16.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/1


ДИРЕКТИВА 2012/17/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 13 юни 2012 година

за изменение на Директива 89/666/ЕИО на Съвета и директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 50 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Предприятията все повече разширяват дейностите си отвъд националните граници, като използват предоставените от вътрешния пазар възможности. В състава на международните групи и във все повече операции по преструктуриране като сливания и разделяния участват дружества от различни държави-членки. Вследствие на това има нарастващо търсене на информация за дружествата от други държави. Същевременно достъпът до официалната информация за дружества от други държави невинаги е лесен.

(2)

В Единадесета Директива 89/666/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно изискванията за разкриване на данни за клонове, открити в една държава-членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава (3) са посочени актовете и данните, които дружествата трябва да оповестяват в регистъра на техен клон. Не е предвидено обаче правно задължение органите, водещи търговските регистри, да обменят помежду си информация за чуждестранните клонове. Това води до правна несигурност за третите лица, тъй като, въпреки заличаването на дружеството от регистъра, неговият клон може да продължи да извършва дейност.

(3)

Поради операции като презграничните сливания ежедневното сътрудничество между органите, водещи търговските регистри, се е превърнало в необходимост. В Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност (4) е предвидено изискване за сътрудничество между регистрите от различните държави-членки. Липсват обаче установени комуникационни канали, които биха могли да ускорят процедурите, да спомогнат за преодоляване на езиковите проблеми и да доведат до повишаване на правната сигурност.

(4)

С Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (5) се осигурява, inter alia, достъп до съхраняваните в регистрите актове и данни, които могат да бъдат получени на хартиен носител или по електронен път. Въпреки това на гражданите и дружествата все още се налага да търсят в регистъра на всяка отделна държава, особено като се има предвид, че сегашното доброволно сътрудничество между регистрите се оказа недостатъчно.

(5)

В Съобщението на Комисията относно Акта за единния пазар се посочва, че взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри е мярка, необходима за създаване на по-благоприятна за търговците правна и фискална среда. Взаимното свързване следва да спомогне и за повишаване на конкурентоспособността на европейските предприятия чрез намаляване на административната тежест и увеличаване на правната сигурност, като по този начин допринесе за излизане от световната икономическа и финансова криза — един от приоритетите на стратегията „Европа 2020“. То следва също така да подобри презграничната комуникация между регистрите, чрез използване на нововъведенията в информационните и комуникационните технологии.

(6)

В заключенията на Съвета от 25 май 2010 г. относно взаимното свързване на търговските регистри се потвърждава, че подобряването на достъпа до актуална и достоверна информация за дружествата би могло да доведе до повишаване на доверието на пазара, да спомогне за възстановяването и да увеличи конкурентоспособността на европейските предприятия.

(7)

В своята Резолюция от 7 септември 2010 г. относно взаимното свързване на търговските регистри (6) Европейският парламент подчерта, че ползите от този проект за по-нататъшната интеграция на Европейското икономическо пространство могат да бъдат реализирани само ако всички държави-членки се включат в мрежата.

(8)

В Многогодишния план за действие за периода 2009—2013 г. в областта на европейското електронно правосъдие (7) се предвижда европейският портал за електронно правосъдие да бъде разработен като единна европейска електронна точка за достъп до правна информация, съдебни и административни институции, регистри, бази данни и други услуги, а взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри се определя като важно.

(9)

Презграничният достъп до стопанска информация за дружествата и техните клонове, открити в други държави-членки, може да бъде подобрен само ако всички държави-членки се ангажират да предоставят възможност да се извършва обмен на електронни съобщения между регистрите и за предаване на информация на отделните потребители по стандартизиран начин чрез идентично съдържание и оперативно съвместими технологии на територията на целия Съюз. Тази оперативна съвместимост на регистрите следва да се осигури от предоставящите услуги регистри на държавите-членки („националните регистри“), които следва да създадат интерфейси към европейската централна платформа („платформата“). Платформата следва да бъде централизиран набор от инструменти от областта на информационните технологии, които включват услуги, и да образува общ интерфейс. Този интерфейс следва да се използва от всички национални регистри. Платформата следва също така да предоставя услуги, като създаде интерфейс към европейския портал за електронно правосъдие, който да служи за европейска електронна точка за достъп, както и към точки за достъп по избор, установени от държавите-членки. Платформата следва да бъде замислена единствено като инструмент за взаимното свързване между регистрите, а не като обособена структура, притежаваща правосубектност. Въз основа на единни идентификационни кодове платформата следва да може да предава информация от всеки един от регистрите на всяка държава-членка до компетентните регистри на друга държава-членка в стандартен формат за съобщения (електронна форма на съобщенията, които се обменят между системите за информационни технологии, например xml) и на съответната езикова версия.

(10)

Настоящата директива няма за цел да създаде централизирана база данни за регистрите, в която да се съхранява съществена информация за дружествата. На етапа на въвеждането на системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри („системата за взаимно свързване на регистрите“) следва да се определят само данните, необходими за нормалната работа на платформата. Обхватът на тези данни следва да включва по-специално оперативни данни, езикови и терминологични речници. Този обхват следва да бъде определен, като се отчита необходимостта от осигуряване на ефикасна работа на системата за взаимно свързване на регистрите. Данните следва да се използват за целите на създаване на възможност платформата да изпълнява своите функции, като до тях никога не следва да се предоставя пряк публичен достъп. Освен това платформата не следва да изменя нито съдържанието на съхраняваните в националните регистри данни за дружествата, нито информацията за дружествата, предавана чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

(11)

Тъй като целта на настоящата директива не е да се хармонизират националните системи на централните, търговските и дружествените регистри, държавите-членки не са длъжни да променят своите вътрешни системи от регистри, по-специално по отношение на управлението, съхранението на данните, таксите, ползването и предоставянето на информация за национални цели.

(12)

В рамките на настоящата директива порталът ще обработва чрез платформата запитвания, отправени от отделни потребители относно информация за дружествата и техните клонове, открити в други държави-членки, която се съхранява в националните регистри. Това ще даде възможност за представяне на резултатите от търсенията в портала, включително обяснителните бележки на всички официални езици на Съюза, в които се посочва предоставената информация. Освен това, с цел да се подобри защитата на трети лица в други държави-членки, в портала следва да се предоставя основна информация относно правното значение на актовете и данните, оповестени съгласно законовите разпоредби на държавите-членки, приети в съответствие с Директива 2009/101/ЕО.

(13)

Държавите-членки следва да могат да установяват една или повече точки за достъп по избор, които могат да оказват въздействие върху използването и работата на платформата. Следователно Комисията следва да бъде уведомена за тяхното установяване, както и за всякакви съществени промени, свързани с тяхната работа, по-специално за тяхното закриване. Тези уведомления не следва в никакъв случай да ограничават правомощията на държавите-членки по отношение на установяването и работата на точките за достъп по избор.

(14)

Дружествата и техните клонове, открити в други държави-членки, следва да имат единен идентификационен код, който да дава възможност за недвусмисленото им идентифициране в рамките на Съюза. Предназначението на идентификационния код е да се използва в обмена на съобщения между регистрите чрез системата за взаимно свързване на регистрите. Поради тази причина дружествата и клоновете не следва да са задължени да посочват единния идентификационен код в кореспонденцията или във формулярите за поръчка на дружеството, посочени в директиви 89/666/ЕИО и 2009/101/ЕО. За своите собствени комуникационни цели те следва да продължат да използват своя национален регистрационен номер.

(15)

Следва да се осигури възможност за установяване на ясна връзка между регистъра на дружеството и регистрите на неговите клонове, открити в други държави-членки, като това се изразява в обмен на информация относно започването или прекратяването на всяко производство за ликвидация на дружеството или за обявяването му в несъстоятелност и относно заличаването на дружеството от регистъра, ако това поражда правни последици в държавата-членка на регистъра на дружеството. Въпреки че държавите-членки следва да могат да избират процедурите, които да прилагат по отношение на клоновете, регистрирани на тяхната територия, те следва да гарантират най-малко, че клоновете на прекратеното дружество се заличават от регистъра без неоправдано забавяне и, доколкото е приложимо, след провеждане на производство по ликвидация на съответния клон. Това задължение не следва да се прилага за клонове на дружества, които са заличени от регистъра, но имат правоприемник, както в случай на каквато и да е промяна в правно-организационната форма на дружеството, сливане или разделяне, или презгранично преместване на седалището на дружеството.

(16)

Настоящата директива следва да не се прилага по отношение на клонове, открити в държава-членка от дружество, което не се регулира от правото на държава-членка по смисъла на член 7 от Директива 89/666/ЕИО.

(17)

Директива 2005/56/ЕО следва да бъде изменена, за да се гарантира, че обменът на съобщения между регистрите се извършва чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

(18)

Държавите-членки следва да гарантират, че при промени във вписаната в регистрите информация за дружествата тази информация се актуализира своевременно. Актуализираните данни следва да бъдат оповестени, обикновено в рамките на 21 дни от получаването на пълната документация относно въпросните промени, включително проверката за законосъобразност в съответствие с националното право. Този срок следва да се тълкува като изискване към държавите-членки да предприемат разумни усилия, за да спазят крайния срок, предвиден в настоящата директива. Той не следва да се прилага по отношение на счетоводната документация, която дружествата са длъжни да представят за всяка финансова година. Това изключение е оправдано предвид прекалената натовареност през отчетните периоди на националните регистри. В съответствие с основните правни принципи, общи за всички държави-членки, срокът от 21 дни следва да спира да тече в случай на непреодолима сила.

(19)

В случай че Комисията реши да разработи и/или експлоатира платформата чрез трето лице, това следва да се осъществи в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (8). Следва да се осигури подходяща степен на участие на държавите-членки в този процес, като се определят техническите характеристики за целите на процедурата по възлагане на обществени поръчки посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (9).

(20)

В случай че Комисията реши да експлоатира платформата чрез трето лице, следва да се осигури непрекъснатото предоставяне на услуги от системата за взаимно свързване на регистрите и подходящ публичен надзор върху работата на платформата. Следва да бъдат приети подробни правила относно оперативното управление на платформата посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011. Във всеки случай участието на държавите-членки в работата на цялата система следва да бъде осигурено посредством редовен диалог между Комисията и представителите на държавите-членки по въпросите, свързани с експлоатацията на системата за взаимно свързване на регистрите и нейното бъдещо развитие.

(21)

Взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри изисква координирането на национални системи, които имат различни технически характеристики. Това предполага приемането на технически мерки и спецификации, които трябва да отчитат различията между регистрите. За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящата директива, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия с цел преодоляване на тези технически и оперативни проблеми. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(22)

Настоящата директива не следва да ограничава правата на държавите-членки да събират такси за получаване на информация за дружествата чрез системата за взаимно свързване на регистрите, ако такива такси се изискват съгласно националното право. Поради това техническите мерки и спецификации за системата за взаимно свързване на регистрите следва да предоставят възможност за установяване на начините за извършване на плащания. Във връзка с това с настоящата директива не следва да се предопределя конкретно техническо решение, тъй като начините за извършване на плащания следва да се определят на етапа на приемането на актовете за изпълнение, като се вземат предвид широко достъпните средства за плащане онлайн.

(23)

Може да се окаже желателно трети държави да получат възможност в бъдеще да участват в системата за взаимно свързване на регистрите.

(24)

Намирането на справедливо решение по отношение на финансирането на системата за взаимно свързване на регистрите предполага, че както Съюзът, така и неговите държави-членки участват във финансирането на системата. Държавите-членки следва да понесат финансовата тежест, свързана с адаптирането на националните регистри към системата, докато централните елементи — платформата и европейският портал за електронно правосъдие, който служи за единна европейска точка за електронен достъп — следва да бъдат финансирани от подходящ бюджетен ред в общия бюджет на Съюза. С цел допълнение на несъществени елементи на настоящата директива на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка със събирането на такси за получаване на информация за дружествата. Това не засяга възможността националните регистри да събират такси, но може да включва допълнителна такса с цел съфинансиране на поддържането и работата на платформата. От изключително значение е Комисията да проведе съответните консултации в хода на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(25)

С Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (10) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (11) се урежда обработката на лични данни, включително електронното предаване на лични данни в рамките на държавите-членки. Всяка обработка на лични данни от регистрите на държавите-членки, от Комисията или, ако е приложимо, от всяко трето лице, участващо в експлоатацията на платформата, следва да се извършва в съответствие с тези актове. Актовете за изпълнение, които се приемат във връзка със системата за взаимно свързване на регистрите, следва, когато е целесъобразно, да гарантират това съответствие, по-специално чрез определяне на съответните задачи и отговорности на всички съответни участници, както и организационните и техническите правила, приложими за тях.

(26)

Системата за взаимно свързване на регистрите изисква държавите-членки да предприемат необходимите мерки за адаптиране, които се състоят по-специално в разработването на интерфейс, който да свърже всеки регистър с централната платформа, за да може системата да започне работа. Поради това в настоящата директива следва да се предвиди отлагане на срока за транспонирането и прилагането от държавите-членки на разпоредбите по отношение на техническата експлоатация на тази система. Краят на този срок следва да бъде след приемането от Комисията на всички актове за изпълнение относно техническите мерки и спецификации за системата за взаимно свързване на регистрите. Срокът за транспониране и прилагане на разпоредбите на директивата по отношение на техническата експлоатация на системата за взаимно свързване на регистрите следва да бъде достатъчен, за да се даде възможност на държавите-членки да направят необходимите правни и технически адаптации, така че тази система да стане напълно работеща в рамките на разумен срок.

(27)

Съгласно Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите-членки и на Комисията относно обяснителните документи (12) държавите-членки поеха ангажимент в обосновани случаи да прилагат при съобщаването на своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано.

(28)

Настоящата директива зачита основните права и спазва принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 8 от нея, съгласно който всеки има право на защита на своите лични данни.

(29)

Доколкото целите на настоящата директива, а именно да бъде подобрен презграничният достъп до информация за търговците, да се осигури съхранението в регистрите на актуална информация за клоновете и да се установят ясни пътища за обмен на съобщения между регистрите при презграничните регистърни производства, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради обхвата или последиците си, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, той може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(30)

Следователно директиви 89/666/ЕИО, 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(31)

Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, като той представи своето становище на 6 май 2011 г. (13),

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 89/666/ЕИО

Директива 89/666/ЕИО се изменя, както следва:

1)

В член 1 се добавят следните параграфи:

„3.   До актовете и данните, посочени в член 2, параграф 1, се осигурява публичен достъп посредством системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри, установена в съответствие с член 4а, параграф 2 от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (14) („система за взаимно свързване на регистрите“). Член 3б и член 3в, параграф 1 от посочената директива се прилагат mutatis mutandis.

4.   Държавите-членки гарантират, че клоновете имат единен идентификационен код, който дава възможност за недвусмисленото им идентифициране при обмена на съобщения между регистрите, извършван чрез системата за взаимно свързване на регистрите. Този единен идентификационен код се състои най-малкото от елементи, които позволяват да се установи държавата-членка на регистъра, първоначалният национален регистър, номерът на клона в този регистър и, доколкото е целесъобразно, други характеристики, с цел избягване на грешките при идентифицирането.

2)

Вмъква се следният член:

„Член 5a

1.   Регистърът на дружеството без забавяне осигурява чрез системата за взаимно свързване на регистрите информация относно започването или прекратяването на всяко производство по ликвидация на дружеството или по обявяването му в несъстоятелност и относно заличаването на дружеството от регистъра, ако това поражда правни последици в държавата-членка на регистъра на дружеството.

2.   Регистърът на клона без забавяне осигурява получаване на посочената в параграф 1 информация чрез системата за взаимно свързване на регистри.

3.   Посоченият в параграфи 1 и 2 обмен на информация е безплатен за регистрите.

4.   Държавите-членки определят процедурата, която се прилага при получаването на информацията, посочена в параграфи 1 и 2. С тази процедура се гарантира, че клоновете на дружества, които са били прекратени или заличени от регистъра по друга причина, се заличават от регистъра без неоправдано забавяне.

5.   Параграф 4, второ изречение не се прилага за клонове на дружества, които са заличени от регистъра в резултат на каквато и да е промяна в правно-организационната форма на съответното дружество, сливане или разделяне, или презгранично преместване на седалището на дружеството.“

3)

Вмъква се следният раздел:

„РАЗДЕЛ IIIA

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Член 11а

Обработката на лични данни в рамките на настоящата директива се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (15).

Член 2

Изменения на Директива 2005/56/ЕО

Директива 2005/56/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 13 се заменя със следното:

„Член 13

Вписване

Условията по член 3 от Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 54, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (16) за оповестяване на приключването на презгранично сливане в публичния регистър, в който всяко дружество е задължено да представя актовете си, се определят от правото на всяка от държавите-членки, под чиято юрисдикция са били сливащите се дружества, по отношение на територията на съответната държава-членка.

Регистърът, в който се вписва образуваното в резултат на презграничното сливане дружество, без забавяне уведомява чрез системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри, установена в съответствие с член 4а, параграф 2 от Директива 2009/101/ЕО, регистъра, в който всяко от тези дружества е било задължено да представя актовете си, че презграничното сливане е породило действие. Когато е приложимо, заличаването на предходното вписване се извършва при получаването на това уведомление, но не и преди това.

2)

Вмъква се следният член:

„Член 17a

Защита на данните

Обработката на лични данни в рамките на настоящата директива се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (17).

Член 3

Изменения на Директива 2009/101/ЕО

Директива 2009/101/ЕО се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният член:

„Член 2а

1.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че всички промени в актовете и данните по член 2 се вписват в съответния регистър, посочен в член 3, параграф 1, първа алинея и се оповестяват в съответствие с член 3, параграфи 3 и 5, обикновено в срок от 21 дни от получаването на пълната документация относно тези промени, включително, доколкото е приложимо, проверката на законосъобразност, която се изисква съгласно националното право за вписвания по делото.

2.   Параграф 1 не се прилага по отношение на счетоводните документи по член 2, буква е).“

2)

В член 3, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Държавите-членки гарантират, че дружествата имат единен идентификационен код, който дава възможност за недвусмисленото им идентифициране при обмена на съобщения между регистрите, извършван чрез системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри, установена в съответствие с член 4а, параграф 2 („система за взаимно свързване на регистрите“). Този единен идентификационен код се състои най-малкото от елементи, които позволяват да се установи държавата-членка на регистъра, първоначалният национален регистър и номерът на дружеството в този регистър, и доколкото е целесъобразно, други характеристики, с цел избягване на грешките при идентифицирането.“

3)

Вмъкват се следните членове:

„Член 3a

1.   Държавите-членки гарантират осигуряването на актуална информация, с която се поясняват разпоредбите от националното право, според които трети лица могат да се позовават на данните и всеки от видовете актове по член 2, в съответствие с член 3, параграфи 5, 6 и 7.

2.   Държавите-членки предоставят информацията, за която се изисква публикуване в европейския портал за електронно правосъдие („порталът“), в съответствие с правилата и техническите изисквания на портала.

3.   Комисията публикува тази информация в портала на всички официални езици на Съюза.

Член 3б

1.   Публичен достъп до електронни копия на актовете и данните по член 2 се осигурява и чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

2.   Държавите-членки гарантират, че достъпът до актовете и данните, посочени в член 2, се осигурява посредством системата за взаимно свързване на регистрите в стандартен формат за съобщения и че те са достъпни по електронен път. Държавите-членки също така гарантират спазването на минималните стандарти за сигурност при преноса на данни.

3.   Комисията осигурява услуга за търсене на всички официални езици на Съюза по отношение на дружествата, регистрирани в държавите-членки, с цел осигуряване през европейския портал за електронно правосъдие на достъп до:

а)

актовете и данните по член 2;

б)

обяснителните бележки, съществуващи на всички официални езици на Съюза, в които се посочват тези данни и видовете на тези актове.

Член 3в

1.   Таксите за получаване на актовете и данните по член 2 чрез системата за взаимно свързване на регистрите не надхвърлят размера на административните разходи за тази услуга.

2.   Държавите-членки гарантират, че чрез системата за взаимно свързване на регистрите се осигурява безплатен достъп до следните данни:

а)

наименованието и правно-организационната форма на дружеството;

б)

седалището на дружеството и държавата-членка, в която е регистрирано; както и

в)

регистрационния номер на дружеството.

Освен до тези данни държавите-членки могат по своя преценка да осигурят безплатен достъп и до други актове и данни.

Член 3г

1.   Регистърът на дружеството без забавяне осигурява, чрез системата за взаимно свързване на регистрите, информация относно започването или прекратяването на всяко производство по ликвидация на дружеството или по обявяването му в несъстоятелност и относно заличаването на дружеството от регистъра, ако това поражда правни последици в държавата-членка на регистъра на дружеството.

2.   Регистърът на клона без забавяне осигурява получаването на информацията по параграф 1 чрез системата за взаимно свързване на регистрите.

3.   Посоченият в параграфи 1 и 2 обмен на информация е безплатен за регистрите.“

4)

Вмъкват се следните членове:

„Член 4a

1.   Създава се европейска централна платформа („платформата“).

2.   Системата за взаимно свързване на регистрите се състои от:

регистрите на държавите-членки,

платформата,

порталът, който служи за европейска електронна точка за достъп.

3.   Държавите-членки осигуряват оперативната съвместимост на своите регистри в рамките на системата за взаимно свързване на регистрите чрез платформата.

4.   Държавите-членки могат да установят точки за достъп по избор до системата за взаимно свързване на регистрите. Те без забавяне уведомяват Комисията за установяването на такива точки за достъп и за съществените промени, свързани с тяхната работа.

5.   Достъпът до информацията от системата за взаимно свързване на регистрите се осигурява чрез портала и чрез точките за достъп по избор, установени от държавите-членки.

6.   Установяването на системата за взаимно свързване на регистрите не засяга съществуващите двустранни споразумения относно обмена на информация за дружествата, сключени между държавите-членки.

Член 4б

1.   Комисията решава дали да разработи и/или експлоатира платформата със собствени средства или чрез трето лице.

Ако Комисията реши да разработи и/или да експлоатира платформата чрез трето лице, изборът на третото лице и прилагането от страна на Комисията на споразумението, сключено с това трето лице, се извършва в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (18).

2.   Когато Комисията реши да разработи платформата чрез трето лице, тя установява чрез актове за изпълнение техническите спецификации за целите на процедурата за възлагане на обществена поръчка и продължителността на споразумението, което се сключва с това трето лице.

3.   Когато Комисията реши да експлоатира платформата чрез трето лице, тя приема чрез актове за изпълнение подробни правила относно оперативното управление на платформата.

Оперативното управление на платформата включва по-специално:

надзора върху работата на платформата,

сигурността и защитата на данните, които се разпространяват и обменят при използването на платформата,

координирането на отношенията между регистрите на държавите-членки и третото лице.

Надзорът върху работата на платформата се упражнява от Комисията.

4.   Актовете за изпълнение, посочени в параграфи 2 и 3, се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 4д, параграф 2.

Член 4в

Комисията приема чрез актове за изпълнение:

а)

техническите спецификации за определяне на методите за обмена на електронни съобщения за целите на системата за взаимно свързване на регистрите;

б)

техническите спецификации на протоколите за обмен на съобщения;

в)

техническите мерки, гарантиращи минималните стандарти за сигурност на информационните технологии за съобщаването и разпространението на информация в рамките на системата за взаимно свързване на регистрите;

г)

техническите спецификации, определящи методите за обмен на информация между регистъра, в който е вписано дружеството, и регистъра, в който е вписан клонът, по член 3г от настоящата директива и член 5а от Единадесета Директива 89/666/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно изискванията за оповестяване на данни за клонове, открити в една държава-членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава (19);

д)

подробния списък с данни, които се предават за целите на обмена на информация между регистрите по член 3г от настоящата директива, член 5а от Директива 89/666/ЕИО и член 13 от Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност (20);

е)

техническите спецификации, определящи структурата на стандартния формат за съобщения за целите на обмена на информация между регистрите, платформата и европейския портал за електронно правосъдие;

ж)

техническите спецификации, определящи набора от данни, необходими за изпълнението на функциите на платформата, както и метода за съхраняване, използване и защита на такива данни;

з)

техническата спецификация, определяща структурата и използването на единния идентификационен код за обмена на съобщения между регистрите;

и)

спецификацията, определяща техническите методи на експлоатация на системата за взаимно свързване на регистрите по отношение на разпространението и обмена на информация, и спецификацията, определяща услугите в областта на информационните технологии, които се предоставят от платформата, като се гарантира предаването на съобщенията на съответната езикова версия;

й)

хармонизираните критерии за услугата за търсене, която се предоставя от портала;

к)

начините за извършване на плащания, като се вземат предвид достъпните средства за плащане като например плащания онлайн;

л)

подробната информация в обяснителните бележки, в които се посочват данните и видовете актове по член 2;

м)

техническите условия за наличност на услугите, които се предлагат от системата за взаимно свързване на регистрите;

н)

процедурата и техническите изисквания за свързването на точките за достъп по избор към платформата.

Актовете за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 4д, параграф 2.

Комисията приема тези актове за изпълнение до 7 юли 2015 г.

Член 4г

1.   Създаването и бъдещото развитие на платформата и мерките за адаптиране на портала, които произтичат от настоящата директива, се финансират от общия бюджет на Съюза.

2.   Поддържането и работата на платформата се финансират от общия бюджет на Съюза и могат да бъдат съфинансирани от таксите за достъп до системата за взаимно свързване на регистрите, които се събират от нейните отделни потребители. Настоящият параграф не засяга таксите на национално равнище.

3.   Комисията може, чрез делегирани актове и в съответствие с член 13а, да приема правила относно това, дали да съфинансира платформата чрез събиране на такси и, в такъв случай, размера на таксите, които се събират от отделните потребители в съответствие с параграф 2.

4.   Таксите, налагани в съответствие с параграф 2, не засягат таксите, ако има такива, които държавите-членки събират за получаването на актове и данни по член 3в, параграф 1.

5.   Таксите, налагани в съответствие с параграф 2, не се събират за получаване на данните по член 3в, параграф 2, букви а), б) и в).

6.   Всяка държава-членка поема разходите за адаптиране на националните си регистри, както и разходите за тяхното поддържане и работа, произтичащи от настоящата директива.

Член 4д

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (21).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

5)

Вмъква се следният член:

„Член 7a

Обработката на лични данни в рамките на настоящата директива се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (22).

6)

Вмъква се следната глава:

„ГЛАВА 4A

ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ

Член 13a

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4г, параграф 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 4г, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощие. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 4г, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

Член 4

Доклад и редовен диалог

1.   Не по-късно от пет години след крайната дата за прилагане на разпоредбите, посочени в член 5, параграф 2, Комисията публикува доклад за работата на системата за взаимно свързване на регистрите, в който по-специално се разглежда нейната техническа експлоатация и финансовите ѝ аспекти.

2.   Този доклад се придружава, ако е целесъобразно, от предложения за изменение на настоящата директива.

3.   Комисията и представителите на държавите-членки провеждат редовни срещи за обсъждане на въпросите, попадащи в приложното поле на настоящата директива, във всеки един подходящ форум.

Член 5

Транспониране

1.   Държавите-членки приемат, публикуват и прилагат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, до 7 юли 2014 г.

2.   Независимо от параграф 1, най-късно две години след приемането на актовете за изпълнение, посочени в член 4в от Директива 2009/101/ЕО ,държавите-членки приемат, публикуват и прилагат необходимите разпоредби, за да се съобразят със:

член 1, параграфи 3 и 4 и член 5а от Директива 89/666/ЕИО,

член 13 от Директива 2005/56/ЕО,

член 3, параграф 1, втора алинея, членове 3б, 3в, 3г и член 4а, параграфи 3—5 от Директива 2009/101/ЕО.

При приемането на тези актове за изпълнение Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз крайната дата за прилагането на разпоредбите, посочени в настоящия параграф.

3.   Когато държавите-членки приемат мерките, посочени в параграф 1, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Начините на това позоваване се определят от държавите-членки.

4.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното право, които приемат в областта, регулирана с настоящата директива.

Член 6

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 13 юни 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  ОВ C 248, 25.8.2011 г., стр. 118.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 14 февруари 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 10 май 2012 г.

(3)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 36.

(4)  ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11.

Бел. ред.: заглавието на Директива 2009/101/ЕО е адаптирано, за да се отчете преномерирането на членовете на Договора за създаване на Европейската общност в съответствие с член 5 от Договора от Лисабон; първоначално то съдържаше позоваване на член 48, втора алинея от Договора.

(6)  ОВ C 308 E, 20.10.2011 г., стp. 1.

(7)  ОВ C 75, 31.3.2009 г., стp. 1.

(8)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(10)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(11)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(12)  ОВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.

(13)  ОВ C 220, 26.7.2011 г., стp. 1.

(14)  ОВ L 258, 1.10.2009 г., стp. 11.

Бел.ред.: заглавието на Директива 2009/101/ЕО е адаптирано, за да се отчете преномерирането на членовете на Договора за създаването на Европейската общност в съответствие с член 5 от Договора от Лисабон; първоначално то съдържаше позоваване на член 48, втора алинея от Договора.“

(15)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.“

(16)  ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11.

Бел.ред.: заглавието на Директива 2009/101/ЕО е адаптирано, за да се отчете преномерирането на членовете на Договора за създаване на Европейската общност в съответствие с член 5 от Договора от Лисабон; първоначално то съдържаше позоваване на член 48, втора алинея от Договора.“

(17)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.“

(18)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стp. 1.

(19)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стp. 36.

(20)  ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 1.

(21)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стp. 13.“

(22)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.“