27.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 201/60


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 649/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 4 юли 2012 година

относно износа и вноса на опасни химикали

(преработен текст)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 192, параграф 1 и член 207 от него,

като взеха предвид предложението от Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателен акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно износа и вноса на опасни химикали (3) е бил съществено изменян няколко пъти. Тъй като се налагат допълнителни изменения и с оглед постигане на яснота Регламент (ЕО) № 689/2008 следва да бъде преработен.

(2)

С Регламент (ЕО) № 689/2008 се прилага Конвенцията относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (4) („Конвенцията“), която влезе в сила на 24 февруари 2004 г., и заменя Регламент (ЕО) № 304/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно износа и вноса на опасни химични вещества (5).

(3)

За да се осигури яснота и съгласуваност с другите свързани законодателни актове на Съюза, следва да бъдат разяснени някои определения или да бъдат въведени нови определения, а терминологията следва да бъде съгласувана с използваната в Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали (6), от една страна, и в Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (7), от друга страна. Уместно е да се гарантира, че настоящият регламент отразява преходните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1272/2008, за да се избегне каквато и да е несъгласуваност между графика на прилагане на посочения регламент и на настоящия регламент.

(4)

Конвенцията предоставя на страните правото да предприемат действия, които още по-строго защитават здравето на човека и околната среда, отколкото се предвижда в Конвенцията, при условие че тези действия са в съответствие с Конвенцията и международното право. С цел да се повиши равнището на защита на околната среда и на обществеността в държавите вносители, е необходимо и уместно по отношение на някои аспекти да се надхвърлят разпоредбите на Конвенцията.

(5)

От първостепенно значение по отношение на участието на Съюза в Конвенцията е един и същи орган да отговаря за отношенията на Съюза със Секретариата на Конвенцията („Секретариатът“) и другите страни по Конвенцията, както и с другите държави. Тази функция следва да се поеме от Комисията.

(6)

Необходимо е да се осигури ефективна координация и ефективно управление по техническите и административните аспекти на настоящия регламент на равнището на Съюза. Държавите-членки и Европейската агенция по химикалите („Агенцията“), създадена с Регламент (ЕО) № 1907/2006, притежават компетентност и опит при прилагането на законодателството на Съюза и международните споразумения по отношение на химикалите. Затова държавите-членки и Агенцията следва да поемат определени задачи във връзка с административните, техническите и научните аспекти на прилагането на Конвенцията посредством настоящия регламент, както и във връзка с обмена на информация. Освен това Комисията, държавите-членки и Агенцията следва да си сътрудничат, за да изпълняват ефективно международните задължения на Съюза съгласно Конвенцията.

(7)

Тъй като определени задачи на Комисията следва да бъдат прехвърлени на Агенцията, първоначално създадената от Комисията европейска база данни за износа и вноса на опасни химикали следва да бъде развивана и поддържана от Агенцията.

(8)

За износа на опасни химикали, които са забранени или строго ограничени в рамките на Съюза, следва да продължи да се прилага обща процедура за уведомление за износ. Следователно за опасните химикали под формата на вещества в самостоятелен вид или в смеси или в изделия, които са забранени или строго ограничени от Съюза, като продукти за растителна защита, други форми на пестициди или като промишлени химикали за професионална или масова употреба, следва да се прилагат правила във връзка с уведомлението за износ, подобни на правилата, приложими към забранените или строго ограничените химикали в рамките на една или и на двете категории, установени в Конвенцията, а именно като пестициди или химикали за промишлена употреба. Освен това тези правилата във връзка с уведомлението за износ следва да се прилагат и към химикалите, за които се прилага международната процедура по предварително обосновано съгласие („PIC процедура“). Посочената процедура за съвместно уведомление за износ следва да се прилага за износа на Съюза за всички трети държави, независимо дали са страни по Конвенцията или участват в нейните процедури. На държавите-членки следва да бъде позволено да събират административни такси с цел да покрият разходите си по изпълнение на процедурата.

(9)

Износителите и вносителите следва да бъдат задължени да предоставят информация, отнасяща се до количествата на химикалите, с които се търгува на международно равнище и които попадат в обхвата на настоящия регламент, така че да може да се извършва наблюдение и оценка на въздействието и ефективността на разпоредбите на посочения регламент.

(10)

Уведомленията до Секретариата относно окончателните нормативни актове на Съюза или държава-членка, с които се забраняват или строго се ограничават химикали с оглед на тяхното включване в PIC процедурата, следва да се представят на Комисията в случаите, в които са изпълнени критериите, установени в тази връзка в Конвенцията. Когато е необходимо, следва да се поиска допълнителна информация във връзка с тези уведомления.

(11)

В случаите, в които не се налага уведомление за окончателните нормативни актове на Съюза или на държава-членка, тъй като не отговарят на критериите, установени в Конвенцията, информация за тях следва въпреки това да се предостави на Секретариата и на другите страни по Конвенцията в интерес на обмена на информация.

(12)

Необходимо е също да се гарантира, че Съюзът взема решения по отношение на вноса в Съюза на химикали, за които се прилага PIC процедурата. Тези решения следва да се основават на приложимото законодателство на Съюза и да вземат предвид забраните или строгите ограничения, наложени от държавите-членки. Когато това е обосновано, следва да се предложат изменения на законодателството на Съюза.

(13)

Необходими са нормативни разпоредби, за да се гарантира, че държавите-членки и износителите са осведомени относно решенията на държавите вносители по отношение на химикалите, за които се прилага PIC процедурата, както и че износителите спазват тези решения. Освен това с цел да се предотврати нежелателният износ, не следва да се изнасят никакви химикали, които са забранени или строго ограничени в рамките на Съюза и които отговарят на критериите за уведомление съгласно Конвенцията или за които се прилага PIC процедурата, освен ако е било поискано и получено изричното съгласие на съответната държава вносител, независимо дали тя е страна по Конвенцията. Същевременно е уместно износът на някои химикали в държави, които са членове на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), да бъде освободен от това задължение, при условие че са изпълнени определени условия. Освен това е необходимо да се предвиди процедура за случаите, при които въпреки всички положени разумни усилия не е получен отговор от държавата вносител, за да може да се извършва износ на определени химикали на временна основа при определени условия. Необходимо е също да се предвиди периодично преразглеждане на всички подобни случаи, както и на случаите, при които е получено изрично съгласие.

(14)

От значение е също всички изнасяни химикали да имат подходящ срок за съхранение, така че да могат да се използват ефективно и безопасно. По отношение на пестицидите, и по-специално на тези, изнасяни в развиващите се държави, от първостепенно значение е да бъде предоставяна информация относно подходящите условия на съхранение, както и да се използват подходяща опаковка и размери на съдовете с цел да се избегне натрупването на залежали количества.

(15)

Изделията, съдържащи химикали, не попадат в обхвата на Конвенцията. При все това е уместно за изделията, определени в настоящия регламент, съдържащи химикали, които могат да бъдат освободени при определени условия на употреба или обезвреждане и които са забранени или строго ограничени в Съюза в рамките на една или повече от категориите за употреба, установени в Конвенцията, или за които се прилага PIC процедурата, да се прилагат и правилата за уведомление за износ. Освен това не следва да се изнасят изобщо определени химикали и изделия, съдържащи конкретни химикали, които са извън обхвата на Конвенцията, но предизвикват особена загриженост.

(16)

В съответствие с Конвенцията следва да се предоставя информация относно транзитното движение на химикали, за които се прилага PIC процедурата, на страните по Конвенцията, които поискат такава информация.

(17)

Правилата на Съюза относно опаковането и етикетирането и друга свързана с безопасността информация следва да се прилагат за всички химикали, когато са предназначени за износ в страни по Конвенцията и други държави, освен ако тези разпоредби биха били в разрез със специфични изисквания на тези държави, като се вземат предвид съответните международни стандарти. В настоящия регламент следва да се включи позоваване на Регламент (ЕО) № 1272/2008, тъй като с него са въведени нови разпоредби за класифицирането, етикетирането и опаковането на веществата и смесите.

(18)

С цел да се гарантира ефективен контрол и прилагане, държавите-членки следва да определят органи, например митнически органи, които да поемат отговорността за контролиране на вноса и износа на химикалите, включени в обхвата на настоящия регламент. Комисията, подпомагана от Агенцията, и държавите-членки играят решаваща роля и следва да действат по целенасочен и съгласуван начин. Държавите-членки следва да предвидят подходящи санкции в случай на нарушения.

(19)

С цел да се улесни митническият контрол и да се намали административната тежест както за износителите, така и за съответните органи, следва да се въведе система от кодове, предназначени за използване в декларациите за износ. Специални кодове следва да се използват, по целесъобразност, и за химикалите, изнасяни за научноизследователски цели или за анализи в количества, които няма вероятност да засегнат здравето на човека или околната среда и които във всеки случай не надвишават количество от 10 kg от всеки износител за всяка държава вносител на календарна година.

(20)

Следва да се насърчи обменът на информация, споделянето на отговорност и сътрудничеството между Съюза и държавите-членки и третите държави с оглед гарантиране на доброто управление на химикалите, независимо дали тези трети държави са страни по Конвенцията. По-специално следва да се оказва техническо съдействие на развиващите се страни и страните с икономики в преход — или пряко от Комисията или държавите-членки, или косвено чрез подкрепа за проекти на неправителствени организации, по-конкретно чрез съдействие за осигуряване на възможност на тези държави да изпълняват Конвенцията, като по този начин се допринася за предотвратяването на вредни последици от химикалите за здравето на човека и за околната среда.

(21)

Следва да се извършва редовно наблюдение на функционирането на процедурите, за да се осигури тяхната ефективност. За тази цел държавите-членки и Агенцията следва да представят редовни доклади в стандартизиран формат на Комисията, която на свой ред следва редовно да докладва на Европейския парламент и на Съвета.

(22)

Агенцията следва да изготви технически указания с цел да се съдейства на определените органи, включително такива като митническите органи, които контролират износа, както и на износителите и вносителите при прилагане на настоящия регламент.

(23)

С оглед на адаптирането на настоящия регламент към техническия прогрес на Комисията следва да се предоставят правомощия за приемане на актове съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“), отнасящи се до включване на химикали в приложение I, част 1 или 2 и на други изменения на същото приложение, на приложение V, част 1 или 2 и на други изменения на същото приложение, както и на изменения на приложения II, III, IV и VI. Особено важно е Комисията да осъществява подходящи консултации по време на подготвителната работа, включително на ниво експерти. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(24)

За да се осигурят еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани съгласно Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (8).

(25)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно осигуряване на съгласувано и ефективно изпълнение на задълженията на Съюза по Конвенцията, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза поради необходимостта от хармонизиране на разпоредбите за вноса и износа на опасни химикали, Съюзът може да приеме мерки съгласно принципа на субсидиарността, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. Съгласно принципа на пропорционалността, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(26)

Регламент (ЕО) № 689/2008 следва да бъде отменен.

(27)

Целесъобразно е да се предвиди отложено прилагане на настоящия регламент, за да се осигури достатъчно време на Агенцията да се подготви за новата си функция и да се позволи на предприятията да се запознаят с новите процедури,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цели

1.   Целите на настоящия регламент са следните:

а)

да прилага Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди („Конвенцията“);

б)

да насърчава споделяне на отговорността и сътрудничество в рамките на международното движение на опасни химични вещества с оглед опазване на здравето на човека и на околната среда от потенциални вреди;

в)

да се спомага за екологосъобразната употреба на опасните химикали.

Целите, определени в първата алинея, се постигат чрез улесняване на обмена на информация относно характеристиките на опасните химикали, чрез предвиждане на процес за вземане на решение в рамките на Съюза относно техния внос и износ и чрез разпространяване на информация относно решенията до страните по Конвенцията и други държави според случая.

2.   В допълнение към определените в параграф 1 цели настоящият регламент гарантира, че разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането се прилагат за всички химикали, когато те се изнасят от държави-членки в други страни по Конвенцията или други държави, освен ако тези разпоредби биха били в разрез със специфични изисквания на същите тези страни по Конвенцията или други държави.

Член 2

Обхват

1.   Настоящият регламент се прилага за:

а)

определени опасни химикали, за които съгласно Конвенцията се прилага процедурата по предварително обосновано съгласие („PIC процедурата“);

б)

определени опасни химикали, които са забранени или строго ограничени в рамките на Съюза или в държава-членка;

в)

химикали, когато се изнасят, доколкото се касае за тяхната класификация, етикетиране и опаковане.

2.   Настоящият регламент не се прилага за:

а)

наркотични и психотропни вещества, предмет на Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета от 22 декември 2004 г. за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите (9);

б)

радиоактивни материали и вещества, предмет на Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращо лъчение (10);

в)

отпадъците, обхванати от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците (11);

г)

химическите оръжия, обхванати от Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 година за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (12);

д)

храните и добавките в храни, обхванати от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване на здравето на животните и хуманното отношение към животните (13);

е)

фуражите, обхванати от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (14), включително добавките — преработени, частично преработени или непреработени — предназначени за хранене на животни през устата;

ж)

генетично модифицираните организми, обхванати от Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда (15);

з)

с изключение на веществата по член 3, параграф 5, буква б) от настоящия регламент, патентованите лекарствени продукти и ветеринарните лекарствени продукти, обхванати съответно от Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (16) и Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (17).

3.   Настоящият регламент не се прилага за химикалите, изнасяни с цел изследвания или анализ в количества, които няма вероятност да засегнат здравето на човека или околната среда и които във всеки случай не надвишават количество от 10 kg от всеки износител за всяка държава вносител на календарна година.

Независимо от първа алинея износителите на химикалите, посочени в същата алинея, получават специален референтен идентификационен номер чрез базата данни, посочена в член 6, параграф 1, буква а), и го посочват в декларацията си за износ.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„химикал“ означава вещество, в самостоятелен вид или в смес, или смес, получено(а) чрез производствен процес или добит(а) от природата, което или която не съдържа живи организми и попада в една от следните две категории:

а)

пестициди, включително особено опасни пестицидни формулации;

б)

промишлени химикали;

2)

„вещество“ означава химичен елемент и неговите съединения съгласно определението по член 3, точка 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006;

3)

„смес“ означава смес или разтвор съгласно определението по член 2, точка 8 от Регламент (ЕО) № 1272/2008;

4)

„изделие“ означава завършен продукт, съдържащ или включващ химикал, чиято употреба е забранена или строго ограничена от законодателството на Съюза за този определен продукт, когато продуктът не попада в обхвата на точка 2 или 3;

5)

„пестициди“ означава химикали в една от следните подкатегории:

а)

пестициди, използвани като продукти за растителна защита, обхванати от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (18);

б)

други пестициди, като:

i)

биоциди, обхванати от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (19) и

ii)

дезинфектанти, инсектициди и средства за борба с паразитите, обхванати от директиви 2001/82/ЕО и 2001/83/ЕО;

6)

„промишлени химикали“ означава химикали от една от следните подкатегории:

а)

химикали за професионална употреба;

б)

химикали за масова употреба;

7)

„химикал, за който се изисква уведомление за износ“ означава всеки химикал, който е забранен или строго ограничен в Съюза в една или повече категории или подкатегории, както и всеки химикал от изброените в приложение I, част 1, за който се прилага PIC процедурата;

8)

„химикал, отговарящ на изискванията за PIC уведомление“ означава всеки химикал, забранен или строго ограничен в Съюза или в държава-членка в рамките на една или повече категории; химикалите, забранени или строго ограничени в Съюза в рамките на една или повече категории, са посочени в част 2 от приложение I;

9)

„химикал, за който се прилага PIC процедурата“ означава всеки химикал, посочен в приложение III към Конвенцията и в част 3 на приложение I към настоящия регламент;

10)

„забранен химикал“ означава един от следните:

а)

химикал, всички употреби на който в рамките на една или повече категории или подкатегории са забранени по силата на окончателен нормативен акт на Съюза с оглед опазване на здравето на човека или на околната среда;

б)

химикал, за който е било отказано одобрение за първоначална употреба или който е бил изтеглен от предприятията от пазара на Съюза или от по-нататъшно разглеждане в процеса на уведомяване, регистрация или одобрение и по отношение на който са налице доказателства, че поражда проблеми за здравето на човека или за околната среда;

11)

„строго ограничен химикал“ означава един от следните:

а)

химикал, почти всички употреби на който — в рамките на една или повече категории или подкатегории — са забранени по силата на окончателен нормативен акт на Съюза с оглед опазване на здравето на човека или на околната среда, но за който определени специфични употреби остават разрешени;

б)

химикал, за почти всички употреби на който е било отказано одобрение или който е бил изтеглен от предприятията от пазара на Съюза или от по-нататъшно разглеждане в процеса на уведомяване, регистрация или одобрение и по отношение на който са налице доказателства, че поражда проблеми за здравето на човека или за околната среда;

12)

„химикал, забранен или строго ограничен от държава-членка“ означава химикал, забранен или строго ограничен по силата на национален окончателен нормативен акт на държава-членка;

13)

„окончателен нормативен акт“ означава юридически задължителен акт, чиято цел е да забрани или строго да ограничи даден химикал;

14)

„особено опасна пестицидна формулация“ означава химикал, който е предназначен за употреба като пестицид и който предизвиква сериозни последици за здравето или околната среда, които се проявяват в рамките на кратък период от време след еднократно или многократно излагане на въздействие при употребата му;

15)

„митническа територия на Съюза“ означава територията, определена в член 3 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (20);

16)

„износ“ означава следното:

а)

окончателен или временен износ на химикал, отговарящ на условията по член 28, параграф 2 от ДФЕС;

б)

реекспорт на химикал, който не отговаря на условията по член 28, параграф 2 от ДФЕС и който е под митнически режим, различен от режим външен транзит на Съюза за движение на стоки през митническата територия на Съюза;

17)

„внос“ означава физическото въвеждане в митническата територия на Съюза на химикал, който е поставен под митнически режим, различен от режим външен транзит на Съюза за движение на стоки през митническата територия на Съюза;

18)

„износител“ означава всяко едно от следните физически или юридически лица:

а)

лицето, от чието име е представена декларацията за износ, т.е. лицето, което към момента на приемане на декларацията е страна по договора с получателя в страна по Конвенцията или друга държава и което има правото да реши химикалът да бъде изпратен извън митническата територия на Съюза;

б)

ако не е сключен договор за износ или когато страната по договора не действа от свое име — лицето, което има правото да реши химикалът да бъде изпратен извън митническата територия на Съюза;

в)

страната по договора, установена в Съюза, ако по силата на договора, на който се основава износът, правото на разпореждане с химикала принадлежи на лице, установено извън Съюза;

19)

„вносител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което към момента на вноса на митническата територия на Съюза е получател на химикала;

20)

„страна по Конвенцията“ или „страна“ означава държава или регионална организация за икономическа интеграция, която е дала съгласието си да бъде обвързана с Конвенцията и за която Конвенцията е в сила;

21)

„друга държава“ означава всяка държава, която не е страна по Конвенцията;

22)

„Агенцията“ означава Европейската агенция по химикали, създадена с Регламент (ЕО) № 1907/2006;

23)

„Секретариат“ означава Секретариатът на Конвенцията, освен ако в настоящия регламент не е определено друго.

Член 4

Определени национални органи на държавите-членки

Всяка държава-членка определя органа или органите, („определеният национален орган“ или „определените национални органи“), които да изпълняват административните функции, изисквани по настоящия регламент, освен ако това вече е направено преди влизането в сила на настоящия регламент.

Тя уведомява Комисията за това до 17 ноември 2012 г., освен ако тази информация не е била вече предоставена преди влизането в сила на настоящия регламент, и също така информира Комисията за всяка промяна на определения национален орган.

Член 5

Участие на Съюза в Конвенцията

1.   Участието в Конвенцията е съвместна отговорност на Комисията и на държавите-членки, по-специално по отношение на техническата помощ, обмена на информация и въпросите, свързани с уреждането на спорове, участието в спомагателни органи и гласуването.

2.   Комисията действа като общ определен орган за административните функции на Конвенцията във връзка с PIC процедурата от името на и в тясно сътрудничество и консултирайки се с всички определени национални органи на държавите-членки.

Комисията отговаря по-специално за следното:

а)

предаване на уведомленията за износ на Съюза до страните по Конвенцията и други държави съгласно член 8;

б)

предоставяне на Секретариата на уведомленията за съответните окончателни нормативни актове относно химикали, които отговарят на изискванията за PIC уведомление съгласно член 11;

в)

предаване на информация, отнасяща се до други окончателни нормативни актове, включващи химикали, които не отговарят на условията за PIC уведомление в съответствие с член 12;

г)

получаване въобще на информация от Секретариата.

Комисията също така представя на Секретариата отговорите на Съюза относно вноса на химикали, за които се прилага PIC процедурата, съгласно член 13.

В допълнение, Комисията координира участието на Съюза по всички технически въпроси, свързани със следното:

а)

Конвенцията;

б)

подготовката на Конференцията на страните, учредена по силата на член 18, параграф 1 от Конвенцията;

в)

Комитета за преглед на химикалите, създаден в съответствие с член 18, параграф 6 от Конвенцията („Комитет за преглед на химикалите“);

г)

други спомагателни органи на Конференцията на страните.

3.   Комисията и държавите-членки предприемат необходимите инициативи, за да се осигури подходящо представителство на Съюза в различните органи по прилагане на Конвенцията.

Член 6

Функции на Агенцията

1.   Освен функциите по членове 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 и 25 Агенцията изпълнява и следните функции:

а)

поддържа, развива и редовно актуализира база данни за износа и вноса на опасни химикали („базата данни“);

б)

осигурява достъп на обществеността до тази база данни чрез страницата си в интернет;

в)

когато е целесъобразно, със съгласието на Комисията и след консултации с държавите-членки предоставя съдействие и научно-технически насоки и инструменти за предприятията, за да осигури ефективното прилагане на настоящия регламент;

г)

със съгласието на Комисията предоставя съдействие и научно-технически насоки на определените национални органи на държавите-членки, за да осигури ефективното прилагане на настоящия регламент;

д)

по искане на експерти на Комитета за преглед на химикалите, които са от държава-членка или от Комисията, и в рамките на наличните ресурси предоставя информация за изготвяне на документите за подпомагане на вземането на решение по член 7 от Конвенцията и други свързани с прилагането на Конвенцията технически документи;

е)

по искане на Комисията ѝ предоставя научно-техническа информация и ѝ съдейства, за да се осигури ефективното прилагане на настоящия регламент;

ж)

по искане на Комисията ѝ предоставя научно-техническа информация и ѝ съдейства при изпълнението на ролята ѝ на общ определен орган на Съюза.

2.   Секретариатът на Агенцията изпълнява функциите, възложени на Агенцията по настоящия регламент.

Член 7

Химикали, за които се изисква уведомление за износ, химикали, които отговарят на изискванията за PIC уведомление, и химикали, за които се прилага PIC процедурата

1.   Химикалите, за които се изисква уведомление за износ, химикалите, които отговарят на изискванията за PIC уведомление, и химикалите, за които се прилага PIC процедурата, са изброени в приложение I.

2.   Химикалите, изброени в приложение I, се включват в една или повече от трите групи химикали, представляващи части 1, 2 и 3 от посоченото приложение.

За химикалите, изброени в приложение I, част 1, се прилага процедурата за уведомление за износ, установена в член 8, като се предоставя подробна информация за идентичността на веществото, категорията и/или подкатегорията на употреба, предмет на ограничение, вида ограничение и, където е уместно, допълнителна информация, отнасяща се по-специално до освобождаването от изискванията за уведомление за износ.

За химикалите, изброени в приложение I, част 2, освен процедурата за уведомление за износ, установена в член 8, се прилага и установената в член 11 процедура за уведомление PIC, като се предоставя подробна информация за идентичността на веществото и категорията на употреба.

За химикалите, изброени в приложение I, част 3, се прилага PIC процедурата, като се съобщава категорията на употреба и, ако е уместно, допълнителна информация, по-специално относно изискванията за уведомление за износ.

3.   Списъците, посочени в приложение I, се предоставят на разположение на обществеността чрез базата данни.

Член 8

Уведомления за износ, препращани на страни по Конвенцията и на други държави

1.   За веществата, изброени в част 1 на приложение I, или за смесите, съдържащи такива вещества в концентрация, която поражда задължения за етикетиране по силата на Регламент (ЕО) № 1272/2008, независимо от наличието на други вещества, се прилагат параграфи 2—8 от настоящия член, независимо от предвидената употреба на химикала в страната вносител или в друга държава вносител.

2.   Когато даден износител предстои да изнесе химикал, посочен в параграф 1, от Съюза за страна по Конвенцията или друга държава за първи път на или след датата, от която за химикала започват да се прилагат разпоредбите на настоящия регламент, износителят уведомява определения национален орган на държавата-членка, в която е установен („държава-членка на износителя“), не по-късно от 35 дни преди очакваната дата на износ на химикала. Впоследствие износителят уведомява определения национален орган за първия износ на такъв химикал всяка календарна година не по-късно от 35 дни преди износа на химикала. Уведомленията се извършват в съответствие с изискванията за информация, установени в приложение II, като на Комисията и държавите-членки се осигурява достъп до тях чрез базата данни.

Определеният национален орган на държавата-членка на износителя проверява съответствието на информацията с приложение II и ако уведомлението е пълно го препраща на Агенцията не по-късно от 25 дни преди очакваната дата на износ.

От името на Комисията Агенцията предава уведомлението на определения национален орган на страната вносител или на съответния орган на другата държава вносител и взема необходимите мерки, за да гарантира, че те получават посоченото уведомление не по-късно от 15 дни преди първия предвиден износ на химикала и впоследствие не по-късно от 15 дни преди първия му износ през всяка следваща календарна година.

Агенцията регистрира в своята база данни всяко уведомление и му определя референтен идентификационен номер. Агенцията предоставя на обществеността и — в съответните случаи — на определените национални органи на държавите-членки актуализиран за всяка календарна година списък на съответните химикали и страните вносители и другите държави вносители чрез базата данни.

3.   Ако в срок от 30 дни след изпращане на първото уведомление за износ, подадено след включването на химикала в приложение I, част 1, Агенцията не получи от страната вносител или от другата държава вносител потвърждение за получаването му, от името на Комисията тя изпраща второ уведомление. Действайки от името на Комисията, Агенцията полага разумни усилия за осигуряване на получаването на второто уведомление от определения национален орган на страната вносител или от съответния орган на другата държава вносител.

4.   Ново уведомление за износ се извършва в съответствие с параграф 2 при износ, който се извършва след влизането в сила на изменения на законодателството на Съюза, касаещи пускането на пазара, употребата или етикетирането на въпросните вещества, или във всички случаи, в които съставът на въпросната смес се променя по начин, който води до промяна в етикетирането ѝ. Новото уведомление се извършва в съответствие с изискванията за информация, установени в приложение II, и в него се посочва, че то е преработен вариант на предишно уведомление.

5.   Когато износът на даден химикал е свързан със спешна ситуация, при която всяко забавяне може да застраши общественото здраве или околната среда на страна вносител или друга държава вносител, по мотивирано искане на износителя, на страната вносител или на другата държава вносител определеният национален орган на държавата-членка на износителя може след консултации с Комисията, подпомагана от Агенцията, да предостави цялостно или частично освобождаване от задълженията, установени в параграфи 2, 3 и 4. Счита се, че решение относно дадено искане е взето в консултация с Комисията, ако не е получен отрицателен отговор от Комисията в срок от 10 дни от изпращането от страна на определения национален орган на държавата-членка до Комисията на подробности относно искането.

6.   Без да се засягат задълженията по член 19, параграф 2, задълженията, установени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, престават да се прилагат, когато е налице всяко едно от следните условия:

а)

за химикала вече се прилага PIC процедурата;

б)

държавата вносител е страна по Конвенцията и е представила на Секретариата отговор в съответствие с член 10, параграф 2 от Конвенцията, в който се посочва дали тя дава или не съгласието си за вноса на химикала; както и

в)

Комисията е информирана за този отговор от Секретариата и е препратила тази информация на държавите-членки и Агенцията.

Независимо от първата алинея на настоящия параграф задълженията по параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член не престават да се прилагат, ако държавата вносител е страна по Конвенцията, и изрично изисква, например чрез свое решение за вноса или по друг начин, от страните износители да продължават да уведомяват за износа.

Без да се засягат задълженията по член 19, параграф 2, задълженията, установени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, престават да се прилагат и когато са изпълнени и двете условия:

а)

определеният национален орган на страната вносител или съответният орган на другата държава вносител е отменил изискването за подаване на уведомление до него преди износа на химикала; и

б)

Комисията е получила тази информация от Секретариата или от определения национален орган на страната вносител или от съответния орган на другата държава вносител и я е препратила на държавите-членки и Агенцията, която я е публикувала чрез базата данни.

7.   Комисията, съответните определени национални органи на държавите-членки, Агенцията и износителите при поискване предоставят на страните вносители и другите държави вносители наличната допълнителна информация, отнасяща се до изнасяните химикали.

8.   Държавите-членки могат да създадат, по прозрачен начин, системи, задължаващи износителите да заплащат административна такса за всяко извършено уведомление за износ и за всяко извършено искане за изрично съгласие, в съответствие с разходите за тях при изпълнение на процедурите, посочени в параграфи 2 и 4 от настоящия член и член 14, параграфи 6 и 7.

Член 9

Уведомления за износ, получени от страни по Конвенцията и от други държави

1.   Уведомленията за износ, получавани от Агенцията от определените национални органи на страните по Конвенцията или от съответните органи на другите държави, отнасящи се до износа към Съюза на химикал, чието производство, употреба, третиране, консумация, транспорт или продажба са забранени или строго ограничени съгласно законодателството на тази страна по Конвенцията или друга държава, се извършват посредством базата данни в срок от 15 дни от получаването на такова уведомление от Агенцията.

Агенцията потвърждава от името на Комисията получаването на първото уведомление за износ за всеки химикал от всяка страна по Конвенцията или друга държава.

Определеният национален орган на държавата-членка получател на този внос получава копие от всяко получено от Агенцията уведомление в срок от 10 дни от получаването му заедно с цялата налична информация. Другите държави-членки имат право да получат копия при поискване.

2.   Когато Комисията или определените национални органи на държавите-членки получат уведомления за износ пряко или непряко от определените национални органи на страни по Конвенцията или съответните органи на други държави, те незабавно ги препращат на Агенцията заедно с цялата налична информация.

Член 10

Информация за износа и вноса на химични вещества

1.   Всеки износител на едно или повече от следното:

а)

вещества, изброени в приложение I;

б)

смеси, съдържащи такива вещества в концентрация, която поражда задължения за етикетиране по силата на Регламент (ЕО) № 1272/2008, независимо от наличието на други вещества; или

в)

изделия, съдържащи вещества, изброени в част 2 или 3 на приложение I, в нереагирала форма или смеси, съдържащи такива вещества в концентрация, която поражда задължения за етикетиране по силата на Регламент (ЕО) № 1272/2008, независимо от наличието на други вещества,

през първото тримесечие на всяка година информира определения национален орган на държавата-членка на износителя по отношение на количествата химикал — като вещество и в състава на смеси или в изделия — доставени във всяка страна по Конвенцията или в друга държава през предходната година. Тази информация се придружава от имената и адресите на всяко физическо или юридическо лице, което внася химикала в страна по Конвенцията или в друга държава, на които е осъществена доставка през същия период. В тази информация износът се посочва отделно съгласно член 14, параграф 7.

Всеки вносител в рамките на Съюза предоставя еквивалентната информация за количествата, внасяни в Съюза.

2.   При поискване от Комисията, подпомагана от Агенцията, или от определения национален орган на неговата държава-членка, износителят или вносителят предоставят всякаква допълнителна информация, свързана с химикалите, която е необходима за изпълнение на настоящия регламент.

3.   Всяка държава-членка представя ежегодно на Агенцията обобщена информация в съответствие с приложение III. Агенцията обобщава тази информация на равнището на Съюза и публикува информацията, която няма поверителен характер, в своята база данни.

Член 11

Уведомяване за забранени или строго ограничени химикали съгласно Конвенцията

1.   Комисията уведомява писмено Секретариата за химикалите, изброени в приложение I, част 2, които отговарят на изискванията за PIC уведомление.

2.   Когато други химикали са добавени в приложение I, част 2, съгласно член 23, параграф 2, втора алинея, Комисията уведомява Секретариата за тези химикали. PIC уведомлението се изпраща във възможно най-кратък срок след приемане на съответния окончателен нормативен акт на равнището на Съюза, с който се забранява или строго се ограничава химикалът, но не по-късно от 90 дни след датата, от която се прилага окончателният нормативен акт.

3.   В PIC уведомлението се представя цялата значима информация, изисквана по приложение IV.

4.   При определяне на приоритетите за уведомление Комисията взема предвид дали химикалът вече е включен в част 3 на приложение I, доколко установените в приложение IV изисквания за информация могат да бъдат изпълнени и сериозността на рисковете, свързани с химикала, по-специално за развиващите се държави.

Когато даден химикал отговаря на изискванията за PIC уведомление, но няма достатъчно информация, за да бъдат изпълнени изискванията по приложение IV, идентифицираните износители или вносители представят по искане на Комисията цялата съответна информация, с която разполагат, включително такава от други национални или международни програми за контрол на химикали, в срок от 60 дни от искането.

5.   Комисията уведомява писмено Секретариата, когато окончателния нормативен акт, за който е била уведомена съгласно параграфи 1 или 2, е бил изменен, във възможно най-кратък срок след приемане на новия окончателен нормативен акт, но не по-късно от 60 дни след датата, от която същият се прилага.

Комисията предоставя цялата съответна информация, която не е била на разположение към момента на първоначалното уведомление, извършено съгласно параграфи 1 или 2 съответно.

6.   При поискване от страна по Конвенцията или от Секретариата Комисията представя допълнителна информация, отнасяща се до химикала или до окончателния нормативен акт, доколкото е приложимо.

При поискване държавите-членки и Агенцията осигуряват на Комисията необходимото съдействие за събиране на тази информация.

7.   Комисията незабавно препраща на държавите-членки и Агенцията информацията, която получава от Секретариата относно химикалите, за които е уведомена, че са забранени или строго ограничени от други страни по Конвенцията.

Ако е уместно, Комисията в тясно сътрудничество с държавите-членки и Агенцията оценява необходимостта от предлагане на мерки на равнището на Съюза с оглед да се избегнат неприемливите рискове за здравето на човека или за околната среда в рамките на Съюза.

8.   Когато държава-членка приема съгласно съответното законодателство на Съюза окончателен национален нормативен акт за забрана или строго ограничение на даден химикал, тя представя на Комисията съответната информация. Комисията предоставя тази информация на държавите-членки. В срок от четири седмици след предоставянето на тази информация държавите-членки могат да изпращат свои забележки във връзка с възможно PIC уведомление, включително информация относно своите окончателни нормативни разпоредби по отношение на химикала, на Комисията и на държавата-членка, представила съответния окончателен национален нормативен акт. След като вземе предвид забележките, представилата нормативния акт държава-членка информира Комисията дали тя трябва:

а)

да направи PIC уведомление до Секретариата съгласно настоящия член; или

б)

да представи информацията на Секретариата съгласно член 12.

Член 12

Информация, която трябва да се предава на Секретариата, по отношение на забранени или строго ограничени химикали, които не отговарят на изискванията за PIC уведомление

Когато даден химикал е включен само в част 1 на приложение I или след получаване на информация от държава-членка съгласно член 11, параграф 8, буква б), Комисията представя на Секретариата информация по отношение на съответните окончателни нормативни актове, така че тази информация да бъде разпространена, ако е уместно, до други страни по Конвенцията.

Член 13

Задължения във връзка с вноса на химикали

1.   Комисията незабавно препраща на държавите-членки и Агенцията всички документи за подпомагане на вземането на решение, които получава от Секретариата.

Комисията приема посредством акт за изпълнение решение относно вноса на съответния химикал под формата на окончателен или временен отговор за вноса от името на Съюза. Посоченият акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране по член 27, параграф 2. Комисията съобщава решението на Секретариата във възможно най-кратък срок, но не по-късно от девет месеца след датата, на която Секретариатът е изпратил документа за подпомагане на вземането на решение.

Когато съгласно законодателството на Съюза ограниченията за даден химикал са допълнени или изменени, Комисията приема посредством акт за изпълнение решение, с което преразглежда решението за вноса. Посоченият акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 27, параграф 2. Комисията съобщава на Секретариата преразгледаното решение за внос.

2.   Когато даден химикал е забранен или строго ограничен от една или повече държави-членки, по писмено искане на заинтересованите държави-членки Комисията взема под внимание тази информация в своето решение за внос.

3.   Решението за вноса по параграф 1 се отнася до категорията или категориите, определени за химикала в документа за подпомагане на вземането на решение.

4.   Когато съобщава решението за вноса на Секретариата, Комисията представя описание на законодателните или административните мерки, на които то се основава.

5.   Всеки определен национален орган на държавите-членки предоставя решенията за вноса по параграф 1 на заинтересованите подведомствени лица в съответствие със своите законодателни или административни мерки. Агенцията публикува решенията си за вноса по параграф 1 в своята база данни.

6.   Когато е уместно, в тясно сътрудничество с държавите-членки и Агенцията Комисията оценява необходимостта от предлагане на мерки на равнището на Съюза за предотвратяване на недопустимите рискове за здравето на човека или за околната среда в рамките на Съюза, вземайки под внимание информацията, дадена в документа за подпомагане на вземането на решение.

Член 14

Задължения във връзка с износа на химикали, различни от уведомление за износ

1.   Комисията незабавно препраща на държавите-членки, на Агенцията и на европейските отраслови асоциации информацията, получена от Секретариата под формата на циркулярни документи или по друг начин, относно химикалите, за които се прилага PIC процедурата, и относно решенията на страните вносители във връзка с условията за внос, приложими за тези химикали. Комисията препраща на държавите-членки и Агенцията информацията за всички случаи, в които няма изпратен отговор в съответствие с член 10, параграф 2 от Конвенцията. Агенцията определя референтен идентификационен номер за всяко решение за внос и съхранява цялата налична информация относно тези решения в своята база данни и предоставя тази информация на всекиго при поискване.

2.   Комисията класира всеки химикал, включен в приложение I, по определен код от Комбинираната номенклатура на Европейския съюз. Това класиране при необходимост се преразглежда предвид евентуални изменения в номенклатурата на хармонизираната система на Световната митническа организация или в Комбинираната номенклатура на Европейския съюз по отношение на съответните химикали.

3.   Всяка държава-членка съобщава информацията и решенията, препратени от Комисията съгласно параграф 1, на попадащите под нейна юрисдикция заинтересовани страни.

4.   Износителите се съобразяват с решенията във всеки отговор за внос не по-късно от шест месеца след като Секретариатът е уведомил за първи път Комисията за тези решения съгласно параграф 1.

5.   Комисията, подпомагана от Агенцията, и държавите-членки предоставят на страните вносители консултации и съдействие, при поискване и ако е уместно, за получаване на допълнителна информация, която им е необходима за изготвянето на отговора до Секретариата относно вноса на даден химикал.

6.   Вещества, изброени в части 2 и 3 от приложение I, и смеси, съдържащи такива вещества в концентрация, която поражда задължения във връзка с етикетирането по силата на Регламент (ЕО) № 1272/2008, независимо от наличието на други вещества и независимо от тяхната предвидена употреба в страната вносител или друга държава вносител, не могат да бъдат изнасяни, освен ако е изпълнено едно от следните условия:

а)

потърсено е и е получено изрично съгласие за внос от износителя чрез определения национален орган на държавата-членка на износителя, след консултации с Комисията, подпомагана от Агенцията, и определения национален орган на страната вносител или съответен орган на другата държава вносител;

б)

когато се касае за химикали, изброени в част 3 на приложение I, в последния издаден от Секретариата циркулярен документ по параграф 1 се посочва, че страната вносител е дала съгласието си за вноса.

Когато химикали, изброени в част 2 на приложение I, предстои да бъдат изнесени в държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), определеният национален орган на държавата-членка на износителя може по искане на износителя да реши, след консултации с Комисията и за всеки отделен случай, че за вноса в съответната държава от ОИСР не се изисква изрично съгласие, ако химикалът към момента на вноса във въпросната държава от ОИСР е лицензиран, регистриран или разрешен в тази държава от ОИСР.

Когато е потърсено изрично съгласие съгласно първа алинея, буква а) и, ако Агенцията не е получила отговор на подаденото искане в срок от 30 дни, Агенцията изпраща от името на Комисията напомнително писмо, освен ако Комисията или определеният национален орган на държавата-членка на износителя е получил отговор и го е препратил до Агенцията. Когато е уместно, ако след още 30 дни не се получи отговор, при необходимост Агенцията може да изпрати още напомнителни писма.

7.   В случай на химикали, изброени в част 2 или 3 на приложение I, определеният национален орган на държавата-членка на износителя може да реши, след консултации с Комисията, подпомагана от Агенцията, и за всеки отделен случай и при условията на втора алинея, че износът може да се осъществи, ако няма доказателства от официални източници, че в страната вносител или в друга държава съществува окончателен нормативен акт за забрана или строго ограничение на употребата на химикала, ако след полагането на разумни усилия в срок от 60 дни не е получен отговор на искане за изрично съгласие в съответствие с параграф 6, буква а) и когато е изпълнено едно от следните условия:

а)

има доказателства, получени от официален източник в страната вносител или в друга държава вносител, че химикалът е лицензиран, регистриран или разрешен; или

б)

предвидената употреба, заявена в уведомлението за износ и потвърдена писмено от физическото или юридическо лице, което внася химикала в страна или в друга държава, не попада в категория, в която този химикал е изброен в част 2 или 3 от приложение I, както и има доказателства от официални източници, че през последните 5 години химикалът е бил използван или внасян в страната вносител или в друга заинтересована държава.

При химикали, изброени в част 3 на приложение I, износът въз основа на изпълнение на условието по буква б) може да не се осъществи, ако химикалът е бил класифициран в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 като канцерогенен от категория 1А или 1Б, мутагенен от категория 1А или 1Б, токсичен за репродукцията от категория 1А или 1Б, или ако химикалът отговаря на критериите, посочени в приложение ХIII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 за устойчив, биоакумулиращ и токсичен или много устойчив и много биоакумулиращ.

При вземането на решение за износ на химикали, изброени в част 3 на приложение I, определеният национален орган на държавата-членка на износителя, след консултации с Комисията, подпомагана от Агенцията, разглежда възможното въздействие върху здравето на човека или околната среда от употребата на химикала в страната вносител или друга държава вносител и предава съответната документация на Агенцията за публикуването ѝ в базата данни.

8.   Валидността на всяко изрично съгласие, получено в съответствие с параграф 6, буква а), или на решение за осъществяване на износ при липсата на изрично съгласие съгласно параграф 7 се преразглежда периодично от Комисията в консултации със заинтересованите държави-членки по следния начин:

а)

за всяко изрично съгласие, получено в съответствие с параграф 6, буква а), се изисква ново изрично съгласие до края на третата календарна година след даване на съгласието, освен ако в условията на съгласието са посочени други изисквания;

б)

ако междувременно не е получен отговор на подадено искане, всяко едно решение за осъществяване на износ при липсата на изрично съгласие съгласно параграф 7 е валидно за не повече от дванадесет месеца, след изтичането на които се изисква изрично съгласие.

В случаите, посочени в първа алинея, буква а), износът може да продължи и след изтичане на съответния срок до получаване на отговор на подадено ново искане за изрично съгласие за допълнителен срок от дванадесет месеца.

9.   Агенцията регистрира в своята база данни всички подадени искания за изрично съгласие, получените отговори и решенията за осъществяване на износ при липсата на изрично съгласие, включително документацията, посочена в параграф 7, трета алинея. Всяко получено изрично съгласие или решение за осъществяване на износ при липсата на изрично съгласие получава определен референтен идентификационен номер и се вписва заедно с цялата съответна информация по отношение на свързаните с него условия, например сроковете на валидност. Информацията, която няма поверителен характер, се публикува в базата данни на Агенцията.

10.   Химикалите не могат да се изнасят по-късно от шест месеца преди датата на изтичане на годността им, в случай че такава дата съществува или може да се определи въз основа на датата на производство, освен ако това е неприложимо поради присъщите свойства на химикала. Специално за пестицидите износителите гарантират, че размерът и опаковката на съдовете са оптимизирани, така че да се ограничи максимално рискът от натрупване на залежали количества.

11.   При износ на пестициди износителите гарантират, че етикетът съдържа конкретна информация за условията на съхранение и стабилността им при съхранение при климатичните условия на страната вносител или друга държава вносител. В допълнение те гарантират, че изнасяните пестициди отговарят на установената от законодателството на Съюза спецификация за чистота.

Член 15

Износ на някои химикали и изделия

1.   Процедурата за уведомление за износ, установена в член 8, се прилага за изделия, ако те съдържат:

а)

вещества, посочени в част 2 или 3 от приложение I, в нереагирала форма; или

б)

смеси, съдържащи такива вещества в концентрация, която поражда задължения във връзка с етикетирането по силата на Регламент (ЕО) № 1272/2008, независимо от наличието на други вещества.

2.   Химикали и изделия, чиято употреба е забранена в Съюза с оглед на опазването на здравето на човека или околната среда, така както са посочени в приложение V, не се изнасят.

Член 16

Информация за транзитно движение

1.   Страните по Конвенцията, изискващи информация по отношение на транзитното движение на химикалите, за които се прилага PIC процедурата, заедно с информацията, която всяка страна по Конвенцията изисква чрез Секретариата, са посочени в приложение VI.

2.   Когато химикал, посочен в част 3 на приложение I, се превозва през територията на страна по Конвенцията, посочена в приложение VI, износителят, в рамките на възможното, предоставя на определения национален орган на държавата-членка на износителя информацията, която страната по Конвенцията изисква в съответствие с приложение VI, не по-късно от 30 дни преди осъществяването на първото транзитно движение и не по-късно от осем дни преди всяко следващо транзитно движение.

3.   Определеният национален орган на държавата-членка на износителя препраща на Комисията, с копие до Агенцията, получената от износителя информация по параграф 2 заедно с наличната допълнителна информация.

4.   Комисията препраща получената по параграф 3 информация на определените национални органи на страните по Конвенцията, поискали тази информация, заедно с наличната допълнителна информация, не по-късно от 15 дни преди първото транзитно движение и преди всяко следващо транзитно движение.

Член 17

Информация, придружаваща изнасяните химикали

1.   За предназначените за износ химикали се прилагат разпоредбите относно опаковането и етикетирането, установени във или по силата на Регламент (ЕО) № 1107/2009, Директива 98/8/ЕО и Регламент (ЕО) № 1272/2008 или други релевантни законодателни актове на Съюза.

Първата алинея се прилага само ако тези разпоредби не са в разрез с никое от специфичните изисквания на страните вносители или други държави.

2.   Когато е уместно, датата на изтичане на срока на годност и датата на производство на химикалите, посочени в параграф 1 или включени в приложение I, се отбелязват на етикета и, ако е необходимо, се посочват съответните крайни срокове на годност за различните климатични зони.

3.   Изнасяните химикали, посочени в параграф 1, се придружават от информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006. Износителят изпраща такъв информационен лист за безопасност на физическо или юридическо всяко лице, което внася химикала в страна или в друга държава.

4.   Информацията върху етикета и в информационния лист за безопасност се предоставя, доколкото е приложимо, на официалните езици или на поне един от основните езици на държавата по местоназначение или района на предвидената употреба.

Член 18

Задължения на органите на държавите-членки за контролиране на вноса и износа

1.   Всяка държава-членка определя органи, например митническите органи, които да отговарят за контролиране на вноса и износа на химикалите, изброени в приложение I, освен ако това вече е направено преди влизането в сила на настоящия регламент.

Комисията, подпомагана от Агенцията, и държавите-членки действат целенасочено и координирано при контролиране спазването на разпоредбите на настоящия регламент от страна на износителите.

2.   Форумът за обмен на информация за прилагане, създаден с Регламент (ЕО) № 1907/2006, се използва за координиране на мрежа на органите на държавите-членки, които отговарят за контрола върху прилагането на настоящия регламент.

3.   В редовните доклади за функционирането на процедурите съгласно член 22, параграф 1, всяка държава-членка включва подробни сведения за дейността на своите органи в това отношение.

Член 19

Допълнителни задължения на износителите

1.   Износителите на химикали, за които важат задълженията по член 8, параграфи 2 и 4, посочват съответните референтни идентификационни номера в декларацията си за износ (клетка 44 от единните административни документи или съответното поле от електронната декларация за износ), както е посочено в член 161, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

2.   Износителите на химикали, които съгласно член 8, параграф 5 са освободени от задълженията по параграфи 2 и 4 от посочения член или на химикали, за които задълженията са престанали да се прилагат в съответствие с член 8, параграф 6, получават специален референтен идентификационен номер чрез базата данни и го посочват в декларацията си за износ.

3.   По искане на Агенцията износителите използват базата данни за предоставянето на информацията, необходима за изпълнението на задълженията им по настоящия регламент.

Член 20

Обмен на информация

1.   Комисията, подпомагана от Агенцията, и държавите-членки при необходимост улесняват предоставянето на научна, техническа, икономическа и правна информация, отнасяща се до химикали, предмет на настоящия регламент, включително токсикологична и екотоксикологична информация и информация за безопасност.

Комисията, при необходимост с подкрепата на държавите-членки и Агенцията, гарантира следното:

а)

предоставяне на публично достъпна информация за нормативните актове от значение за целите на Конвенцията;

б)

предоставяне на страните по Конвенцията и другите държави, пряко или чрез Секретариата, на информация относно тези актове, които съществено ограничават една или повече употреби на даден химикал.

2.   Комисията, държавите-членки и Агенцията защитават поверителната информация, получена от страна по Конвенцията или друга държава съгласно взаимните договорености.

3.   По отношение на предаването на информация по настоящия регламент, без да се засяга Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда (21), поне следната информация не се счита за поверителна:

а)

информацията, посочена в приложение II и приложение IV;

б)

информацията, съдържаща се във информационните листове за безопасност, посочени в член 17, параграф 3;

в)

датата на изтичане на срока на годност на даден химикал;

г)

датата на производство на даден химикал;

д)

информация по отношение на предпазните мерки, включително класификацията на опасността, естеството на риска и съответните съвети за безопасност;

е)

обобщените резултати от токсикологични и екотоксикологични изпитвания;

ж)

информацията по отношение на третирането на опаковката след отстраняването на химикалите.

4.   Обобщение на предадената информация се подготвя на всеки две години от Агенцията.

Член 21

Техническа помощ

Комисията, определените национални органи на държавите-членки и Агенцията, като вземат предвид по-специално потребностите на развиващите се държави и държавите с икономики в преход, си сътрудничат за насърчаване на техническата помощ, включително обучението, за развиване на инфраструктурата, капацитета и експертния опит, необходими за правилното управление на химикалите през целия им жизнен цикъл.

По-специално и с оглед тези държави да могат да изпълняват Конвенцията, техническата помощ се насърчава чрез предоставянето на техническа информация по отношение на химикалите, чрез поощряването на обмена на експерти, чрез подкрепа на създаването или поддържането на определени национални органи и чрез предоставяне на техническите експертни знания за установяване на пестицидите с опасен състав и за изготвянето на уведомления до Секретариата.

Комисията и държавите-членки участват активно в международните дейности по изграждане на капацитет в управлението на химикали, като предоставят информация за подкрепяните или финансираните от тях проекти с цел да се подобри управлението на химикалите в развиващите се държави и държавите с икономики в преход. Комисията и държавите-членки разглеждат и възможността за оказване на подкрепа на неправителствени организации.

Член 22

Наблюдение и докладване

1.   Държавите-членки и Агенцията изпращат на Комисията на всеки три години информация за функционирането на процедурите, предвидени в настоящия регламент, включително — според случая — за митническия контрол, нарушенията, санкциите и корективните действия. Комисията приема акт за изпълнение, който предварително урежда общ формат за докладване. Посоченият акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 27, параграф 2.

2.   Комисията съставя на всеки три години доклад за изпълнението на предвидените в настоящия регламент функции, за които тя отговаря, и го включва в обобщен доклад, в който е събрана информацията, предоставена от държавите-членки и Агенцията по параграф 1. Резюме на доклада, което се публикува в интернет, се изпраща на Европейския парламент и на Съвета.

3.   По отношение на информацията, предоставяна съгласно параграфи 1 и 2, Комисията, държавите-членки и Агенцията спазват съответните задължения за защита на поверителния характер и собствеността на данните.

Член 23

Актуализиране на приложенията

1.   Списъкът на химикалите в приложение I се преглежда от Комисията най-малко веднъж годишно въз основа на промени в законодателството на Съюза и в Конвенцията.

2.   При определяне дали даден окончателен нормативен акт на равнището на Съюза представлява забрана или строго ограничение, въздействието на акта се оценява на равнището на подкатегориите в рамките на категориите „пестициди“ и „промишлени химикали“. Ако окончателният нормативен акт забранява или строго ограничава даден химикал в рамките на някоя от подкатегориите, той се включва в част 1 на приложение I.

При определяне дали даден окончателен нормативен акт на равнището на Съюза представлява забрана или строго ограничение, така че въпросният химикал отговаря на изискванията за PIC уведомление по член 11, въздействието на акта се оценява на равнището на категориите „пестициди“ и „промишлени химикали“. Ако окончателният нормативен акт забранява или строго ограничава даден химикал в някоя от тези две категории, той се включва също в част 2 на приложение I.

3.   Решението за включване на химикали в приложение I или за промяна на вписаната за тях информация според случая се взема своевременно.

4.   С цел адаптиране на настоящия регламент към техническия напредък Комисията разполага с пълномощия да приема делегирани актове в съответствие с член 26 във връзка със следните мерки:

а)

включване на химикал в приложение I, част 1 или 2 по силата на параграф 2 от настоящия член след приемане на окончателен нормативен акт на равнището на Съюза и други изменения на приложение I, включително промени на вписана вече информация;

б)

включване на химикал, който е предмет на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно устойчивите органични замърсители (22), в приложение V, част 1;

в)

включване на химикал, за който вече има забрана за износ на равнището на Съюза, в приложение V, част 2;

г)

промяна на вписана вече информация в приложение V;

д)

изменение на приложения II, III, IV и VI.

Член 24

Бюджет на Агенцията

1.   За целите на настоящия регламент приходите на Агенцията се състоят от:

а)

субсидия от Съюза, включена в общия бюджет на Съюза (в раздела за Комисията);

б)

доброволни вноски от държавите-членки.

2.   Приходите и разходите за дейностите по настоящия регламент и съответно за дейностите по други регламенти се отчитат поотделно, по различни раздели от бюджета на Агенцията.

Приходите на Агенцията по параграф 1 се използват за изпълнението на функциите ѝ по настоящия регламент.

3.   В срок от пет години от 1 март 2014 г. Комисията проучва дали е целесъобразно Агенцията да събира такса за услугите, които предоставя на износителите, и при необходимост представя предложение в тази връзка.

Член 25

Формати и компютърни програми, които трябва да се използват за подаване на информация до Агенцията

Агенцията определя форматите и компютърните програми, които да се използват при подаване на информация на Агенцията, и ги предоставя безплатно на страницата си в интернет. Държавите-членки и други страни по Конвенцията, за които се прилага настоящият регламент, използват тези формати и компютърни програми, когато подават информация до Агенцията съгласно настоящия регламент.

Член 26

Упражняване на делегираните правомощия

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощията да приема делегираните актове по член 23, параграф 4 се предоставят на Комисията за период от пет години, считано от 1 март 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се подновява мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегираните правомощия по член 23, параграф 4 може да бъдат отменени по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага щом приеме делегиран акт, Комисията уведомява за това едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 23, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след уведомлението до тях за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета.

Член 27

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден по силата на член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 28

Санкции

Държавите-членки установяват норми за санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и вземат всички необходими мерки, за да осигурят правилното изпълнение на тези разпоредби. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Ако не са направили това преди влизането в сила на настоящия регламент, държавите-членки уведомяват Комисията за тези разпоредби до 1 март 2014 г. и я уведомяват своевременно за всички последващи изменения, свързани с тези разпоредби.

Член 29

Преходен период за класифицирането, етикетирането и опаковането на химикали

Позоваванията в настоящия регламент на Регламент (ЕО) № 1272/2008 се тълкуват, по целесъобразност, като позовавания на законодателството на Съюза, което се прилага по силата на член 61 от този регламент и в съответствие с предвидения в него график.

Член 30

Отмяна

Регламент (ЕО) № 689/2008 се отменя, считано от 1 март 2014 г.

Позоваванията на Регламент (ЕО) № 689/2008 се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VII.

Член 31

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 март 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 4 юли 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ C 318, 29.10.2011 г., стр. 163.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 10 май 2012 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 26 юни 2012 г.

(3)  ОВ L 204, 31.7.2008 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 63, 6.3.2003 г., стр. 29.

(5)  ОВ L 63, 6.3.2003 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(9)  ОВ L 22, 26.1.2005 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.

(12)  ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(15)  ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67.

(17)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1.

(18)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(19)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(20)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(21)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

(22)  ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ХИМИКАЛИТЕ

(посочени в член 7)

ЧАСТ 1

Списък на химикалите, за които се прилага процедурата за уведомление за износ

(посочени в член 8)

Следва да се отбележи, че когато за химикали, изброени в тази част на приложението, се прилага PIC процедурата, задълженията за уведомление за износ, посочени в член 8, параграфи 2, 3 и 4, не се прилагат, ако са изпълнени условията, установени в член 8, параграф 6, първа алинея, букви б) и в). Химикалите, означени в списъка по-долу със символа „#“, са изброени също и в част 3 от настоящото приложение за улеснение при справка.

Следва също да се отбележи, че когато химикалите, изброени в тази част на приложението, отговарят на изискванията за PIC уведомление поради естеството на съответния окончателен нормативен акт на Съюза, тези химикали се включват също и в част 2 на настоящото приложение. Тези химикали са означени със символа „+“ в списъка по-долу.

Химикал

CAS №

EINECS №

Код по КН

Подкатегория (1)

Ограничения на употребата (2)

Държави, за които не се изисква уведомяване

1,1,1 Трихлороетан

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

з

 

1,2-дибромоетан (етилен дибромид) (6)

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

з-з

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

1,2-дихлороетан (етилен дихлорид) (6)

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

з-з

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

i(2)

з

Цис-1,3-дихлоропропен ((1Z)-1,3-дихлоропроп-1-ен)

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

з-з

 

1,3-дихлоропропен (3)  (7)

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p(1)

з

 

2-аминобутан

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

з-з

 

2-нафтиламин (нафтален-2-амин) и неговите соли (7)

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 и други

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 и други

2921 45 00

i(1)

з

 

i(2)

з

2-нафтилоксиоцетна киселина

120-23-0

204-380-0

2918 99 90

p(1)

з

 

2,4,5-Т и неговите соли и естери (6)

93-76-5 и други

202-273-3 и други

2918 91 00

p(1)-p(2)

з-з

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

4-аминобифенил (бифенил-4-амин) и неговите соли (7)

92-67-1, 2113-61-3 и други

202-177-1 и други

2921 49 80

i(1)

з

 

i(2)

з

4-нитробифенил (7)

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

з

 

i(2)

з

Ацефат (7)

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

з-з

 

Ацифлуорфен

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

з-з

 

Алахлор (7)

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

з

 

Алдикарб (7)

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

со-з

 

Аметрин

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

з-з

 

Амитраз (7)

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)-p(2)

з-з

 

Антрахинон (7)

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p(1)-p(2)

з-з

 

Съединения на арсена

 

 

 

p(2)

со

 

Азбестови влакна (7):

1332-21-4 и други

 

 

 

 

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Крокидолит (6)

12001-28-4

 

2524 10 00

i

з

 

Амозит (6)

12172-73-5

 

2524 90 00

i

з

 

Антофилит (6)

77536-67-5

 

2524 90 00

i

з

 

Актинолит (6)

77536-66-4

 

2524 90 00

i

з

 

Тремолит (6)

77536-68-6

 

2524 90 00

i

з

 

Хризотил (7)

12001-29-5 или 132207-32-0

 

2524 90 00

i

з

 

Атразин (7)

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)

з

 

Азинфос-етил

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

з-з

 

Азинфос-метил (7)

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

з

 

Бенфуракарб (7)

82560-54-1

 

2932 99 00

p(1)

з

 

Бенсултап

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

з-з

 

Бензен (5)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

со

 

Бензидин и неговите соли (7)

Производни на бензидина (7)

92-87-5, 36341-27-2 и други

202-199-1, 252-984-8 и други

2921 59 90

i(1)-i(2)

со-з

 

i(2)

з

 

 

 

 

 

 

 

Бифентрин

82657-04-3

 

2916 20 00

p(1)

з

 

Бинапакрил (6)

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

з-з

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

i(2)

з

Бутралин (7)

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p(1)

з

 

Кадмий и неговите съединения

7440-43-9 и други

231-152-8 и други

81073206 49 30 и други

i(1)

со

 

Кадузафос (7)

95465-99-9

Не е приложимо

2930 90 85

p(1)

з

 

Калциферол

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

з

 

Каптафол (6)

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

з-з

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Карбарил (7)

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

з-з

 

Карбофуран (7)

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

з

 

Въглероден тетрахлорид

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

з

 

Карбосулфан (7)

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

з

 

Картап

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

з-з

 

Хинометионат

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

з-з

 

Хлорат (7)

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p(1)

з

 

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Хлордимеформ (6)

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

з-з

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Хлорфенапир (7)

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

з

 

Хлорфенвинфос

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

з-з

 

Хлормефос

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

з-з

 

Хлоробензилат (6)

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

з-з

За справка: циркулярен документ по ПОС на адрес www.pic.int/

Хлороформ

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

з

 

Хлортал-диметил (7)

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p(1)

з

 

Хлозолинат (7)

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

з-з

 

Холекалциферол

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

з

 

Кумафурил

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

з-з

 

Креозот и свързани с креозота вещества

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

 

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

з

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

 

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

 

 

Кримидин

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

з

 

Цианамид (7)

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

з

 

Цианазин

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

з-з

 

Цихалотрин

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

з

 

ДББ (ди-μ-оксо-ди-n-бутилкалаен-хидроксиборан/диоксакалаенборетан-4-ол)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

з

 

Диазинон (7)

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

з

 

Дихлобенил (7)

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

з

 

Диклоран (7)

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

з

 

Дихлорвос (7)

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

з

 

Дикофол (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

з-з

 

Дикофол, съдържащ < 78 % p, p′-дикофол или 1 g/kg ДДТ и отнасящи се към ДДТ съединения (7)

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

з-з

 

Диметенамид (7)

87674-68-8

Не е приложимо

2934 99 90

p(1)

з

 

Диниконазол-М (7)

83657-18-5

Не е приложимо

2933 99 80

p(1)

з

 

Динитро-орто-крезол (ДНОК) и неговите соли (като амониева, калиева и натриева сол) (6)

534-52-1

208-601-1

2908 99 90

p(1)-p(2)

з-з

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

Динобутон

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

з-з

 

Диносеб и неговите соли и естери (6)

88-85-7 и други

201-861-7 и други

2908 91 00

p(1)-p(2)

з-з

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

2915 36 00

i(2)

з

Динотерб (7)

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

з-з

 

Дифениламин

122-39-4

204-539-4

2921 44 00

p(1)

з

 

Прахови смеси, съдържащи комбинация от:

 

 

3808 99 90

 

 

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Беномил ≥ 7 %

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

з

 

Карбофуран ≥ 10 %

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

з

 

и Тирам ≥ 15 % (6)

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

 

Ендосулфан (7)

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

з

 

Еталфлуралин (7)

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p(1)

з

 

Етион

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

з-з

 

Етоксикин (7)

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

з

 

Етилен оксид (оксиран) (6)

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

з

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Фенаримол (7)

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p(1)

з

 

Фенитротион (7)

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

з

 

Фенпропатрин

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

з-з

 

Фентион (7)

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

со

 

Фентин ацетат (7)

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

з-з

 

Фентин хидроксид (7)

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

з-з

 

Фенвалерат

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

з

 

Фербам

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

з-з

 

Флуороацетамид (6)

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

з

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Флуренол

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

з-з

 

Флурпримидол (7)

56425-91-3

Не е приложимо

2933 59 95

p(1)

з

 

Фуратиокарб

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

з-з

 

Гуазатин (7)

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p(1)-p(2)

з-з

 

Хексахлороетан

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

со

 

Хексазинон

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

з-з

 

Иминоктадин

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

з-з

 

Индолоцетна киселина (7)

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p(1)

з

 

Изоксатион

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

з

 

Малатион

121-75-5

204-497-7

2930 90 99

p(2)

з

 

а)

Малеинов хидразид и неговите соли, различни от холинови, калиеви и натриеви соли

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

з

 

б)

Холинови, калиеви и натриеви соли на малеиновия хидразид, съдържащи повече от 1 mg/kg свободен хидразин, изчислен на базата на киселинния еквивалент

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

Съединения на живака, включително неорганични съединения на живака, алкилживачни съединения и алкилоксиалкилни и арилживачни съединения, с изключение на съединенията, изброени в приложение V (6)

62-38-4, 26545-49-3 и други

200-532-5, 247-783-7 и други

2852 00 00

p(1)-p(2)

з-з

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Метам

144-54-7

205-632-2

2930 20 00

p(1)

з

 

137-42-8

205-239-0

Метамидофос (4)  (7)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p(1)

з

 

Метамидофос (разтворими течни смеси на веществото с повече от 600 g активна съставка/l) (6)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

3808 50 00

p(2)

з

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Метидатион

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

з-з

 

Метомил

16752-77-5

240-815-0

2930 90 99

(2)

 

 

Метилбромид (7)

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

з-з

 

Метил-паратион (7)  (6)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

з-з

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Метоксурон

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

з-з

 

Монокротофос (6)

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

з-з

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Монолинурон

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

з

 

Монометил-дибромо-дифенил метан

Търговско наименование: DBBT (7)

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

з

 

Монометил-дихлоро-дифенил метан;

Търговско наименование: Угилек 121 или Угилек 21 (7)

400-140-6

2903 69 90

i(1)-i(2)

з-з

 

Монометил-тетрахлородифенил метан;

Търговско наименование: Угилек 141 (7)

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

з-з

 

Монурон

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

з

 

Никотин (7)

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p(1)

з

 

Нитрофен (7)

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

з-з

 

Нонилфеноли C6H4(OH)C9H19  (7)

25154-52-3 (фенол, нонил-),

246-672-0

2907 13 00

i(1)

со

 

84852-15-3 (фенол, 4-нонил-, разклонен)

284-325-5

 

 

 

 

11066-49-2 (изононилфенол),

234-284-4

 

 

 

 

90481-04-2, (фенол, нонил-, разклонен),

291-844-0

 

 

 

 

104-40-5(p-нонилфенол) и други

203-199-4 и други

 

 

 

 

Нонилфенол етоксилати (C2H4O)nC15H24O (7)

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 и други

 

3402 13 00

i(1)

со

 

p(1)-p(2)

з-з

Октабромодифенил етер (7)

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

со

 

Ометоат

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

з-з

 

Оксидеметон-метил (7)

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

з

 

Паракват (7)

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p(1)

з

 

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Паратион (6)

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

з-з

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Пебулат

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

з-з

 

Пентахлорофенол и неговите соли и естери (6)

87-86-5 и други

201-778-6 и други

2908 11 00

2908 19 00 и други

p(1)-p(2)

з-со

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Перфлуорооктан сулфонати

1763-23-1

Не е приложимо

2904 90 20

i(1)

со

 

(PFOS)

2795-39-3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

и други

 

и други

 

 

 

(X = OH, соли на метал (O-M+), халид, амид и други производни, включително полимери) (7)

 

 

 

 

 

 

Перметрин

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

з

 

Фосалон (7)

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

з

 

Фосфамидон (разтворими течни смеси на веществото с повече от 1 000 g активна съставка/l) (6)

13171-21-6 (смес, (E) & (Z) изомери)

23783-98-4 ((Z)-изомер)

297-99-4 ((E)-изомер)

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

з-з

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Полибромирани бифенили (РВВ) освен хексабромбифенил (6)

13654-09-6, 27858-07-7 и други

237-137-2, 248-696-7 и други

2903 69 90

i(1)

со

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Полихлорирани терфенили (PCT) (6)

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

з

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Процимидон (7)

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p(1)

з

 

Пропахлор (7)

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p(1)

з

 

Пропанил

709-98-8

211-914-6

2924 29 98

p(1)

з

 

Профам

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

з

 

Пропизохлор (7)

86763-47-5

Не е приложимо

2924 29 98

p(1)

з

 

Пиразофос (7)

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

з-з

 

Квинтозен (7)

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

з-з

 

Сцилирозид

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

з

 

Симазин (7)

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)-p(2)

з-з

 

Стрихнин

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

з

 

Текназен (7)

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

з-з

 

Тербуфос

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

з-з

 

Тетраетил олово (6)

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

со

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Тетраметил олово (6)

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

со

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Талиев сулфат

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

з

 

Тиобенкарб (7)

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p(1)

з

 

Тиоциклам

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

з-з

 

Тиодикарб (7)

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

з

 

Толифлуанид (7)

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p(1)

з

 

Триазофос

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

з-з

 

Всички трибутилкалаени съединения, в това число:

 

 

2931 00 95

p(2)

з

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Трибутилкалаен оксид

56-35-9

200-268-0

2931 00 95

Трибутилкалаен флуорид

1983-10-4

217-847-9

2931 00 95

Трибутилкалаен метакрилат

2155-70-6

218-452-4

2931 00 95

Трибутилкалаен бензоат

4342-36-3

224-399-8

2931 00 95

Трибутилкалаен хлорид

1461-22-9

215-958-7

2931 00 95

Трибутилкалаен линолеат

24124-25-2

246-024-7

2931 00 95

Трибутилкалаен нафтенат (6)

85409-17-2

287-083-9

2931 00 95

Трихлорфон (7)

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

з-з

 

Трициклазол (7)

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p(1)

з

 

Тридеморф

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

з-з

 

Трифлуралин (7)

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p(1)

з

 

Триорганокалаени съединения, различни от трибутилкалаени съединения (7)

2931 00 95 и други

p(2)

со

 

i(2)

со

Трис (2,3-дибромопропил) фосфат (6)

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

со

За справка: циркулярен документ по PIC на адрес www.pic.int/

Трис-азиридинил-фосфиноксид (1,1′,1′-фосфорилтриазиридин) (7)

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

со

 

Вамидотион

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

з-з

 

Винклозолин (7)

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

з

 

Цинеб

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 или 3824 90 97

p(1)

з

 

ЧАСТ 2

Списък на химикалите, отговарящи на изискванията за PIC уведомление

(посочени в член 11)

Настоящият списък съдържа химикалите, отговарящи на изискванията за PIC уведомление. Той не включва химикалите, за които вече се прилага PIC процедурата, изброени в част 3 на настоящото приложение.

Химикал

CAS №

EINECS №

Код по КН

Категория (8)

Ограничения на употребата (9)

1,3-дихлоропропен

542-75-6

208-826-5

2903 29 00

p

з

2-нафтиламин (нафтален-2-амин) и неговите соли

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 и други

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 и други

2921 45 00

i

з

4-аминобифенил (бифенил-4-амин) и неговите соли

92-67-1, 2113-61-3 и други

202-177-1 и други

2921 49 80

i

з

4-нитробифенил

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

з

Ацефат

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

з

Алахлор

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

з

Алдикарб

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

со

Амитраз

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

з

Антрахинон

84-65-1

201-549-0

2914 61 00

p

з

Азбестови влакна: хризотил

12001-29-5 или 132207-32-0

 

2524 90 00

i

з

Атразин

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

з

Азинфос-метил

86-50-0

201-676-1

2933 99 80

p

з

Бенфуракарб

82560-54-1

Не е приложимо

2932 99 00

p

з

Бензидин и неговите соли

92-87-5, 36341-27-2 и други

202-199-1, 252-984-8 и други

2921 59 90

i

со

Производни на бензидина

 

 

 

Бутралин

33629-47-9

251-607-4

2921 49 00

p

з

Кадузафос

95465-99-9

Не е приложимо

2930 90 99

p

з

Карбарил

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

з

Карбофуран

1563-66-2

216-353-0

2932 99 00

p

з

Карбосулфан

55285-14-8

259-565-9

2932 99 00

p

з

Хлорат

7775-09-9

231-887-4

2829 11 00

p

з

10137-74-3

233-378-2

2829 19 00

Хлорфенапир

122453-73-0

 

2933 99 90

p

со

Хлортал-диметил

1861-32-1

217-464-7

2917 39 95

p

з

Хлозолинат

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

з

Цианамид

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

со

Диазинон

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p

со

Дихлобенил

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

з

Диклоран

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

з

Дихлорвос

62-73-7

200-547-7

2919 90 00

p

со

Дикофол

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p

з

Дикофол, съдържащ < 78 % р, р′-дикофол или 1 g/kg ДДТ и отнасящи се към ДДТ съединения

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

з

Диметенамид

87674-68-8

Не е приложимо

2934 99 90

p

з

Диниконазол-M

83657-18-5

Не е приложимо

2933 99 80

p

з

Динотерб

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

з

Ендосулфан

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

з

Еталфлуралин

55283-68-6

259-564-3

2921 43 00

p

з

Етоксикин

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

з

Фенаримол

60168-88-9

262-095-7

2933 59 95

p

з

Фенитротион

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p

со

Фентион

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

со

Фентин ацетат

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

з

Фентин хидроксид

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

з

Флурпримидол

56425-91-3

Не е приложимо

2933 59 95

p

з

Гуазатин

108173-90-6

115044-19-4

236-855-3

3808 99 90

p

з

Индолилоцетна киселина

87-51-4

201-748-2

2933 99 80

p

з

Метамидофос (10)

10265-92-6

233-606-0

2930 50 00

p

з

Метилбромид

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

з

Метил паратион (11)

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

з

Монометил-дибромо-дифенил метан

Търговско наименование: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

з

Монометил-дихлоро-дифенил метан;

Търговско наименование: Угилек 121 или Угилек 21

400-140-6

2903 69 90

i

з

Монометил-тетрахлородифенил метан;

Търговско наименование: Угилек 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

з

Никотин

54-11-5

200-193-3

2939 99 00

p

з

Нитрофен

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

з

Нонилфеноли C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (фенол, нонил-),

246-672-0

2907 13 00

i

со

84852-15-3 (фенол, 4-нонил-, разклонен),

284-325-5

 

 

 

11066-49-2 (изононилфенол),

234-284-4

 

 

 

90481-04-2, (фенол, нонил-, разклонен),

291-844-0

 

 

 

104-40-5 (P-нонилфенол) и други

203-199-4 и други

 

 

 

Нонилфенол етоксилати (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 и други

 

3402 13 00

i

со

p

з

Октабромодифенил етер

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

со

Оксидиметон-метил

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

з

Паракват

4685-14-7

225-141-7

2933 39 99

p

з

1910-42-5

217-615-7

2074-50-2

218-196-3

Перфлуорооктан сулфонати

1763-23-1

Не е приложимо

2904 90 20

i

со

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, метална сол (O-M+), халид, амид, и други производни, включително полимери)

2795-39-3 и други

 

2904 90 20 и други

 

 

Фозалон

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

з

Процимидон

32809-16-8

251-233-1

2925 19 95

p

з

Пропахлор

1918-16-7

217-638-2

2924 29 98

p

з

Пропизохлор

86763-47-5

Не е приложимо

2924 29 98

p

з

Пиразофос

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

з

Квинтозен

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

з

Симазин

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

з

Текназен

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

з

Тиобенкарб

28249-77-6

248-924-5

2930 20 00

p

з

Тиодикарб

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

з

Толифлуанид

731-27-1

211-986-9

2930 90 85

p

со

Трихлорфон

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

з

Трициклазол

41814-78-2

255-559-5

2934 99 90

p

з

Трифлуралин

1582-09-8

216-428-8

2921 43 00

p

з

Триорганокалаени съединения, различни от трибутилкалаени съединения

2931 00 95 и други

p

со

Винклозолин

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p

з

ЧАСТ 3

Списък на химикалите, за които се прилага PIC процедурата

(посочени в членове 13 и 14)

(Категориите са посочени съгласно Конвенцията)

Химикал

Съответен(-ни) CAS номер(а)

Код по ХС

Чисто вещество

Код по ХС

Смеси, съдържащи веществото

Категория

2,4,5-T и неговите соли и естери

93-76-5 (13)

2918.91

3808.50

Пестицид

Алдрин (12)

309-00-2

2903.52

3808.50

Пестицид

Бинапакрил

485-31-4

2916.19

3808.50

Пестицид

Каптафол

2425-06-1

2930.50

3808.50

Пестицид

Хлордан (12)

57-74-9

2903.52

3808.50

Пестицид

Хлордимеформ

6164-98-3

2925.21

3808.50

Пестицид

Хлоробензилат

510-15-6

2918.18

3808.50

Пестицид

ДДТ (12)

50-29-3

2903.62

3808.50

Пестицид

Диелдрин (12)

60-57-1

2910.40

3808.50

Пестицид

Динитро-орто-крезол (ДНОК) и неговите соли (като амониева, калиева и натриева сол)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

Пестицид

Диносеб и неговите соли и естери

88-85-7 (13)

2908.91

3808.50

Пестицид

1,2-дибромоетан (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

Пестицид

Етилен дихлорид (1,2-дихлороетан)

107-06-2

2903.15

3808.50

Пестицид

Етиленов оксид

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

Пестицид

Флуороацетамид

640-19-7

2924.12

3808.50

Пестицид

HCH (смесени изомери) (12)

608-73-1

2903.51

3808.50

Пестицид

Хептахлор (12)

76-44-8

2903.52

3808.50

Пестицид

Хексахлоробензен (12)

118-74-1

2903.62

3808.50

Пестицид

Линдан (12)

58-89-9

2903.51

3808.50

Пестицид

Съединения на живака, включително неорганични съединения на живака, алкилживачни съединения и алкилоксиалкилови и арилживачни съединения

10112-91-1, 21908-53-2 и други

Вж. също: www.pic.int/

2852.00

3808.50

Пестицид

Монокротофос

6923-22-4

2924.12

3808.50

Пестицид

Паратион

56-38-2

2920.11

3808.50

Пестицид

Пентахлорофенол и неговите соли и естери

87-86-5 (13)

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

Пестицид

Токсафен (12)

8001-35-2

3808.50

Пестицид

Прахови смеси, съдържащи комбинация от: беномил ≥ 7 %, карбофуран ≥ 10 % и тирам ≥ 15 %

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

Особено опасни пестицидни формулации

Метамидофос (разтворими течни смеси на веществото с повече от 600 g активна съставка/l)

10265-92-6

2930.50

3808.50

Особено опасни пестицидни формулации

Метил-паратион (емулгиращи се концентрати (ЕК) ≥ 19,5 % активна съставка и прах ≥ 1,5 % активна съставка)

298-00-0

2920.11

3808.50

Особено опасни пестицидни формулации

Фосфамидон (разтворими течни смеси на веществото с повече от 1 000 g активна съставка/l)

 

2924.12

3808.50

Особено опасни пестицидни формулации

Смес (E)&(Z) изомери

13171-21-6

(Z)-изомер

23783-98-4

(E)-изомер

297-99-4

Азбестови влакна:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

Промишлен

Крокидолит

12001-28-4

2524.10

 

 

Актинолит

77536-66-4

2524.90

 

 

Антофилит

77536-67-5

2524.90

 

 

Амозит

12172-73-5

2524.90

 

 

Тремолит

77536-68-6

2524.90

 

 

Полибромирани бифенили (РВВ)

 

 

 

 

(хекса-) (12)

36355-01-8

3824.82

Промишлен

(окта-)

27858-07-7

 

 

 

(дека-)

13654-09-6

 

 

 

Полихлорирани бифенили (PCB) (12)

1336-36-3

3824.82

Промишлен

Полихлорирани терфенили (PCT)

61788-33-8

3824.82

Промишлен

Тетраетил олово

78-00-2

2931.00

3811.11

Промишлен

Тетраметил олово

75-74-1

2931.00

3811.11

Промишлен

Всички трибутилкалаени съединения, в това число:

 

2931.00

3808.99

Пестицид

Трибутилкалаен оксид

56-35-9

2931.00

3808.99

Трибутилкалаен флуорид

1983-10-4

2931.00

3808.99

Трибутилкалаен метакрилат

2155-70-6

2931.00

3808.99

Трибутилкалаен бензоат

4342-36-3

2931.00

3808.99

Трибутилкалаен хлорид

1461-22-9

2931.00

3808.99

Трибутилкалаен линолеат

24124-25-2

2931.00

3808.99

Трибутилкалаен нафтенат

85409-17-2

2931.00

3808.99

Трис(2,3-дибромопропил) фосфат

126-72-7

2919.10

3824.83

Промишлен


(1)  Подкатегория: p(1) — пестицид от групата на продуктите за растителна защита, p(2) — други пестициди, включително биоциди; i(1) — промишлен химикал за професионална употреба и i(2) — промишлен химикал за масова употреба.

(2)  Ограничения за употребата: со — строго ограничение, з — забрана (за съответната подкатегория или подкатегории) според законодателството на Съюза.

(3)  Този запис не засяга съществуващия запис за цис-1,3-дихлорпропен (CAS № 10061-01-5).

(4)  Този запис не засяга съществуващия запис за разтворими течни формулации на метамидофос, при които съдържанието на активната съставка надхвърля 600 g/l.

(5)  С изключение на моторните горива — предмет на Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58).

CAS №= регистрационен номер на Службата за химични индекси.

(6)  

(#)

Химикал, за който се прилага частично или изцяло PIC процедура.

(7)  

(+)

Химикал, отговарящ на изискванията за PIC уведомление.

(8)  Категория: р — пестициди; i — промишлен химикал.

(9)  Ограничения за употребата: со — строго ограничение, з — забрана (за съответната категория или категории).CAS № = регистрационен номер на Службата за химични индекси.

(10)  Това вписване не засяга съществуващо вписване в приложение I, част 3 за разтворими течни формулации на метамидофос, при които съдържанието на активната съставка надхвърля 600 g/l.

(11)  

(#)

Химикал, за който се прилага изцяло или частично PIC процедурата.

(12)  За тези вещества има забрана за износ в съответствие с член 15, параграф 2 от приложение V към настоящия регламент.

(13)  

(#)

Посочени са само CAS номерата на изходните съединения.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗНОС

Следната информация се изисква съгласно член 8:

1.

Идентификационни данни на веществото за износ:

а)

наименование по номенклатурата на Международния съюз за чиста и приложна химия (IUPAC);

б)

други наименования (напр. наименование по ISO, обичайни наименования, търговски наименования и абревиатури);

в)

номер по Европейския инвентаризационен списък на съществуващите химични вещества (EINECS) и номер на Службата за химични индекси (CAS);

г)

CUS номер (Европейски митнически опис на химичните вещества) и код по Комбинираната номенклатура;

д)

основни примеси във веществото, когато са от особено значение.

2.

Идентификационни данни на сместа за износ:

а)

търговско наименование и/или обозначение на сместа;

б)

за всяко вещество, изброено в приложение I — проценти и подробни данни съгласно посоченото в точка 1,

в)

CUS номер (Европейски митнически опис на химичните вещества) и код по Комбинираната номенклатура.

3.

Идентификационни данни на изделието за износ:

а)

търговско наименование и/или обозначение на изделието;

б)

за всяко вещество, изброено в приложение I — проценти и подробни данни съгласно посоченото в точка 1.

4.

Информация относно износа:

а)

държава по местоназначение;

б)

държава на произход;

в)

очакваната дата на първия износ за съответната година;

г)

количеството химикал, което се очаква да бъде изнесено във въпросната държава за съответната година;

д)

предвиждана употреба в държавата по местоназначение, ако е известна, включително информация за категорията(-ите) по конвенцията, съгласно която(които) е класифицирана съответната употреба;

е)

име, адрес и други важни данни за физическото или юридическото лице, което е вносител;

ж)

име, адрес и други важни данни за износителя.

5.

Определени национални органи:

а)

име, адрес, телефон и телекс, факс или адрес на електронна поща на определения орган в Съюза, от който може да бъде получена допълнителна информация;

б)

име, адрес, телефон и телекс, факс или адрес на електронна поща на определения орган в държавата вносител.

6.

Информация за предпазните мерки, които да се вземат, включително категория на опасност и риск и съвети за безопасност.

7.

Кратко описание на физикохимичните, токсикологичните и екотоксикологичните свойства.

8.

Употреба на химикала в Съюза:

а)

употреби, категория(-и) според конвенцията и подкатегорията(-ите) според разпоредбите на Съюза, за които се прилага контролна мярка (забрана или строго ограничение);

б)

употреби, за които химикалът не е строго ограничен или забранен (категории и подкатегории на употреба съгласно определеното в приложение I към регламента);

в)

приблизителна оценка, ако има такава, на количествата произведен, внесен, изнесен и употребен химикал.

9.

Информация относно предпазните мерки за ограничаване на излагането на въздействието на съответния химикал и неговите емисии.

10.

Резюме на нормативните ограничения и обосновката им.

11.

Резюме на информацията, представена в приложение IV, точка 2, букви а), в) и г).

12.

Допълнителна информация, предоставена от страната износител поради установен риск, или допълнителна информация, изисквана от страната вносител съгласно посоченото в приложение IV.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Информация, която се предоставя на Комисията от определените национални органи на държавите-членки в съответствие с член 10

1.

Обобщени данни за количествата химикали (под формата на вещества, смеси и изделия), предмет на приложение I, изнесени през предходната година.

а)

година, в която е извършен износът;

б)

таблица с обобщени данни за количествата изнесени химикали (под формата на вещества, смеси и изделия), както е указано по-долу:

Химикал

Държава вносител

Количество вещество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Списък на физически или юридически лица, които внасят химикали в страна или в друга държава

Химикал

Държава вносител

Лице, което е вносител

Адрес и други важни данни за лицето, което е вносител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Уведомяване на Секретариата на Конвенцията за забранен или строго ограничен химикал

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА УВЕДОМЛЕНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 11

Уведомленията съдържат:

1.

Свойства, идентификационни данни и употреби

а)

общоприето наименование;

б)

химично наименование съгласно международно призната номенклатура (например на Международния съюз за чиста и приложна химия (IUPAC), когато такава номенклатура съществува;

в)

търговски наименования и наименования на смесите;

г)

кодови номера: номер на Службата за химични индекси (CAS), митнически код по Хармонизираната система и други номера;

д)

информация за класификацията според опасността, когато за химикала има изисквания за класифициране;

е)

употреба или употреби на химикала:

в Съюза,

другаде (ако е известно);

ж)

физикохимични, токсикологични и екотоксикологични свойства.

2.

Окончателен нормативен акт

а)

специфична информация за окончателния нормативен акт:

i)

резюме на окончателния нормативен акт;

ii)

препратка към нормативния акт;

iii)

дата на влизане в сила на окончателния нормативен акт;

iv)

информация дали окончателният нормативен акт е приет въз основа на оценка на риска или на опасността и ако е така, информация за оценката, включително препратка към съответната документация;

v)

мотиви за окончателния нормативен акт във връзка със здравето на човека, включително здравето на потребителите и работещите, или във връзка с околната среда;

vi)

резюме за опасностите и рисковете, които представлява химикалът за здравето на човека, включително здравето на потребителите и работещите, или за околната среда, и за очакваното въздействие на окончателния нормативен акт;

б)

категория или категории, за които е приет окончателният нормативен акт, като за всяка категория се посочва:

i)

употреба или употреби, забранени от окончателния нормативен акт;

ii)

употреба или употреби, които остават разрешени;

iii)

приблизителна оценка, ако има такава, на количествата произведен, внесен, изнесен и употребен химикал;

в)

информация, доколкото е възможно, за вероятното значение на окончателния нормативен акт за други държави и региони;

г)

друга важна информация, която може да включва:

i)

оценка на социално-икономическия ефект от окончателния нормативен акт;

ii)

информация, ако има такава, за алтернативите и за относителните им рискове, като:

стратегии за интегрирано управление на вредителите,

промишлени практики и процеси, включително „чисти“ технологии.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Химикали и изделия, забранени за износ

(посочени в член 15)

ЧАСТ 1

Устойчиви органични замърсители, изброени в приложения А и Б към Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители (1), съгласно съдържащите се в нея разпоредби

Описание на забранения или забранените за износ химикали/изделия

Допълнителни данни, ако са от значение (например наименование на химикала, ЕС №, CAS № и др.)

 

Алдрин

EC № 206-215-8,

CAS № 309-00-2,

код по КН 2903 52 00

 

Хлордан

EC № 200-349-0,

CAS № 57-74-9,

код по КН 2903 52 00

 

Хлордекон

EC № 205-601-3

CAS № 143-50-0

код по КН 2914 70 00

 

Диелдрин

EC № 200-484-5,

CAS № 60-57-1,

код по КН 2910 40 00

 

ДДТ (1,1,1-трихлоро-2,2-бис(p-хлорофенил) етан)

EC № 200-024-3,

CAS № 50-29-3,

код по КН 2903 62 00

 

Ендрин

EC № 200-775-7,

CAS № 72-20-8,

код по КН2910 90 00

 

Хептабромодифенил етер C12H3Br7O

EC № 273-031-2

CAS № 68928-80-3 и други

код по КН 2909 30 38

 

Хептахлор

EC № 200-962-3,

CAS № 76-44-8,

код по КН2903 52 00

 

Хексабромбифенил

EC № 252-994-2

CAS № 36355-01-8

код по КН 2903 69 90

 

Хексабромодифенил етер C12H4Br6O

EC № 253-058-6

CAS № 36483-60-0 и други

код по КН 2909 30 38

 

Хексахлоробензен

EC № 200-273-9,

CAS № 118-74-1,

код по КН 2903 62 00

 

Хексахлороциклохексани, включително линдан

EC № 200-401-2, 206-270-8, 206-271-3, 210-168-9

CAS № 58-89-9, 319-84-6, 319-85-7, 608-73-1

код по КН 2903 51 00

 

Мирекс

EC № 219-196-6,

CAS № 2385-85-5,

код по КН2903 59 80

 

Пентабромодифенил етер C12H5Br5O

EC № 251-084-2 и други

CAS № 32534-81-9 и други

код по КН 2909 30 31

 

Пентахлоробензен

EC № 210-172-5

CAS № 608-93-5

код по КН 2903 69 90

 

Полихлорирани бифенили (PCB)

EC № 215-648-1 и други,

CAS № 1336-36-3 и други,

код по КН 2903 69 90

 

Тетрабромодифенил етер C12H6Br4O

EC № 254-787-2 и други

CAS № 40088-47-9 и други

код по КН 2909 30 38

 

Токсафен (камфехлор)

EC № 232-283-3,

CAS № 8001-35-2,

код по КН 3808 50 00

ЧАСТ 2

Химикали, различни от устойчивите органични замърсители, изброени в приложения А и Б към Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители, съгласно съдържащите се в нея разпоредби

Описание на забранения или забранените за износ химикали/изделия

Допълнителни данни, ако са от значение (например наименование на химикала, ЕС №, CAS № и др.)

Козметични сапуни, съдържащи живак

Кодове по КН 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00

Съединения на живака, с изключение на съединения, изнасяни за изследователски и развойни, медицински и аналитични цели

Цинабаритна руда, живачен(I) хлорид (Hg2Cl2, CAS № 10112-91-1), живачен(II) окис (HgO, CAS № 21908-53-2); код по КН 2852 00 00

Метален живак и смеси на метален живак с други вещества, включително сплави на живака с концентрация на живак поне 95 тегл. %

CAS № 7439-97-6

код по КН 2805 40


(1)  ОВ L 209, 31.7.2006 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък на страните по Конвенцията, изискващи информация по отношение на транзитното движение на химикали, за които се прилага PIC процедурата

(посочени в член 16)

Държава

Изисквана информация

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 689/2008

Настоящият регламент

Член 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 2

Член 2

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 3

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 3

Член 6

Член 6, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 7

Член 6, параграф 1

Член 7, параграф 1

Член 6, параграф 2

Член 7, параграф 2

Член 6, параграф 3

Член 7, параграф 3

Член 8

Член 7, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 7, параграф 2

Член 8, параграф 2

Член 7, параграф 3

Член 8, параграф 3

Член 7, параграф 4

Член 8, параграф 4

Член 7, параграф 5

Член 8, параграф 5

Член 7, параграф 6

Член 8, параграф 6

Член 7, параграф 7

Член 8, параграф 7

Член 7, параграф 8

Член 8, параграф 8

Член 9

Член 8, параграф 1

Член 9, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 9, параграф 2

Член 10

Член 9, параграф 1

Член 10, параграф 1

Член 9, параграф 2

Член 10, параграф 2

Член 9, параграф 3

Член 10, параграф 3

Член 11

Член 10, параграф 1

Член 11, параграф 1

Член 10, параграф 2

Член 11, параграф 2

Член 10, параграф 3

Член 11, параграф 3

Член 10, параграф 4

Член 11, параграф 4

Член 10, параграф 5

Член 11, параграф 5

Член 10, параграф 6

Член 11, параграф 6

Член 10, параграф 7

Член 11, параграф 7

Член 10, параграф 8

Член 11, параграф 8

Член 11

Член 12

Член 13

Член 12, параграф 1

Член 13, параграф 1

Член 12, параграф 2

Член 13, параграф 2

Член 12, параграф 3

Член 13, параграф 3

Член 12, параграф 4

Член 13, параграф 4

Член 12, параграф 5

Член 13, параграф 5

Член 12, параграф 6

Член 13, параграф 6

Член 14

Член 13, параграф 1

Член 14, параграф 1

Член 13, параграф 2

Член 14, параграф 2

Член 13, параграф 3

Член 14, параграф 3

Член 13, параграф 4

Член 14, параграф 4

Член 13, параграф 5

Член 14, параграф 5

Член 13, параграф 6

Член 14, параграф 6

Член 13, параграф 7

Член 14, параграф 7

Член 13, параграф 8

Член 14, параграф 8

Член 13, параграф 9

Член 14, параграф 9

Член 13, параграф 10

Член 14, параграф 10

Член 13, параграф 11

Член 14, параграф 11

Член 15

Член 14, параграф 1

Член 15, параграф 1

Член 14, параграф 2

Член 15, параграф 2

Член 16

Член 15, параграф 1

Член 16, параграф 1

Член 15, параграф 2

Член 16, параграф 2

Член 15, параграф 3

Член 16, параграф 3

Член 15, параграф 4

Член 16, параграф 4

Член 17

Член 16, параграф 1

Член 17, параграф 1

Член 16, параграф 2

Член 17, параграф 2

Член 16, параграф 3

Член 17, параграф 3

Член 16, параграф 4

Член 17, параграф 4

Член 18

Член 17, параграф 1

Член 18, параграф 1

Член 18, параграф 2

Член 17, параграф 1

Член 18, параграф 3

Член 19

Член 17, параграф 2

Член 19, параграф 1

Член 19, параграф 2

Член 19, параграф 3

Член 20

Член 19, параграф 1

Член 20, параграф 1

Член 19, параграф 2

Член 20, параграф 2

Член 19, параграф 3

Член 20, параграф 3

Член 19, параграф 3

Член 20, параграф 4

Член 20

Член 21

Член 22

Член 21, параграф 1

Член 22, параграф 1

Член 21, параграф 2

Член 22, параграф 2

Член 21, параграф 3

Член 22, параграф 3

Член 23

Член 22, параграф 1

Член 23, параграф 1

Член 22, параграф 2

Член 23, параграф 2

Член 22, параграф 3

Член 23, параграф 3

Член 22, параграф 4

Член 23, параграф 4

Член 24

Член 24, параграф 1

Член 24, параграф 2

Член 24, параграф 3

Член 25

Член 26

Член 26, параграф 1

Член 26, параграф 2

Член 26, параграф 3

Член 26, параграф 4

Член 26, параграф 5

Член 27

Член 24, параграф 1

Член 27, параграф 1

Член 24, параграф 2

Член 27, параграф 2

Член 18

Член 28

Член 29

Член 25

Член 30

Член 26

Член 31

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение III

Приложение IV

Приложение IV

Приложение V

Приложение V

Приложение VI

Приложение VI