21.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 339/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1312/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 декември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно някои разпоредби, свързани с финансовото управление, за определени държави-членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си стабилност или са застрашени от такива затруднения

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 42 и 43 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

Безпрецедентната световна финансова криза и безпрецедентният икономически спад сериозно засегнаха икономическия растеж и финансовата стабилност и доведоха до значително влошаване на финансовите и икономическите условия в няколко държави-членки. По-специално някои държави-членки изпитват или са застрашени от сериозни затруднения, особено тези, отнасящи се до проблеми, свързани с техния икономически растеж и финансова стабилност, както и с влошаването на техните позиции по отношение на дефицита и дълга, което се дължи на международната икономическа и финансова обстановка.

(2)

Въпреки че вече бяха предприети важни действия за противодействие на отрицателните въздействия на кризата, включително изменения в законодателната рамка, въздействието на финансовата криза върху реалната икономика, пазара на труда и гражданите се проявява в широк мащаб. Натискът върху националните финансови ресурси се увеличава и следва да бъдат предприети допълнителни стъпки сега, за да се облекчи този натиск чрез максимално и оптимално използване на финансирането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

(3)

Въз основа на член 122, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който предвижда възможност за предоставяне на финансова помощ от Съюза на държава-членка, която изпитва затруднения или е сериозно застрашена от тежки затруднения, причинени от извънредни обстоятелства извън нейния контрол, с Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране (3) беше създаден такъв механизъм с цел запазване на финансовата стабилност на Съюза.

(4)

С решения за изпълнение 2011/77/ЕС (4) и 2011/344/ЕС (5) на Съвета на Ирландия и Португалия съответно беше предоставена такава финансова помощ от страна на Съюза. Гърция изпитваше сериозни трудности по отношение на своята финансова стабилност преди влизането в сила на Регламент (ЕС) № 407/2010 и получи финансова помощ, inter alia, от други държави-членки от еврозоната.

(5)

С Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (6) беше създаден инструмент, който предвижда, че Съветът трябва да предостави средносрочна финансова помощ в случаите, когато държава-членка, която не е приела еврото, е в затруднение или е сериозно застрашена от трудности, свързани с платежния баланс.

(6)

С решения 2009/102/ЕО (7), 2009/290/ЕО (8) и 2009/459/ЕО (9) на Съвета такава финансова помощ бе предоставена съответно на Унгария, Латвия и Румъния.

(7)

Периодът, през който се предоставя финансова помощ на Ирландия, Унгария, Латвия, Португалия и Румъния, е посочен в съответните решения на Съвета. Срокът за помощта за Унгария изтече на 4 ноември 2010 г.

(8)

Що се отнася до Гърция, Споразумението между кредиторите, сключено заедно с Кредитното споразумение, влезе в сила на 11 май 2010 г. В Споразумението между кредиторите е предвидено, че периодът на валидност ще изтече три години след датата на посоченото споразумение.

(9)

На 11 юли 2011 г. финансовите министри на 17-те държави-членки от еврозоната подписаха Договора за създаване на европейски механизъм за стабилност (ЕМС). Този договор следва Решение 2011/199/ЕС на Европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото (10) В решението се предвижда до 2013 г. ЕМС да поеме задачите, които понастоящем се изпълняват от Европейския инструмент за финансова стабилност (EFSF) и Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС).

(10)

В своите заключения от 23 и 24 юни 2011 г. Европейският съвет приветства намерението на Комисията да засили синергиите между програмата за отпускане на заеми на Гърция и фондовете на Съюза, и подкрепи усилията за повишаване на възможностите на Гърция за усвояване на средства от Съюза с цел стимулиране на растежа и заетостта, чрез преместване на акцента върху повишаването на конкурентоспособността и създаването на работни места. Освен това Европейският съвет приветства и подкрепи изготвянето от Комисията, заедно с държавите-членки, на обща програма за техническа помощ за Гърция. Настоящото изменение на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (11) е принос към усилията за засилване на синергиите.

(11)

С цел да се улесни управлението на финансирането от Съюза, да се подпомогне нарастването на инвестициите във въпросните държави-членки и райони и да се увеличи въздействието на финансирането върху икономиката, е необходимо да се разреши увеличаване на процентното участие от ЕЗФРСР до 95 % от допустимите публични разходи в районите по цел „Сближаване“ и увеличаване до 85 % от допустимите публични разходи в други райони, които са изправени пред сериозни затруднения, свързани с тяхната финансова стабилност.

(12)

В съответствие с общите принципи, които са приложими съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005, увеличеният размер на съфинансирането може да се прилага само за плащания, извършвани след одобряване от страна на Комисията на съответните програми за развитие на селските райони, включително новите финансови планове. Следователно е необходимо също така да се определи процедурата, по която държавите-членки могат да използват тази възможност, както и механизмът, чрез който тя ще бъде осигурена.

(13)

Временното увеличение на размера на съфинансирането следва също така да се разглежда в контекста на бюджетните ограничения, пред които са изправени всички държави-членки, като тези бюджетни ограничения следва да бъдат отразени по подходящ начин в общия бюджет на Европейския съюз. Освен това, тъй като основната цел на механизма е да се справя със специфични текущи затруднения, прилагането му следва да се ограничи във времето до разходите на разплащателните агенции, извършени до 31 декември 2013 г.

(14)

Поради това Регламент (ЕО) № 1698/2005 следва да бъде съответно изменен.

(15)

Поради спешната необходимост от мерки във връзка с икономическата криза, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно след публикуването му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 70 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 след параграф 4б се вмъква следният параграф:

„4в.   Чрез дерогация от определените в параграфи 3, 4 и 5 тавани приносът на ЕЗФРСР може да бъде увеличен максимум до 95 % от допустимите публични разходи в районите, допустими по цел „Сближаване“, и в най-отдалечените райони и по-малките острови в Егейско море, и до 85 % от допустимите публични разходи в други райони. Тези проценти се прилагат за новодекларираните допустими разходи във всяка заверена декларация за разходи, направени през периода, в който дадена държава-членка отговаря на едно от следните условия:

а)

предоставена ѝ е финансова помощ съгласно Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране (12) или ѝ е предоставена финансова помощ от други държави-членки от еврозоната преди влизането в сила на посочения регламент;

б)

предоставена ѝ е средносрочна финансова помощ в съответствие с Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите-членки (13);

в)

предоставена ѝ е финансова помощ в съответствие с Договора за създаване на европейски механизъм за стабилност.

Всяка държава-членка, която желае да се възползва от дерогацията, предвидена в първа алинея, представя на Комисията искане за съответното изменение на своята програма за развитие на селските райони. Дерогацията се прилага, считано от одобрението от Комисията на изменението на програмата, като прилагането ѝ се преустановява, когато държавата-членка повече не отговаря на нито едно от условията, предвидени в първа алинея, буква а), б) или в). При всички случаи дерогацията се прилага единствено за разходите на разплащателните агенции, извършени до 31 декември 2013 г.

Когато предвидената в първата алинея дерогация престане да се прилага, държавата-членка изпраща на Комисията предложение за изменение на програмата, включително нов план за финансиране, който отговаря на изискванията за максималните проценти, които са били приложими преди дерогацията.

Ако дадена държава-членка не представи на Комисията предложение за изменение на своята програма за развитие на селските райони, включително нов план за финансиране, на датата, на която дерогацията престане да се прилага в съответствие с втора алинея, или ако представеният план за финансиране не отговаря на максималните проценти, определени в параграфи 3, 4 и 5, тези проценти се прилагат автоматично, считано от тази дата.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2011 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

M. KOROLEC


(1)  Становище от 27 октомври 2011 г.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 13 декември 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 15 декември 2011 г.

(3)  ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 30, 4.2.2011 г., стр. 34.

(5)  ОВ L 159, 17.6.2011 г., стр. 88.

(6)  ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 37, 6.2.2009 г., стр. 5.

(8)  ОВ L 79, 25.3.2009 г., стр. 39.

(9)  ОВ L 150, 13.6.2009 г., стр. 8.

(10)  ОВ L 91, 6.4.2011 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1.

(13)  ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1.“