2.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 319/39


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1249/2011 НА КОМИСИЯТА

от 29 ноември 2011 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2658/87 определя общи правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея или добавя допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза, с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

Съгласно тези общи правила стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, следва да бъдат класирани по кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Уместно е да се предвиди, обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки във връзка с класирането на стоки в Комбинираната номенклатура, която обаче не е в съответствие с настоящия регламент, да може да бъде ползвана от титуляря за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (2).

(5)

Комитетът по Митническия кодекс не е представил становище в рамките на срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 от таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура по кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, издадена от митническите органи на държавите-членки, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да бъде ползвана за срок от три месеца съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Преносим, захранван от батерии, апарат за улавяне и записване на видеоизображения, с приблизителни размери 10 × 5,5 × 2 cm (т.нар. „джобна записваща видеокамера“), включващ:

обектив и цифрово увеличение,

микрофон,

високоговорител,

течнокристален дисплей с дължина на диагонала на екрана приблизително 5 cm (2 инча),

микропроцесор,

памет от 2 GB, както и

интерфейс USB и AV.

Апаратът може да улавя и записва видеофайлове само под формата на поредица от изображения във формат MPEG4-AVI. Видеоизображението се записва с разделителна способност 640 × 480 пиксела с 30 кадъра в секунда и е с максимална продължителност от 2 часа.

Видеоизображенията, записвани от апарата, могат да бъдат прехвърлени посредством USB интерфейса към автоматична машина за обработка на информация (АМОИ) или посредством AV интерфейса към устройство за цифров видеозапис, монитор или телевизор.

Видеофайлове могат да бъдат прехвърляни към апарата посредством USB интерфейса от АМОИ.

8525 80 99

Класирането се определя от Общите правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от описанието на кодове по КН 8525, 8525 80 и 8525 80 99.

Апаратът може да записва само видеофайлове и следователно не е възможно класиране като цифров фотоапарат в код по КН 8525 80 30. Предвид характеристиките си, апаратът представлява записваща видеокамера.

Апаратът може да записва видеофайлове от източници, различни от вградената в него телевизионна камера и следователно не е възможно да бъде класиран в код по КН 8525 80 91 като записваща видеокамера, позволяваща единствено записването на звук и на образ, заснети от самата камера.

Следователно трябва да бъде класиран в код по КН 8525 80 99 като други записващи видеокамери.