15.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/19


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 2 август 2012 година

за отмяна на Решение ЕЦБ/2011/25 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения

(ЕЦБ/2012/17)

(2012/475/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире, член 12.1, член 18 и член 34.1, второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение ЕЦБ/2011/25 от 14 декември 2011 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (1) следва да се замени с Насоки ЕЦБ/2012/18 от 2 август 2012 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (2), за да могат националните централни банки да въведат допълнителните мерки за засилена кредитна подкрепа в договорната и регулаторна рамка, приложима към контрагентите им.

(2)

Решение ЕЦБ/2011/25 следва да се отмени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Отмяна на Решение ЕЦБ/2011/25

1.   Решение ЕЦБ/2011/25 се отменя считано от 14 септември 2012 г.

2.   Препращанията към отмененото решение се тълкуват като препращания към Насоки ЕЦБ/2012/18.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила два дни след приемането му.

Съставено във Франкфурт на Майн на 2 август 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 341, 22.12.2011 г., стр. 65.

(2)  Вж. страница 20 от настоящия брой на Официален вестник.