТ Ж —   ОДОБРЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

21.А.131   Приложно поле

Настоящата подчаст създава:

а)

процедура за издаване на одобрение на производствена организация, показала съответствие на продукти, части и оборудване с приложимите проектни данни;

б)

правилата, регулиращи правата и задълженията на заявителите за или притежателите на такива одобрения.

21.А.133   Приемливост

Всяко физическо или юридическо лице („организация“) може да бъде заявител за одобрение съгласно настоящата подчаст. Заявителят:

а)

доказва, че за определен обем работа одобрението съгласно настоящата подчаст е подходящо с оглед демонстриране на съответствие с определен проект; и

б)

притежава или е подал заявление за одобрение на такъв определен проект; или

в)

е осигурил чрез подходящо споразумение със заявителя за или с притежателя на одобрение на такъв определен проект задоволителна координация между производството и проектирането.

21.А.134   Заявление

Всяко заявление за одобрение на производствена организация се прави до компетентния орган във форма и по начин, определени от този орган, и включва описание на информацията, изисквана от точка 21.А.143 и условията за одобрението, чието издаване се изисква съгласно точка 21.А.151.

21.А.135   Издаване на одобрение за производствена организация

Организацията има право да притежава одобрение на производствена организация, издадено от компетентния орган, когато е демонстрирала съответствие с приложимите изисквания съгласно настоящата подчаст.

21.А.139   Система за качество

а)

Производствена организация демонстрира, че е изградила и е способна да поддържа система за качество. Системата за качество е документирана. Тази система за качество трябва да е такава, че да позволява на организацията да гарантира, че всеки продукт, част или оборудване, произведен от организацията или нейните партньори, или доставен от или договорен с външни страни, отговаря на приложимите проектни данни и е в състояние за безопасна експлоатация, като по този начин упражнява привилегиите, установени в точка 21.А.163.

б)

Системата за качество съдържа:

1.

приложимите в рамките на одобрението контролни процедури за:

i)

издаване, одобряване или промяна на документи;

ii)

оценка и контрол на доставчика и подизпълнителя;

iii)

проверка на постъпващи продукти, части, материали и оборудване, включително и новодоставени или ползвани предмети, от купувачи на продукти за това, че съответстват на посочените в приложимите проектни данни;

iv)

идентификация и възможност за проследяване;

v)

производствени способи;

vi)

инспекции и тестване, включително полетни тестове на продукцията;

vii)

калибровка на инструменти, приспособления и изпитателно оборудване;

viii)

управление на несъответствията;

ix)

координация на летателната годност със заявителя за или притежателя на одобрение за проект;

x)

попълване и съхранение на докладите;

xi)

компетентност и квалификация на персонала;

xii)

издаване на документи за летателна годност;

xiii)

пренасяне, складиране и опаковка;

xiv)

вътрешна оценка на качеството и съответните корективни мерки;

xv)

работа съгласно условията за одобрение, изпълнена в място, различно от одобрените;

xvi)

работа, изпълнявана след завършване на производството, но преди доставката с цел поддържане на въздухоплавателното средство в състояние за безопасна експлоатация;

xvii)

издаване на разрешение за полет и одобрение на свързаните с него условия на полет.

Контролните процедури трябва да включват специални разпоредби за всяка критична част.

2.

Независима функция за оценка на качеството при наблюдение на съответствието и адекватността с документираните процедури на системата за качество. Това наблюдение включва система за обратна връзка с лице или група от лица, посочени в точка 21.А.145, буква в), подточка 2 и задължително с ръководителя, посочен в точка 21.А.145, буква в), подточка 1, за осигуряване при необходимост на корективно действие.

21.А.143   Наръчник за производствена организация

а)

Организацията представя на компетентния орган наръчник за производствена организация, включващ следната информация:

1.

декларация, подписана от отговорен ръководител, че наръчникът на производствената организация и всички свързани наръчници, които определят съответствието на одобрената организация с настоящата подчаст, ще се изпълнява по всяко време;

2.

длъжност(и) и имена на ръководители, приети от компетентния орган в съответствие с точка 21.А.145, буква в), подточка 2;

3.

задълженията и отговорностите на ръководителя(ите) съгласно изисквания на точка 21.А.145, буква в) подточка 2, включително въпросите, по които те могат да работят директно с компетентния орган от името на организацията;

4.

организационна схема, показваща съответните вериги на отговорност на ръководителите, както се изисква от точка 21.А.145, буква в), подточки 1 и 2;

5.

списък на сертифициращия персонал, както е посочено в точка 21.А.145, буква г).

6.

общо описание на човешките ресурси;

7.

общо описание на инсталациите, разположени във всеки от посочените адреси в сертификата за одобрение на производствената организация;

8.

общо описание на областта на работа на производствената организация, отнасяща се до условията за одобрение;

9.

процедура за уведомление на компетентния орган за организационни промени;

10.

процедура за изменение на наръчника на производствената организация;

11.

описание на системата за качество и процедурите, изисквано от точка 21.А.139, буква б), подточка 1.

12.

списък на външни страни, посочен в точка 21.А.139, буква а).

б)

Наръчникът на производствената организация се изменя, както е необходимо, за поддържане на актуализирано описание на организацията, като копия от измененията се предоставят на компетентния орган.

21.А.145   Изисквания за одобрение

Производствената организация показва на основание на представената съгласно 21А.143 информация, че:

а)

по отношение на общите изисквания за одобрение, работни условия, оборудване и инструменти, способи и съответни материали, брой и компетентност на персонала и организацията като цяло могат адекватно да изпълняват задълженията съгласно точка 21.А.165;

б)

по отношение на всички необходими данни за летателна годност, шум, изхвърляне на горивото и вредни емисии:

1.

производствената организация получава такива данни от Агенцията и от притежателя на или заявителя за типов сертификат, ограничен типов сертификат или одобрен проект, да определи съответствие с приложимите проектни данни;

2.

производствената организация е създала процедура, която гарантира, че данните за летателна годност, шум, изхвърляне на гориво и вредни емисии са правилно инкорпорирани в производствените ѝ данни;

3.

тези данни се актуализират и са достъпни за целия персонал, който се нуждае от достъп до такива данни за изпълнение на своите задължения;

в)

по отношение на управлението и персонала:

1.

ръководителят е предложен от производствената организация и е отговорен пред компетентния орган. Неговата отговорност в рамките на организацията се състои в осигуряването на това, че цялата продукция се изпълнява по изискваните стандарти и че производствената организация е постоянно в съответствие с данните и процедурите, идентифицирани в наръчника, посочен в точка 21.А.143;

2.

лице или група от лица са определени от производствената организация да осигуряват, че организацията съответства на изискванията на настоящото приложение I (част 21), и са идентифицирани заедно с обхвата на техните правомощия. Такова(ива) лице(а) действа(т) под прякото ръководство на отговорния ръководител, посочен в точка 1. Определените лица са способни да покажат подходящи знания, образование и опит да изпълняват своите отговорности;

3.

персоналът на всички нива има необходимите правомощия, за да изпълнява възложените му отговорности, и съществува пълна и ефективна координация в рамките на производствената организация по отношение на данните за летателна годност, шум, изхвърляне на гориво и вредни емисии;

г)

по отношение на сертифициращия персонал, оторизиран от производствената организация да подписва документи, издавани съгласно точка 21.А.163 в рамките или съгласно условията за одобрение:

1.

знанията, образованието (включително други длъжности в организацията) и опит на сертифициращия персонал са подходящи за изпълнение на възложените им отговорности;

2.

производствената организация поддържа доклади за целия сертифициращ персонал, които съдържат данни за приложното поле на техните пълномощия;

3.

сертифициращият персонал получава документ, в който се посочва приложното поле на правомощията му.

21.А.147   Промени в одобрената производствена организация

а)

След издаване на одобрение на производствена организация всяка промяна в одобрената производствена организация, която има значение за демонстрирането на съответствие или за летателната годност и характеристиките за шум, изхвърляне на гориво и вредни емисии на продукта, частта или оборудването, по-специално промени в системата за качество, се одобряват от компетентния орган. Заявлението за одобрение се представя в писмен вид на компетентния орган и организацията демонстрира на компетентния орган преди осъществяване на промяната, че тя ще продължи да съответства на настоящата подчаст.

б)

Компетентният орган създава условия, при които производствената организация, одобрена съгласно настоящата подчаст, може да действа по време на такива промени, освен ако компетентният орган прецени, че действието на одобрението трябва да бъде спряно.

21.А.148   Промени на местоположение

Промяната на местоположението на производствените помещения на одобрената производствена организация се счита за важна промяна и следователно трябва да отговаря на точка 21.А.147.

21.А.149   Условия за прехвърляне

Освен в резултат на промяна в собствеността, която се счита за значителна за целите на точка 21.А.147, одобрението на производствената организация не може да се прехвърля.

21.А.151   Условия за одобрение

Условията за одобрение идентифицират областта на дейност, продуктите или категориите на частите и оборудването или и двете, за които притежателят има право да упражнява своите привилегии съгласно точка 21.А.163.

Тези условия са неразделна част от одобрението на производствената организация.

21.А.153   Промени в условията за одобрение

Всяка промяна в условията за одобрение се одобрява от компетентния орган. Заявлението за промяна в условията за одобрение се прави във форма и по начин, определени от компетентния орган. Заявителят отговаря на приложимите изисквания на настоящата подчаст.

21.А.157   Проучвания

Производствената организация поема задължение да позволи на компетентния орган да прави всякакви проучвания, включително проучвания на партньори и подизпълнители, необходими да се определи съответствие и продължаващо съответствие с приложимите изисквания на настоящата подчаст.

21.А.158   Констатации

а)

Когато са налице обективни доказателства, показващи, че притежателят на одобрение за производствена организация не съответства на приложимите изисквания на настоящото приложение I (част 21), заключенията се класифицират по следния начин:

1.

заключенията от първо ниво са за всяко несъответствие с настоящото приложение I (част 21), водещо до неконтролирано несъответствие с приложимите проектни данни, които биха засегнали безопасността на въздухоплавателното средство;

2.

заключенията от второ ниво са за всяко несъответствие с настоящото приложение I (част 21), което не се класифицира като първо ниво.

б)

Заключенията от трето ниво са за всеки елемент, който е бил идентифициран чрез обективно доказателство, че съдържа потенциални проблеми, които могат да доведат до несъответствие съгласно буква а).

в)

След получаване на информация за заключенията съгласно точка 21.Б.225:

1.

в случай на заключения от първо ниво, притежателят на одобрение на производствена организация демонстрира корективно действие за удовлетворяване на компетентния орган в срок от не повече от 21 работни дни след писмено потвърждаване на заключенията;

2.

в случай на заключения от второ ниво предоставеният от компетентния орган период за корективно действие е съобразно характера на заключението, но в никакъв случай не може първоначално да надвишава три месеца. При определени обстоятелства и в зависимост от характера на заключението компетентният орган може да продължи тримесечния период, ако бъде представен удовлетворителен план за корективни действия, одобрен от компетентния орган;

3.

заключенията от трето ниво не изискват незабавно действие от притежателя на одобрение на производствена организация.

г)

В случай на заключения от първо или второ ниво одобрението на производствена организация може да бъде предмет на частично или пълно ограничение, суспендиране или отнемане съгласно точка 21.Б.245. Притежателят на одобрение на производствена организация своевременно потвърждава получаването на писмо за ограничаване, преустановяване или отнемане на одобрението.

21.А.159   Срок на действие и продължаваща валидност

а)

Одобрението на производствена организация се издава с неограничен срок на действие. То остава валидно, освен ако:

1.

производствената организация не успее да демонстрира съответствие с приложимите изисквания на настоящата подчаст; или

2.

притежателят или който да е негов партньор или подизпълнител е попречил на компетентния орган да извърши разследване в съответствие с точка 21.А.157; или

3.

има доказателство, че производствената организация не може да поддържа задоволителен контрол над производството на продукти, части или оборудване съгласно одобрението; или

4.

производствената организация повече не отговаря на изискванията на точка 21.А.133; или

5.

действието на сертификата е временно спряно или той е отнет съгласно точка 21.Б.245.

б)

При връщане или отнемане сертификатът се предава на компетентния орган.

21.А.163   Привилегии

Съгласно условията за одобрение, издадено съгласно точка 21.А.135, притежателят на одобрението за производствена организация може:

а)

да извършва производствени дейности съгласно настоящото приложение I (част 21);

б)

в случай на завършено въздухоплавателно средство и при представяне на декларация за съответствие (формуляр 52 на EASA) съгласно точка 21.А.174 да притежава сертификат за летателна годност на въздухоплавателно средство и сертификат за шум без по-нататъшни демонстрации;

в)

в случай на други продукти, части или оборудване да издава сертификати за пускане в експлоатация (формуляр 1 на EASA) без по-нататъшно доказване;

г)

да поддържа новопроизведеното от него въздухоплавателно средство и да издава сертификат за пускане в експлоатация (формуляр 53 на EASA) по отношение на такава поддръжка;

д)

съгласно процедури, договорени с компетентния орган за производство, за въздухоплавателно средство, което е произвел и когато самата производствена организация контролира, съгласно одобрението си за производствена организация, конфигурацията на въздухоплавателното средство и удостоверява съответствие с одобрените за полета проектантски условия да издава разрешение за полет в съответствие с точка 21.А.711, буква в), включително одобрение за условията на полет в съответствие с точка 21.А.710, буква б).

21.А.165   Задължения на притежателя

Притежателят на одобрението за производствена организация:

а)

гарантира, че наръчникът на производствената организация е изготвен в съответствие с точка 21.А.143 и документите, до които той се отнася, се използват като основни работни документи на организацията;

б)

поддържа производствената организация в съответствие с данните и процедурите, одобрени в одобрението за производствена организация;

в)

1.

определя, че всяко завършено въздухоплавателно средство отговаря на типовия проект и е в състояние за безопасна експлоатация преди представяне на декларация за съответствие до компетентния орган; или

2.

определя, че други продукти, части или оборудване са завършени и отговарят на одобрените проектни данни и са в състояние за безопасна експлоатация преди издаването на формуляр 1 на EASA за сертифициране на съответствие с одобрените проектни данни и на състояние за безопасна експлоатация, и допълнително, при двигатели, определя съгласно предоставените от притежателя на типов сертификат за двигател данни, че всеки завършен двигател е в съответствие с приложимите изисквания относно емисиите, както е определено в точка 21.А.18, буква б), действащи към датата на производство на двигателя за сертифициране на съответствие с изискванията във връзка с емисиите; или

3.

определя, че други продукти, части или оборудване отговарят на приложимите данни преди издаване на формуляр 1 на EASA като сертификат за съответствие;

г)

записва всички детайли на извършената работа;

д)

създава и поддържа вътрешна система за докладване на произшествия в интерес на безопасността, позволяваща събиране и оценка на доклади за произшествия с цел идентифициране на опасни тенденции или посочване на проблеми и извличане на подлежащи на доклад произшествия. Такава система включва оценка на съответната информация по отношение на произшествия и оповестяване на съответната информация;

е)

1.

докладва на притежателя на типов сертификат или одобрен проект всички случаи, когато продукти, части или оборудване, които са били пуснати от производствена организация за експлоатация и впоследствие са идентифицирани, че имат възможни отклонения от приложимата проектна информация, както и разследва заедно с притежателя на типов сертификат или одобрен проект с оглед да идентифицира такива отклонения, които могат да доведат до небезопасни условия;

2.

докладва на Агенцията и на компетентните органи на държавата-членка за отклонения, които могат да доведат до небезопасни условия, определени в точка 1. Такива доклади се правят във форма и по начин, определени от Агенцията съгласно точка 21.А.3А, буква б), подточка 2 или приети от компетентния орган на държавата-членка;

3.

когато производителят действа като доставчик на друга производствена организация, той докладва на тази организация всички случаи, когато е предоставил продукти, части или оборудване на тази организация и впоследствие ги е идентифицирал като имащи потенциални отклонения от приложимите проектни данни;

ж)

оказва съдействие на притежателя на типов сертификат или одобрен проект по отношение на всяка продължаваща дейност за летателна годност, която се отнася до продукти, части или оборудване, които са били произведени;

з)

изгражда система за архивиране, включваща условията, наложени на неговите партньори, доставчици и подизпълнители, осигуряваща запазване на данните, използвани за доказване на съответствието на продукти, части или оборудване. Такива данни се държат на разположение на компетентния орган и се съхраняват с цел предоставяне на информация, необходима за осигуряване на продължаващата летателна годност на продукти, части или оборудване;

и)

когато съгласно условията за одобрение притежателят издава сертификат за пускане в експлоатация, то преди издаване на сертификата той определя, че всяко завършено въздухоплавателно средство е предмет на необходима поддръжка и е в състояние за безопасна експлоатация;

й)

когато е приложимо, съгласно привилегиите на точка 21.А.163, буква д), определя условията, при които може да бъде издадено разрешение за полет;

к)

когато е приложимо, съгласно привилегиите на точка 21.А.163, буква д), установява съответствие с точка 21.А.711, букви в) и д), преди издаването на разрешение за полет на въздухоплавателното средство.

ПОДЧАСТ З —   СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ И ОГРАНИЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ

21.А.171   Приложно поле

Настоящата подчаст създава процедура за издаване на сертификат за летателна годност.

21.А.172   Приемливост

Всяко физическо или юридическо лице, на чието име е регистрирано или ще бъде регистрирано въздухоплавателно средство в държава-членка („държава-членка на регистрация“) или негов представител може да бъде заявител за сертификат за летателна годност на въздухоплавателно средство съгласно настоящата подчаст.

21.А.173   Класификация

Летателната годност се класифицира, както следва:

а)

сертификати за летателна годност се издават на въздухоплавателно средство, което отговаря на типов сертификат, издаден в съответствие с настоящото приложение I (част 21);

б)

ограничен сертификат за летателна годност се издава на въздухоплавателното средство:

1.

което отговаря на ограничен типов сертификат, издаден в съответствие с настоящото приложение I (част 21); или

2.

което е демонстрирало на Агенцията, че отговаря на конкретни спецификации за летателна годност, осигуряващи адекватна безопасност.

21.А.174   Заявление

а)

Съгласно точка 21.А.172 заявлението за сертификат за летателна годност се изготвя във форма и по начин, определени от компетентния орган на държавата-членка на регистрация.

б)

Всяко заявление за сертификат за летателна годност или ограничен сертификат за летателна годност включва:

1.

клас на сертификата за летателна годност, който се прилага;

2.

по отношение на нови въздухоплавателни средства:

i)

декларация за съответствие:

издадена съгласно точка 21.А.163, буква б), или

издадена съгласно точка 21.А.130 и потвърдена от компетентния орган, или

за внесено въздухоплавателно средство — декларация, подписана от орган по експорта за това, че въздухоплавателното средство отговаря на проект, одобрен от Агенцията;

ii)

доклад за тегло и баланс с приложена схема за товарене;

iii)

ръководство за летателна експлоатация, когато се изисква от приложимия код за летателна годност за конкретно въздухоплавателно средство;

3.

по отношение на употребявано въздухоплавателно средство:

i)

произхождащо от държава-членка — сертификат за преглед на летателна годност, издаден в съответствие с част М;

ii)

произхождащо от държава, която не е членка:

декларация от компетентен орган на държавата, където въздухоплавателното средство е или е било регистрирано, отразяваща статута на летателна годност на въздухоплавателното средство в неговия регистър към момента на прехвърляне,

доклад за тегло и баланс с приложена схема за товарене; ръководство за летателна експлоатация, когато се изисква от приложимия код за летателна годност за конкретно въздухоплавателно средство,

архиви за изграждане на стандарти за производство, модификация и поддръжка на въздухоплавателното средство, включително всички ограничения, свързани с ограничен сертификат за летателна годност съгласно точка 21.Б.327, буква в),

препоръка за издаване на сертификат за летателна годност или ограничен сертификат за летателна годност и сертификат за преглед на летателна годност, след преглед на летателната годност в съответствие с част М.

в)

Освен ако е съгласувано друго, становищата, упоменати в букви б), подточка 2i) и б), подточка 3ii), се издават не по-късно от 60 дни преди представянето на въздухоплавателното средство на компетентния орган на държавата-членка на регистрация.

21.А.175   Език

Наръчници, брошури, списъци и маркировка на инструментите и всякаква друга необходима информация, изисквана от приложимите сертификационни спецификации, се представя на един или повече официални езици на Съюза, признати от компетентния орган на държавата-членка на регистрация.

21.А.177   Изменение или промени

Сертификатът за летателна годност може да се изменя или променя само от компетентния орган на държавата-членка на регистрация.

21.А.179   Условия за прехвърляне и повторно издаване в рамките на държавите-членки

а)

Когато се е променила собствеността на въздухоплавателното средство:

1.

ако то остава в същия регистър, сертификатът за летателна годност или ограниченият сертификат за летателна годност, отнасящ се само до ограничен типов сертификат, се прехвърля заедно с въздухоплавателното средство;

2.

ако въздухоплавателното средство се регистрира в друга държава-членка, сертификатът за летателна годност или ограниченият сертификат за летателна годност, отнасящ се само до ограничен типов сертификат, се издава:

i)

при представяне на предишния сертификат за летателна годност или валиден сертификат за преглед на летателна годност, издаден съгласно част М; и

ii)

когато отговаря на точка 21.А.175.

б)

Когато се е променила собствеността на въздухоплавателно средство и въздухоплавателното средство притежава ограничен сертификат за летателна годност, несъответстващ на ограничен типов сертификат, сертификатите за летателна годност се прехвърлят заедно с въздухоплавателното средство, при условие че въздухоплавателното средство остава в същия регистър или се издава само с официално споразумение с компетентния орган на държавата-членка на регистрация, към която се прехвърля.

21.А.180   Инспекции

Притежателят на сертификата за летателна годност осигурява достъп до въздухоплавателното средство, за което е издаден сертификат за летателна годност, при поискване от компетентния орган на държавата-членка на регистрация.

21.А.181   Срок на действие и продължаваща валидност

а)

Сертификатът за летателна годност се издава с неограничен срок на действие. Той остава валиден, когато:

1.

съответства на приложимия типов проект и изискванията за продължаваща летателна годност; и

2.

въздухоплавателното средство остава в същия регистър; и

3.

типовият сертификат или ограниченият типов сертификат, съгласно който е издаден, не бъде предварително обезсилен съгласно точка 21.А.51;

4.

действието на сертификата не бъде спряно или той не бъде отнет съгласно точка 21.Б.330.

б)

При предаване или отнемане сертификатът се връща на компетентния орган на държавата-членка на регистрация.

21.А.182   Идентификация на въздухоплавателното средство

Всеки заявител за сертификат за летателна годност съгласно настоящата подчаст демонстрира, че въздухоплавателното средство се идентифицира в съответствие с подчаст Р.

ПОДЧАСТ И —   СЕРТИФИКАТ ЗА ШУМ

21.А.201   Приложно поле

Настоящата подчаст създава процедура за издаване на сертификат за шум.

21.А.203   Приемливост

Всяко физическо или юридическо лице, на чието име в държавата-членка („държава-членка на регистрация“) е регистрирано или ще бъде регистрирано въздухоплавателно средство, или негов представител, може да бъде заявител за сертификат за шум за въздухоплавателно средство съгласно настоящата подчаст.

21.А.204   Заявление

а)

Съгласно точка 21.А.203 заявлението за сертификат за шум се прави във форма и по начин, определени от компетентния орган на държавата-членка на регистрация.

б)

Всяко заявление включва:

1.

По отношение на нови въздухоплавателни средства:

i)

декларация за съответствие:

издадена съгласно точка 21.А.163, буква б), или

издадена съгласно точка 21.А.130 и потвърдена от компетентния орган, или

за внесено въздухоплавателно средство — декларация, подписана от органа по експорта за това, че въздухоплавателното средство отговаря на проект, одобрен от Агенцията; и

ii)

информация за шум, определена в съответствие с приложимите изисквания за шум;

2.

по отношение на употребявано въздухоплавателно средство:

i)

информация за шум, определена в съответствие с приложимите изисквания за шум; и

ii)

архиви за изграждане на стандарти за производство, модификация и поддръжка на въздухоплавателното средство.

в)

Освен ако е съгласувано друго, декларациите, упоменати в буква б), подточка 1, се издават не по-късно от 60 дни преди представянето на въздухоплавателното средство на компетентния орган на държавата-членка на регистрация.

21.А.207   Изменение или промени

Сертификатът за шум може да се изменя или променя само от компетентния орган на държавата-членка на регистрация.

21.А.209   Условия за прехвърляне и повторно издаване в рамките на държавите-членки

Когато се променя собствеността на въздухоплавателното средство:

а)

ако то остава в същия регистър, сертификатът за шум се прехвърля заедно с въздухоплавателното средство; или

б)

ако въздухоплавателното средство се регистрира в друга държава-членка, сертификатът за шум се издава при представяне на предишен сертификат за шум.

21.А.210   Инспекции

Притежателят на сертификата за шум осигурява достъп до въздухоплавателното средство, за което е издаден сертификат за шум, при поискване от компетентния орган на държавата-членка на регистрация или от Агенцията за проверка.

21.А.211   Срок на действие и продължаваща валидност

а)

Сертификатът за шум се издава с неограничен срок на действие. Той остава валиден, при условие че:

1.

съответства на приложим типов проект, изискванията за опазване на околната среда и за продължаваща летателна годност; и

2.

въздухоплавателното средство остава в същия регистър; и

3.

типовият сертификат или ограниченият типов сертификат, съгласно който е издаден, не бъде предварително обезсилен съгласно точка 21.А.51;

4.

сертификатът не е бил върнат или отнет съгласно точка 21.Б.430.

б)

При връщане или отнемане сертификатът се предава на компетентния орган на държавата-членка на регистрация.

ПОДЧАСТ Й —   ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОЕКТАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

21.А.231   Приложно поле

Настоящата подчаст създава процедура за издаване на одобрение за проектантска организация и правила, регулиращи правата и задълженията на заявителите за или притежателите на такива одобрения.

21.А.233   Приемливост

Всяко физическо или юридическо лице („организация“) може да бъде заявител за одобрение съгласно настоящата подчаст:

а)

в съответствие с точка 21.А.14, 21.А.112Б, 21.А.432Б или 21.А.602Б; или

б)

за одобрение за малки промени или проект за малък ремонт, когато се изисква с цел получаване на привилегии съгласно точка 21.А.263.

21.А.234   Заявление

Всяко заявление за одобрение за проектантска организация се прави във форма и по начин, определени от Агенцията, и включва описание на информация, изисквана съгласно точка 21.А.243 и условия за одобрение, чието издаване се изисква съгласно точка 21.А.251.

21.А.235   Издаване на одобрение за проектантска организация

Организацията има право да притежава одобрение за проектантска организация, издадено от Агенцията, когато е показала съответствие с приложимите изисквания съгласно настоящата подчаст.

21.А.239   Система за осигуряване на съответствие с проекта

а)

Проектантската организация демонстрира, че тя е създала и може да поддържа система за осигуряване на съответствие с проекта за контрол и надзор на проекти и промени в проекти на продукти, части и оборудване, обхванати от заявлението. Такава система за осигуряване на съответствие с проекта позволява на организацията:

1.

да гарантира, че проектите на продукти, части и оборудване или промените в такива проекти отговарят на приложимото основание за типово сертифициране и изискванията за опазване на околната среда; и

2.

да гарантира, че нейните отговорности са изпълняват надлежно в съответствие със:

i)

подходящите разпоредби на настоящото приложение I (част 21); и

ii)

условията за одобрение, издадено съгласно точка 21.А.251;

3.

да наблюдава независимо съответствието и адекватността на документираните процедури на системата. Такова наблюдение включва система за обратна връзка с лице или група от лица, имащи отговорността да осигуряват корективни действия.

б)

Системата за осигуряване на съответствие с проекта включва независима контролна функция за показване на съответствие въз основа на което организацията представя становища за съответствие и свързаните с него документи на Агенцията.

в)

Проектантската организация определя начин, по който системата за осигуряване на съответствие с проекта отчита приемливостта на части или оборудване, проектирани от или задачи, изпълнени от партньори или подизпълнители съгласно методите, които са предмет на писмени процедури.

21.А.243   Данни

а)

Проектантската организация подготвя за Агенцията наръчник, описващ директно или чрез препратка организацията, съответните процедури и продукти или промени в проектираните продукти.

б)

Когато някоя част или оборудване или промяна на продукта са проектирани от партньорска организация или подизпълнител, наръчникът включва декларация, че проектантската организация може да издаде за всички части и оборудване уверение за съответствие, изисквано от точка 21.А.239, буква б), и съдържа, директно или чрез препратка, описания и информация за проектантските дейности и организация на такива партньори или подизпълнители, както е необходимо за изготвяне на тази декларация.

в)

Наръчникът се изменя при необходимост, за да остава осъвременено описание на организацията, като копия от измененията се представят на Агенцията.

г)

Проектантската организация изготвя декларация за квалификацията и опита на ръководния персонал и други лица в организацията, отговорни за вземането на решения, оказващи влияние върху летателната годност и опазването на околната среда.

21.А.245   Изисквания за одобрение

Проектантската организация демонстрира на основание информация, представена в съответствие с точка 21.А.243, че в допълнение на съответствието с точка 21.А.239:

а)

персоналът във всички технически департаменти е достатъчен на брой и с опит, и е получил подходящи правомощия да изпълнява предоставените му отговорности и те, заедно с разпределението, условията и оборудването, са адекватни да позволят на персонала постигане на целите, свързани с летателната годност и защитата на околната среда, за продукта;

б)

съществува пълна и ефективна координация между департаментите и вътре в департаментите по отношение на летателната годност и въпросите за опазване на околната среда.

21.А.247   Промени в системата за осигуряване на съответствие с проекта

След издаване на одобрение за проектантска организация, всяка промяна в системата за осигуряване на съответствие с проекта, която е значима за съответствието или за летателната годност и опазването на околната среда на продукта, се одобрява от Агенцията. Заявлението за одобрение се представя писмено на Агенцията, като проектантската организация трябва да демонстрира на Агенцията, на основание предлаганите промени в наръчника и преди реализацията на промяната, че след реализацията тя ще продължи да съответства на настоящата подчаст.

21.А.249   Условия за прехвърляне

Освен като резултат от промяна в собствеността, която се счита за значителна за целите на точка 21.А.247, одобрението на производствена организация не може да се прехвърля.

21.А.251   Условия за одобрение

Условията за одобрение идентифицират видовете проектантска работа, категориите продукти, части или оборудване, за които проектантската организация притежава одобрение за проектантска организация, както и функциите и задълженията, които организацията е допусната да извършва по отношение на летателна годност и характеристики за шум, изхвърляне на гориво и вредни емисии на продукти. За одобрения на проектантски организации, покриващи типово сертифициране или разрешение ETSO за спомагателна силова установка (APU), условията за одобрение съдържат допълнително списък на продуктите или APU. Тези условия се издават като част от одобрението за проектантска организация.

21.А.253   Промени в условията за одобрение

Всяка промяна в условията за одобрение се одобрява от Агенцията. Заявлението за промяна в условията за одобрение се прави във форма и по начин, определени от Агенцията. Проектантската организация трябва да отговаря на приложимите изисквания съгласно настоящата подчаст.

21.А.257   Проучвания

а)

Проектантската организация поема задължение да позволи на Агенцията да провежда всякакви проучвания, включително проучвания на партньори и подизпълнители, необходими да се определи съответствие и продължаващо съответствие с приложимите изисквания съгласно настоящата подчаст.

б)

Проектантската организация позволява на Агенцията да преглежда, да докладва, да прави всякакви проверки и да извършва или освидетелства всякакъв полетен и наземен тест, необходим за проверка на валидността на декларацията за съответствие, представена от заявителя съгласно точка 21.А.239, буква б).

21.А.258   Констатации

а)

Когато са намерени обективни доказателства, показващи, че притежателят на одобрение за проектантска организация не съответства на приложимите изисквания съгласно настоящото приложение I (част 21), заключенията се класифицират по следния начин:

1.

заключенията от първо ниво са за всяко несъответствие с настоящото приложение I (част 21), водещо до неконтролирано несъответствие с приложимите проектни данни, които биха засегнали безопасността на въздухоплавателното средство;

2.

заключенията от второ ниво са за всяко несъответствие с настоящото приложение I (част 21), което не се класифицира като първо ниво.

б)

Заключенията от трето ниво са за всеки елемент, който е бил идентифициран чрез обективно доказателство като съдържащ потенциални проблеми, които могат да доведат до несъответствие съгласно буква а).

в)

След получаване на информация за заключенията съгласно приложимата административна процедура, създадена от Агенцията:

1.

в случай на заключения от първо ниво притежателят на одобрение за проектантска организация демонстрира корективно действие за удовлетворяване на Агенцията в срок от не повече от 21 работни дни след писмено потвърждаване на заключенията;

2.

в случай на заключения от второ ниво предоставеният от Агенцията период за корективно действие е съобразно характера на заключението, но в никакъв случай не може първоначално да надвишава три месеца. При определени обстоятелства и в зависимост от характера на заключението Агенцията може да продължи тримесечния период, ако бъде представен удовлетворителен план за корективни действия, одобрен от Агенцията;

3.

заключенията от трето ниво не изискват незабавно действие от притежателя на одобрение за проектантска организация.

г)

В случай на заключения от първо или второ ниво одобрението за проектантска организация може да бъде предмет на частично или пълно спиране на действието му или отнемане съгласно приложимата административна процедура, създадена от Агенцията. Притежателят на одобрение за проектантска организация своевременно потвърждава получаването на писмо за временно спиране на действието или отнемане на одобрението за проектантска организация.

21.А.259   Срок на действие и продължаваща валидност

а)

Одобрението на проектантска организация се издава с неограничен срок на действие. То остава валидно, освен ако:

1.

проектантската организация не успее да покаже съответствие с приложимите изисквания съгласно настоящата подчаст; или

2.

притежателят или който да е негов партньор или подизпълнител е попречил на Агенцията да извърши проучване в съответствие с точка 21.А.257; или

3.

има доказателство, че системата за осигуряване на съответствие с проекта не може да поддържа задоволителен контрол и надзор над проектирането на продукти или промените в тях съгласно одобрението; или

4.

сертификатът е върнат или отнет съгласно приложимата административна процедура, създадена от Агенцията.

б)

При връщане или отнемане сертификатът се връща на Агенцията.

21.А.263   Привилегии

а)

Притежателят на одобрение за проектантска организация има право да извършва проектантски дейности съгласно настоящото приложение I (част 21) и в рамките на обхвата на одобрението.

б)

При спазване на разпоредбите на точка 21.А.257, буква б) Агенцията приема без допълнителна проверка следните документи за съответствие, представени от заявителя с цел да получи:

1.

одобрение на условията на полет, необходими за разрешение за полет; или

2.

типов сертификат или одобрение за значителна промяна в типовия проект; или

3.

допълнителен типов сертификат; или

4.

разрешение ETSO съгласно точка 21.А.602Б, буква б), подточка 1; или

5.

одобрение за проект за значителен ремонт.

в)

Притежателят на одобрение за проектантска организация има право в рамките на условията за одобрение и съгласно съответните процедури на системата за осигуряване на съответствие с проекта:

1.

да класифицира промените в типов проект и ремонти като „значителни“ или „малки“;

2.

да одобрява малки промени в типов проект и малки ремонти;

3.

да издава информация или инструкции, съдържащи следното изявление: „Техническото съдържание на този документ е одобрено съгласно правомощието на DOA реф. № EASA.21J.[XXXX]“;

4.

да одобрява незначителни изменения в ръководството за летателна експлоатация (РЛЕ) на въздухоплавателното средство и допълненията към него, и да издава такива изменения, съдържащи следното изявление: „Изменение № [YY] на РЛЕ (или допълнение) реф. № [ZZ] е одобрено съгласно правомощието на DOA реф. № EASA.21J.[XXXX]“;

5.

да одобрява проекта за значителни ремонти на продукти или спомагателни силови установки, за които той притежава типов сертификат, допълнителен типов сертификат или разрешение ETSO;

6.

да одобрява условията, при които може да бъде издадено разрешение за полет в съответствие с точка 21.А.710, буква а), подточка 2, с изключение на разрешения за полет, издавани за целите на точка 21.А.701, буква а), подточка 15;

7.

да издава разрешение за полет в съответствие с точка 21.А.711, буква б) за въздухоплавателно средство, което е проектирал или изменил, или за което е издал одобрение съгласно точка 21.А.263, буква в), подточка 6 на условията за издаване на разрешение за полет, и когато самата проектантска организация контролира, съгласно одобрението си за проектантска организация, конфигурацията на въздухоплавателното средство и удостоверява съответствие с проектните условия, одобрени за полета.

21.А.265   Задължения на притежателя

Притежателят на одобрение за проектантска организация:

а)

поддържа наръчника в съответствие със системата за осигуряване на съответствие с проекта;

б)

осигурява използването на този наръчник като основен работен документ в рамките на организацията;

в)

определя, че приложимите проекти на продукти или на техните промени или ремонти отговарят на приложимите изисквания и нямат опасни качества;

г)

с изключение на малки промени или ремонти, одобрени съгласно привилегиите на точка 21.А.263, предоставя на Агенцията декларации и придружаващи документи, потвърждаващи съответствието с буква в);

д)

предоставя на Агенцията информация или инструкции по отношение на изискваните съгласно точка 21.А.3Б действия;

е)

когато е приложимо, съгласно привилегиите на точка 21.А.263, буква в) подточка 6, определя условията, при които може да бъде издадено разрешение за полет;

ж)

когато е приложимо, съгласно привилегиите на точка 21.А.263, буква в), подточка 7, установява съответствие с точка 21.А.711, букви б) и д) преди издаването на разрешение за полет на въздухоплавателно средство.

ПОДЧАСТ К —   ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

21.А.301   Приложно поле

Настоящата подчаст създава процедури относно одобрението за части и оборудване.

21.А.303   Съответствие с приложимите изисквания

Показването на съответствие на частите и оборудването, подлежащи на вграждане в продукт с типов сертификат, се прави:

а)

във връзка с процедурите за типов сертификат съгласно подчаст Б, Г или Д за продукт, в който те трябва да се монтират; или

б)

когато са приложими, процедурите съгласно подчаст О съгласно разрешение ETSO; или

в)

в случай на стандартни части, в съответствие с официално признатите стандарти.

21.А.305   Одобрение на части и оборудване

Във всички случаи, когато одобряването на част или оборудване изрично се изисква от правото на Съюза или мерките на Агенцията, частта или оборудването трябва да отговарят на приложими ЕТЅО или на спецификации, признати от Агенцията за еквивалентни в конкретния случай.

21.А.307   Пускане на части и оборудване за монтаж

Дадена част или оборудване се допуска за монтаж в продукт с типов сертификат, когато е в състояние за безопасна експлоатация и:

а)

се придружава от сертификат за пускане в експлоатация (формуляр 1 на EASA), удостоверяващ, че продуктът е произведен в съответствие с одобрените проектни данни, и е маркирана(о) в съответствие с подчаст Р; или

б)

е стандартна част; или

в)

в случая с въздухоплавателно средство ELA1 или ELA2 — е част или оборудване, която/което:

1.

не е с ограничен срок на експлоатация, нито част от основната структура, нито част от системите за управление;

2.

е произведена/произведено в съответствие с приложимия проект;

3.

е маркирана/маркирано в съответствие с подчаст Р;

4.

е идентифицирана/идентифицирано за монтаж в конкретното въздухоплавателно средство;

5.

подлежи на монтаж във въздухоплавателно средство, за което собственикът му е проверил съответствието с условия 1—4 и е поел отговорност за това съответствие.

(ПОДЧАСТ Л — НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ М —   РЕМОНТИ

21.А.431А   Приложно поле

а)

Настоящата подчаст установява процедура за издаване на одобрение за проект за ремонт и създава права и задължения на заявителите за или притежателите на тези одобрения.

б)

В настоящата подчаст се определят стандартни ремонти, които не подлежат на процес на одобряване съгласно настоящата подчаст.

в)

„Ремонт“ означава отстраняване на повреда и/или възстановяване на условие за летателна годност след първоначалното пускане в експлоатация на продукт, част или оборудване от производителя.

г)

Отстраняването на повреда чрез подмяна на част или оборудване, без да е необходимо проектиране, се счита за поддържаща задача и следователно не изисква одобрение съгласно настоящото приложение I (част 21).

д)

Ремонтът на предмет ETSO, различен от спомагателна силова установка (APU), се разглежда като промяна в ETSO-проект и се извършва в съответствие с точка 21.А.611.

21.А.431Б   Стандартни ремонти

а)

Стандартни ремонти са ремонтите:

1.

във връзка със:

i)

самолети с максимална излетна маса (MTOM) 5 700 kg или по-малко;

ii)

хеликоптери с MTOM 3 175 kg или по-малко;

iii)

планери, мотопланери, балони и дирижабли съгласно определението за ELA1 или ELA2;

2.

които следват проектни данни, включени в сертификационни спецификации, издадени от Агенцията, съдържащи приемливи методи, техники и практики за извършване и идентифициране на стандартни ремонти, включително съответните инструкции за поддържането на летателната годност; и

3.

които не са в противоречие с данните на притежателите на ТC.

б)

Точки 21.А.432А—21.А.451 не се прилагат за стандартни ремонти.

21.А.432A   Приемливост

а)

Всяко физическо или юридическо лице, което е демонстрирало или е в процес на демонстриране на своите възможности съгласно точка 21.А.432Б, е допустимо да бъде заявител за одобрение за големи ремонтни проекти съгласно условията, установени в настоящата подчаст.

б)

Всяко физическо или юридическо лице е допустимо да кандидатства за одобрение за проекти за малък ремонт.

21.А.432Б   Доказване на капацитет

а)

Заявителят за одобрение на проект за значителен ремонт доказва своите възможности чрез притежаване на одобрение за проектантска организация, издадено от Агенцията в съответствие с подчаст Й.

б)

Чрез дерогация от буква а), като алтернативна процедура за доказване на капацитет заявителят може да поиска споразумение с Агенцията за използване на процедури, установяващи специфичните проектантски практики, ресурси и последователност от действия, необходими за съответствие с настоящата подчаст.

в)

Чрез дерогация от букви а) и б) заявителят може да поиска споразумение с Агенцията за одобрението на програма за сертифициране, установяваща специфичните проектантски практики, ресурси и последователност от действия, необходими за съответствие с настоящото приложение I (част 21) за ремонта на продукт, определен в точка 21.А.14, буква в).

21.А.433   Проект за ремонт

а)

Заявителят за одобрение на проект за ремонт:

1.

показва съответствие с основанието за типов сертификат и изискванията за опазване на околната среда, вградени чрез препратка към типовия сертификат, допълнителния типов сертификат или разрешението ETSO за APU според случая, или тези, действащи към датата на заявлението (за одобрение на проект за ремонт), заедно с всякакви изменения към тези сертификационни спецификации или специални условия, които Агенцията счита необходими за изграждане на равнище на безопасност, еквивалентно на това, установено в основанието за типово сертифициране, инкорпорирано чрез препратка към типовия сертификат, допълнителния типов сертификат или разрешението ETSO за APU;

2.

представя всички необходими допълнителни данни, когато се изискват от Агенцията;

3.

декларира съответствие със сертификационните спецификации и изискванията за опазване на околната среда съгласно буква а), подточка 1).

б)

Когато заявителят не е притежател на типов сертификат, допълнителен типов сертификат или разрешение ETSO за APU според случая, заявителят може да отговаря на условията на буква а) чрез използване на своите собствени ресурси или чрез споразумение с притежателя на типовия сертификат или допълнителния типов сертификат или разрешението ETSO за APU.

21.А.435   Класификация на ремонтите

а)

Ремонтът може да е „значителен“ или „малък“. Класификацията се прави в съответствие с критериите на точка 21.А.91 за промени в типов проект.

б)

Ремонтът може да е определен като „значителен“ или „малък“ съгласно буква а) или:

1.

от Агенцията; или

2.

от надлежно одобрена проектантска организация съгласно процедура, съгласувана с Агенцията.

21.А.437   Издаване на одобрение за проект за ремонт

Когато се декларира и е показано, че проектът за ремонт отговаря на приложимите сертификационни спецификации и изискванията за опазване на околната среда съгласно точка 21.А.433, буква а), подточка 1, той се одобрява:

а)

от Агенцията; или

б)

от подходяща одобрена организация, която също е притежател на типов сертификат, допълнителен типов сертификат или разрешение ETSO за APU, съгласно процедура, съгласувана с Агенцията; или

в)

само за малък ремонт — от подходяща одобрена проектантска организация съгласно процедура, договорена с Агенцията.

21.А.439   Производство на части за ремонт

Частите и оборудването, използвани за ремонта, се произвеждат в съответствие с производствената база при всички необходими проектни данни, одобрени от притежателя на одобрение на проекта за ремонт:

а)

съгласно подчаст Е; или

б)

от организация, надлежно одобрена в съответствие с подчаст Ж; или

в)

от надлежно одобрена организация за поддръжка.

21.А.441   Реализация на ремонта

а)

Реализацията на ремонта се прави в съответствие с част М или част 145 според случая или от производствена организация, надлежно одобрена в съответствие с подчаст Ж, съгласно привилегиите на точка 21.А.163.

б)

Проектантската организация предоставя на организацията, извършваща ремонта, всички необходими инструкции за вграждане.

21.А.443   Ограничения

Проектът за ремонт може да е предмет на ограничения, в който случай одобрението за проект за ремонт включва всички необходими инструкции и ограничения. Такива инструкции и ограничения се предават от притежателя на одобрението за проект за ремонт на изпълнителя в съответствие с процедура, съгласувана с Агенцията.

21.А.445   Непоправени щети

а)

Когато повреденият продукт, част или оборудване не е поправен и не е обхванат от предварително одобрени данни, оценка на повредата с оглед на последствията за летателната годност може да се извърши само:

1.

от Агенцията; или

2.

от надлежно одобрена проектантска организация съгласно процедура, договорена с Агенцията.

Всички необходими ограничения се третират в съответствие с процедурите на точка 21.А.443.

б)

Когато организацията, извършваща оценка на повредата съгласно буква а), не е нито Агенцията, нито притежател на типов сертификат, ограничен типов сертификат или разрешение ETSO за APU, такава организация доказва, че информацията, на основание на която е направена оценката, е адекватна, било чрез собствените ресурси на организацията или чрез споразумение с притежателя на типов сертификат, допълнителен типов сертификат или разрешение ETSO за APU или с производителя според случая.

21.А.447   Архивиране

За всеки ремонт цялата проектна информация, чертежи, доклади от тестове, инструкции или възможни ограничения, издадени в съответствие с точка 21.А.443, обосноваване за класификация и свидетелство за одобрение на проекта:

а)

се пази от притежателя на одобрението за проект за ремонт на разположение на Агенцията; и

б)

се съхранява от притежателя на одобрението за проект за ремонт, с оглед да предоставя необходимата информация за осигуряване на продължаващата летателна годност на ремонтираните продукти, части или оборудване.

21.А.449   Инструкции за продължаваща летателна годност

а)

Притежателят на одобрението за проект за ремонт оформя поне един комплект от тези промени в инструкциите за продължаваща летателна годност, които произхождат от ремонта, обединявайки описателните данни и инструкциите за изпълнение, подготвени в съответствие с приложимите изисквания, за всеки оператор на ремонтирано въздухоплавателно средство. Ремонтираният продукт, част или оборудване могат да бъдат пуснати в експлоатация преди да са завършени промените в тези инструкции, но това става за ограничен експлоатационен период и при споразумение с Агенцията. Такива промени в инструкциите се правят достъпни при поискване от всяко друго лице, от което се изисква да отговаря на всяко от условията на тези промени в инструкциите. Достъпността до някои наръчници или частични промени в инструкциите за продължаваща летателна годност по отношение на ремонт или други форми на сериозна поддръжка могат да бъдат отложени, докато продуктът влезе в експлоатация, но трябва да са достъпни, преди някой от продуктите да достигне съответен брой летателни часове/цикли.

б)

Когато актуализациите на тези промени на инструкциите за продължаваща летателна годност са издадени от притежателя на одобрението за проект за ремонт, след като ремонтът е бил предварително одобрен, такива актуализации се предават на всеки оператор и се правят достъпни при поискване от всяко лице, от което се изисква да съответства на всяко от условията в тези промени на инструкциите. Програма, показваща как се разпространяват актуализации на промените в инструкциите за продължаваща летателна годност, се представя на Агенцията.

21.А.451   Задължения и маркировка EPA

а)

Всеки притежател на одобрение за проект за значителен ремонт:

1.

поема задълженията:

i)

установени в точки 21.А.3, 21.А.3Б, 21.А.4, 21.А.439, 21.А.441, 21.А.443, 21.А.447 и 21.А.449;

ii)

подразбиращи се в сътрудничеството с притежателя на типовия сертификат, допълнителния типов сертификат и разрешението ETSO за APU съгласно точка 21.А.433, буква б) според случая;

2.

определя маркирането, включително EPA, в съответствие с точка 21.А.804, буква а).

б)

С изключение на притежателите на типови сертификати или на разрешение за APU, за които се прилага точка 21.А.44, притежателят на одобрение за проект за малък ремонт:

1.

приема задълженията, установени в точки 21.А.4, 21.А.447 и 21.А.449; и

2.

определя маркирането, включително буквите EPA, в съответствие с точка 21.А.804, буква а).

(ПОДЧАСТ Н — НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ О —   РАЗРЕШЕНИЯ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ

21.А.601   Приложно поле

Настоящата подчаст създава процедура за издаване на разрешения по ETSO и установява правила, уреждащи правата и задълженията на заявителите за или притежателите на такива разрешения.

21.А.602А   Приемливост

Всяко физическо или юридическо лице, което произвежда или се готви да произвежда предмети по ETSO и е демонстрирало или е в процес на демонстриране на своите възможности съгласно точка 21.А.602Б, може да бъде заявител за разрешение ETSO.

21.А.602Б   Доказване на капацитет

Заявителят за разрешение ETSO демонстрира своите възможности, както следва:

а)

за производство — чрез притежаване на одобрение за производствена организация, издадено в съответствие с подчаст Ж, или чрез съответствие с процедурите на подчаст Е; и

б)

за проектиране:

1.

за спомагателна силова установка — чрез притежаване на одобрение за проектантска организация, издадено от Агенцията в съответствие с подчаст Й;

2.

за всички други предмети — чрез използване на процедури, установяващи специфични проектантски практики, ресурси и последователност от действия, необходими за съответствие с настоящото приложение I (част 21).

21.А.603   Заявление

а)

Заявлението за разрешение ETSO се прави във форма и по начин, определени от Агенцията, и включва описание на информацията, изисквана съгласно точка 21.А.605.

б)

Когато се предвижда поредица от малки ремонти в съответствие с точка 21.А.611, заявителят установява в своето заявление номера на базовия модел на предмета и номера на принадлежащите части в отворени скоби след него за означаване на това, че от време на време в окончанието ще се добавят променящи се букви или цифри (или комбинация от тях).

21.А.604   Разрешение ETSO за спомагателна силова установка (APU)

Във връзка с разрешение ETSO за спомагателна силова установка:

а)

точки 21.А.15, 21.А.16Б, 21.А.17, 21.А.20, 21.А.21, 21.А.31, 21.А.33 и 21.А.44 се прилагат чрез дерогация от точки 21.А.603, 21.А.606, буква в), 21.А.610 и 21.А.615, освен ако разрешението ETSO се издава в съответствие с точка 21А.606 вместо типов сертификат;

б)

подчаст Г или подчаст Д са приложими за одобрение за промени в проекта чрез дерогация от точка 21.А.611. Когато се използва подчаст Д, се издава отделно разрешение ETSO вместо допълнителен типов сертификат;

в)

подчаст М е приложима за одобряването на промени в проекти.

21.А.605   Изисквани документи

Заявителят представя на Агенцията следните документи:

а)

декларация за съответствие, удостоверяваща, че заявителят отговаря на изискванията на настоящата подчаст;

б)

декларация за проект и производителност (ДПП);

в)

едно копие от техническите данни, които се изискват в приложимите ETSO;

г)

наръчник за производствена организация (или препратка към наръчник за производствена организация), посочен в точка 21.А.143 за целите на получаване на подходящо одобрение за производствена организация съгласно подчаст Ж, или наръчник (или препратка към наръчник), посочен в точка 21.А.125A, буква б) за целите на производство съгласно подчаст Е без одобрение за производствена организация;

д)

за APU — наръчник (или препратка към наръчник), посочен в точка 21.А.243 с цел получаване на подходящо одобрение за производствена организация съгласно подчаст Й;

е)

за всички други предмети — процедурите, посочени в точка 21.А.602Б, буква б), подточка 2.

21.А.606   Издаване на разрешение ETSO

Заявителят има право да получи разрешение ETSO, издадено от Агенцията, след като:

а)

демонстрира своя капацитет в съответствие с точка 21.А.602Б; и

б)

демонстрира, че предметът съответства на техническите условия на приложимите ETSO, и представи съответна декларация за съответствие;

в)

изрично заяви, че е подготвен за съответствие с точка 21.А.609.

21.А.607   Привилегии на разрешението ETSO

Притежателят на разрешение ETSO има право да произвежда и да маркира предмети със съответната маркировка ETSO.

21.А.608   Декларация за проект и производителност (ДПП)

а)

ДПП съдържа най-малко следната информация:

1.

информация, кореспондираща с точка 21.А.31, букви а) и б), идентифицираща предмета и неговия проект и стандарт за тестване;

2.

равнище на ефективност на предмета, директно или чрез препратка към други допълнителни документи;

3.

декларация за съответствие, удостоверяваща, че този предмет отговаря на подходящите ETSO;

4.

препратка към съответните доклади за тестове;

5.

препратка към подходящи наръчници за поддръжка, преглед и ремонт;

6.

равнища на съответствие, когато различни равнища на съответствие са допустими съгласно ETSO;

7.

списък на отклоненията, приети в съответствие с точка 21.А.610.

б)

ДПП се датира и подписва от притежателя на разрешение ETSO или от негов упълномощен представител.

21.А.609   Задължения на притежателите на разрешение ETSO

Притежателят на разрешение ETSO съгласно настоящата подчаст:

а)

произвежда всеки предмет в съответствие с подчаст Ж или подчаст Е, което гарантира, че всеки завършен предмет отговаря на своите проектни данни и е безопасен за монтиране;

б)

подготвя и поддържа за всеки модел на всеки предмет, за който е издадено разрешение ETSO, текущо досие с пълна техническа информация и доклади в съответствие с точка 21.А.613;

в)

подготвя, поддържа и актуализира оригиналите на всички наръчници, които се изискват съгласно приложимите за предмета спецификации за летателна годност;

г)

предоставя на разположение на ползвателите на предмета и при поискване на Агенцията такива наръчници за поддръжка, преглед и ремонт, необходими за използване и поддръжка на предмета, както и промените в тези наръчници;

д)

маркира всеки предмет в съответствие с точка 21.А.807;

е)

съответства с точки 21.А.3, 21.А.3Б и 21.А.4;

ж)

продължава да отговаря на квалификационните изисквания съгласно точка 21.А.602Б.

21.А.610   Одобрение за отклонение

а)

Всеки производител, който изисква одобрение да се отклони от производствените стандарти на ETSO, показва, че стандартите, от които се иска отклонение, се компенсират чрез фактори или качества на проекта, осигуряващи еквивалентно равнище на безопасност.

б)

Искането за одобрение на отклонение, заедно с всички уместни данни, се представя на Агенцията.

21.А.611   Изменения в проекта

а)

Притежателят на разрешение ETSO може да извършва малки промени в проекта (всякакви промени, които не са значителни промени) без допълнително разрешение от Агенцията. В такъв случай промененият предмет запазва оригиналния номер на модела (малки изменения се указват чрез промени в номера на части или допълнения), като притежателят препраща до Агенцията всички променени данни, които са необходими за съответствие с точка 21.А.603, буква б).

б)

Всяка промяна в проекта от притежателя на разрешение ETSO, която е достатъчно голяма, за да се изисква достатъчно пълно проучване за определяне на съответствието с ETSO, се счита за значителна промяна. Преди извършването на такава промяна притежателят определя ново обозначение за типа или модела на предмета и подава заявление за ново разрешение съгласно точка 21.А.603.

в)

Не се допускат никакви промени в проекта от никое физическо или юридическо лице, различно от притежателя на разрешение ETSO, който представя декларация за съответствие на предмета, допустим за одобрение съгласно настоящата подчаст О, освен ако е лице, претендиращо за одобрение съгласно точка 21.А.603 за отделно разрешение ETSO.

21.А.613   Архивиране

Освен изискванията за архивиране, подходящи за и свързани със системата за качество, цялата проектна информация, чертежи, доклади от тестове, включително доклади от проверката на тествания предмет, се съхраняват от притежателя на одобрението за проект за ремонт и е на разположение на Агенцията, като се поддържа, с оглед да се предоставя необходимата информация за осигуряване на продължаващата летателна годност на предмета и на продукта с типов сертификат, към който той принадлежи.

21.А.615   Проверки от Агенцията

При поискване на Агенцията всеки заявител за или притежател на разрешение ETSO за предмет позволява на Агенцията:

а)

да присъства при всякакви тестове;

б)

да инспектира техническите данни за такъв предмет.

21.Α.619   Срок на действие и продължаваща валидност

а)

Разрешение ETSO се издава с неограничен срок на действие. То остава валидно, освен ако:

1.

условията, изисквани когато е било дадено разрешението ETSO, повече не са спазват; или

2.

задълженията на притежателя, посочени в точка 21.А.609, повече не се спазват; или

3.

доказано е, че предметът неприемливо увеличава рисковете при експлоатация; или

4.

разрешението е върнато или отнето съгласно приложимите административни процедури, създадени от Агенцията.

б)

При връщане или отнемане сертификатът се предава на Агенцията.

21.А.621   Условия за прехвърляне

Освен при промяна на собственост на притежателя, която се счита за значима промяна и следователно трябва да отговаря на точки 21.А.147 и 21.А.247 според случая, разрешение ETSO, издадено съгласно настоящото приложение I (част 21), не се прехвърля.

ПОДЧАСТ П —   РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЕТ

21.А.701   Приложно поле

а)

Разрешения за полет се издават в съответствие с настоящата подчаст за въздухоплавателни средства, които не отговарят или не са демонстрирали, че отговарят на приложимите изисквания за летателна годност, но са способни да летят безопасно при определени условия и за следните цели:

1.

разработка;

2.

демонстриране на съответствие с регламенти или сертификационни спецификации;

3.

обучение на екипаж на проектантски или производствени организации;

4.

полетно тестване на въздухоплавателно средство от ново производство;

5.

полет на въздухоплавателно средство в процес на производство между производствени съоръжения;

6.

полет на въздухоплавателно средство с цел приемане от клиент;

7.

доставка или износ на въздухоплавателно средство;

8.

полет на въздухоплавателно средство с цел приемане от орган;

9.

проучване на пазара, включително обучение на екипаж на клиент;

10.

изложение и въздушна демонстрация;

11.

полет на въздухоплавателно средство до място за извършване на техническо обслужване или преглед на летателната годност, или до място за съхранение;

12.

полет на въздухоплавателно средство при тегло, надвишаващо сертифицираното максимално излетно тегло, за полети, надхвърлящи обичайните разстояния над водни пространства, или над суша, където няма подходящи съоръжения за кацане или подходящо гориво;

13.

поставяне на рекорди, въздушни надпревари или подобни състезания;

14.

полет на въздухоплавателно средство, което отговаря на приложимите изисквания за летателна годност, преди да е било установено съответствие с изискванията за опазване на околната среда;

15.

за летателна дейност с нетърговска цел с индивидуално несложно въздухоплавателно средство или типове, за които не е целесъобразен сертификат за летателна годност или ограничен сертификат за летателна годност.

б)

В настоящата подчаст се създава процедура за издаване на разрешения за полет и за одобряване на свързаните с тях условия за полет и се определят правата и задълженията на заявителите за такива разрешения и одобрения на условия за полет и на притежателите на същите.

21.А.703   Приемливост

а)

Всяко физическо или юридическо лице е допустимо да бъде заявител за разрешение за полет с изключение на разрешение за полет, поискано за целите на точка 21.А.701, буква а), подточка 15, когато заявителят трябва да е собственик;

б)

Всяко физическо или юридическо лице е допустимо да кандидатства за одобрение на условията за полет.

21.А.705   Компетентен орган

Независимо от точка 21.1 от настоящото приложение I (част 21), за целите на настоящата подчаст „компетентният орган“ е:

а)

органа, определен от държавата-членка на регистрация; или

б)

за нерегистрирано въздухоплавателно средство — органа, посочен от държавата-членка, която е определила идентификационните знаци.

21.А.707   Заявление за разрешение за полет

а)

Съгласно точка 21.А.703 и когато на заявителя не е дадена привилегията да издава разрешения за полет, заявление за разрешение за полет се подава до компетентния орган под форма и по начин, установени от този орган.

б)

Всяко заявление за разрешение за полет включва:

1.

целта/целите на полета/полетите в съответствие с точка 21.А.701;

2.

точките, по които въздухоплавателното средство не отговаря на приложимите изисквания за летателна годност;

3.

условията за полет, одобрени в съответствие с точка 21.А.710.

в)

Когато условията за полет не са одобрени при подаване на заявлението за разрешение за полет, се подава заявление за одобрение на условията за полет в съответствие с точка 21.А.709.

21.А.708   Условия за полет

Условията за полет включват:

а)

конфигурацията(ите), за която(ито) се иска разрешение за полет;

б)

всяко условие или ограничение, необходимо за безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство, в това число:

1.

условията или ограниченията, наложени за маршрути или въздушно пространство, или и двете, изисквани за полета/полетите;

2.

условията и ограниченията по отношение на полетния екипаж за управление на въздухоплавателното средство;

3.

ограниченията за превоз на лица, различни от полетния екипаж;

4.

експлоатационните ограничения, специфичните процедури или техническите условия, които трябва да бъдат спазени;

5.

конкретната програма за полетни тестове (ако е приложима);

6.

конкретните мерки за поддържане на летателната годност, включително инструкции за поддръжка и режим за тяхното изпълнение;

в)

доказателства, че въздухоплавателното средство е способно да извършва безопасни полети при условията или ограниченията на буква б);

г)

метода, използван за контрол на конфигурацията на въздухоплавателното средство, за да се остане в рамките на определените условия.

21.А.709   Заявление за одобрение на условия за полет

а)

Съгласно точка 21.А.707, буква в) и когато на заявителя не е била дадена привилегията да одобрява условията за полет, заявление за одобрение на условията за полет се подава:

1.

когато одобрението на условията за полет е свързано с безопасността на конструкцията — до Агенцията под форма и по начин, установени от Агенцията; или

2.

когато одобрението на условията за полет не е свързано с безопасността на конструкцията — до компетентния орган под форма и по начин, установени от този орган.

б)

Всяко заявление за одобрение на условията за полет включва:

1.

предложените условия за полет;

2.

документацията, потвърждаваща тези условия; както и

3.

декларация, че въздухоплавателното средство е способно да извършва безопасни полети при условията и ограниченията на точка 21.А.708, буква б).

21.А.710   Одобрение на условия за полет

а)

Когато одобрението на условията за полет е свързано с безопасността на конструкцията, условията за полет се одобряват от:

1.

Агенцията; или

2.

надлежно одобрена проектантска организация съгласно привилегията на точка 21.А.263, буква в), подточка 6.

б)

Когато одобрението на условията за полет не е свързано с безопасността на конструкцията, условията за полет се одобряват от компетентния орган или от надлежно одобрената организация, която ще издаде също така разрешението за полет.

в)

Преди да одобри условията за полет, Агенцията, компетентният орган или одобрената организация трябва да се уверят, че въздухоплавателното средство е способно да извършва безопасни полети при посочените условия и ограничения. Агенцията или компетентният орган могат да извършат или да поискат от заявителя да извърши всички необходими проверки или тестове за тази цел.

21.А.711   Издаване на разрешение за полет

а)

Разрешение за полет (формуляр 20а на EASA, вж. допълнение III) може да бъде издадено от компетентния орган съгласно условията, посочени в точка 21.Б.525.

б)

Надлежно одобрена проектантска организация може да издаде разрешение за полет (формуляр 20б на EASA, вж. допълнение IV) съгласно привилегията, предоставена по точка 21.А.263, буква в), подточка 7, когато условията за полет по точка 21.А.708 са били одобрени в съответствие с точка 21.А.710.

в)

Надлежно одобрена производствена организация може да издаде разрешение за полет (формуляр 20б на EASA, вж. допълнение IV) съгласно привилегията, предоставена по точка 21.А.163, буква д), когато условията за полет по точка 21.А.708 са били одобрени в съответствие с точка 21.А.710.

г)

Надлежно одобрена организация за управление поддържането на летателната годност може да издаде разрешение за полет (формуляр 20б на EASA, вж. допълнение IV) съгласно привилегията, предоставена по M.A.711 от приложение I (част М) към Регламент (ЕО) № 2042/2003 на Комисията (1), когато условията за полет по точка 21.А.708 са били одобрени в съответствие с точка 21.А.710.

д)

В разрешението за полет се посочва(т) целта(ите) и всякакви условия и ограничения, одобрени съгласно точка 21.А.710.

е)

За разрешения, издадени съгласно буква б), в) или г), на компетентния орган се представя при първа възможност и не по-късно от три дни копие от разрешението за полет и свързаните с него условия за полет.

ж)

При доказателство, че някое от условията, посочени в точка 21.А.723, буква а), не е спазено за разрешение за полет, което организация е издала съгласно буква б), в) или г), въпросната организация незабавно отнема разрешението за полет и информира компетентния орган.

21.А.713   Промени

а)

Всяка промяна, при която условията за полет или свързаните с тях доказателства, установени за разрешението за полет, вече не са валидни, се одобрява в съответствие с точка 21.А.710. Когато е приложимо, се подава заявление в съответствие с точка 21.А.709.

б)

Промяна, засягаща съдържанието на разрешението за полет, изисква издаването на ново разрешение за полет в съответствие с точка 21.А.711.

21.А.715   Език

Наръчници, табели, списъци и маркировка на инструменти и всякаква друга необходима информация, изисквана съгласно приложимите сертификационни спецификации, се представят на един или повече официални езици на Съюза, приемливи за компетентния орган.

21.Α.719   Условия за прехвърляне

а)

Разрешението за полет не може да се прехвърля.

б)

Независимо от буква а) за разрешение за полет, издадено за целите на точка 21.А.701, буква а), подточка 15, в случай на промяна на собствеността на въздухоплавателно средство разрешението за полет се прехвърля заедно с въздухоплавателното средство, при условие че въздухоплавателното средство остава в същия регистър, или се издава само със споразумение с компетентния орган на държавата-членка на регистрация, към която се прехвърля.

21.А.721   Инспекции

Притежателят или заявителят на разрешение за полет осигурява достъп до съответното въздухоплавателно средство по искане на компетентния орган.

21.А.723   Срок на действие и продължаваща валидност

а)

Разрешението за полет се издава за срок от максимум 12 месеца и остава в сила, при условие че:

1.

съответства на условията и ограниченията на точка 21.А.711, буква д), свързани с разрешението за полет;

2.

разрешението за полет не е върнато или отнето;

3.

въздухоплавателното средство остава в същия регистър.

б)

Независимо от буква а) разрешение за полет, издадено за целите на точка 21.А.701, буква а), подточка 15, може да бъде издадено за неограничен срок.

в)

При връщане или отнемане разрешението за полет се предава на компетентния орган.

21.А.725   Подновяване на разрешение за полет

Подновяване на разрешението за полет се извършва като промяна в съответствие с точка 21.А.713.

21.А.727   Задължения на притежателя на разрешение за полет

Притежателят на разрешение за полет гарантира, че спазва и се придържа към всички условия и ограничения, свързани с разрешението за полет.

21.А.729   Архивиране

а)

Всички документи, изготвени с цел да установят и докажат условията за полет, се съхраняват от притежателя на одобрението на условията за полет на разположение на Агенцията и компетентния орган, и се запазват с цел предоставяне на необходимата информация за осигуряване на продължаваща летателна годност на въздухоплавателното средство.

б)

Всички документи, свързани с издаването на разрешения за полет съгласно привилегиите на одобрени организации, включително докладите от проверки, документи в подкрепа на одобрението на условията за полет и самото разрешение за полет, се съхраняват от съответната одобрена организация на разположение на Агенцията или компетентния орган, и се запазват с цел предоставяне на необходимата информация за осигуряване на продължаваща летателна годност на въздухоплавателното средство.

ПОДЧАСТ Р —   ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ, ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

21.А.801   Идентификация на продукти

а)

Идентификацията на продукти включва следната информация:

1.

име на производителя;

2.

обозначение на продукта;

3.

сериен номер на производителя;

4.

всяка друга информация, която Агенцията счете за подходяща.

б)

Всяко физическо или юридическо лице, произвеждащо въздухоплавателно средство или двигател съгласно подчаст Ж или подчаст Е, идентифицира това въздухоплавателно средство или двигател посредством огнеустойчива плочка, която носи информацията, определена в буква а), маркирана върху нея чрез гравиране, щамповане, издълбаване или друг одобрен метод на огнеустойчиво маркиране. Идентификационната плочка се закрепва по такъв начин, че да е достъпна и четлива и да няма вероятност да бъде изтрита или премахната по време на обичайната експлоатация, или изгубена или унищожена при инцидент.

в)

Всяко физическо или юридическо лице, произвеждащо витло, лопатка на витло или втулка на витло съгласно подчаст Ж или подчаст Е, го идентифицира чрез плочка, щампа, издълбаване, гравиране или друг одобрен метод на огнеустойчива идентификация, която се поставя върху нея на стабилна повърхност, съдържа информацията, определена в буква а), и няма вероятност да бъде изтрита или премахната по време на обичайната експлоатация, или изгубена или унищожена при инцидент.

г)

За пилотирани аеростати идентификационната плочка, предписана в буква б), се прикрепя към обвивката на аеростата и се поставя по възможност на място, където е видима от оператора, когато аеростатът е напълнен. В допълнение кошът, носещата конструкция и всички подгряващи агрегати трябва да бъдат постоянно и четливо маркирани с името на производителя, номера на частта или негов еквивалент и серийния номер или негов еквивалент.

21.А.803   Боравене с идентификационна информация

а)

Никой не може да отстранява, променя или поставя информацията за идентифициране, посочена в точка 21.А.801, буква а), върху всякакво въздухоплавателно средство, двигател, витло, лопатка на витло или втулка на витло, или в точка 21.А.807, буква а) за APU, без одобрение от Агенцията.

б)

Никой не може да премахва или да поставя идентификационната плочка, посочена в точка 21.А.801 или в точка 21.А.807 за APU, без одобрение от Агенцията.

в)

Чрез дерогация от букви а) и б) всяко физическо или юридическо лице, провеждащо работа по поддръжката съгласно приложимите правила за изпълнение, може, в съответствие с методите, техниките и практиките, създадени от Агенцията:

1.

да отстранява, променя или поставя информацията за идентифициране, посочена в точка 21.А.801, буква а), на всякакво въздухоплавателно средство, двигател, витло, лопатка на витло или втулка на витло, или в точка 21.А.807, буква а) за APU; или

2.

да отстранява идентификационната плочка, посочена в точка 21.А.801 или точка 21.А.807, когато е необходимо по време на операциите по поддръжка.

г)

Никой не може да монтира идентификационна плочка, премахната в съответствие с буква в), подточка 2, върху всякакво въздухоплавателно средство, двигател, витло, лопатка на витло или втулка на витло, различни от тези, от които е била премахната.

21.А.804   Идентификация на части и оборудване

а)

Всяка част или оборудване постоянно и четливо се маркира със:

1.

име, търговска марка или символ, идентифициращ производителя по начин, определен от приложимите проектни данни; и

2.

номер на частта, както е определено в приложимите проектни данни; и

3.

буквите EPA за части и оборудване в съответствие с одобрени проектни данни, непринадлежащи на притежателя на типов сертификат на съответния продукт, освен за предмети по ETSO.

б)

Чрез дерогация от буква а), ако Агенцията е съгласна, че дадена част или оборудване е прекалено малка(о) или че по друга причина не е възможно да се маркира част или оборудване с информацията, изисквана съгласно буква а), документът за пускане в експлоатация, придружаващ частта или оборудването или нейната опаковка, трябва да съдържа информацията, която не може да се маркира върху частта.

21.А.805   Идентификация на критични части

В допълнение към изискванията на точка 21.А.804 всеки производител на част, която се свързва с типово сертифициран продукт и която се идентифицира като критична част, постоянно и четливо маркира тази част с номер на частта и сериен номер.

21.А.807   Идентификация на предмети ETSO

а)

Всеки притежател на разрешение ETSO съгласно подчаст О постоянно и видимо маркира всеки предмет със следната информация:

1.

име и адрес на производителя;

2.

наименование, тип, номер на частта или обозначение на модела на предмета;

3.

сериен номер или дата на производство на предмета, или и двете; и

4.

номер на приложими ETSO.

б)

Чрез дерогация от буква а), ако Агенцията е съгласна, че частта е прекалено малка или че по друга причина не е възможно да се маркира частта с информацията, изисквана съгласно буква а), документът за пускане в експлоатация, придружаващ частта или оборудването или нейната опаковка, трябва да съдържа информацията, която не може да се маркира върху частта.

в)

Всяко лице, което произвежда APU съгласно подчаст Ж или подчаст Е, идентифицира тази APU чрез огнеустойчива плочка, която носи информацията, посочена в буква а) и е маркирана върху нея чрез гравиране, щамповане, издълбаване или друг одобрен метод за огнеустойчиво маркиране. Идентификационната плочка се закрепва по такъв начин, че да е достъпна и четлива, както и да няма вероятност да бъде изтрита или премахната по време на обичайната експлоатация или изгубена, или унищожена при инцидент.

РАЗДЕЛ Б

ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ПОДЧАСТ А —   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

21.Б.5   Приложно поле

а)

Настоящият раздел създава процедурата за компетентния орган на държава-членка при упражняване на неговите задачи и отговорности по отношение на издаване, поддръжка, изменение, спиране на действието или отнемане на сертификати, одобрения и разрешения, посочени в настоящото приложение I (част 21).

б)

Агенцията разработва в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 216/2008 сертификационни спецификации и насоки за подпомагане на държавите-членки при прилагането на настоящия раздел.

21.Б.20   Задължения на компетентния орган

Всеки компетентен орган на държава-членка е отговорен за прилагане на раздел А, подчасти Е, Ж, З, И и П само по отношение на заявители или притежатели, чието основно място на дейност е на територията на съответната държава-членка.

21.Б.25   Изисквания за организация на компетентния орган

а)

Общи положения:

Всяка държава-членка определя компетентен орган с предоставените му отговорности за прилагане на раздел А, подчасти Е, Ж, З, И и П заедно с документирани процедури, организационна структура и персонал.

б)

Ресурси:

1.

броят на персонала да е достатъчен за изпълнение на поставените задачи;

2.

компетентният орган на държавата-членка назначава ръководител или ръководители, които са отговорни за изпълнението на съответните задачи в рамките на органа, включително комуникиране с Агенцията и други национални органи при необходимост.

в)

Квалификация и обучение:

Целият персонал да е подходящо квалифициран и да притежава достатъчни знания, опит и подготовка за изпълнение на възложените му задачи.

21.Б.30   Документирани процедури

а)

Компетентният орган на държавата-членка създава документирани процедури за описание на своята организация, средства и методи за изпълнение на изискванията на настоящото приложение I (част 21). Процедурите се актуализират текущо и служат като основни работни документи в рамките на органа за всички свързани дейности.

б)

Копие от процедурите и техните изменения се предоставя на Агенцията.

21.Б.35   Промени в организацията и процедурите

а)

Компетентният орган на държавата-членка информира Агенцията за всяка значителна промяна в своята организация и документирани процедури.

б)

Компетентният орган на държавата-членка своевременно актуализира своите документирани процедури по отношение на всяка промяна в нормативните актове за осигуряване на ефективно изпълнение.

21.Б.40   Разрешаване на спорове

а)

Компетентният орган на държавата-членка създава процес за разрешаване на спорове в рамките на своята организация чрез документирани процедури.

б)

Когато между компетентните органи на държави-членки има спор, който не може да бъде разрешен, задължение на ръководителите, посочени в точка 21.Б.25, буква б), подточка 2, е да повдигнат въпроса пред Агенцията за нейното посредничество.

21.Б.45   Докладване/координация

а)

Компетентният орган на държавата-членка осигурява подходяща координация с други съответни сертификационни, разследващи, издаващи одобрения или разрешения екипи на този орган, други държави-членки и Агенцията за осигуряване на ефективен обмен на информация, която е от значение за безопасността на продуктите, частите и оборудването.

б)

Компетентният орган на държавата-членка информира Агенцията за всяка трудност при изпълнението на настоящото приложение I (част 21).

21.Б.55   Архивиране

Компетентният орган на държавата-членка запазва или поддържа достъп до подходящи архиви, свързани със сертификатите, одобренията и разрешенията, които са били издадени от него в съответствие с националната подзаконова уредба и отговорността за които е прехвърлена на Агенцията, до предаването на тези архиви на Агенцията.

21.Б.60   Насоки за летателна годност

Когато компетентният орган на държава-членка получи насока за летателна годност от компетентния орган на държава, която не е членка, такава насока за летателна годност се предава на Агенцията за разпространение в съответствие с член 20 на Регламент (ЕО) № 216/2008.

ПОДЧАСТ Б —   ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

Прилагат се административни процедури, създадени от Агенцията.

(ПОДЧАСТ В — НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ Г —   ПРОМЕНИ В ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ И ОГРАНИЧЕНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

Прилагат се административни процедури, създадени от Агенцията.

ПОДЧАСТ Д —   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТИПОВИ СЕРТИФИКАТИ

Прилагат се административни процедури създадени от Агенцията.

ПОДЧАСТ Е —   ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

21.Б.120   Проучване

а)

Компетентният орган определя екип за проучване на всеки заявител за или притежател на документ за съгласие за извършване на всички съответни задачи, свързани с този документ за съгласие, състоящ се от ръководител екип, който управлява и води екипа за проучване и, ако се изисква, един или повече членове на екипа. Ръководителят на екипа докладва на управителя, отговорен за дейността, който е определен съгласно точка 21.Б.25, буква б), подточка 2.

б)

Компетентният орган извършва достатъчно проучване на заявителя за или притежателя на документ за съгласие с оглед да изготви обоснована препоръка за издаване, поддръжка, изменение, спиране на действието или отнемане на документа за съгласие.

в)

Компетентният орган подготвя процедури за проучване на заявителя за или притежателя на документа за съгласие като част от документираните процедури, обхващащи най-малко следните елементи:

1.

оценка на получените заявления;

2.

определяне на проучвателен екип;

3.

подготовка и планиране на проучването;

4.

оценка на документацията (наръчници, процедури и др.);

5.

одит и проверки;

6.

проследяване на корективни действия; и

7.

препоръки за издаване, изменение, спиране на действието или отнемане на документа за съгласие.

21.Б.125   Констатации

а)

Когато чрез одит или други средства компетентният орган е открил обективно доказателство, показващо несъответствие на притежателя на документ за съгласие с приложимите изисквания съгласно раздел А от настоящото приложение, тези констатации се класифицират съгласно точка 21.А.125Б, буква а).

б)

Компетентният орган предприема следните действия:

1.

при констатации от ниво 1 компетентният орган предприема незабавни действия за ограничаване, спиране на действието или отнемане изцяло или частично, в зависимост от значимостта на констатацията, на документа за съгласие до успешното приключване на корективните действия от организацията;

2.

при констатации от ниво 2 компетентният орган предоставя период за извършване на корективни действия в зависимост от същността на констатацията, но не по-дълъг от 3 месеца. При определени обстоятелства в края на този период и в зависимост от същността на констатацията компетентният орган може да удължи 3-месечния период при предоставянето от организацията на задоволителен план за корективни действия.

в)

Компетентният орган предприема действия за временно прекратяване, изцяло или частично, на документа за съгласие, в случай че организацията не изпълни графика, зададен от компетентния орган.

21.Б.130   Издаване на документ за съгласие

а)

Когато е убеден в съответствието на производителя с приложимите изисквания съгласно раздел А, подчаст Е, компетентният орган издава без безпричинно закъснение документ за съгласие, показващ съответствие на отделните продукти, части или оборудване (формуляр 65 на EASA, вж. допълнение XI).

б)

Документът за съгласие съдържа предмета на споразумението, датата на изтичане и когато са приложими, подходящи ограничения по отношение на разрешението.

в)

Срокът на действие на документа за съгласие не надвишава една година.

21.Б.135   Запазване в сила на документа за съгласие

Компетентният орган запазва в сила документа за съгласие, докато:

а)

производителят надлежно използва формуляр 52 на EASA (вж. допълнение VIII) като декларация за съответствие за завършено въздухоплавателно средство и формуляр 1 на EASA (вж. допълнение I) за продукти, различни от завършено въздухоплавателно средство, части и оборудване; и

б)

инспекциите, проведени от компетентния орган на държавата-членка преди одобрението на формуляр 52 на EASA (вж. допълнение VIII) или формуляр 1 на EASA (вж. допълнение I) съгласно точка 21.А.130, буква в), не откриват никакви заключения за несъответствие с изискванията или процедурите, съдържащи се в наръчника, представен от производителя, или за несъответствие на съответните продукти, части или оборудване. При тези инспекции се проверява поне:

1.

дали съгласието обхваща продукта, частта или оборудването, за които се иска потвърждение, и остава валидно;

2.

дали наръчникът, описан в точка 21.А.125A, буква б) и неговият променен статут, посочен в документа за съгласие, е използван като основен работен документ от производителя. В противен случай проверката не продължава и следователно сертификатите за пускане в експлоатация не се потвърждават;

3.

дали производството се извършва съгласно условията, предписани в документа за съгласие, и се изпълнява задоволително;

4.

дали инспекциите и тестовете (включително полетни тестове, ако е необходимо) съгласно точка 21.А.130, буква б), подточка 2 и/или 3 се извършват съгласно условията, предписани в документа за съгласие, и се изпълняват задоволително;

5.

дали инспекциите от компетентния орган, описани или разгледани в документа за съгласие, са изпълнени и счетени за приемливи;

6.

дали декларацията за съответствие отговаря на точка 21.А.130 и информацията, предоставена в нея, не възпрепятства неговото валидиране; и

в)

дали не е достигната някоя от датите на прекратяване на действието на документа за съгласие.

21.Б.140   Изменения на документ за съгласие

а)

Компетентният орган проучва надлежно и в съответствие с точка 21.Б.120 всяко изменение на документа за съгласие.

б)

Когато компетентният орган е удовлетворен, че изискванията на раздел А, подчаст Е продължават да се изпълняват, той съответно изменя документа за съгласие.

21.Б.145   Ограничаване, спиране на действието и отнемане на документ за съгласие

а)

Ограничаването, спирането на действието или отнемането на документа за съгласие се съобщава писмено на притежателя на документа за съгласие. Компетентният орган посочва причините за ограничаването, спирането на действието или отнемането и информира притежателя на документа за съгласие за правото му на обжалване.

б)

Когато действието на документ за съгласие е било спряно, то може да бъде подновено само след като се възстанови съответствието с раздел А, подчаст Е от настоящото приложение.

21.Б.150   Архивиране

а)

Компетентният орган създава система за архивиране, която позволява адекватно проследяване на процеса на издаване, поддръжка, изменение, спиране на действието или отнемане на всеки индивидуален документ за съгласие.

б)

Архивите съдържат най-малкото:

1.

документи, предоставени от заявителя за или притежателя на документ за съгласие;

2.

документи, създадени по време на проучването и проверката, в които се отразяват действията и крайният резултат за елементите, определени в точка 21B.120;

3.

документ за съгласие, включително и промени; и

4.

протокол от срещи с производителя.

в)

Документите се архивират за период от минимум шест години след прекратяване на действието на документа за съгласие.

г)

Компетентният орган също поддържа архиви за всички декларации за съответствие (формуляр 52 на EASA, вж. допълнение VIII) и всички сертификати за пускане в експлоатация (формуляр 1 на EASA, вж. допълнение I), които е потвърдил.

ПОДЧАСТ Ж —   ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ

21.Б.220   Проучване

а)

Компетентният орган определя екип за проучване на всеки заявител за или притежател на одобрение за производствена организация за извършване на всички съответни задачи, свързани с това одобрение за производствена организация, състоящ се от ръководител екип, който управлява и води екипа за проучване, и ако се изисква, един или повече членове на екипа. Ръководителят на екипа докладва на управителя, отговорен за дейността, който е определен съгласно точка 21.Б.25, буква б), подточка 2.

б)

Компетентният орган извършва достатъчно проучване на заявителя за или притежателя на одобрение за производствена организация с оглед изготвянето на обоснована препоръка за издаване, поддръжка, изменение, спиране на действието или отнемане на одобрението за производствената организация.

в)

Компетентният орган подготвя процедури за проучване на заявителя за или притежателя на одобрение за производствена организация като част от документираните процедури, обхващащи най-малкото следните елементи:

1.

оценка на получените заявления;

2.

определяне на екипа за одобрение за производствена организация;

3.

подготовка и планиране на проучването;

4.

оценка на документацията (наръчник за производствена организация, процедури и др.);

5.

одит;

6.

проследяване на корективни действия;

7.

препоръки за издаване, изменение, спиране на действието или отнемане на одобрение за производствена организация;

8.

продължаващо наблюдение.

21.Б.225   Констатации

а)

Когато чрез одит или други средства компетентният орган е открил обективно доказателство, показващо несъответствие на притежателя на одобрение за производствена организация с приложимите изисквания съгласно раздел А, тези констатации се класифицират съгласно точка 21.А.158, буква а).

б)

Компетентният орган предприема следните действия:

1.

при констатации от ниво 1 компетентният орган предприема незабавни действия за ограничаване, спиране на действието или отнемане изцяло или частично, в зависимост от значимостта на констатацията, на одобрението за производствена организация до успешното приключване на корективните действия от организацията;

2.

при констатации от ниво 2 компетентният орган предоставя период за извършване на корективни действия в зависимост от същността на констатацията, но не по-дълъг от 3 месеца. При определени обстоятелства в края на този период и в зависимост от същността на констатацията компетентният орган може да удължи 3-месечния период при предоставянето на задоволителен план за корективни действия.

в)

Компетентният орган предприема действия за временно прекратяване, изцяло или частично, на одобрението, в случай че организацията не изпълни графика, зададен от компетентния орган.

21.Б.230   Издаване на сертификат

а)

Когато е убеден в съответствието на производителя с приложимите изисквания съгласно раздел А, подчаст Ж, компетентният орган издава без безпричинно закъснение одобрение за производствена организация, показващо съответствие на индивидуалните продукти, части или оборудване (формуляр 55 на EASA, вж. допълнение X).

б)

Референтният номер се поставя във формуляр 55 на EASA по начин, определен от Агенцията.

21.Б.235   Продължаващо наблюдение

а)

За запазване на одобрението за производствена организация компетентният орган извършва продължаващо наблюдение:

1.

за да проверява, че системата за качество на притежателя на одобрение за производствена организация съответства на раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение;

2.

за да проверява, че организацията на притежателя на одобрение за производствена организация действа в съответствие с наръчника на производствената организация;

3.

за да проверява ефективността на процедурите от наръчника на производствената организация; и

4.

за да наблюдава чрез проби спазването на стандартите за продукта, частта или оборудването.

б)

Продължаващото наблюдение се извършва в съответствие с точка 21.Б.220.

в)

Компетентният орган чрез планирано продължаващо наблюдение гарантира, че одобрението за производствена организация е напълно проверено за съответствие с настоящото приложение I (част 21) през период от 24 месеца. Продължаващото наблюдение може да се извърши чрез няколко проверочни дейности по време на този период. Броят на одитите може да варира в зависимост от сложността на организацията, броя на обектите и важността на продукцията. Като минимум притежателят на одобрение за производствена организация подлежи на продължаващото наблюдение от страна на компетентния орган най-малко веднъж годишно.

21.Б.240   Изменения на одобрение за производствена организация

а)

Компетентният орган наблюдава всяка малка промяна чрез дейностите на продължаващо наблюдение.

б)

Компетентният орган проучва, както е подходящо и в съответствие с точка 21.Б.220, всяко изменение на одобрение за производствена организация или заявление от притежателя на одобрението за производствена организация за изменение на областта на приложение и условията за одобрението.

в)

Когато компетентният орган е удовлетворен, че изискванията съгласно раздел А, подчаст Ж продължават да се изпълняват, той съответно изменя одобрението за производствена организация.

21.Б.245   Спиране на действието и отнемане на одобрение за производствена организация

а)

В случай на заключения от първо и второ ниво компетентният орган частично или напълно ограничава действието, спира действието или отнема одобрението за производствена организация, както следва:

1.

в случай на заключения от първо ниво одобрението за производствена организация незабавно се ограничава или действието му се спира. Ако притежателят на одобрението за производствена организация не успее да отговори на точка 21.А.158, буква в), подточка 1, одобрението за производствена организация се отнема;

2.

в случай на заключения от второ ниво компетентният орган решава за всяко ограничаване на одобрението за производствена организация чрез временно спиране на действието на одобрението за производствена организация или части от него. Ако притежателят на одобрението за производствена организация не успее да отговори на точка 21.А.158, буква в), подточка 2, одобрението за производствена организация се отнема.

б)

Спирането на действието или отнемането на одобрение за производствена организация се съобщава писмено на притежателя на одобрението за производствена организация. Компетентният орган посочва причините за спирането на действието или отнемането и информира притежателя на одобрението за производствена организация за правото му на обжалване.

в)

Когато действието на одобрението на производствена организация е било спряно, то може да се възстанови само след възстановяване на съответствието с раздел А, подчаст Ж.

21.Б.260   Архивиране

а)

Компетентният орган създава система за архивиране, която позволява адекватно проследяване на процеса на издаване, поддръжка, изменение, спиране на действието или отнемане на всяко индивидуално одобрение за производствена организация.

б)

Архивите съдържат най-малко:

1.

документите, предоставени от заявителя за или притежателя на одобрение за производствена организация;

2.

документите, създадени по време на проучването и проверката, в които се отразяват действията и крайният резултат за елементите, определени в точка 21.Б.220, включително заключенията, направени в съответствие с точка 21.Б.225;

3.

програмата за продължаващо наблюдение, включително данните от изпълнените проучвания;

4.

сертификата за одобрение за производствена организация, включително и промените;

5.

протоколи от срещите с притежателя на одобрението за производствена организация.

в)

Данните се архивират за период от минимум шест години.

ПОДЧАСТ З —   СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ И ОГРАНИЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ

21.Б.320   Проучване

а)

Компетентният орган на държавата-членка на регистрация провежда достатъчни проучвателни действия за всеки заявител за или притежател на сертификат за летателна годност за оправдаване на издаване, поддръжка, изменение, спиране на действието или отнемане на сертификата или разрешението.

б)

Компетентният орган на държавата-членка на регистрация подготвя процедури за оценка, обхващащи най-малко следните елементи:

1.

оценка за приемливост на заявителя;

2.

оценка за приемливост на заявлението;

3.

класификация на сертификатите за летателна годност;

4.

оценка на документите, получени със заявлението;

5.

проверка на въздухоплавателното средство;

6.

определяне на необходимите условия и ограниченията на сертификатите за летателна годност.

21.Б.325   Издаване на сертификати за летателна годност

а)

Компетентният орган на държавата-членка по регистрация издава или изменя сертификата за летателна годност (формуляр 25 на EASA, вж. допълнение VI) без безпричинно закъснение, когато той е удовлетворен, че са спазени изискванията съгласно точка 21.Б.326, както и приложимите изисквания съгласно подчаст З, раздел А от настоящото приложение I (част 21).

б)

Компетентният орган на държавата-членка по регистрация издава или изменя ограничения сертификат за летателна годност (формуляр 24 на EASA, вж. допълнение V) без безпричинно закъснение, когато той е удовлетворен, че са спазени изискванията съгласно точка 21.Б.327, както и приложимите изисквания съгласно подчаст З, раздел А от настоящото приложение I (част 21).

в)

В допълнение към съответния сертификат за летателна годност, посочен в буква а) или б), за ново въздухоплавателно средство или за употребявано въздухоплавателно средство, произхождащо от държава, която не е членка на ЕС, компетентният орган на държавата-членка по регистрация издава първоначален сертификат за преглед на летателната годност (формуляр 15а на EASA, вж. допълнение II).

21.Б.326   Сертификат за летателна годност

Компетентният орган на държавата-членка по регистрация издава сертификат за летателна годност за:

а)

ново въздухоплавателно средство:

1.

при представяне на документацията, изисквана съгласно точка 21.А.174, буква б), подточка 2;

2.

когато компетентният орган на държавата-членка по регистрация счита, че въздухоплавателното средство отговаря на одобрен проект и е в състояние за безопасна експлоатация. Това може да включва инспекции от компетентния орган на държавата-членка по регистрация;

б)

употребявано въздухоплавателно средство:

1.

при представяне на документацията, изисквана съгласно точка 21.А.174, буква б), подточка 3, показваща, че:

i)

въздухоплавателното средство съответства на типов проект, одобрен съгласно типов сертификат или допълнителен типов сертификат, промяна или ремонт, одобрени в съответствие с настоящото приложение I (част 21); и

ii)

отговаря на приложимите насоки за летателна годност; и

iii)

въздухоплавателното средство е бил инспектирано в съответствие с приложимите разпоредби на приложение I (част М) към [Регламент (ЕО) № 2042/2003];

2.

когато компетентният орган на държавата-членка по регистрация счита, че въздухоплавателното средство отговаря на одобрен проект и е в състояние за безопасна експлоатация. Това може да включва инспекции от компетентния орган на държавата-членка по регистрация.

21.Б.327   Ограничен сертификат за летателна годност

а)

компетентният орган на държавата-членка по регистрация издава ограничен сертификат за летателна годност за:

1.

ново въздухоплавателно средство:

i)

при представяне на документацията, изисквана съгласно точка 21.А.174, буква б), подточка 2;

ii)

когато компетентният орган на държавата-члена по регистрация се увери, че въздухоплавателното средство е в съответствие с проект, одобрен от Агенцията съгласно ограничен типов сертификат, или със специфични спецификации за летателна годност, и е в състояние за безопасна експлоатация. Това може да включва инспекции от компетентния орган на държавата-членка по регистрация;

2.

употребявано въздухоплавателно средство:

i)

при представяне на документацията, изисквана съгласно точка 21.А.174, буква б), подточка 3, показваща, че:

А)

въздухоплавателното средство съответства на проект, одобрен от Агенцията съгласно ограничен типов сертификат или специфични спецификации за летателна годност, както и всяка промяна на допълнителен типов сертификат или ремонт, одобрени в съответствие с настоящото приложение I (част 21); и

Б)

отговаря на приложимите насоки за летателна годност; и

В)

въздухоплавателното средство е бил инспектирано в съответствие с приложимите разпоредби на приложение I (част М) към [Регламент (ЕО) № 2042/2003];

ii)

когато компетентният орган на държавата-членка по регистрация счита, че въздухоплавателното средство отговаря на одобрен проект и е в състояние за безопасна експлоатация. Това може да включва инспекции от компетентния орган на държавата-членка по регистрация.

б)

За въздухоплавателно средство, което не може да отговори на съществените изисквания, посочени в Регламент (ЕО) № 216/2008, и което не е допустимо за ограничен типов сертификат, Агенцията, вземайки при необходимост предвид отклоненията от тези съществени изисквания:

1.

издава и проверява съответствието със специфичните изисквания за летателна годност, осигуряващи адекватна безопасност по отношение на предполаганото използване, и

2.

определя ограничения за използване на въпросното въздухоплавателно средство.

в)

Ограниченията за използване се свързани с ограничени сертификати за летателна годност, включително ограничения за въздушно пространство, като при необходимост се отчитат отклоненията от съществените изисквания за летателна годност, установени в Регламент (ЕО) № 216/2008.

21.Б.330   Спиране на действието и отнемане на сертификати за летателна годност и ограничени сертификати за летателна годност

а)

При доказателство, че някое от условията, определени в точка 21.А.181, буква а), не е спазено, компетентният орган на държавата-членка на регистрация спира действието или отнема сертификата за летателна годност.

б)

При издаване на уведомление за спиране на действието и отнемане на сертификат за летателна годност или ограничен сертификат за летателна годност, компетентният орган на държавата-членка на регистрация посочва причините за спиране на действието или отнемане и информира притежателя на сертификата за правото му на обжалване.

21.Б.345   Архивиране

а)

Компетентният орган създава система за архивиране, която позволява адекватно проследяване на процеса на издаване, поддръжка, изменение, спиране на действието или отнемане на всеки индивидуален сертификат за летателна годност.

б)

Архивите съдържат най-малко:

1.

документите, предоставени от заявителя;

2.

документите, създадени по време на проучването, в които се отразяват действията и крайният резултат за елементите, определени в точка 21.Б.320, буква б);

3.

Копие от сертификата или разрешението, включително измененията.

в)

Данните се архивират за период от минимум шест години след заличаването им от националния регистър.

ПОДЧАСТ И —   СЕРТИФИКАТИ ЗА ШУМ

21.Б.420   Проучване

а)

Компетентният орган на държавата-членка на регистрация провежда достатъчни проучвателни действия за всеки заявител за или притежател на сертификат за шум с оглед на издаване, поддръжка, изменение, спиране на действието или отнемане на сертификата.

б)

Компетентният орган на държавата-членка на регистрация подготвя процедури за оценка, обхващащи най-малкото следните елементи:

1.

оценка за приемливост;

2.

оценка на документацията, получена със заявлението;

3.

проверка на въздухоплавателното средство.

21.Б.425   Издаване на сертификати за шум

Компетентният орган на държавата-членка на регистрация издава или изменя според случая сертификат за шум (формуляр 45 на EASA, вж. допълнение VII) без безпричинно закъснение, когато той е удовлетворен, че са спазени приложимите изисквания съгласно раздел А, подчаст И.

21.Б.430   Спиране на действието и отнемане на сертификати за шум

а)

При доказателство, че някое от условията, определени в точка 21.А.211, буква а), не е спазено, компетентният орган на държавата-членка на регистрация спира действието или отнема сертификата за шум.

б)

При издаване на уведомление за спиране на действието и отнемане на сертификат за шум компетентният орган на държавата-членка на регистрация посочва причините за спирането на действието и отнемането, и информира притежателя на сертификата за правото му на обжалване.

21.Б.445   Архивиране

а)

Компетентният орган на държавата-членка създава система за архивиране с минимални изисквания относно съхраняването, която позволява адекватно проследяване на процеса на издаване, поддръжка, изменение, спиране на действието или отнемане на всеки индивидуален сертификат за шум.

б)

Архивите съдържат най-малко:

1.

документите, предоставени от заявителя;

2.

документите, създадени по време на проучването, в които се отразяват действията и крайният резултат за елементите, определени в точка 21.Б.420, буква б);

3.

копие от сертификата, включително изменения.

в)

Данните се архивират за период на съхранение от минимум шест години след заличаване от националния регистър.

ПОДЧАСТ Й —   ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОЕКТАНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Прилагат се административни процедури, създадени от Агенцията.

ПОДЧАСТ К —   ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

Прилагат се административни процедури, създадени от Агенцията.

(ПОДЧАСТ Л — НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ М —   РЕМОНТИ

Прилагат се административни процедури, създадени от Агенцията.

(ПОДЧАСТ Н — НЕПРИЛОЖИМА)

ПОДЧАСТ О —   РАЗРЕШЕНИЯ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ

Прилагат се административни процедури, създадени от Агенцията.

ПОДЧАСТ П —   РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЕТ

21.Б.520   Проучване

а)

Компетентният орган извършва достатъчни проучвателни действия с цел да обоснове издаването или отнемането на разрешението за полет.

б)

Компетентният орган подготвя процедури за оценка, обхващащи поне следните елементи:

1.

оценка за допустимостта на заявителя;

2.

оценка за допустимостта на заявлението;

3.

оценка на получената със заявлението документация;

4.

проверка на въздухоплавателното средство;

5.

одобрение на условията за полет в съответствие с точка 21.А.710, буква б).

21.Б.525   Издаване на разрешения за полет

Компетентният орган издава разрешение за полет (формуляр 20а на EASA, вж. допълнение III) без неоправдано забавяне:

а)

при представяне на данните, изисквани съгласно точка 21.А.707; и

б)

когато са одобрени посочените в точка 21.А.708 условия за полет съгласно точка 21.А.710; и

в)

когато компетентният орган чрез свои проучвания, които може да включват инспекции, или чрез процедури, договорени със заявителя, се увери, че въздухоплавателното средство съответства на проекта, определен съгласно точка 21.А.708 преди полета.

21.Б.530   Отнемане на разрешения за полет

а)

При доказателство, че някое от условията, посочени в точка 21.А.723, буква а), не е спазено за разрешение за полет, издалият го компетентен орган отнема въпросното разрешение за полет.

б)

При издаване на уведомление за отнемане на разрешение за полет компетентният орган посочва причините за отнемане и информира притежателя на разрешението за полет за правото му на обжалване.

21.Б.545   Архивиране

а)

Компетентният орган използва система за архивиране, която позволява адекватно проследяване на процеса за издаване и отнемане на всяко отделно разрешение за полет.

б)

Архивите съдържат поне:

1.

документите, предоставени от заявителя;

2.

документите, изготвени по време на проучването, в които са отразени действията и крайният резултат за елементите, определени в точка 21.Б.520, буква б); и

3.

копие от разрешението за полет.

в)

Архивът се съхранява поне шест години след края на периода на валидност на разрешението.

ПОДЧАСТ Р —   ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ, ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ

Прилагат се административни процедури, създадени от Агенцията.


(1)  ОВ L 315, 28.11.2003 г., стр. 1.

Допълнения

ФОРМУЛЯРИ НА EASA

Когато формулярите от настоящото приложение се издават на език, различен от английски, те включват превод на английски език.

Формулярите на EASA (Европейска агенция за авиационна безопасност), посочени в допълненията към настоящата част, имат следните задължителни качества. Държавите-членки се грижат издаваните от тях формуляри на EASA да бъдат разпознаваеми и са отговорни за наличието на тези отпечатани формуляри.

Допълнение I— формуляр 1 на EASA Сертификат за пускане в експлоатация

Допълнение II— формуляр 15а на EASA Сертификат за преглед на летателна годност

Допълнение III— формуляр 20а на EASA Разрешение за полет

Допълнение IV— формуляр 20б на EASA Разрешение за полет (издадено от одобрени организации)

Допълнение V— формуляр 24 на EASA Ограничен сертификат за летателна годност

Допълнение VI— формуляр 25 на EASA Сертификат за летателна годност

Допълнение VII— формуляр 45 на EASA Сертификат за шум

Допълнение VIII— формуляр 52 на EASA Декларация за съответствие на въздухоплавателното средство

Допълнение IX— формуляр 53 на EASA Сертификат за пускане в експлоатация

Допълнение X— формуляр 55 на EASA Сертификат за одобрение на производствената организация

Допълнение XI— формуляр 65 на EASA Документ за съгласие за производство от производствената организация без одобрение

Допълнение I

Сертификат за пускане в експлоатация — формуляр 1 на EASA, посочен в приложение I (част 21)

Image

Указания за използване на формуляр 1 на EASA

Тези указания се отнасят единствено до използването на формуляр 1 на EASA във връзка с производство. Следва да се обърне внимание на допълнение II към приложение I (част М) към Регламент (ЕО) № 2042/2003, което включва използването на формуляр 1 на EASA във връзка с техническото обслужване.

1.   ЦЕЛ И ИЗПОЛЗВАНЕ

1.1.

Основна цел на сертификата е да бъде декларирана летателната годност на нови въздухоплавателни продукти, части и оборудване (наричани по-долу „продукт(и)“).

1.2.

Трябва да се установи съответствие между сертификата и продукта(ите). Издаващият орган трябва да съхранява сертификата във форма, която позволява проверка на първоначалните данни.

1.3.

Сертификатът е приемлив за много от въздухоплавателните органи, но може да зависи от двустранни споразумения и/или от политиката на въздухоплавателния орган.

1.4.

Сертификатът не представлява известие за доставка или транспортиране.

1.5.

Не може въздухоплавателни средства да бъдат пускани в експлоатация въз основа на сертификата.

1.6.

Сертификатът не предоставя одобрение за монтаж на продукта на конкретно въздухоплавателно средство, двигател или витло, а помага на крайния потребител да получи информация относно одобрението на неговата летателна годност.

1.7.

Не е позволено да се смесват продукти, пуснати в експлоатация след производство и такива след техническо обслужване, в един сертификат.

1.8.

Не е позволено да се смесват продукти, сертифицирани в съответствие с „одобрени данни“ и с „неодобрени данни“, в един сертификат.

2.   ОБЩ ФОРМАТ

2.1.

Сертификатът трябва да отговаря на приложения формат, включително номерата и мястото на полетата. Размерите на всяко поле могат да се променят в съответствие с отделните заявления, но не до степен, която би направила сертификата неразпознаваем.

2.2.

Сертификатът трябва да бъде във формат „landscape“, като общият размер може да бъде значително намален или увеличен, при условие че сертификатът остава разпознаваем и четлив. Ако има каквито и да било съмнения, следва да се проведе консултация с компетентния орган.

2.3.

Декларацията за отговорност на потребителя/монтажника може да бъде върху една от страните на формуляра.

2.4.

Печатният текст трябва да бъде ясен и четлив, за да дава възможност за лесно прочитане.

2.5.

Сертификатът може да бъде предварително отпечатан или изготвен на компютър, но и в двата случая отпечатаният текст и знаци трябва да бъдат ясни и четливи в съответствие с определения формат.

2.6.

Сертификатът трябва да е на английски език и, ако това е целесъобразно, на още един или няколко езика.

2.7.

Данните, които трябва да се въведат в сертификата, могат да бъдат или отпечатани на машина/компютър, или написани на ръка, като се използват главни букви, така че данните лесно да се разчитат.

2.8.

Използването на абревиатури следва да се сведе до минимум с цел постигане на яснота.

2.9.

Мястото, останало върху обратната страна на сертификата, може да се използва от издаващия орган за нанасяне на допълнителна информация, но не трябва да съдържа части от декларацията за съответствие. Всяко използване на обратната страна на сертификата трябва да бъде посочено в съответното поле на лицевата страна на сертификата.

3.   КОПИЯ

3.1.

Броят на копията от сертификата, изпратени на клиента или съхранени от издаващия орган, не е ограничен.

4.   ГРЕШКА/ГРЕШКИ ВЪРХУ СЕРТИФИКАТА

4.1.

Ако крайният потребител открие грешка/грешки върху даден сертификат, той трябва да уведоми за това писмено издаващия орган. Издаващият орган може да издаде нов сертификат, ако той може да провери и коригира грешката/грешките.

4.2.

Новият сертификат трябва да има нов номер за проследяване, подпис и дата.

4.3.

Молбата за нов сертификат може да бъде удовлетворена без повторна проверка на състоянието на продукта/продуктите. Новият сертификат не представлява декларация относно настоящото състояние и в него в поле 12 следва да е посочен предишният сертификат заедно със следната декларация: „С настоящия сертификат се коригира(т) грешката(ите) в поле(та) [впишете съответните полета] в сертификат [впишете номера за проследяване], от дата [впишете датата на първоначално издаване]; той не се отнася до съответствие/условия/пускане в експлоатация“. И двата сертификата се съхраняват до изтичането на определения срок за съхранение на първия.

5.   СЪСТАВЯНЕ НА СЕРТИФИКАТ ОТ ИЗДАВАЩИЯ ОРГАН

Поле 1   Компетентен орган/държава, издаващ(а) одобрението

Посочете наименованието на компетентния орган и страната, под чиято юрисдикция е издаден този сертификат. Когато компетентният орган е Агенцията, трябва да се посочи единствено „EASA“.

Поле 2   Заглавие на формуляр 1 на EASA

„СЕРТИФИКАТ ЗА ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ФОРМУЛЯР 1 НА EASA“

Поле 3   Номер за проследяване на формуляра

Впишете уникалния номер, генериран от системата/процедурата за номериране на организацията, посочена в поле 4; той може да съдържа букви/цифри.

Поле 4   Име и адрес на организацията

Впишете пълното име и адрес на производствената организация (вж. формуляр 55 на EASA, лист А), която пуска в експлоатация продукта/продуктите, за който/които се отнася сертификатът. Поставянето на лого и други знаци на организацията е разрешено, ако те могат да се съберат в рамките на полето.

Поле 5   Работна заявка/договор/фактура

За да бъде улеснен потребителят при проследяване на продукта/продуктите, впишете номера на работната заявка, на договора, на фактурата или друг подобен референтен номер.

Поле 6   Продукт

Впишете номерата на редовете (позициите) за продуктите, когато има повече от един продукт. Това поле позволява лесно препращане към поле 12 „Забележки“.

Поле 7   Описание

Впишете името или описанието на продукта. Следва да се отдава предпочитание на термина, използван в инструкциите за продължаваща летателна годност или данните относно техническото обслужване (напр. илюстриран каталог на частите, ръководство за техническо обслужване на въздухоплавателното средство, сервизен бюлетин, ръководство за техническо обслужване на компонентите).

Поле 8   Номер на частта

Впишете посочения върху продукта или върху етикета/опаковката номер на частта. За двигатели или витла може да се използва типовото обозначение.

Поле 9   Брой

Посочете броя на продуктите.

Поле 10   Сериен номер

Впишете серийния номер, ако разпоредбите изискват идентификация на продукта по сериен номер. В допълнение можете да впишете всеки друг сериен номер, който не се изисква съгласно разпоредбите. Ако върху продукта липсва сериен номер, впишете „N/A“.

Поле 11   Статус/задача

Впишете „ПРОТОТИП“ или „НОВ“.

Впишете „ПРОТОТИП“ за:

i)

производство на нов продукт в съответствие с неодобрени проектни данни;

ii)

повторно сертифициране от организацията, посочена в поле 4 на предишния сертификат, след промени или корекции на даден продукт преди влизане в експлоатация (например след промяна в проекта, отстраняване на дефект, инспекция или тест, или удължаване на срока на годност). В поле 12 се нанасят данните за първоначалното пускане в експлоатация и извършените промени или корекции.

Впишете „НОВ“ за:

i)

производство на нов продукт в съответствие с одобрени проектни данни;

ii)

повторно сертифициране от организацията, посочена в поле 4 на предишния сертификат, след промени или корекции на даден продукт преди влизане в експлоатация (например след промяна в проекта, отстраняване на дефект, инспекция или тест, или удължаване на срока на годност). В поле 12 се нанасят данните за първоначалното пускане в експлоатация и извършените промени или корекции;

iii)

повторно сертифициране от производителя на продукта или от организацията, посочена в поле 4 на предишния сертификат, на продукти от „прототип“ (съответствие само с неодобрени данни) на „нов“ (съответствие с одобрени данни и в състояние за безопасна експлоатация) след одобрение на приложимите проектни данни, при условие че проектните данни не са променени. В поле 12 се попълва следната декларация:

„ПОВТОРНО СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ПРОДУКТИ ОТ „ПРОТОТИП“ НА „НОВ“: С НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ СЕ ПОТВЪРЖДАВА ОДОБРЕНИЕТО НА ПРОЕКТНИТЕ ДАННИ [ВПИШЕТЕ НОМЕР ТC/STC, НИВО НА ПРЕГЛЕДА], ОТ ДАТА [ВПИШЕТЕ ДАТАТА, АКО Е НЕОБХОДИМО ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СТАТУСА НА ПРЕГЛЕДА], СЪГЛАСНО КОИТО Е/СА ПРОИЗВЕДЕН(И) НАСТОЯЩИЯТ ПРОДУКТ/НАСТОЯЩИТЕ ПРОДУКТИ“

опцията „одобрени проектни данни и са в състояние за безопасна експлоатация“ следва да се маркира в поле 13а;

iv)

проверка на нов продукт, който вече е бил пуснат за експлоатация, преди да влезе в експлоатация съгласно определените от клиента стандарти или спецификации (данните за които се попълват в поле 12 заедно с данните за първоначалното пускане за експлоатация), или установяване на летателна годност (в поле 12 се вписва обяснение на основанието за пускане в експлоатация и данни относно първоначалното пускане за експлоатация).

Поле 12   Забележки

Опишете работата, посочена в поле 11, пряко или чрез посочване на съответната документация, която е необходима, за да може потребителят или монтажникът да определи летателната годност на продукта/продуктите във връзка със сертифицираната работа. При необходимост може да се използва допълнителен лист, който да се посочи във формуляр 1 на EASA. Във всяка декларация трябва ясно да се посочва за кой/кои продукт/продукти от поле 6 се отнася той. Ако липсва декларация, се записва „няма“.

В поле 12 впишете основанието за пускане в експлоатация по неодобрени проектни данни (например предстоящо издаване на типов сертификат, само за тестове или предстоящо одобрение на данните).

Ако данните се разпечатват от електронен формуляр 1 на EASA, всички данни, които не може да бъдат вписани в други полета, се вписват в това поле.

Поле 13а   Отбележете само една от двете опции:

1.

Отбележете „одобрени проектни данни и са в състояние за безопасна експлоатация“, ако продуктът/продуктите е/са произведен/и съгласно одобрени проектни данни и е/са в състояние за безопасна експлоатация.

2.

Отбележете „неодобрени проектни данни, посочени в поле 12“, ако продуктът/продуктите е/са произведен/и чрез използване на приложими неодобрени проектни данни. В поле 12 посочете данните (например предстоящо издаване на типов сертификат, само за тестове или предстоящо одобрение на данните).

Не е позволено да се смесват продукти, пуснати за експлоатация в съответствие с „одобрени проектни данни“ и с „неодобрени проектни данни“, в един сертификат.

Поле 13б   Подпис на упълномощено лице

В това поле се подписва упълномощеното лице. Единствено лицата, които са изрично упълномощени съгласно разпоредбите и политиките на компетентния орган, имат право да полагат своя подпис на това място. Може да бъде добавен уникален номер, чрез който се идентифицира упълномощеното лице, за да се улесни неговото разпознаване.

Поле 13в   Номер на одобрението/разрешителното

Впишете референтния номер на одобрението/разрешителното. Този референтен номер се издава от компетентния орган.

Поле 13г   Име

Впишете четливо името на лицето, което полага подписа си в поле 13б.

Поле 13д   Дата

Впишете датата, на която е положен подпис в поле 13б, по следния начин: дд = деня с две цифри, ммм = първите 3 букви от името на месеца, гггг = годината с 4 цифри.

Полета 14а—14д   Общи изисквания за полета 14а—14д:

Не се използват за пускане в експлоатация след производство. Оцветете в сиво, потъмнете или маркирайте по друг начин, за да се избегне непреднамерено или нерегламентирано използване.

Отговорности на потребителя/монтажника

Включете следната декларация в сертификата, за да уведомите крайните потребители, че те не са освободени от техните отговорности, свързани с монтажа и използването на който и да е продукт, включен във формуляра:

„НАСТОЯЩИЯТ СЕРТИФИКАТ НЕ ДАВА АВТОМАТИЧНО ПРАВО ЗА МОНТИРАНЕ НА ПРОДУКТА(ИТЕ).

КОГАТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ/МОНТАЖНИКЪТ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ ОРГАНИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ПОСОЧЕНИ В ПОЛЕ 1, Е ВАЖНО ПОТРЕБИТЕЛЯТ/МОНТАЖНИКЪТ ДА СЕ УВЕРИ, ЧЕ НЕГОВИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ ОРГАНИ ПРИЕМАТ ПРОДУКТИ ОТ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ, ПОСОЧЕНИ В ПОЛЕ 1.

ИНФОРМАЦИЯТА В ПОЛЕТА 13А И 14А НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МОНТИРАНЕТО НА ПРОДУКТА. ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МОНТИРАНЕТО, ИЗДАДЕНО В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/МОНТАЖНИКА, ПРЕДИ ДА БЪДАТ РАЗРЕШЕНИ ПОЛЕТИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО.“

Допълнение II

Сертификат за преглед на летателна годност — формуляр 15а на EASA

Image

Допълнение III

Image

Допълнение IV

Image

Допълнение V

Ограничен сертификат за летателна годност — формуляр 24 на EASA

Image

Допълнение VI

Сертификат за летателна годност — формуляр 25 на EASA

Image

Допълнение VII

Image

Допълнение VIII

Декларация за съответствие на въздухоплавателното средство — формуляр 52 на EASA

Image

Указания за ползване на декларацията за съответствие на въздухоплавателното средство — формуляр 52 на EASA

1.   ЦЕЛ И ОБХВАТ

1.1.

Ползването на декларацията за съответствие на въздухоплавателното средство, издадена от производител, който произвежда съгласно част 21, раздел А, подчаст Е, е описано в точка 21.А.130 и съответните приемливи средства за осигуряване на съответствие.

1.2.

Целта на декларацията за съответствие на въздухоплавателното средство (формуляр 52 на EASA), издадена съгласно част 21, раздел А, подчаст Ж, е да предостави възможност на притежателя на подходящо одобрение за производствена организация да се възползва от привилегиите за получаване на индивидуален сертификат за летателна годност на въздухоплавателното средство от държавата-членка по регистрация.

2.   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

2.1.

Декларацията за съответствие трябва да отговаря на приложения формат, включително номерата и мястото на полетата. Размерите на всяко поле могат обаче да се променят в съответствие с информацията в него, но не до степен, която би направила декларацията за съответствие неразпознаваема. Ако има каквито и да било съмнения, следва да се проведе консултация с компетентния орган.

2.2.

Декларацията за съответствие трябва да бъде предварително отпечатана или изготвена на компютър, но и в двата случая отпечатаният текст и знаци трябва да бъдат ясни и четливи. Предварително отпечатване на текст е разрешено в съответствие с приложения образец, но не е разрешено да се отпечатват други декларации за сертифициране.

2.3.

Попълването може да се извърши чрез отпечатване на машина/компютър или на ръка, като се използват главни букви с цел лесно разчитане. Това може да стане на английски език и ако това е целесъобразно, на още един или няколко от официалните езици на държавата-членка, която издава декларацията.

2.4.

Одобрената производствена организация съхранява копие от декларацията и от всички съответни притурки.

3.   СЪСТАВЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ОТ ИЗДАВАЩИЯ ОРГАН

3.1.

За да бъде валидна декларацията, трябва да бъдат попълнени всички полета.

3.2.

Не може да бъде издадена декларация за съответствие на компетентния орган на държавата-членка по регистрация, ако не е одобрен проектът на въздухоплавателното средство и монтираните продукти.

3.3.

Информацията, изисквана в полета 9, 10, 11, 12, 13 и 14, може да се предостави чрез посочване на отделни документи, които производствената организация съхранява, освен ако компетентният орган реши друго.

3.4.

Не се предвижда настоящата декларация за съответствие да включва оборудване, което може да бъде необходимо да се инсталира с цел спазване на приложимите експлоатационни правила. Някои от тези отделни продукти обаче могат да бъдат включени в поле 10 или в одобрения типов проект. В тази връзка се напомня на операторите за тяхната отговорност да осигурят спазване на приложимите експлоатационни правила по отношение на техните конкретни дейности.

Поле 1

Впишете държавата на производство.

Поле 2

Компетентният орган, който отговаря за издаването на декларацията за съответствие.

Поле 3

В това поле следва да се отпечата предварително уникален сериен номер за осигуряване на контрол върху декларацията и за проследяване. Ако документът се изготвя от компютър, не е необходимо номерът да се отпечатва предварително, когато компютърът е програмиран да генерира и отпечатва уникален номер.

Поле 4

Пълното наименование и адрес на организацията, която издава декларацията. Това поле може да бъде предварително отпечатано. Поставянето на лого и други знаци е разрешено, ако логото може да се събере в рамките на полето.

Поле 5

Пълно изписване на типа на въздухоплавателното средство, както е определен в типовия сертификат и съответния формуляр с характеристики (data sheet).

Поле 6

Референтен номер и издание на типовия сертификат за съответното въздухоплавателно средство.

Поле 7

Ако въздухоплавателното средство е регистрирано, тогава това обозначение е регистрационният знак. Ако въздухоплавателното средство не е регистрирано, тогава това е обозначение, прието от компетентния орган на държавата-членка и ако е приложимо, от компетентния орган на трета държава.

Поле 8

Идентификационният номер, даден от производителя с цел упражняване на контрол, проследяване и поддържане на продукта. Това понякога се нарича „сериен номер на производителя“ или „номер на проектанта“.

Поле 9

Пълно изписване на типа на двигателя и витлото/витлата, както са определени в съответния типов сертификат и формуляра с характеристики (data sheet). Трябва да се посочат и техните производствени идентификационни номера и съответното местоположение.

Поле 10

Одобрени промени в проекта в определението на въздухоплавателното средство.

Поле 11

Изброяване на всички приложими насоки за летателна годност (или техни еквиваленти) и декларация за съответствие, заедно с описание на метода на съответствие за отделното въздухоплавателно средство, включително продукти и монтирани части, прибори и оборудване. Следва да се отбележат всички бъдещи срокове за спазване на изисквания за осигуряване на съответствие.

Поле 12

Одобрено непреднамерено отклонение от одобрения типов проект, в някои случаи посочвано като признаване, отклонение или несъответствие.

Поле 13

Тук могат да бъдат включени само договорени изключения, освобождаване или дерогации.

Поле 14

Забележки. Всяка декларация, информация, конкретни данни или ограничения, които могат да окажат въздействие върху летателната годност на въздухоплавателното средство. Ако липсва подобна информация или данни, впишете: „НЯМА“.

Поле 15

Впишете „Сертификат за летателна годност“ или „Ограничен сертификат за летателна годност“ или изисквания сертификат за летателна годност.

Поле 16

В това поле следва да се попълнят допълнителни изисквания, като например тези, съобщени от страната вносител.

Поле 17

Валидността на декларацията за съответствие зависи от попълването на всички полета на формуляра. Копие от доклада за полетния тест заедно с всички отбелязани откази и данни за корекции трябва да се съхранява от притежателя на одобрение за производствена организация. Докладът трябва да бъде подписан като задоволителен от съответния персонал, отговарящ за сертифицирането, и от член на полетния екипаж, например от пилот изпитател или инженер, който извършва полетни изпитания. Извършваните полетни тестове са тези, определени съгласно контрола на системата за качество, както е определено в точка 21.А.139, и по-специално в точка 21.А.139, буква б), подточка 1vi), за да се гарантира, че въздухоплавателното средство е в съответствие с приложимите проектни данни и е в състояние за безопасна експлоатация.

Списъкът на предоставените продукти в потвърждение на безопасната експлоатация съгласно настоящата декларация се съхранява от притежателя на одобрение за производствена организация.

Поле 18

Декларацията за съответствие може да бъде подписана от лицето, упълномощено да направи това от притежателя на одобрение за производствена организация, в съответствие с точка 21.А.145, буква г). Не трябва да се използва гумен печат.

Поле 19

Името на лицето, което полага подпис върху сертификата, трябва да бъде напечатано или изписано четливо.

Поле 20

Вписва се датата, на която е подписана декларацията за съответствие.

Поле 21

Трябва да се посочи референтният номер на одобрението от компетентния орган.

Допълнение IX

Image

СЕРТИФИКАТ ЗА ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ — ФОРМУЛЯР 53 НА EASA

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА

Полето „КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА“ във ФОРМУЛЯР 53 на EASA следва да включва препратка към одобрените данни, използвани за изпълнение на работата.

Полето „МЯСТО“ във ФОРМУЛЯР 53 на EASA посочва мястото, където е била извършена поддръжката, а не мястото на работните помещения на организацията (ако се различават).

Допълнение X

Сертификати за одобрение на производствена организация, посочени в подчаст Ж от приложение I (част 21) — формуляр 55 на EASA

Image

Image

Допълнение XI

Документ за съгласие — формуляр 65 на EASA, посочен в подчаст Е от приложение I (част 21)

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията

(ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 6)

Регламент (ЕО) № 381/2005 на Комисията

(ОВ L 61, 8.3.2005 г., стр. 3)

Регламент (ЕО) № 706/2006 на Комисията

(ОВ L 122, 9.5.2006 г., стр. 16)

Регламент (ЕО) № 335/2007 на Комисията

(ОВ L 88, 29.3.2007 г., стр. 40)

Регламент (ЕО) № 375/2007 на Комисията

(ОВ L 94, 4.4.2007 г., стр. 3)

Регламент (ЕО) № 287/2008 на Комисията

(ОВ L 87, 29.3.2008 г., стр. 3)

Регламент (ЕО) № 1057/2008 на Комисията

(ОВ L 283, 28.10.2008 г., стр. 30)

Регламент (ЕО) № 1194/2009 на Комисията

(ОВ L 321, 8.12.2009 г., стр. 5)


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1702/2003

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2, букви а)—з)

Член 1, параграф 2, букви и) и й)

Член 2, параграфи 1 и 2

Член 2, параграфи 1 и 2

Член 2, параграф 3

Член 2а, параграф 1, уводни думи

Член 3, параграф 1, уводни думи

Член 2а, параграф 1, букви а) и б)

Член 3, параграф 1, букви а) и б)

Член 2а, параграф 1, букви в) и г)

Член 2а, параграфи 2—5

Член 3, параграфи 2—5

Член 2б

Член 4

Член 2в, параграф 1

Член 5

Член 2в, параграфи 2 и 3

Член 2г

Член 6

Член 2д, първа алинея

Член 7

Член 2д, втора алинея

Член 3, параграфи 1 и 2 и параграф 3, първо изречение

Член 8, параграфи 1, 2 и 3

Член 3, параграф 3, второ изречение и параграфи 4 и 5

Член 3, параграф 6

Член 4, параграфи 1 и 2 и параграф 3, първо изречение

Член 9, параграфи 1, 2 и 3

Член 4, параграф 3, второ изречение и параграфи 4, 5 и 6

Член 10

Член 11

Член 5, параграф 1

Член 12

Член 5, параграфи 2—5

Приложение

Приложение I

Приложение II

Приложение III