9.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 71/1


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА

от 7 март 2012 година

относно плана за погребването на радиоактивни отпадъци, получени от съоръжението SPIRAL-2, намиращо се във Франция, съгласно член 37 от Договора за Евратом

(само текстът на френски език е автентичен)

2012/C 71/01

Настоящата оценка е направена съгласно разпоредбите на Договора за Евратом, без това да засяга евентуални допълнителни оценки съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз и задълженията, произтичащи от него и от съответното вторично законодателство.

На 15 септември 2011 г., съгласно член 37 от Договора за Евратом, Европейската комисия получи от френското правителство общи данни относно плана за погребването на радиоактивни отпадъци, получени от съоръжението SPIRAL-2 във Франция.

Въз основа на тези общи данни и след консултация с експертната група, Комисията изготви следното становище:

1.

Разстоянието между съоръжението и най-близката точка на друга държава-членка, в случая Обединеното кралство, е 170 km.

2.

При нормални експлоатационни условия изхвърлянията на течни и газообразни отпадъчни флуиди няма вероятност да предизвикат облъчване на населението на друга държава-членка, което да е значимо от здравна гледна точка.

3.

Твърдите радиоактивни отпадъци се съхраняват временно на обекта, преди да бъдат преместени в разрешени съоръжения за преработка и погребване във Франция.

4.

В случай на непланирани изхвърляния на радиоактивни вещества вследствие на авария от вида и с мащабите, разгледани в общите данни, дозите, които населението на други държави-членки има вероятност да поеме, не биха били значими от здравна гледна точка.

В заключение, становището на Комисията е, че изпълнението на плана за погребването на радиоактивни отпадъци под каквато и да е форма, получени от съоръжението SPIRAL-2 във Франция, както при нормална работа, така и в случай на авария от вида и с мащабите, разгледани в общите данни, няма вероятност да доведе до радиоактивно замърсяване на водите, почвата или въздуха в друга държава-членка, което да е значимо от здравна гледна точка.

Съставено в Брюксел на 7 март 2012 година.

За Комисията

Günther OETTINGER

Член на Комисията