11.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1141/2011 НА КОМИСИЯТА

от 10 ноември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 272/2009 за допълване на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, отнасящо се за използването в летищата на ЕС на скенери за целите на сигурността

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (1), и по-специално член 4 от него и приложението към него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 300/2008 от Комисията се изисква да приеме общи мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на общите основни стандарти, посочени в приложението към същия регламент, чрез допълването им.

(2)

Освен това в член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008 се изисква от Комисията да приеме подробни мерки за прилагане на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, предвидени в приложението към същия регламент и допълнени от общите мерки, приети от Комисията въз основа на член 4, параграф 2.

(3)

По-специално в Регламент (ЕО) № 272/2009 на Комисията (2), който допълва общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, са предвидени общи мерки по отношение на допустимите методи за проверка на пътниците, формулирани в раздел А от приложението към него.

(4)

Използването на скенери за целите на сигурността представлява ефективен метод за проверка на пътниците и следва да бъде разрешено в летищата на ЕС, като се добави към списъка на допустимите методи за проверка.

(5)

Комисията отправи искане до Научния комитет по възникващи и идентифицирани нови здравни рискове (SCENIHR) да направи оценка на възможните въздействия на скенерите за целите на сигурността, използващи йонизиращо лъчение, върху човешкото здраве. Без това да засяга Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 г. относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение (3) и Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електрическите съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението (4), на настоящия етап, с цел предпазване на здравето и безопасността на гражданите, към списъка на допустимите методи за проверка на пътниците за целите на сигурността при гражданското въздухоплаване се добавят само скенерите, които не използват йонизиращо лъчение.

(6)

Използването на скенери за целите на сигурността следва да бъде предмет на специфични правила за прилагане, даващи възможност да се използва този метод за проверка, отделно или в комбинация с други методи, като първично или вторично средство и при определени условия, осигуряващи защитата на основните права. Тези правила следва да бъдат приети в рамките на отделен документ в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008.

(7)

Като формулира специфични експлоатационни условия относно използването на скенери за целите на сигурността и предоставя на пътниците възможност да избират дали да бъдат подложени на алтернативни методи за проверка, настоящият регламент, както и специфичните правила за прилагане, приети съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008, зачитат основните права и съблюдават принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително зачитане на човешкото достойнство, личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, правата на детето, правото на свобода на религията и забраната на дискриминацията. Настоящият регламент трябва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(8)

Комисията ще работи в тясно сътрудничество със съответния стопански отрасъл и с държавите-членки, за да бъде осигурено във възможно най-скоро време инсталиране в летищата на ЕС само на такива скенери за целите на сигурността, които работят на принципа на автоматичното откриване на опасности, така че да отпадне необходимостта от анализ на изображенията, извършван от човек.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по сигурността на гражданското въздухоплаване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 272/2009 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72.

(2)  ОВ L 91, 3.4.2009 г., стр. 7.

(3)  ОВ L 159, 29.6.1996 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 374, 27.12.2006 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В раздел А, първа алинея, точка 1 от приложението към Регламент (ЕО) № 272/2009 се добавя следната буква е):

„е)

скенери за целите на сигурността, които не използват йонизиращо лъчение.“