8.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 69/15


ДИРЕКТИВА 2012/9/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 7 март 2012 година

за изменение на приложение I към Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2001 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия (1), и по-специално член 9, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 5, параграф 2, буква б) от Директива 2001/37/ЕО се предвижда, че всяка опаковка на тютюневи изделия, с изключение на тютюните за дъвчене и другите бездимни тютюневи изделия, както и всяка външна опаковка, с изключение на най-горната прозрачна опаковка, задължително носи допълнителен предупредителен надпис от списъка в приложение I към директивата.

(2)

От септември 2003 г. тези допълнителни предупредителни надписи са задължителни за всички опаковки на тютюн за пушене, а за опаковки на други тютюневи изделия — от септември 2004 г.

(3)

Според наличните данни въздействието на сегашните допълнителни предупредителни надписи, включени в приложение I към Директива 2001/37/ЕО, е намаляло с времето, тъй като ефектът на новост на предупредителните надписи е изгубил първоначалната си сила.

(4)

Освен това след приемането на Директива 2001/37/ЕО се появиха нови научни доказателства за последиците от употребата на тютюн върху здравето, както и по отношение на принципите за ефективно етикетиране на тютюна. По-специално съществуват доказателства за наличието на причинно-следствена връзка между пушенето и появата на рак на устната кухина и гърлото, зрителни увреждания, както и заболявания на зъбите и венците. Съществуват също така доказателства, че пушенето на родителите е основен рисков фактор децата им да започнат да пушат.

(5)

В член 9, параграф 2 от Директива 2001/37/ЕО се предвижда, че Комисията ще адаптира към научно-техническия прогрес предупредителните надписи, отнасящи се до здравето, включени в приложение I към същата директива. Освен това в Насоките за опаковане и етикетиране на тютюневи изделия (2), приети през ноември 2008 г. от Третата конференция на страните по Рамковата конвенция на Световната здравна организация (СЗО) за контрол на тютюна, се препоръчва правните мерки за опаковане и етикетиране на тютюневите изделия да бъдат преразглеждани периодично, както и актуализирани с оглед появата на нови доказателства и отслабването на въздействието на специалните предупредителни надписи и послания, отнасящи се за здравето.

(6)

Следователно е необходимо преразглеждане на сегашните допълнителни предупредителни надписи, включени в приложение I към Директива 2001/37/ЕО, за да се запази и повиши въздействието им, както и за да бъдат взети предвид новите научни достижения.

(7)

Преразглеждането следва да се извърши въз основа на резултатите от прегледа на наличната информация за етикетирането на тютюна и последиците от употребата на тютюн върху здравето, както и от изпробването на предупредителните надписи, проведено във всички държави-членки.

(8)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на комитета за регулиране, създаден съгласно член 10, параграф 1 от Директива 2001/37/ЕО, и срещу тях не изказаха възражения нито Европейският парламент, нито Съветът,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 2001/37/ЕО се заменя с текста на приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива не по-късно от 28 март 2014 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Държавите-членки могат да решат да разрешат в търговската мрежа да продължат да се пускат изделия, които не отговарят на разпоредбите на настоящата директива, до 28 март 2016 г.

Член 4

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 5

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 194, 18.7.2001 г., стр. 26.

(2)  FCTC/COP3(10) Насоки за прилагане на член 11 от Рамковата конвенция на Световната здравна организация за контрол на тютюна (опаковане и етикетиране на тютюневи изделия).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на допълнителните предупредителни надписи, отнасящи се за здравето

(посочени в член 5, параграф 2, буква б)

1)

Тютюнопушенето причинява 9 от всеки 10 случая на рак на белия дроб

2)

Тютюнопушенето причинява рак на устната кухина и гърлото

3)

Тютюнопушенето уврежда Вашите бели дробове

4)

Тютюнопушенето причинява сърдечен инфаркт

5)

Тютюнопушенето причинява мозъчен инсулт и води до инвалидност

6)

Тютюнопушенето води до запушване на артериите

7)

Тютюнопушенето увеличава риска от ослепяване

8)

Тютюнопушенето уврежда Вашите зъби и венци

9)

Тютюнопушенето може да убие Вашето неродено дете

10)

С тютюневия дим вредите на своите деца, семейство и приятели

11)

Децата на пушачите е по-вероятно също да станат пушачи

12)

Откажете тютюнопушенето — останете живи заради близките си (1)

13)

Тютюнопушенето намалява възможността да имате деца

14)

Тютюнопушенето увеличава риска от импотентност


(1)  Да се добави телефонният номер/интернет адреса на горещата линия/службата за съдействие при спиране на тютюнопушенето, ако в съответната държава членка съществува такава.“