30.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/1


РЕШЕНИЕ № 281/2012/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 29 март 2012 година

за изменение на Решение № 573/2007/ЕО за създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 78, параграф 2, буква ж) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

С оглед на изготвянето на съвместна програма на ЕС за презаселване, насочена към увеличаване на ефекта от усилията на Съюза за презаселване при предоставянето на закрила на бежанците и към максимално увеличаване на стратегическото въздействие на презаселването чрез по-добра насоченост към онези лица, които се нуждаят в най-голяма степен от презаселване, следва да бъдат формулирани на равнището на Съюза общи приоритети по отношение на презаселването.

(2)

В член 80 от Договора за функционирането на Европейския съюз се предвижда, че политиките на Съюза, посочени в главата относно контрола по границите, убежището и имиграцията, и тяхното прилагане трябва да се ръководят от принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите между държавите членки, включително във финансово отношение, и че винаги, когато е необходимо, актовете на Съюза, приети по силата на посочената глава, трябва да съдържат подходящи мерки за прилагането на този принцип.

(3)

За тази цел конкретните общи приоритети на Съюза за презаселване за 2013 г., изброени в добавеното с настоящото решение приложение към Решение № 573/2007/ЕО, на Европейския парламент и на Съвета (2) са обособени в две категории, първата от които следва да обхваща лица от конкретна категория, отговаряща на критериите за презаселване на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), а втората следва да обхваща лица от държава или регион, посочени в годишната прогноза на ВКБООН за презаселване, и когато общите действия на Съюза биха оказали значително въздействие при задоволяване на нуждите от защита.

(4)

Отчитайки нуждите от презаселване, определени в приложението, добавено с настоящото решение към Решение № 573/2007/ЕО, в което са изброени конкретните общи приоритети на Съюза за презаселване, е необходимо да се предостави и допълнителна финансова подкрепа за презаселването на лица, що се отнася до специфични географски региони и националности, както и за специфичните категории бежанци, които следва да бъдат презаселени, когато презаселването е определено като най-подходящия отговор на техните специални нужди.

(5)

Предвид значението на стратегическото използване на презаселването от държави или региони, определени за прилагане на регионалните програми за закрила, е необходимо да се предостави допълнителна финансова подкрепа за презаселването на лица от Танзания, Източна Европа (Беларус, Република Молдова и Украйна), Африканския рог (Джибути, Кения и Йемен) и Северна Африка (Египет, Либия и Тунис), както и на лица от всички други държави или региони, които ще бъдат определени за това в бъдеще.

(6)

За да се насърчат повече държави членки да вземат участие в действия по презаселване, е също толкова необходимо да се предостави допълнителна финансова подкрепа на онези държави членки, които за пръв път решават да извършват презаселване.

(7)

Също така е необходимо да се определят правилата за допустимост на разходите за допълнителна финансова подкрепа за презаселване.

(8)

В съответствие с член 3 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, Обединеното кралство е нотифицирало желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящото решение.

(9)

В съответствие с членове 1 и 2 и член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, и без да се засяга член 4 от посочения протокол, Ирландия не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(10)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящото решение и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение № 573/2007/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 13 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Държавите членки получават фиксирана сума в съответствие с параграф 3а за всяко презаселено лице въз основа на поне един от следните приоритети:

а)

лица от държава или регион, определени за прилагане на регионална програма за закрила;

б)

лица от поне една от следните уязвими групи:

деца и жени, изложени на риск,

непридружавани непълнолетни лица,

лица, преживели насилие и/или мъчения,

лица, нуждаещи се от сериозни медицински грижи, които могат да бъдат предоставени само при тяхното презаселване,

лица, нуждаещи се от неотложно или спешно презаселване поради необходимост от правна и/или физическа защита;

в)

изброените в приложението към настоящото решение конкретни общи приоритети на Съюза за 2013 г.“;

б)

вмъква се следният параграф:

„3а.   Държавите членки получават фиксирана сума от 4 000 EUR за всяко презаселено лице въз основа на изброените в параграф 3 приоритети.

В посочените по-долу случаи фиксираната сума се увеличава, както следва:

6 000 EUR за презаселено лице за онези държави членки, които за пръв път получават фиксираната сума за презаселване от фонда,

5 000 EUR за презаселено лице за онези държави членки, които веднъж вече са получавали от фонда фиксираната сума за презаселване през предходните години от функционирането на фонда.“;

в)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Когато държава членка презаселва лице въз основа на повече от един от изброените в параграф 3 приоритети на Съюза за презаселване, тя получава фиксираната сума за това лице еднократно.“;

г)

параграф 6 се заменя със следното:

„6.   До 1 май 2012 г. държавите членки предоставят на Комисията приблизителния брой на лицата, които ще презаселят въз основа на изброените в параграф 3 приоритети, през следващата календарна година, включително разбивка по различните категории, посочени в същия параграф. Комисията съобщава тази информация на комитета, посочен в член 52.“;

д)

добавя се следният параграф:

„7.   Резултатите и въздействието на финансовия стимул за действия по презаселване въз основа на изброените в параграф 3 приоритети се съобщават от държавите членки в доклада, посочен в член 50, параграф 2, и от Комисията в доклада, посочен в член 50, параграф 3.“

2)

В член 35 се добавя следният параграф:

„5.   Фиксираната за всяко презаселено лице сума, отпускана на държавите членки, се предоставя под формата на еднократна сума за всяко действително презаселено лице.“

3)

Текстът от приложението към настоящото решение се добавя като приложение към Решение № 573/2007/ЕО.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 29 март 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  Позиция на Европейския парламент от 18 май 2010 г. (ОВ C 161 Е, 31.5.2011 г., стр. 161) и позиция на Съвета на първо четене от 8 март 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 29 март 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(2)  ОВ L 144, 6.6.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на конкретните общи приоритети на Съюза за презаселване за 2013 г.

1)

Конгоански бежанци в региона на Големите африкански езера (Бурунди, Малави, Руанда, Замбия).

2)

Бежанци от Ирак в Турция, Сирия, Ливан, Йордания.

3)

Афганистански бежанци в Турция, Пакистан, Иран.

4)

Сомалийски бежанци в Етиопия.

5)

Бирмански бежанци в Бангладеш, Малайзия и Тайланд.

6)

Еритрейски бежанци в Източен Судан.“