30.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 92/26


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 26 март 2012 година

за предоставяне на разрешение на Румъния да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност

(2012/181/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система за данъка върху добавената стойност (1), и по-специално член 395, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С писмо, заведено в Комисията на 30 август 2011 г., Румъния поиска разрешение да въведе специална мярка за дерогация от точка 18 от член 287 от Директива 2006/112/ЕО, за да освободи данъчно задължените лица, чийто годишен оборот е не по-висок от равностойността в национална валута на 65 000 EUR по обменния курс в деня на присъединяването на Румъния към Европейския съюз. Мярката ще освободи тези данъчно задължени лица от някои или от всички свързани с данъка върху добавената стойност (ДДС) задължения, посочени в глави 2—6 от дял XI от Директива 2006/112/ЕО.

(2)

В съответствие с член 395, параграф 2, втора алинея от Директива 2006/112/ЕО с писмо от 8 ноември 2011 г. Комисията информира останалите държави-членки за отправеното от Румъния искане. С писмо от 9 ноември 2011 г. Комисията съобщи на Румъния, че разполага с цялата необходима информация, за да разгледа искането.

(3)

Държавите-членки имат избор да прилагат специален режим за малките предприятия съгласно дял XII от Директива 2006/112/ЕО. Мярката представлява дерогация от дял XII от Директива 2006/112/ЕО, само доколкото прагът на годишния оборот на данъчно задълженото лице за този режим е по-висок от разрешения праг за Румъния съгласно член 287, точка 18 от Директива 2006/112/ЕО, който е 35 000 EUR.

(4)

Въвеждането на по-висок праг за специалния режим за малките предприятия е мярка за опростяване, която може значително да намали свързаните с ДДС задължения на най-малките предприятия, като този специален режим има доброволен характер за данъчно задължените лица. Като цяло, очаква се мярката да подобри общото ниво на спазване на разпоредбите за ДДС.

(5)

В предложението си от 29 октомври 2004 г. за Директива за изменение на Директива 77/388/ЕИО на Съвета с оглед опростяване на свързаните с ДДС задължения Комисията включи разпоредби, с които на държавите-членки се разрешава да определят таван за годишния оборот за режима на освобождаване от ДДС, като този таван може да бъде до 100 000 EUR или равностойността в национална валута, с възможност за ежегодна актуализация. Направеното от Румъния искане е в съответствие с това предложение.

(6)

Мярката не оказва въздействие върху собствените ресурси на Съюза, формирани от данъка върху добавената стойност и има само незначително въздействие върху общия размер на данъчните приходи, събирани от Румъния на етапа на крайното потребление,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 287, точка 18 от Директива 2006/112/ЕО на Румъния се разрешава да освободи от ДДС данъчно задължените лица, чийто годишен оборот е не по-висок от равностойността в национална валута на 65 000 EUR по обменния курс в деня на присъединяването ѝ към Европейския съюз.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от деня на нотифицирането му.

То се прилага до датата на влизане в сила на директива, с която се изменят таваните на годишния оборот, под които данъчно задължените лица могат да бъдат освободени от ДДС, или до 31 декември 2014 г., която от двете дати настъпи по-рано.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Румъния.

Съставено в Брюксел на 26 март 2012 година.

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.