21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 338/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1351/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 747/2001 на Съвета по отношение на преустановяване на прилагането на тарифни квоти на Съюза и на референтни количества за някои селскостопански продукти с произход от Западния бряг и Ивицата Газа

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 747/2001 на Съвета от 9 април 2001 година относно начина на управление на тарифните квоти на Общността и на референтните количества за продукти, които могат да се ползват от преференции по силата на споразумения с някои средиземноморски страни, и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1981/94 и (ЕО) № 934/95 (1), и по-специално член 5, параграф 1, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

Между Европейския съюз, от една страна, и Палестинската администрация на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна, бе сключено споразумение под формата на размяна на писма за по-нататъшна либерализация по отношение на селскостопанските продукти, преработените селскостопански продукти, рибата и рибните продукти и за изменение на Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на Палестинската администрация на Западния бряг и в Ивицата Газа, от друга страна (наричано по-долу „Споразумението“) (2). Споразумението беше одобрено от името на Съюза с Решение 2011/824/ЕС на Съвета (3).

(2)

Споразумението предвижда за период от десет години, считано от датата на влизането му в сила, разширени тарифни отстъпки при внос в Европейския съюз на неограничено количество продукти с произход от Западния бряг и Ивицата Газа. Освен това Споразумението предвижда възможност за допълнително удължаване на срока за прилагане на разширените тарифни отстъпки в зависимост от бъдещото развитие на икономиката на Западния бряг и Ивицата Газа.

(3)

Тъй като Споразумението предвижда по-нататъшна либерализация на търговията със селскостопански продукти, преработени селскостопански продукти, риба и рибни продукти, е необходимо да се преустанови прилагането на тарифните квоти и референтните количества, посочени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 747/2001 спрямо продуктите с произход от Западния бряг и Ивицата Газа през периода на прилагане на Споразумението.

(4)

Регламент (ЕИО) № 4088/87 на Съвета от 21 декември 1987 година за определяне на условия за прилагане на преференциални мита върху вноса на някои цветя с произход от Кипър, Израел, Йордания, Мароко, Западния бряг и Ивицата Газа (4) бе отменен с Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (5).

(5)

Регламент (ЕИО) № 700/88 на Комисията от 17 март 1988 г. относно определяне на някои подробни правила за прилагането на режима за вноса в Общността на някои видове цветя с произход от Кипър, Израел, Йордания, Мароко, Западния бряг и Ивицата Газа (6) бе отменен с Регламент (ЕО) № 1227/2006 на Съвета (7).

(6)

В резултат на отмяната на посочените регламенти член 2 от Регламент (ЕО) № 747/2001, който урежда неприлагането на тарифните отстъпки спрямо свежи цветя и цветни пъпки, когато ценовите условия, дефинирани от Регламент (ЕИО) № 4088/87, не се спазват, е станал излишен и следва да бъде заличен.

(7)

Следователно Регламент (ЕО) № 747/2001 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Тъй като Споразумението влиза в сила на 1 януари 2012 г., настоящият регламент следва да се прилага от тази дата.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 747/2001 се изменя, както следва:

1.

Вмъква се следният член 1а:

„Член 1а

Преустановяване на прилагането на тарифни квоти и референтни количества за продукти с произход от Западния бряг и Ивицата Газа

Прилагането на тарифните квоти и референтните количества, посочени в приложение VIII, спрямо продукти с произход от Западния бряг и Ивицата Газа се преустановява временно за срок от десет години, считано от 1 януари 2012 г.

Същевременно е възможно, в зависимост от бъдещото развитие на икономиката на Западния бряг и Ивицата Газа, да се разгледа допълнително удължаване на срока за прилагане най-късно една година преди изтичането на десетгодишния период, както е предвидено в Споразумението под формата на размяна на писма, одобрено от името на Съюза с Решение 2011/824/ЕС на Съвета (8).

2.

Член 2 се заличава.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 109, 19.4.2001 г., стр. 2.

(2)  ОВ L 328, 10.12.2011 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 328, 10.12.2011 г., стр. 2.

(4)  ОВ L 382, 31.12.1987 г., стр. 22.

(5)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 72, 18.3.1988 г., стр. 16.

(7)  ОВ L 222, 15.8.2006 г., стр. 4.

(8)  ОВ L 328, 10.12.2011 г., стр. 2.“