11.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 124/56


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 392/2012 на Комисията от 1 март 2012 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови барабанни сушилни машини

( Официален вестник на Европейския съюз L 123 от 9 май 2012 г. )

На страница 3 в член 8

вместо:

„29 май 2012 г.“

да се чете:

„29 май 2013 г.“

На страница 3 в член 9, параграф 1

вместо:

„29 септември 2012 г.“

да се чете:

„29 септември 2013 г.“

На страница 3 в член 9, параграф 2

вместо:

„29 май 2012 г.“

да се чете:

„29 май 2013 г.“

На страница 3 в член 9, параграф 3

вместо:

„29 май 2012 г.“

да се чете:

„29 май 2013 г.“

На страница 3 член 10, параграф 2

вместо:

„2.   Той се прилага от 29 май 2012 г. Член 3, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) обаче се прилагат от 29 септември 2012 г.“

да се чете:

„2.   Той се прилага от 29 май 2013 г. Член 3, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) обаче се прилагат от 29 септември 2013 г.“