15.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 75/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 219/2012 НА КОМИСИЯТА

от 14 март 2012 година

за поправяне на текста на румънски език на Регламент (ЕО) № 1881/2006 за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Текстът на румънски език на Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (2) съдържа три грешки, които следва да бъдат поправени.

(2)

Поради това Регламент (ЕО) № 1881/2006 следва да бъде съответно поправен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

(Отнася се само за текста на румънски език.)

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5.