17.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 219/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 744/2012 НА КОМИСИЯТА

от 16 август 2012 година

за изменение на приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максималните граници за арсен, флуор, олово, живак, ендосулфан, диоксини, Ambrosia spp., диклазурил и лазалоцид А натрий и по отношение на праговете за диоксини

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни (1), и по-специално член 8, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2002/32/ЕО се предвижда, че използването на продукти, предназначени за хранене на животни, при които нивата на нежелани вещества са над максималните граници, определени в приложение I към посочената директива, е забранено. В приложение II към директивата се установяват прагове за започване на разследвания в случаи на повишени нива на такива вещества.

(2)

По-високи максимални граници (МГ) за арсен, флуор, олово и живак бяха установени по отношение на фуражната суровина калциев карбонат, а по-високи МГ за арсен и флуор — по отношение на фуражната суровина магнезиев оксид, но не и по отношение на фуражната суровина калциев и магнезиев карбонат, която представлява природна смес от калциев карбонат и магнезиев карбонат. С оглед на последователността е целесъобразно МГ за съдържание на арсен, флуор, олово и живак във фуражната суровина калциев и магнезиев карбонат да се приведат в съответствие със съществуващите МГ за съдържание в калциев карбонат.

(3)

В своето научно становище относно безопасността и ефикасността на димеден хлорид трихидроксид (триосновен меден хлорид) като фуражна добавка (2), Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) достигна до заключението, че ще бъде целесъобразно за арсен в тази добавка да се определи същата МГ, както МГ за арсен в меден сулфат пентахидрат и меден карбонат. Целесъобразно е МГ за арсен в димеден хлорид трихидроксид да се промени.

(4)

Някои комбинирани храни за домашни любимци съдържат в значителна степен като фуражни суровини риба, други водни животни и продукти, получени от тях и/или брашно от морски водорасли. В тези фуражни суровини нивото на общото количество арсен е високо. Арсенът обаче в тези фуражни суровини е предимно под формата на органичен арсен — форма, която е по-слабо токсична. Поради това е целесъобразно МГ за арсен, която се прилага по отношение на допълващи и пълноценни храни, предназначени за домашни любимци и съдържащи риба, други водни животни и продукти, получени от тях и/или брашно от морски водорасли, да се промени.

(5)

Двата зеолитни минерала натролит и клиноптилолит са активните съставни елементи на натролит-фонолит (E 566) и клиноптилолит от вулканичен произход (E 567). Поради това е целесъобразно прилаганата МГ за олово в натролит-фонолит (E 566) да е същата, както тази в клиноптилолит от вулканичен произход (E 567).

(6)

С цел постигане на по-устойчиво рибовъдство на пъстървови риби рибеното масло постепенно се заменя с растителни масла. Тази замяна обаче, която би повлияла по много благоприятен начин на устойчивото развитие по отношение на морската среда, в някои случаи не е възможна поради много ниската МГ за ендосулфан в пълноценните фуражи за риба. По искане на Комисията Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) предостави научно становище. В изявлението си относно оралната токсичност на ендосулфан в риба (3) ЕОБХ заяви, че не е било констатирано значително неблагоприятно въздействие при риба (атлантическа сьомга), изложена на до 0,1 mg/kg ендосулфан във фуража при хранене в мрежени клетки в открито море, а неблагоприятно въздействие при сьомга, изложена на нива, по-високи от настоящата МГ при хранене в резервоари, е едва минимално. Ограничено изследване показа наличие на данни, че излагането на нилска тилапия на ендосулфан при хранене в резервоари е оказало неблагоприятно въздействие. Поради това е целесъобразно да се предложи по-висока МГ за ендосулфан в пълноценните фуражи за пъстървови риби, за да се насърчи тенденцията за постигане на устойчиво рибовъдство, без обаче да се допуска неблагоприятно въздействие върху здравето на рибата и върху човешкото здраве.

(7)

Наскоро получени данни сочат, че нивата на диоксини в брашно от ракообразни водни животни, представляващо страничен продукт от производството на храни и използвано главно във фуражите за декоративни рибки при граница от 1 % до 3 % във фуражите, надвишава съществуващата понастоящем МГ. За да се даде възможност за използване на това брашно във фуражите и да се намали разхищението на храна, без да се застрашава здравето на животните и човешкото здраве, е целесъобразно МГ за диоксини в брашно от ракообразни водни животни слабо да се повиши.

(8)

В Директива 2002/32/ЕО е заложена цел да се предотвратява разпространението на жизнеспособни семена Ambrosia spp. в околната среда. Тъй като при смилане или стриване семената губят своята кълняемост, не е необходимо зърната и семената, съдържащи семена от Ambrosia spp. в количество, несъответстващо на определените граници, да се отстраняват преди смилане или стриване, при условие че са взети предпазни мерки за предотвратяване разпространението на семена от Ambrosia spp. в околната среда по време на транспортиране, съхранение или преработка.

(9)

По отношение на кокцидиостатиците диклазурил и лазалоцид А натрий следва да се направят промени, за да се вземат предвид неотдавна предоставените разрешителни за употреба на тези вещества, както това е предвидено с Регламент (ЕС) № 169/2011 на Комисията от 23 февруари 2011 г. относно разрешително за употреба на диклазурил като фуражна добавка при токачки (притежател на разрешителното Janssen Pharmaceutica N.V.) (4), Регламент за изпълнение (ЕС) № 888/2011 на Комисията от 5 септември 2011 г. относно разрешаването на диклазурил като фуражна добавка за пуйки за угояване (притежател на разрешителното Janssen Pharmaceutica N.V.) и за изменение на Регламент (ЕО) № 2430/1999 (5) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 900/2011 на Комисията от 7 септември 2011 г. за разрешаване на лазалоцид А натрий като фуражна добавка за фазани, токачки, пъдпъдъци и яребици, различни от птици носачки (притежател на разрешителното Alpharma (Белгия) BVBA) (6).

(10)

Като се има предвид, че се предлага увеличение на МГ за диоксини в брашно от ракообразни водни животни, целесъобразно е да бъде съответно увеличен и предвиденият в приложение II към Директива 2002/32/ЕО праг, приложим по отношение на брашно от ракообразни водни животни.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 август 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10.

(2)  Експертна група на ЕОБХ по добавките и продуктите или веществата, които се използват във фуражни продукти (FEEDAP); Научно становище относно безопасността и ефикасността на димеден хлорид трихидроксид (триосновен меден хлорид) като фуражна добавка за всички животински видове. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2011 г.; 9(9):2355. [18 стр.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2355. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu/efsajournal.

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2011 г.; 9(4):2131. Публикувано онлайн на адрес: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(4)  ОВ L 49, 24.2.2011 г., стр. 6.

(5)  ОВ L 229, 6.9.2011 г., стр. 9.

(6)  ОВ L 231, 8.9.2011 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1)

Приложение I към Директива 2002/32/ЕО се изменя, както следва:

а)

в раздел I точка 1 „Арсен“ се заменя със следното:

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

„1.

Арсен (1)

Фуражни суровини

2

с изключение на:

 

брашна от трева, от сушена люцерна и от сушена детелина и изсушен пулп от захарно цвекло и изсушен меласиран пулп от захарно цвекло;

4

експелер от ядки на маслодайна палма;

4 (2)

фосфати и варовити морски водорасли;

10

калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат (10);

15

магнезиев оксид; магнезиев карбонат;

20

риба, други водни животни и продукти, получени от тях;

25 (2)

брашно от морски водорасли и фуражни суровини, получени от морски водорасли.

40 (2)

Железни частици, използвани като средство за проследяване (маркери).

50

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементи

30

с изключение на:

 

меден сулфат пентахидрат; меден карбонат; димеден хлорид трихидроксид;

50

цинков оксид; манганов оксид; меден оксид.

100

Допълващи фуражи

4

с изключение на:

 

минерални фуражи;

12

допълващи храни, предназначени за домашни любимци и съдържащи риба, други водни животни и продукти, получени от тях и/или брашно от морски водорасли и фуражни суровини, получени от морски водорасли.

10 (2)

Пълноценни фуражи

2

с изключение на:

 

пълноценни фуражи за риба и животни с ценна кожа;

10 (2)

пълноценни храни, предназначени за домашни любимци и съдържащи риба, други водни животни и продукти, получени от тях и/или брашно от морски водорасли и фуражни суровини, получени от морски водорасли.

10 (2)“

б)

в раздел I точка 3 „Флуор“, точка 4 „Олово“ и точка 5 „Живак“ се заменят със следното:

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

„3.

Флуор (7)

Фуражни суровини

150

с изключение на:

 

фуражни суровини от животински произход, с изключение на морски ракообразни животни, като например морски крил;

500

морски ракообразни животни, като например морски крил;

3 000

фосфати;

2 000

калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат (10);

350

магнезиев оксид;

600

варовити морски водорасли.

1 000

Вермикулит (E 561).

3 000

Допълващи фуражи:

 

съдържащи ≤ 4 % фосфор (8);

500

съдържащи > 4 % фосфор (8).

125 на 1 % фосфор (8)

Пълноценни фуражи

150

с изключение на:

 

пълноценни фуражи за прасета;

100

пълноценни фуражи за домашни птици (с изключение на пилета) и риба;

350

пълноценни фуражи за пилета;

250

пълноценни фуражи за едър рогат добитък, овце и кози

 

- -

в лактация;

30

- -

други.

50

4.

Олово

Фуражни суровини

10

с изключение на:

 

тревни фуражи (3);

30

фосфати и варовити морски водорасли;

15

калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат (10);

20

дрожди.

5

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементи,

100

с изключение на:

 

цинков оксид;

400

манганов оксид, железен карбонат, меден карбонат.

200

Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти,

30

с изключение на:

 

клиноптилотит от вулканичен произход; натролит-фонолит.

60

Премикси (6)

200

Допълващи фуражи

10

с изключение на:

 

минерални фуражи.

15

Пълноценни фуражи.

5

5.

Живак (4)

Фуражни суровини

0,1

с изключение на:

 

риба, други водни животни и продукти, получени от тях;

0,5

калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат (10).

0,3

Комбинирани фуражи

0,1

с изключение на:

 

минерални фуражи;

0,2

комбинирани фуражи за риба;

0,2

комбинирани храни за кучета, котки и животни с ценна кожа.

0,3“

в)

в раздел I се добавя следната бележка под линия:

„(10)

Калциев и магнезиев карбонат означава природната смес от калциев карбонат и магнезиев карбонат съгласно описанието в Регламент (ЕС) № 575/2011 на Комисията от 16 юни 2011 г. относно Каталога на фуражните суровини (ОВ L 159, 17.6.2011 г., стр. 25).“;

г)

в раздел IV точка 6 „Ендосулфан (сума от алфа- и бета-изомери и ендосулфан сулфат, изразена като ендосулфан)“ се заменя със следното:

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

„6.

Ендосулфан (сума от алфа- и бета-изомери и ендосулфан сулфат, изразена като ендосулфан)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

0,1

с изключение на:

 

царевица и царевични продукти, получени от преработката на царевица;

0,2

маслодайни семена и продукти, получени от тяхната преработка, без сурово растително масло;

0,5

сурово растително масло;

1,0

пълноценни фуражи за риба, с изключение на пъстървови риби;

0,005

пълноценни фуражи за пъстървови риби.

0,05“

д)

в раздел V точка 1 „Диоксини (сбор от полихлорирани дибензо-пара-диоксини (PCDD) и полихлорирани дибензофурани (PCDF), изразени в зададените от Световната здравна организация (СЗО) токсични еквиваленти, използвайки WHO-TEF (фактори за токсична еквивалентност на СЗО 2005 г.)“ се заменя със следното:

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в ng СЗО-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

„1.

Диоксини (сбор от полихлорирани дибензо-пара-диоксини (PCDD) и полихлорирани дибензофурани (PCDF), изразени в зададените от Световната здравна организация (СЗО) токсични еквиваленти, използвайки WHO-TEF (фактори за токсична еквивалентност на СЗО 2005 г.) (2)

Фуражни суровини от растителен произход

0,75

с изключение на:

 

растителни масла и техните странични продукти.

0,75

Фуражни суровини от минерален произход

0,75

Фуражни суровини от животински произход:

 

животински мазнини, включително млечна и яйчна мазнина;

1,50

други продукти от сухоземни животни, включително мляко и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;

0,75

рибено масло;

5,0

риба, други водни животни и продукти, получени от тях, с изключение на рибено масло, хидролизиран рибен протеин, съдържащ повече от 20 % мазнина (3), и брашно от ракообразни водни животни;

1,25

хидролизиран рибен протеин, съдържащ повече от 20 % мазнина; брашно от ракообразни водни животни.

1,75

Фуражните добавки каолинитна глина, вермикулит, натролит-фонолит, синтетични калциеви алуминати и клиноптилолит от наносен произход от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти.

1,0

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементи.

1,0

Премикси

1,0

Комбинирани фуражи

0,75

с изключение на:

 

комбинирани храни за домашни любимци и за риба;

1,75

комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.

—“

е)

в раздел VI точка 11 „Семена от Ambrosia spp.“ се заменя със следното:

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

„11.

Семена от Ambrosia spp.

Фуражни суровини (3)

50

с изключение на

 

просо (зърна от Panicum milaceum L.) и сорго (зърна от Sorghum bicolour (L) Moench s.l.), с които животните не се изхранват директно (3).

200

Комбинирани фуражи, съдържащи несмлени зърна и семена.

50“

ж)

в раздел VI се добавя следната бележка под линия:

„(3)

В случай че се предоставят категорични доказателства, че зърната и семената са предназначени за смилане или стриване, не е необходимо зърната и семената, съдържащи семена от Ambrosia spp. в количество, несъответстващо на определените граници, да се отстраняват преди смилане или стриване. Предприемат се предпазни мерки за предотвратяване разпространението на семена от Ambrosia spp. в околната среда по време на транспортиране, съхранение или преработка на тези зърна и семена.“;

з)

в раздел VII точка 2 „Диклазурил“ се заменя със следното:

Кокцидиостатик

Продукти, предназначени за хранене на животни (1)

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

„2.

Диклазурил

Фуражни суровини

0,01

Комбинирани фуражи за:

 

птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

0,01

зайци за угояване и за размножаване за периода преди клането, в който е забранена употребата на диклазурил (фуражи за предкланичния период);

0,01

други животински видове, различни от пилета, отглеждани за носачки (< 16 седмици), пилета за угояване, токачки и пуйки за угояване.

0,03

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на диклазурил.

(2)“

и)

в раздел VII точка 4 „Лазалоцид А натрий“ се заменя със следното:

Кокцидиостатик

Продукти, предназначени за хранене на животни (1)

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

„4.

Лазалоцид А натрий

Фуражни суровини

1,25

Комбинирани фуражи за

 

кучета, телета, зайци, нечифтокопитни животни, млечни животни, птици носачки, пуйки (> 16 седмици) и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

1,25

пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки (< 16 седмици) и пуйки (< 16 седмици) за периода преди клането, в който е забранена употребата на лазалоцид А натрий (фуражи за предкланичния период);

1,25

фазани, токачки, пъдпъдъци и яребици (с изключение на птици носачки) за периода преди клането, в който е забранена употребата на лазалоцид А натрий (фуражи за предкланичния период;

1,25

други животински видове.

3,75

Премикси за използване във фуражи, в които не е разрешена употребата на лазалоцид А натрий.

(2)“

2)

В раздел „Диоксини и полихлорирани бифенили (PCB)“ от приложение II към Директива 2002/32/ЕО точка 1 „Диоксини (сбор от полихлорирани дибензо-пара-диоксини (PCDD) и полихлорирани дибензофурани (PCDF), изразени в зададените от Световната здравна организация (СЗО) токсични еквиваленти, използвайки WHO-TEF (фактори за токсична еквивалентност на СЗО 2005 г.)“ се заменя със следното:

Нежелани вещества

Продукти, предназначени за хранене на животни

Праг в ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (2), съотнесен към фуражи със съдържание на влага 12 %

Забележки и допълнителна информация (напр. характер на разследванията, които трябва да се проведат)

„1.

Диоксини (сбор от полихлорирани дибензо-пара-диоксини (PCDD), полихлорирани дибензофурани (PCDF), изразени в зададените от Световната здравна организация (СЗО) токсични еквиваленти, използвайки WHO-TEF (фактори за токсична еквивалентност на СЗО 2005 г.) (1)

Фуражни суровини от растителен произход

0,5

(3)

с изключение на:

 

 

растителни масла и техните странични продукти.

0,5

(3)

Фуражни суровини от минерален произход

0,5

(3)

Фуражни суровини от животински произход:

 

 

животински мазнини, включително млечна и яйчна мазнина;

0,75

(3)

други продукти от сухоземни животни, включително мляко и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;

0,5

(3)

рибено масло;

4,0

(4)

риба, други водни животни и продукти, получени от тях, с изключение на рибено масло, хидролизиран рибен протеин, съдържащ повече от 20 % мазнина, и брашно от ракообразни водни животни;

0,75

(4)

хидролизиран рибен протеин, съдържащ повече от 20 % мазнина; брашно от ракообразни водни животни.

1,25

(4)

Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти

0,5

(3)

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементи

0,5

(3)

Премикси

0,5

(3)

Комбинирани фуражи с изключение на:

0,5

(3)

комбинирани храни за домашни любимци и риба;

1,25

(4)“

комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.