20.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 336/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1332/2011 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2011 година

относно установяване на общи изисквания за използване на въздушното пространство и работни процедури за избягване на опасни сближения във въздуха

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 8, параграфи 1 и 5 и член 9, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Изисквания за безопасност следва да бъдат налагани на оператори на въздухоплавателни средства, които са регистрирани в държава-членка или в трета държава и се експлоатират от оператор в ЕС, както и на оператори на въздухоплавателни средства, които се използват от оператор от трета държава в рамките на Съюза.

(2)

След поредица от сблъсъци във въздуха, при които са били нарушени границите на безопасност, включително произшествията в Yaizu (Япония) през 2001 г. и в Überlingen (Германия) през 2002 г., софтуерът на настоящата бордова система за избягване на опасни сближения във въздуха (ACAS) следва да бъде актуализиран. В резултат на проучванията е направен изводът, че при настоящия софтуер на бордовата система за избягване на опасни сближения във въздуха съществуващият риск от сблъсък във въздуха е 2,7 × 10-8 сблъсъка на полет час. Поради това настоящата версия 7 на ACAS II се счита за неприемлив риск за безопасността.

(3)

Необходимо е да се въведе новата версия на софтуера на бордовата система за избягване на опасни сближения във въздуха (ACAS II), за да се предотвратят сблъсъци на въздухоплавателните средства, летящи във въздушно пространство, попадащо в обхвата на Регламент (ЕО) № 216/2008.

(4)

С цел да се гарантират възможно най-високи стандарти за безопасност, въздухоплавателните средства, които не попадат в обхвата на задължителните изисквания относно оборудването, но са били оборудвани с ACAS II преди влизането в сила на настоящия регламент, следва да бъдат снабдени със система ACAS II, използваща най-новата версия на софтуера за избягване на опасни сближения във въздуха.

(5)

Всички въздухоплавателни средства трябва да бъдат оборудвани с новата версия на софтуера в най-краткия практически възможен срок, за да се гарантира, че те се възползват от нейните предимствата по отношение на безопасността. Необходимо е обаче да се осигури реалистичен период от време за приспособяване на авиационната промишленост към настоящия нов регламент, като се отчете степента на наличност на новото оборудване.

(6)

Агенцията подготви проект на правилник за прилагане и го предостави на Комисията под формата на становище в съответствие с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Европейската агенция за авиационна безопасност, учредена по силата на член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

Настоящият регламент определя общи изисквания за използване на въздушното пространство и работни процедури за избягване на опасни сближения във въздуха, които трябва да бъдат изпълнявани от:

а)

операторите на въздухоплавателни средства, посочени в член 4, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 216/2008, предприемащи полети към ЕС, в рамките на ЕС или от ЕС към цели извън него; и

б)

операторите на въздухоплавателни средства, посочени в член 4, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 216/2008, извършващи полети във въздушно пространство над територии, за които се прилага Договорът, както и във всяко друго въздушно пространство, за което държавите-членки прилагат Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2).

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„бордова система за избягване на опасни сближения във въздуха (ACAS)“ означава монтирана на въздухоплавателното средство система, която работи независимо от наземните съоръжения и използва транспондерните сигнали на вторичните обзорни РЛС (SSR), за да предупреждава пилотите за потенциални конфликти с въздухоплавателни средства, които са оборудвани с транспондери за SSR;

2)

„бордова система за избягване на опасни сближения във въздуха (ACAS II)“ означава бордова система за избягване на опасни сближения, която предлага препоръки за избягване на конфликти по вертикала в допълнение към препоръките за трафика;

3)

„указание относно препоръка за решение (resolution advisory — RA)“ означава указание за полетния екипаж, препоръчващо маневра за излизане от всички настоящи заплахи или ограничение за маневриране, предназначено да запази настоящото състояние на безопасност;

4)

„указание относно препоръка за трафика (traffic advisory — TA)“ означава указание за полетния екипаж, че близостта на друго въздухоплавателно средство представлява потенциална заплаха.

Член 3

Бордова система за избягване на опасни сближения във въздуха (ACAS)

1.   Самолетите, посочени в раздел I от приложението към настоящия регламент, трябва да бъдат оборудвани и експлоатирани в съответствие с правилата и процедурите, посочени в приложението.

2.   Държавите-членки гарантират, че експлоатацията на самолетите, посочени в член 1, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 216/2008, е съобразена с правилата и процедурите, посочени в приложението, в съответствие с условията, определени в гореспоменатия член.

Член 4

Специални разпоредби, прилагани по отношение на операторите, подлежащи на Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (3)

1.   Чрез дерогация от разпоредби OPS 1.668 и OPS 1.398 от приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/91, член 3 и приложението към настоящия регламент се прилагат за операторите на самолети, посочени в член 1, буква а).

2.   Всички други задължения, наложени на въздушните оператори с Регламент (ЕИО) № 3922/91 по отношение на одобряването, монтажа или работата на оборудването, продължават да се прилагат за ACAS II.

Член 5

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Членове 3 и 4 се прилагат, считано от 1 март 2012 г.

3.   Чрез дерогация от параграф 2, в случай на въздухоплавателни средства с индивидуален сертификат за летателна годност, издаден преди 1 март 2012 г., разпоредбите на членове 3 и 4 се прилагат от 1 декември 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 373, 31.12.1991 г., стр. 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Бордова система за избягване на опасни сближения във въздуха (ACAS) II

[Part-ACAS]

Раздел I —   Оборудване за ACAS II

AUR.ACAS.1005   Експлоатационни характеристики

1)

Следните реактивни самолети трябва да бъдат оборудвани със системата за избягване на опасни сближения във въздуха ACAS II, използваща версия 7.1 на софтуера:

а)

самолети с максимална сертифицирана излетна маса над 5 700 kg; или

б)

самолети, лицензирани да превозват повече от 19 пътници.

2)

Въздухоплавателни средства, които не са посочени в точка 1), но които ще бъдат оборудвани на доброволна основа с бордовата система ACAS II, трябва да използват версия 7.1 на софтуера.

3)

Точка 1) не се прилага за безпилотни въздухоплавателни средства.

Раздел II —   Експлоатация

AUR.ACAS.2005   Използване на бордовата система за избягване на опасни сближения във въздуха (ACAS) II

1)

ACAS II се използва по време на полет, освен в режим, позволяващ генерирането на указания за решение (RA) за полетния екипаж в случай на опасна близост до друго въздухоплавателно средство, при положение че не се налага блокиране на режима за даване на указания за решение (RA) (използване само в режим на указания за трафик (TA) или подобен) вследствие на извънредни процедури или ограничаващи условия на експлоатация, както е предвидено в Списъка на минималното оборудване, определен в приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/91.

2)

Когато от ACAS II се генерира указание за решение (RA):

а)

пилотът се съобразява незабавно с посочените указания за решение (RA), дори ако това е в противоречие с някоя от инструкциите на Ръководството на въздушното движение (РВД/ATC), освен ако това би застрашило сигурността на въздухоплавателното средство;

б)

полетният екипаж уведомява, веднага щом работната обстановка го позволи, съответното звено на РВД/ATC за всяка препоръка за решение (RA), изискваща отклонение от неговата настояща инструкция или от негово разрешение;

в)

след решаването на проблема въздухоплавателното средство:

i)

незабавно се връща към изпълнението на потвърдената инструкция на РВД/ATC или полученото от него разрешение и към уведоменото за маневрата РВД/ATC, или

ii)

се управлява съобразно дадените от РВД/ATC инструкции или разрешения.

AUR.ACAS.2010   Обучение за ACAS II

Операторите установяват оперативни процедури и програми за обучение в областта на ACAS II, така че полетният екипаж да бъде подходящо обучен за избягването на сблъсъци и компетентен при използването на оборудването за ACAS II.