15.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/43


Поправка на Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 година относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

( Официален вестник на Европейския съюз L 181 от 12 юли 2012 г. )

На страница 41 в член 25, параграф 1, на седмия ред

вместо:

„3 664 t CO2/t C,“

да се чете:

„3,664 t CO2/t C,“.

На страница 45 в член 36, параграф 3, на четвъртия ред

вместо:

„3 664 t CO2/t C.“

да се чете:

„3,664 t CO2/t C.“