15.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 296/29


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1161/2011 НА КОМИСИЯТА

от 14 ноември 2011 година

за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 953/2009 на Комисията по отношение на списъците с минерални вещества, които могат да бъдат влагани в храни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни (1), и по-специално член 4, параграф 5 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (2), и по-специално член 3, параграф 3 от него,

като взе предвид Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба (3), и по-специално член 4, параграф 3 от нея,

след консултация с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ),

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Директива 2002/46/ЕО е определен списъкът с витамини и минерални вещества, които могат да бъдат използвани при производството на добавки към храните. Приложения I и II към Директива 2002/46/ЕО бяха заменени с Регламент (ЕО) № 1170/2009 на Комисията (4). Измененията, въведени чрез посочения регламент в списъка, посочен в приложение II към Директива 2002/46/ЕО, следва да се приемат в съответствие с изискванията, изложени в член 4 от посочената директива, и в съответствие с процедурата, упомената в член 13, параграф 3 от нея.

(2)

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1925/2006 е определен списъкът с витамини и минерални вещества, които могат да бъдат влагани в храни.

(3)

В приложението към Регламент (ЕО) № 953/2009 на Комисията (5) е определен списъкът от вещества, които могат да бъдат добавяни за специални хранителни цели в храни за специална хранителна употреба.

(4)

Нови минерални вещества бяха оценени от ЕОБХ по отношение на използването им в храни. Веществата, за които ЕОБХ изрази положително становище, следва да бъдат добавени към списъците, съдържащи се в посочените актове.

(5)

Чрез Консултативната група по хранителната верига и здравето на животните и растенията бяха проведени консултации със заинтересованите страни и предоставените становища бяха взети предвид.

(6)

Следователно Директива 2002/46/ЕО, Регламент (ЕО) № 1925/2006 и Регламент (ЕО) № 953/2009 следва да бъдат съответно изменени.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и не са обект на възражение нито от страна на Европейския парламент, нито от страна на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част Б от приложение II към Директива 2002/46/ЕО се изменя, както следва:

а)

след вписването „железен фосфат“ се добавят следните вписвания:

„амониево-железен фосфат

ферихелат на натриев етилендиаминтетраацетат“

б)

след вписването „натриеви соли на ортофосфорната киселина“ се добавят следните вписвания:

„натриев сулфат

калиев сулфат“.

Член 2

Глава 2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1925/2006 се изменя, както следва:

а)

след вписването „железен сулфат“ се добавят следните вписвания:

„амониево-железен фосфат

ферихелат на натриев етилендиаминтетраацетат“

б)

след вписването „хромен (III) сулфат и неговите хексахидрати“ се добавя следното вписване:

„хромен пиколинат“.

Член 3

Категория 2 (Минерали) от приложението към Регламент (ЕО) № 953/2009 се изменя, както следва:

а)

след вписването „железен сулфат“ се добавят следните вписвания:

„амониево-железен фосфат

x

 

ферихелат на натриев етилендиаминтетраацетат

x“

 

б)

след вписването „хромен (III) сулфат и неговите хексахидрати“ се добавя следното вписване:

„хромен пиколинат

x“

 

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 124, 20.5.2009 г., стр. 21.

(4)  ОВ L 314, 1.12.2009 г., стр. 36.

(5)  ОВ L 269, 14.10.2009 г., стр. 9.