9.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 212/20


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) № 673/2012 на Съвета от 23 юли 2012 година за прилагане на член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

( Официален вестник на Европейския съюз L 196 от 24 юли 2012 г. )

На страница 11 в приложението, в таблицата относно „Образувания“, вписване 2, в четвъртата колона „Дата на включване в списъка“ се добавя датата 24.7.2012 г.