21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/50


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕC) № 1357/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2011 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец декември 2011 г. в рамките на тарифната квота за висококачествено говеждо месо, управлявана съгласно Регламент (ЕО) № 620/2009

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 620/2009 на Комисията от 13 юли 2009 г. за управление на тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо (3) определя подробни правила за подаване на заявления и издаване на лицензии за внос.

(2)

В член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 се посочва, че когато количествата, обхванати от заявленията за лицензии, превишават наличните количества за периода на тарифната квота за внос, следва да бъде определен коефициент на разпределение, който се прилага за количествата, обхванати от всяко заявление за лицензия. Заявленията за лицензии за внос, подадени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 620/2009 в периода от 1 до 7 декември 2011 г., превишават наличните количества. Поради това следва да се определи до каква степен могат да се издават лицензии за внос, като се определи коефициентът на разпределение,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Към заявленията за лицензии за внос, които се отнасят за квота с пореден номер 09.4449 и са подадени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 620/2009 в периода от 1 до 7 декември 2011 г., се прилага коефициент на разпределение в размер на 0,401722 %.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 182, 15.7.2009 г., стр. 25.