29.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 345/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1386/2011 НА СЪВЕТА

от 19 декември 2011 година

за временно суспендиране на автономните мита от Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в Канарските острови

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 349 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 704/2002 на Съвета от 25 март 2002 г. за временното суспендиране на автономни мита по Общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти и откриването и начина на администриране на автономни тарифни квоти на Общността при внос на някои рибни продукти в Канарските острови (3), суспендирането на митата от Общата митническа тарифа, приложими за някои капиталови стоки за търговска или промишлена употреба, ще изтече на 31 декември 2011 г.

(2)

През септември 2010 г. правителството на Испания отправи искане от името на правителството на Канарските острови за удължаване на суспендирането на автономните мита от Общата митническа тарифа за някои продукти съгласно член 349 от Договора. Като основание за това искане бе посочено, че с оглед на отдалечеността на тези острови икономическите оператори са поставени в изключително неизгодно икономическо и търговско положение, което оказва негативно влияние върху демографските тенденции, заетостта и социално-икономическото развитие.

(3)

Промишленият сектор на Канарските острови, както и строителството, бяха сериозно засегнати от неотдавнашната икономическа криза. Спадът в строителството повлия негативно всички съпътстващи промишлени отрасли, които зависят от него. Неблагоприятните финансови условия оказаха сериозно влияние върху много области на стопанската дейност. Освен това, рязкото нарастване на безработицата в Испания утежни срива на вътрешното търсене, включително търсенето на промишлени продукти.

(4)

Безработицата на Канарските острови превишава трайно средната за Испания през последните десет години, а от 2009 г. насам Канарските острови регистрират най-висок ръст на безработицата в цялата страна (Евростат: Регионални статистически данни — ръст на безработицата по региони NUTS-II, 1999—2009 г.). При това повече от половината от промишлената продукция на Канарските острови се потребява там, което прави положението особено тежко, тъй като търсенето там е засегнато по-сериозно.

(5)

Ето защо, за да се осигури дългосрочна перспектива за инвеститорите и да се позволи на икономическите оператори да достигнат такова ниво на промишлена и търговска дейност, което да стабилизира икономическата и социалната обстановка на Канарските острови, е целесъобразно да се удължи пълното суспендиране на митата от Общата митническа тарифа за някои стоки, изброени в приложение II и приложение III към Регламент (ЕО) № 704/2002, за срок от 10 години.

(6)

Освен това, в същия контекст правителството на Испания поиска суспендирането на митата от Общата митническа тарифа за три нови продукта, попадащи под следните кодове по КН: 3902 10, 3903 11 и 3906 10. Искането беше прието, тъй като това суспендиране ще допринесе за укрепване на икономиката на Канарските острови.

(7)

За да се гарантира, че единствено намиращите се на територията на Канарските острови икономически оператори се ползват от тези тарифни мерки, суспендирането следва да бъде обвързано с крайната употреба на продуктите в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (4) и Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (5).

(8)

В случай на отклонение на търговските потоци и с цел да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия, които да ѝ позволят временно да оттегли суспендирането. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (6).

(9)

Изменения на Комбинираната номенклатура могат да не предизвикат съществени промени в естеството на суспендирането на митата. Във връзка с това на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове съгласно член 290 от Договора с цел да се направят необходимите изменения и технически адаптации на списъка на стоките, за които се прилага суспендирането. При подготвянето и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури своевременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Съвета.

(10)

За да се осигури последователност с мерките, предвидени в Регламент (ЕО) № 704/2002, е необходимо предвидените в настоящия регламент мерки да се прилагат от 1 януари 2012 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

От 1 януари 2012 г. до 31 декември 2021 г. митата от Общата митническа тарифа, приложими при внос в Канарските острови на капиталови стоки за търговски или промишлени цели, които попадат под кодовете по КН, изброени в приложение I, се суспендират напълно.

Тези стоки се употребяват съгласно съответните разпоредби на Регламент (ЕИО) № 2913/92 и на Регламент (ЕИО) № 2454/93 за срок, не по-кратък от 24 месеца след допускането им за свободно обращение от икономическите оператори, разположени на Канарските острови.

Член 2

От 1 януари 2012 г. до 31 декември 2021 г. митата от Общата митническа тарифа, приложими при внос в Канарските острови на суровини, части и компоненти, които попадат под кодовете по КН, изброени в приложение II, и които се употребяват за промишлена преработка или поддръжка на територията на Канарските острови, се суспендират напълно.

Член 3

Суспендирането на митата, посочено в членове 1 и 2, е обвързано с крайната употреба в съответствие с членове 21 и 82 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 и с проверките, предвидени в членове 291—300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 4

1.   Когато Комисията има основание да счита, че предвиденото в настоящия регламент суспендиране е довело до отклонение на търговския поток за даден продукт, тя може да приеме актове за изпълнение, с които временно да оттегли суспендирането за срок, не по-дълъг от 12 месеца. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 8.

Вносните мита за продукти, за които суспендирането е временно оттеглено, се обезпечават с гаранция и съответните продукти се допускат за свободно обращение в Канарските острови само при условие, че е предоставена такава гаранция.

2.   Когато, в съответствие с определената в Договора процедура и в рамките на 12-месечен срок, Съветът реши, че суспендирането следва да бъде окончателно оттеглено, сумите на митата, осигурени чрез гаранция, се събират окончателно.

3.   Ако в рамките 12-месечния срок не бъде прието окончателно решение в съответствие с параграф 2, обезпечението се освобождава.

Член 5

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 6 във връзка с изменения и технически адаптации на приложения I и II, които се налагат като последица от изменения на Комбинираната номенклатура.

Член 6

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 1 януари 2012 година.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 5, влиза в сила единствено ако Съветът не е представил възражение в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Съвета, или ако преди изтичането на този срок Съветът е уведомил Комисията, че няма да представи възражения.

Член 7

Европейският парламент се информира за приемането на делегирани актове от Комисията, относно възражения срещу тях или относно оттеглянето на делегирането на правомощия от Съвета.

Член 8

1.   Комисията се подпомага от Комитета по Митническия кодекс, създаден с член 247а, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. KOROLEC


(1)  Становище от 15 ноември 2011 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 22 септември 2011 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 111, 26.4.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Капиталови стоки за търговска или промишлена употреба, попадащи под следните кодове по КН  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Както е определено в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 282, 28.10.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Суровини, части и компоненти, употребявани за селскостопански цели, промишлена преработка или поддръжка и попадащи под следните кодове по КН  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Както е определено в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1006/2011 на Комисията от 27 септември 2011 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 282, 28.10.2011 г., стр. 1).