11.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1142/2011 НА КОМИСИЯТА

от 10 ноември 2011 година

за въвеждане на приложения X и XI към Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 291, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (1), и по-специално член 73, параграфи 1 и 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (2), и по-специално член 70 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (3),

като има предвид, че:

(1)

В приложение X към Регламент (ЕО) № 4/2009 се изброяват административните органи, посочени в член 2, параграф 2 от същия регламент.

(2)

Финландия, Швеция и Обединеното кралство са уведомили Комисията за административните органи, които да бъдат включени в приложение X към Регламент (ЕО) № 4/2009.

(3)

Административните органи, за които са уведомили Финландия, Швеция и Обединеното кралство, и които са изброени в приложение I, отговарят на изискванията, посочени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 4/2009.

(4)

В приложение XI към Регламент (ЕО) № 4/2009 се изброяват компетентните органи, посочени в член 47, параграф 3 от същия регламент.

(5)

Финландия е уведомила Комисията за компетентния орган, който да бъде включен в приложение XI към Регламент (ЕО) № 4/2009.

(6)

Обединеното кралство и Ирландия са обвързани с Регламент (ЕО) № 4/2009 и поради тази причина участват в приемането и прилагането на настоящия регламент.

(7)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито е предмет на неговото прилагане, без да се засяга възможността Дания да прилага съдържанието му съгласно Споразумението от 19 октомври 2005 г. между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (4).

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета относно приложимото право, компетентността и изпълнението на съдебни решения по брачни дела, по дела, свързани с родителската отговорност и със задължения за издръжка.

(9)

Поради това приложения X и XI към Регламент (ЕО) № 4/2009 следва да бъдат съответно въведени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Текстът на приложения X и XI към Регламент (ЕО) № 4/2009 се съдържа в приложения I и II към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 7, 10.1.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 299, 16.11.2005 г., стр. 62.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ X

Посочените в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 4/2009 административни органи са следните:

във Финландия: Съвет за социално осигуряване („Sosiaalilautakunta/Socialnämnd“),

в Швеция: Орган за изпълнение („Kronofogdemyndigheten“),

в Обединеното кралство:

а)

Англия, Уелс и Шотландия: Комисия за издръжка на децата и за правоприлагане (Child Maintenance and Enforcement Commission (CMEC),

б)

Северна Ирландия: Департамент за социално развитие на Северна Ирландия (Department for Social Development Northern Ireland (DSDNI).“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Посочените в член 47, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 4/2009 компетентни органи са следните:

във Финландия: Служба за правна помощ („Oikeusaputoimisto/Rättshjälpsbyrå“).“