16.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 77/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 225/2012 НА КОМИСИЯТА

от 15 март 2012 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на одобряването на предприятия, които пускат на пазара за употреба като фуражи продукти, получени от растителни масла и смесени мазнини, и по отношение на специфичните изисквания във връзка с производството, складирането, транспорта и проверката за диоксини на масла, мазнини и продукти, получени от тях

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 януари 2005 г. за определяне на изискванията за хигиена на фуражите (1), и по-специално член 27, букви б) и е) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 183/2005 се определят общи правила за хигиената на фуражите, условията и мерките за гарантиране спазването на условията за обработка с цел ограничаване до минимум и контролиране на потенциалните рискове. Предприятията за фураж трябва да бъдат регистрирани или одобрени от компетентния орган. Освен това операторите в сектора на фуражите надолу по фуражната верига са длъжни да получават фуражи само от предприятия, които са регистрирани или одобрени.

(2)

С Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно пускането на пазара и употребата на фуражи (2) се изисква фуражите, предлагани на пазара, да бъдат безопасни и при етикетирането им изрично да бъде посочен съответният вид фураж. Освен това в Регламент (ЕС) № 575/2011 на Комисията от 16 юни 2011 г. относно Каталога на фуражните суровини (3) са включени подробни описания на специфичните фуражни суровини, които да бъдат използвани за целите на етикетирането.

(3)

Комбинацията от тези изисквания следва да гарантира проследяемост и високо ниво на защита на потребителите по цялата фуражна и хранителна верига.

(4)

Официалните проверки и проверките, извършени от операторите в сектора на фуражите, показаха, че някои масла и мазнини и продукти, получавани от тях, които не са предназначени за употреба като фуражи, са били използвани като фуражни суровини, в резултат на което в получените фуражи са превишени максимално допустимите граници за диоксин, определени в Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни (4). В резултат на това храната, получавана от животни, хранени със замърсен фураж, може да представлява риск за общественото здраве. Освен това изтеглянето на замърсените фуражи и храни от пазара може да доведе до финансови загуби.

(5)

За да се подобри хигиената на фуражите и без да се засяга компетентността на държавите-членки, така както е определена в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 183/2005, предприятията, които обработват допълнително сурови растителни масла, произвеждат продукти, получени от масла от растителен произход, и смесват мазнини, следва да бъдат обект на одобрение в съответствие с посочения регламент, в случай че тези продукти са предназначени за употреба във фуражи.

(6)

Следва да се установят специфични изисквания за производството, етикетирането, складирането и транспорта на посочените фуражни суровини, за да се вземе предвид опитът, натрупан от прилагането на системи, основани на анализ на риска и контрола на критичните точки (HACCP).

(7)

Засиленият мониторинг на диоксина би допринесъл за установяването на случаи на неспазване и за прилагането на законодателството в областта на фуражите. Необходимо е да се предвиди задължение за операторите в сектора на фуражите да изследват мазнините, маслата и продуктите, получени от тях, за диоксин и диоксиноподобни полихлорирани бифенили, за да се намали рискът от навлизане на замърсени продукти в хранителната верига и следователно да се подкрепи стратегията за намаляване на излагането на гражданите на ЕС на действието на диоксина. Рискът от замърсяване с диоксин следва да бъде основата за въвеждането на план за мониторинг. Операторите в сектора на фуражите носят отговорността за пускане на пазара на безопасни фуражи. Поради това разходите за анализ следва да бъдат изцяло поети от тях. Подробните разпоредби относно вземането на проби и анализа, които не са включени в настоящия регламент, следва да останат компетентност на държавите-членки. Освен това държавите-членки се насърчават да се съсредоточат върху проверките на операторите в сектора на фуражите, за които не се извършва мониторинг на диоксина, но които получават посочените по-горе продукти.

(8)

Задължителната система за мониторинг, основана на риска, не трябва да засяга задължението на операторите в сектора на фуражите да спазват изискванията на законодателството на Съюза в областта на хигиената на фуражите. Тя трябва да бъде интегрирана в добрите практики в областта на хигиената и в системата, основана на HACCP. Това следва да се провери от компетентния орган в контекста на одобряването на оператора в сектора на фуражите. При редовното преразглеждане от страна на оператора на неговата собствена оценка на риска следва да бъдат отчетени констатациите от мониторинга на диоксина.

(9)

С оглед подобряване на прозрачността лабораториите, които извършват анализи за диоксини, следва да бъдат задължени да докладват резултатите, при които са надвишени максимално допустимите граници, предвидени в Директива 2002/32/ЕО, не само на оператора в сектора на фуражите, но и на компетентния орган. Това задължение не освобождава оператора в сектора на фуражите от задължението му да информира компетентния орган.

(10)

За да се провери ефективността на разпоредбите относно задължителния мониторинг на диоксина и неговото интегриране в системата НАССР на оператора в сектора на фуражите, следва да се предвиди извършването на преглед след две години.

(11)

Следва да се предвиди достатъчно време, за да се позволи на компетентните органи и на операторите в сектора на фуражите да приведат дейностите си в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 16 септември 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 35, 8.2.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 229, 1.9.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 159, 17.6.2011 г., стр. 25.

(4)  ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Регламент (ЕО) № 183/2005 се изменя, както следва:

1)

След заглавието на приложение II се вмъква следният раздел:

„ОПРЕДЕЛЕНИЯ

За целите на настоящото приложение се прилагат следните определения:

а)

„партида“ означава количество фураж, което може да се установи и за което е определено, че има общи характеристики, като произход, разновидност, вид на опаковката, опаковащ, изпращач или етикетиране, и в случай на производствен процес, представлява единица продукция от един завод, който използва еднакви производствени показатели, или няколко такива единици, когато са произведени в последователен ред и са складирани заедно;

б)

„продукти, получени от растителни масла“ означава всички продукти, получени от сурови растителни масла или растителни масла за повторна употреба чрез обработка на растителни масла или на биодизел или чрез дестилация, химическо или физическо рафиниране, различни от рафинирано масло;

в)

„смесване на мазнини“ означава смесването на сурови масла, рафинирани масла, животински мазнини, промишлени растителни масла за повторна употреба и/или продукти, получени от тях, с цел производство на смесено масло или мазнина, с изключение единствено на складирането на следващите партиди.“

2)

В раздела, озаглавен „ОБЕКТИ И ОБОРУДВАНЕ“, се добавя следната точка:

„10.

Предприятията, които извършват една или повече от следните дейности с цел пускане на пазара на продукти за употреба във фуражите, подлежат на одобрение в съответствие с член 10, параграф 3:

а)

обработка на сурово растително масло, с изключение на онези, които попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 852/2004;

б)

производство на мастни киселини чрез преработка на растителни масла и животински мазнини;

в)

производство на биодизел;

г)

смесване на мазнини.“

3)

В раздела, озаглавен „ПРОИЗВОДСТВО“, се добавят следните точки:

„7.

Предприятията за смесване на мазнини, които пускат на пазара продукти, предназначени за фураж, съхраняват всички продукти, предназначени за фураж, отделно от продуктите, предназначени за други цели, освен когато последните отговарят на:

изискванията на настоящия регламент или на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 852/2004, и

приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1).

8.

При етикетирането на продуктите ясно се обозначава дали те са предназначени за фураж, или за други цели. Ако производителят декларира, че дадена партида от продукт не е предназначена за употреба като фураж или храна, тази декларация не се променя впоследствие от друг оператор на следващ етап от веригата.

4)

След раздела, озаглавен „КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ“, се добавя следният раздел:

„МОНИТОРИНГ НА ДИОКСИНА

1.

Операторите в сектора на фуражите, които пускат на пазара мазнини, масла или продукти, получени от тях, предназначени за употреба във фуражи, включително комбинирани фуражи, анализират посочените продукти в акредитирани лаборатории за сумата от диоксини и диоксиноподобни PCB в съответствие с Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията (2).

2.

С цел допълване на системата HACCP на оператора в сектора на фуражите посочените в точка 1 анализи се извършват най-малко със следната честота:

а)

Преработватели на сурови растителни масла:

i)

анализират се 100 % от партидите сурови кокосови масла. Една партида може да включва максимум 1 000 тона от посочените продукти;

ii)

анализират се 100 % от партидите продукти, получени от растителни масла, с изключение на глицерин, лецитин и смоли, предназначени за фураж. Една партида може да включва максимум 1 000 тона от посочените продукти.

б)

Производители на животински мазнини:

един представителен анализ на 2 000 тона животинска мазнина и продукти от категория 3, получени от нея, така както е определено в член 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3).

в)

Оператори на рибно масло:

i)

анализират се 100 % от партидите рибно масло, ако то е произведено от:

продукти, получени от сурово рибно масло, различни от рафинирано рибно масло;

уловена риба, която до момента не е била обект на мониторинг, с неуточнен произход или от Балтийско море;

странични рибни продукти от предприятия, които произвеждат риба за консумация от човека и които не са одобрени от ЕС;

северно путасу или видове от семейство селдови;

една партида може да включва максимум 1 000 тона рибно масло;

ii)

анализират се 100 % от изходящите партиди продукти, получени от сурово рибно масло, различно от рафинирано рибно масло. Една партида може да включва максимум 1 000 тона от посочените продукти.

iii)

за рибно масло, което не е посочено в подточка i), се извършва един представителен анализ на 2 000 тона;

iv)

рибното масло, обеззаразено чрез официално одобрена манипулация, се анализира в съответствие с принципите на HACCP съгласно член 6.

г)

Промишленост за растителни масла и животински мазнини и биодизел:

i)

анализират се 100 % от входящите партиди сурови кокосови масла и продукти, получени от растителни масла, с изключение на глицерин, лецитин и смоли, растителни масла, които не се включват в буква б), рибни масла, които не се включват в буква в), масла за повторна употреба, получени от хранително-вкусовата промишленост, и смесени мазнини, предназначени за фураж. Една партида може да включва максимум 1 000 тона от посочените продукти;

ii)

анализират се 100 % от партидите продукти, получени от обработката на продуктите, посочени в подточка i), с изключение на глицерин, лецитин и смоли.

д)

Предприятия за смесване на мазнини:

i)

анализират се 100 % от входящите партиди сурови кокосови масла и продукти, получени от растителни масла, с изключение на глицерин, лецитин и смоли, растителни масла, които не се включват в буква б), рибни масла, които не се включват в буква в), масла за повторна употреба, получени от хранително-вкусовата промишленост, и смесени мазнини, предназначени за фураж. Една партида може да включва максимум 1 000 тона от посочените продукти;

или

ii)

анализират се 100 % от партидите смесени мазнини, предназначени за фураж. Една партида може да включва максимум 1 000 тона от посочените продукти;

При своята оценка на риска операторът в сектора на фуражите декларира пред компетентния орган кой вариант избира.

е)

Производители на комбинирани фуражи за животни, отглеждани за производство на храна, различни от посочените в буква д):

i)

анализират се 100 % от входящите партиди сурови кокосови масла и продукти, получени от растителни масла, с изключение на глицерин, лецитин и смоли, растителни масла, които не се включват в буква б), рибни масла, които не се включват в буква в), масла за повторна употреба, получени от хранително-вкусовата промишленост, и смесени мазнини, предназначени за фураж. Една партида може да включва максимум 1 000 тона от посочените продукти;

ii)

прилага се честота на вземане на проби от 1 % от партидите по отношение на произведените комбинирани фуражи, съдържащи продукти, посочени в подточка i).

3.

Ако може да се докаже, че дадена хомогенна пратка е по-голяма от максималния размер на партидата по смисъла на точка 2 и че от нея са взети представителни проби, резултатите от анализа на целесъобразно взетата и запечатана проба ще бъдат приети за допустими.

4.

Когато даден оператор в сектора на фуражите докаже, че партида продукт или всички съставни елементи на дадена партида, посочена в точка 2, които преминават в неговата област на действие, вече са били анализирани на по-ранен етап от процеса на производство, обработка или разпределение, или са в съответствие с изискванията на точка 2, буква б) или буква в), подточка iii), операторът в сектора на фуражите се освобождава от задължението за анализ на партидата и я анализира в съответствие с общите принципи на HACCP съгласно член 6.

5.

Всяка доставка на продукти, посочени в точка 2, буква г), подточка i), буква д), подточка i) и буква е), подточка i), се придружава от доказателство, че посочените продукти или всички техни съставни елементи са били анализирани или отговарят на изискванията на точка 2, буква б) или буква в), подточка iii).

6.

Ако всички партиди продукти, посочени в точка 2), буква г), подточка i), буква д), подточка i) и буква е), подточка i), които се влагат в производствен процес, са били анализирани в съответствие с изискванията на настоящия регламент и ако може да бъде гарантирано, че при производствения процес, обработването и складирането не се увеличава замърсяването с диоксин, операторът в сектора на фуражите се освобождава от задължението за анализ на крайния продукт и го анализира в съответствие с общите принципи на HACCP съгласно член 6.

7.

Когато даден оператор в сектора на фуражите възложи извършването на анализ на лаборатория, така както е посочено в точка 1, той дава указания на лабораторията да съобщи резултатите от анализа на компетентния орган, в случай че максимално допустимите граници за диоксини, посочени в раздел V, точки 1 и 2 от приложение I към Директива 2002/32/ЕО, са надвишени.

Когато даден оператор в сектора на фуражите възложи изпълнението на лаборатория, която се намира в държава-членка, различна от тази на поръчващия анализа оператор в сектора на фуражите, той дава указания на лабораторията да докладва на своя компетентен орган, който уведомява компетентния орган на държавата-членка, в която се намира операторът в сектора на фуражите.

В случай че операторът в сектора на фуражите възложи изпълнението на лаборатория, която се намира в трета държава, той уведомява за това компетентния орган на държавата-членка, в която се намира. Трябва да се представят доказателства, че лабораторията извършва анализа в съответствие с Регламент (ЕО) № 152/2009.

8.

Изискванията за изследване за диоксин се преразглеждат до 16 март 2014 г.

5)

В раздела, озаглавен „СКЛАДИРАНЕ И ТРАНСПОРТ“, се добавя следната точка:

„7.

Контейнерите, които са предназначени за складиране или транспорт на смесени мазнини, масла от растителен произход или продукти, получени от тях, предназначени за употреба във фуражи, не се използват за транспорт или съхранение на продукти, различни от посочените, освен когато продуктите отговарят на изискванията на:

настоящия регламент или на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 852/2004, и

приложение I към Директива 2002/32/ЕО.

Те се съхраняват отделно от всякакви други товари, когато има риск от замърсяване.

В случай че тази отделна употреба не е възможна, контейнерите се почистват добре, така че да се отстранят всички следи от продукти, ако преди това са били използвани за продукти, които не отговарят на изискванията на:

настоящия регламент или на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 852/2004, и

приложение I към Директива 2002/32/ЕО.

Животинските мазнини от категория 3, така като е определено в член 10 от Регламент (ЕО) № 1069/2009, предназначени за употреба във фуражи, се складират и транспортират в съответствие с посочения регламент.“


(1)  ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10.“

(2)  ОВ L 54, 26.2.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1.“