7.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 177/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 607/2012 НА КОМИСИЯТА

от 6 юли 2012 година

за подробните правила относно системата за надлежна проверка, както и честотата и характера на проверките на организациите за мониторинг съгласно Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (1), и по-специално член 6, параграф 2 и член 8, параграф 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 995/2010 операторите се задължават да използват рамка от процедури и мерки (наричана по-долу „система за надлежна проверка“), за да бъде намален до минимум рискът от пускане на вътрешния пазар на незаконно добит дървен материал и изделия, получени от такъв дървен материал.

(2)

Необходимо е да се изяснят случаите, при които трябва да бъде предоставена информация за пълното научно наименование на дървесния вид, поднационалния регион, в който е добит дървеният материал, и концесията за дърводобив.

(3)

Необходимо е да се уточнят честотата и характерът на проверките, които компетентните органи трябва да извършват по отношение на организациите за мониторинг.

(4)

По отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни в рамките на настоящия регламент, в частност по отношение на обработването на лични данни, получени в контекста на проверките, се прилагат изискванията, определени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (2), както и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (3).

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят подробни правила относно системата за надлежна проверка и честотата и характера на проверките на организациите за мониторинг.

Член 2

Прилагане на системата за надлежна проверка

1.   Операторите прилагат системата за надлежна проверка по отношение на всеки конкретен вид дървен материал или изделие от дървен материал, доставени от даден доставчик в рамките на не повече от 12 месеца, при условие че дървесният вид, страната или страните на добив и, когато е приложимо, поднационалният/те регион/и и концесията/ите за дърводобив са останали непроменени.

2.   Параграф 1 не засяга задължението на оператора да прилага мерки и процедури, осигуряващи достъп до информацията, посочена в член 6, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕС) № 995/2010, по отношение на всяка пусната от него на пазара партида дървен материал и изделия от дървен материал.

Член 3

Информация относно доставките от оператора

1.   Информацията относно доставките от оператора на дървен материал или изделия от дървен материал, посочена в член 6, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕС) № 995/2010, се предоставя в съответствие с параграфи 2, 3 и 4.

2.   Пълното научно наименование на дървесния вид, посочено в член 6, параграф 1, буква a), първо тире от Регламент (ЕС) № 995/2010, се предоставя, когато използването на общоприетото наименование може да се разбере по различни начини.

3.   Информацията за поднационалния регион, посочена в член 6, параграф 1, буква a), второ тире от Регламент (ЕС) № 995/2010, се предоставя, когато рискът от незаконния дърводобив варира в различните поднационални региони.

4.   Информацията за концесията за дърводобив, посочена в член 6, параграф 1, буква a), второ тире от Регламент (ЕС) № 995/2010, се предоставя, когато рискът от незаконния дърводобив варира при различните концесии в една държава или един поднационален регион.

За целите на първа алинея всяка договореност, предоставяща право на добив на дървен материал в определен район, се счита за концесия за дърводобив.

Член 4

Оценка и намаляване на риска

При процедурите за оценка и намаляване на риска могат да се вземат предвид системи за сертифициране или други верифицирани системи на трети лица, посочени в член 6, параграф 1, буква б), втора алинея, първо тире и в член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 995/2010, когато отговарят на следните критерии:

а)

те предвиждат публичнодостъпна система от изисквания, която включва най-малкото всички съответни изисквания, съдържащи се в приложимото законодателство, и я предоставят за използване от трети страни;

б)

в тях се определя, че трета страна извършва подходящи проверки, включително посещения на място, на редовни интервали, но най-малко веднъж на 12 месеца, за да провери спазването на приложимото законодателство;

в)

те включват проверени от трета страна способи за проследяване на дървения материал, добит в съответствие с приложимото законодателство, и изделия от такъв дървен материал на всеки етап от веригата на доставки, преди съответният дървен материал или изделията от него да бъдат пуснати на пазара;

г)

те включват проверени от трета страна проверки, за да се гарантира, че във веригата на доставки не могат да попаднат дървен материал или изделия от дървен материал с неизвестен произход, или дървен материал или изделия от дървен материал, които не са добити в съответствие с приложимото законодателство.

Член 5

Съхраняване на документация от операторите

1.   Информацията относно доставките от оператора съгласно член 6, параграф 1, буква a) от Регламент (ЕС) № 995/2010, както и относно прилагането на процедури за намаляване на риска, се документира чрез подходящи записи, които се съхраняват в продължение на 5 години и се предоставят на разположение на компетентния орган за проверки.

2.   При прилагането на системата си за надлежна проверка операторите трябва да са в състояние да демонстрират как събраната информация е проверена въз основа на критериите за риска, предвидени в член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 995/2010, как е взето решение относно мерките за намаляване на риска и как операторът е определил степента на риска.

Член 6

Честота и характер на проверките на организациите за мониторинг

1.   Компетентните органи осигуряват извършването на редовните проверки, посочени в член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 995/2010, поне веднъж на всеки две години.

2.   Проверките, посочени в член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 995/2010, се извършват по-специално в следните случаи:

а)

когато в рамките на проверки на оператори компетентният орган установи недостатъци в ефективността или прилагането от страна на операторите на системата за надлежна проверка, създадена от организацията за мониторинг;

б)

когато Комисията уведоми компетентните органи, че в дадена организация за мониторинг впоследствие са извършени промени съгласно член 9, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 363/2012 на Комисията от 23 февруари 2012 г. относно процедурните правила за признаването и оттеглянето на признаване на мониторингови организации, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал (4).

3.   Проверките се извършват без предварително предупреждение, освен ако е необходимо предварително уведомление на организацията за мониторинг, за да се осигури ефикасност на проверките.

4.   Компетентните органи извършват проверките в съответствие с документирани процедури.

5.   Проверките, с които компетентните органи осигуряват спазването на Регламент (ЕС) № 995/2010, включват по-специално и при необходимост следните дейности:

а)

проверки на място, включително одити на място;

б)

преглед на документацията и записите на организациите за мониторинг;

в)

събеседвания с ръководството и персонала на организацията за мониторинг;

г)

събеседвания с оператори и търговци или други лица, свързани със случая;

д)

преглед на документацията и записите на операторите;

е)

изследване на проби от доставките на операторите, които прилагат системата за надлежна проверка на съответната организация за мониторинг.

Член 7

Доклади за проверките на организациите за мониторинг

1.   Компетентните органи изготвят доклади за извършените от тях индивидуални проверки, които включват описание на прилаганата процедура и техники, както и направените констатации и заключения.

2.   Компетентните органи предоставят на организацията за мониторинг, която е подложена на проверка, констатациите и заключенията от проекта за доклад. Организацията за мониторинг може да представи коментари на компетентните органи в рамките на определения от компетентните органи срок.

3.   Въз основа на докладите за индивидуални проверки компетентните органи изготвят доклади в съответствие с член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 995/2010.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 юли 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(3)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 115, 27.4.2012 г., стр. 12.