27.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 299/47


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 25 октомври 2012 година

за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Нидерландия през 2011 г.

(нотифицирано под номер C(2012) 7440)

(само текстът на нидерландски език е автентичен)

(2012/667/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне за възможно най-бързото ликвидиране на инфлуенцата по птиците Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите членки. Правилата относно процента, който трябва да се приложи спрямо направените от държавите членки разходи, са установени в член 4, параграф 3, първо и второ тире от посоченото решение.

(3)

В член 3 от Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 година за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (2) са установени правилата относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение за изпълнение 2012/132/ЕС на Комисията от 15 февруари 2012 година относно финансово участие на Съюза във връзка със спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Германия, Италия и Нидерландия през 2011 г. (3) бе предоставено финансово участие на Съюза за спешни мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Нидерландия през 2011 г. На 13 април 2012 г. Нидерландия подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(5)

Изплащането на финансовото участие на Съюза следва да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(6)

В съответствие с член 3, параграф 4 от Решение 2009/470/ЕО Нидерландия незабавно уведоми Комисията и останалите държави членки за приложените мерки в съответствие със законодателството на Съюза за обявяване и ликвидиране на болестта, както и за резултатите от тях. Съгласно изискванията в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005 искането за възстановяване на разходите бе придружено от финансов отчет, оправдателни документи, епидемиологичен доклад за всяко стопанство, в което са заклани или унищожени животните, както и от резултатите от съответните одити.

(7)

Наблюденията, методът на изчисление на допустимите разходи и окончателните заключения на Комисията бяха съобщени на Нидерландия на 25 април 2012 г. и на 4 юни 2012 г. Нидерландия изрази своето съгласие с писмо от 11 юни 2012 г., изпратено по електронна поща.

(8)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем може да бъде определен общият размер на финансовата помощ от Съюза за допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на инфлуенцата по птиците в Нидерландия през 2011 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовото участие на Съюза в разходите, свързани с ликвидирането на инфлуенцата по птиците в Нидерландия през 2011 г., се определя на 429 425,74 EUR.

Член 2

Адресат на настоящото решение, което представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент, е Кралство Нидерландия.

Съставено в Брюксел на 25 октомври 2012 година.

За Комисията

Maroš ŠEFČOVIČ

Заместник-председател


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 59, 1.3.2012 г., стр. 34.