12.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1129/2011 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2011 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета посредством създаване на списък на Съюза на добавките в храните

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, член 30, параграф 1 и член 30, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1333/2008 се предвижда създаването на списък на Съюза на добавките в храни, одобрени за използване в храните, и на условията за тяхната употреба.

(2)

Добавките в храните, които понастоящем са разрешени за използване в храните съгласно Директива 94/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно подсладители за влагане в храни (2), Директива 94/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1994 г. относно оцветители за влагане в храни (3) и Директива 95/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 1995 г. относно добавките в храни, различни от оцветители и подсладители (4), следва да бъдат включени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008, след като бъде направен преглед на тяхното съответствие с членове 6, 7 и 8 от него. Прегледът следва да не включва нова оценка на риска от Европейския орган за безопасност на храните (по-долу „Органът“). Добавките в храните и употребите им, които вече не са необходими, няма да бъдат включвани в приложение II към посочения регламент.

(3)

Само добавките в храните, включени в списъка на Съюза в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008, могат да бъдат пускани на пазара и употребявани в храни при условията за употреба, посочени в него. Добавките се изреждат на базата на категориите храни, към които те могат да бъдат добавяни. С цел да бъде улеснено прехвърлянето и да бъде засилена прозрачността на процедурата за издаване на разрешения, е целесъобразно да бъде разработена нова система за категоризиране на храните, която да съставлява основата на приложение II.

(4)

Като отправна точка за разработването на системата на Съюза е използвана системата от категории храни, създадена в Общия стандарт на Codex Alimentarius за добавките в храните (5). Тази система обаче трябва да бъде адаптирана, за да бъде отчетена спецификата на съществуващите в Съюза разрешения за добавки в храните. Отчетени са съществуващите към момента специфични за сектора разпоредби на Съюза за храните. Категориите се създават с единствената цел да бъдат изброени разрешените добавки и условията за тяхната употреба.

(5)

Поради съображения за яснота е необходимо добавките в храните да бъдат изредени по групи добавки за даване на разрешение за някои храни. С цел да се гарантира еднакво тълкуване следва да бъдат дадени указания, които да опишат различните категории. При необходимост в съответствие с член 19 от Регламент (ЕО) № 1333/2008 могат да бъдат приемани тълкувателни решения с цел изясняване дали дадена храна принадлежи към определена категория храни.

(6)

Нитритите (E 249 — 250) са необходими като консервант в месни продукти, който да контролира възможния растеж на вредни бактерии, и по-специално на Clostridium botulinum. Употребата на нитрити в месото обаче може да доведе до образуването на нитрозамини, които са канцерогенни вещества. В сега действащото разрешение за нитритите като добавки в храните е постигнат баланс между тези последствия, като е отчетено научното становище на Органа и необходимостта някои традиционни храни да бъдат поддържани на пазара. За някои традиционно произвеждани месни продукти в приложение III към Директива 95/2/ЕО са определени максимално допустими количества на остатъчните вещества. Тези количества следва да бъдат запазени в адекватно посочени и идентифицирани продукти; следва да бъде изяснено обаче, че количества са приложими към края на производствения процес. В допълнение Комисията ще проведе консултации с държавите-членки, заинтересованите страни и Органа с цел да бъде обсъдена възможността за намаляване на сега действащите максимални количества при всички месни продукти и да бъдат опростени още повече правилата за традиционно произвежданите продукти. В зависимост от резултата от тези консултации Комисията ще прецени дали е целесъобразно да предложи адаптиране на максималните граници на нитритите, които могат да бъдат добавяни към определени месни продукти.

(7)

При произведените трапезни води, обхванати от категория 14.1.1, единствените разрешени добавки следва да бъдат фосфорната киселина и фосфатите. Като се има предвид, че предназначението на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 е да хармонизира в още по-голяма степен употребата на добавки в храните в Съюза и да гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар, минералните соли, добавяни към произведените трапезни води с цел тяхната стандартизация, следва да не се считат за добавки и поради това следва да не попадат в обхвата на настоящия регламент.

(8)

Всички разрешени към момента добавки в храните подлежат на нова оценка от Органа в съответствие с Регламент (ЕС) № 257/2010 на Комисията (6), с който се създава програма за новата оценка на одобрените добавки в храните. Новата оценка на добавките в храните се извършва в съответствие с приоритетите, определени в посочения регламент.

(9)

През януари 2008 г. Органът прие становище относно ликопен (7), в което стигна до допустим дневен прием (ДДП) за ликопен (E 160d) от 0,5 mg/kg тт на ден от всички източници, и в което заключи, че потенциалният прием може да превиши ДДП, особено при децата. Поради това употребата на ликопен като оцветител за храни следва да бъде ограничена.

(10)

През септември 2009 г. Органът прие научни становища относно сънсет жълто FCF (E 110) (8), хинолин жълто (E 104) (9) и понсо 4R (E 124) (10). Въз основа на направената в научните становища оценка за експозицията чрез храната Органът заключи, че в случая на хинолин жълто и понсо 4R, използвани при максималните им количества на употреба, оценката за приема в средните и горните перцентили като цяло надхвърля ДДП. При сънсет жълто експозицията също така може да бъде прекалено висока, по-специално при децата на възраст между 1 и 10 години. Оценките за приема са изчислени въз основа на количествата на употреба, предоставени от промишлеността през 2009 г. Комисията преразглежда сега действащите разрешени употреби и количества на употреба с цел да провери доколко безопасна за потребителя е експозицията на тези вещества и планира до юли 2011 г. да подготви ново предложение с ревизирани количества.

(11)

В прието на 22 май 2008 г. становище относно безопасността на алуминия, приеман с храната, Органът заключи, че експозицията може да бъде прекалено висока при значителна част от европейското население. Органът не можа да стигне до заключение относно конкретните източници, допринасящи за съдържанието на алуминий в определена храна, като например изначално наличното количество, приноса от използването на добавки в храните и количествата, освободени в храната при преработката и съхранението ѝ от фолио, контейнери и прибори. За да бъде намалена експозицията на алуминий, следва да бъде ограничена употребата на някои добавки в храните, съдържащи алуминий. Комисията подготвя мерки за ограничаване на експозицията на съдържащи алуминий добавки и възнамерява до септември 2011 г. да подготви предложение с ревизирани количества.

(12)

От заинтересованите страни беше поискано да предоставят информация за употребата на оцветителите в храни, изброени в приложение V към Директива 94/36/ЕО, и за необходимостта те да бъдат употребявани. Някои от тези оцветители в храни понастоящем не се използват в някои от категориите храни, изброени в посоченото приложение. Някои от тези разрешени оцветители обаче следва да останат в списъка, тъй като могат да бъдат необходими с цел да заместят, изцяло или отчасти, оцветители, които Органът евентуално е счел за проблемни по време на новата оценка. Към настоящия етап броят на разрешените оцветители в храните може да бъде намален в следните категории храни: ароматизирани топени сирена, консерви от червени плодове, рибна паста и паста от ракообразни, предварително сварени ракообразни и пушена риба.

(13)

Оцветителят в храните етилов естер на бета-апо-8'-каротеновата киселина (С30) (E 160f) вече не се предлага от производителя и новата оценка от Органа на това вещество вече не се подкрепя от стопанските субекти. Поради това тази добавка следва да не се включва в списъка на Съюза.

(14)

Употребата на оцветителя за храни кантаксантин (E 161g) е разрешена само в Saucisses de Strasbourg. Комисията беше уведомена, че този оцветител в храните вече не се използва. Поради това разрешението за използване на тази добавка в Saucisses de Strasbourg следва да не бъде включвано в списъка на Съюза. Директива 2009/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно оцветителите, които могат да се добавят към лекарствени продукти (11), обаче предвижда, че държавите-членки не могат да разрешават за оцветяването на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба оцветяващи вещества, различни от обхванатите от приложение I към Директива 94/36/ЕО. Към момента кантаксантин се използва в някои лекарствени продукти. Поради това тази добавка следва да остане в списъка с разрешените добавки.

(15)

С Регламент (ЕО) № 884/2007 на Комисията от 26 юли 2007 г. относно спешни мерки за спиране от употреба на E 128 Red 2G като оцветител в храните (12) се прекратява употребата на оцветителя и пускането на пазара на храни, които го съдържат. Поради това E 128 Red 2G следва да не се включва в списъка на Съюза.

(16)

По време на новата оценка от страна на Органа стана ясно, че оцветителят за храни кафяво FK (E 154), който е разрешен само за Kippers, вече не се използва. По време на новата му оценка Органът не можа поради непълноти в наличните данни за токсичността (13) да стигне до заключение относно безопасността на това вещество. Поради това тази добавка следва да не се включва в списъка на Съюза.

(17)

Антислепващият агент силициев диоксид (E 551) към момента съгласно Директива 95/2/ЕО е разрешен за редица употреби. В становището на Научния комитет по храните от 18 май 1990 г. (14) за тази добавка в храните беше определен допустим дневен прием (ДДП) от вида „не е определен“. Налице е технологична нужда при заместителите на солта употребите му да бъдат разширени до по-големи количества от сега разрешените. Такава употреба ще бъде от полза за потребителите, тъй като ще осигури антислепващи заместители на солта, които да бъдат продавани в европейски държави с горещ и влажен климат, тъй като наблюдаваното в момента слепване води до това употребата на заместители на солта да бъде неудобна, а често и невъзможна. Поради това е целесъобразно да бъде разрешено по-високо максимално количество за заместители на солта.

(18)

Органът направи оценка на информацията за безопасността на основния метакрилат кополимер като глазиращ агент/покриващ агент в твърди хранителни добавки. В своето становище от 10 февруари 2010 г. Органът заключи, че тази употреба не застрашава безопасността, тъй като основният метакрилат кополимер на практика не се абсорбира от стомашно-чревния тракт след приемане през устата. Очаква се добавката да играе технологична роля, като защитава от влага и маскира вкуса на различни хранителни вещества и едновременно с това осигурява бързо освобождаване на хранителното вещество в стомаха. Поради това е целесъобразно да бъде разрешено използването на основен метакрилат кополимер като глазиращ агент/покриващ агент в твърди хранителни добавки, съгласно определението от член 2 на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (15) при количество от 100 000 mg/kg. На новата добавка в храните следва да се припише Е-номер E 1205.

(19)

Необходимо е да се уреди употребата на добавки в трапезните подсладители, определени в член 3, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1333/2008. Тези продукти, съдържащи разрешени подсладители, са предназначени за продажба на крайния потребител като заместители на захарта. Необходимостта от добавки може да бъде различна в зависимост от различните форми, в които те се предлагат: течна, прахообразна и на таблетки.

(20)

Прехвърлянето на добавки в храните към приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 следва в съответствие с член 34 от посочения регламент да се счита за пълно от датата на прилагане на измененията, въвеждани с настоящия регламент. До тогава разпоредбите на член 2, параграфи 1, 2 и 4 от Директива 94/35/ЕО, член 2, параграфи 1—6 и 8—10 от Директива 94/36/ЕО и членове 2 и 4 от Директива 95/2/ЕО и приложенията към тези директиви следва да продължат да се прилагат.

(21)

Сегашните употреби на добавки, обхванати от членове 6, 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 1333/2008, следва да не бъдат засегнати от тяхното прехвърляне в списъка на Съюза.Следва обаче да се предвиди преходен период с цел да се позволи на стопанските субекти да се съобразят с разпоредбите на настоящия регламент.

(22)

Необходимо е да бъде изяснено изключението от принципа на пренасянето, установен в член 18, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1333/2008, при съставни храни, различни от посочените в приложение II. В член 3 от Директива 95/2/ЕО и в член 3 от Директива 94/36/ЕО това изключение се прилага за храните, които в момента са изредени съответно в таблици 1 и 2. При други съставни храни, принадлежащи към категориите, изредени в част Д (като супи, сосове, салати и др.), принципът на пренасянето следва да продължи да се прилага.

(23)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 1333/2008

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Преходни разпоредби

1.   Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008, изменен с настоящия регламент, се прилага от 1 юни 2013 г.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 следните вписвания в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008, изменен с настоящия регламент, се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент:

а)

в част Б, точка 3 вписването относно основен метакрилат кополимер (E 1205);

б)

в част Д, точка 12.1.2. вписването относно употребата на силициев диоксид (E 551) в заместители на солта;

в)

в част Д, точка 17.1 вписването относно употребата на основен метакрилат кополимер (E 1205) в хранителни добавки, доставяни в твърда форма.

3.   Член 2, параграфи 1, 2 и 4 от Директива 94/35/ЕО, член 2, параграфи 1—6, 8, 9 и 10 от Директива 94/36/ЕО и членове 2 и 4 от Директива 95/2/ЕО и приложенията към тези директиви спират да се прилагат от 1 юни 2013 г.

4.   Чрез дерогация от параграф 3 вписването в приложение IV към Директива 95/2/ЕО относно употребата на силициев диоксид (E 551) в заместители на солта спира да се прилага от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

5.   Храни, които законно са пуснати на пазара преди 1 юни 2013 г., но не са в съответствие с настоящия регламент, могат да бъдат продавани до изтичане на минималния им срок на трайност или годност за консумация.

Член 3

Регламент (ЕО) № 884/2007 се отменя, считано от 1 юни 2013 г.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 237, 10.9.1994 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 237, 10.9.1994 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 61, 18.3.1995 г., стр. 1.

(5)  GSFA, Codex STAN 192-1995.

(6)  ОВ L 80, 26.3.2010 г., стр. 19.

(7)  EFSA Journal (2008) 674, стр. 1.

(8)  EFSA Journal 2009; 7(11):1330.

(9)  EFSA Journal 2009; 7(11):1329.

(10)  EFSA Journal 2009; 7(11):1328.

(11)  ОВ L 109, 30.4.2009 г., стр. 10.

(12)  ОВ L 195, 27.7.2007 г., стр. 8.

(13)  EFSA Journal 2010; 8(4):1535.

(14)  Становище на Научния комитет по храните по първа серия добавки в храните за различни технологични функции, Доклади на НКХ (25-а серия, 1991 г.).

(15)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на Съюза на добавките в храните, одобрени за употреба в храни, и условията за тяхната употреба

ЧАСТ А

1.   Въведение

Списъкът на Съюза съдържа:

наименованието на добавката в храните и нейния Е-номер;

храните, към които може да бъде добавяна добавката в храните;

условията, при които може да бъде използвана добавката в храните;

ограниченията върху пряката продажба на добавката в храните на крайния потребител.

2.   Общи разпоредби относно включените в списъка добавки в храните и условията за тяхната употреба

1.

Като добавки в храните могат да се използват само веществата, изброени в част Б.

2.

Добавките могат да се използват само в храните и при условията, посочени в част Д на настоящото приложение.

3.

В част Д на настоящото приложение храните са изброени по категориите храни, определени в част Г на настоящото приложение, а добавките са групирани по определенията, дадени в част В на настоящото приложение.

4.

Разрешават се алуминиевите лакове, получени от включените в списъка оцветители.

5.

Оцветителите E 123, E 127, E 160b, E 173 и E 180 не могат да се продават пряко на потребителя.

6.

Веществата, изброени под номера E 407, E 407a и E 440, могат да бъдат стандартизирани заедно със захари, при условие че това е указано в допълнение на номера и обозначението.

7.

Когато е етикетиран с обозначение „за използване в храни“, нитритът може да се продава само като смес с готварска сол или със заместител на готварската сол.

8.

Принципът на пренасянето, определен в член 18, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1333/2008, не се прилага за храните, изброени в таблица 1, що се отнася до добавките в храните като цяло, и не се прилага за храните, изброени в таблица 2, що се отнася до оцветителите за храни.

Таблица 1

Храни, в които наличието на добавка по силата на принципа на пренасянето, определен в член 18, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1333/2008, не се разрешава

1

Непреработени храни съгласно определението от член 3 от Регламент (ЕО) № 1333/2008

2

Пчелен мед съгласно определението от Директива 2001/110/ЕО на Съвета (1)

3

Неемулгирани масла и мазнини от животински или растителен произход

4

Масло

5

Неароматизирано пастьоризирано и стерилизирано (включително чрез UHT) мляко и неароматизирана обикновена пастьоризирана сметана (с изключение на сметаната с намалено съдържание на мазнини)

6

Неароматизирани ферментирали млечни продукти без топлинна обработка след ферментацията

7

Неароматизирана мътеница (с изключение на стерилизирана мътеница)

8

Натурална минерална вода съгласно определението от Директива 2009/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), изворна вода и всички други видове бутилирана или пакетирана вода

9

Кафе (с изключение на ароматизирано инстантно кафе) и екстракти от кафе

10

Неароматизиран чай на листа

11

Захари съгласно определението от Директива 2001/111/ЕО на Съвета (3)

12

Сухи макаронени изделия, с изключение на безглутеновите и/или на предназначените за хипопротеинови диети, в съответствие с Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4)


Таблица 2

Храни, в които наличието на оцветител в храните по силата на принципа на пренасянето, определен в член 18, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1333/2008, не се разрешава

1

Непреработени храни съгласно определението от член 3 от Регламент (ЕО) № 1333/2008

2

Всички видове бутилирана или пакетирана вода

3

Мляко, пълномаслено, полуобезмаслено и обезмаслено, пастьоризирано или стерилизирано (включително чрез UHT) (неароматизирано)

4

Шоколадово мляко

5

Ферментирало мляко (неароматизирано)

6

Консервирани млека съгласно определението от Директива 2001/114/ЕО на Съвета (5) (неароматизирани)

7

Мътеница (неароматизирана)

8

Сметана и сметана на прах (неароматизирана)

9

Масла и мазнини от животински или растителен произход

10

Узрели и неузрели сирена (неароматизирани)

11

Масло от овче и козе мляко

12

Яйца и яйчни продукти съгласно определението в Регламент (ЕО) № 853/2004

13

Брашно и други млени продукти и нишестета

14

Хляб и подобни продукти

15

Макаронени изделия и gnocchi

16

Захар, включително всички моно- и дизахариди

17

Доматено пюре и консервирани домати в консервени кутии и стъклен амбалаж

18

Доматени сосове

19

Сокове и нектари от плодове съгласно определенията от Директива 2001/112/ЕО на Съвета (6) и сокове и нектари от зеленчуци

20

Плодове, зеленчуци (включително картофи) и гъби — консервирани в консервени кутии или стъклен амбалаж или сушени; преработени плодове, зеленчуци (включително картофи) и гъби

21

Конфитюри и желета екстра качество и пюре от кестени, посочени в Директива 2001/113/ЕО на Съвета (7); crème de pruneaux

22

Риба, мекотели и ракообразни, месо, домашни птици и дивеч, а също продукти от тях, но без да се включват готови ястия, които ги съдържат

23

Какаови продукти и съставки на шоколада в шоколадови продукти, както е посочено в Директива 2000/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8)

24

Печено кафе, чай, билкови и плодови отвари, цикория; екстракти от чай, билкови и плодови отвари и от цикория; чаени, билкови, плодови и зърнени продукти за отвари, както и смеси и инстантни смеси от тези продукти

25

Сол, заместители на солта, подправки и смеси от подправки

26

Вино и други продукти, обхванати от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (9), както са посочени в част ХII на приложение I към него

27

Спиртни напитки съгласно определението от параграфи 1—14 от приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета (10), дестилатни спиртни напитки (предхождани от името на плода), получени чрез накисване и дестилация и London Gin (съответно параграфи 16 и 22 от приложение II),

Sambuca, Maraschino, Marrasquino или Maraskino и Mistrà съгласно определенията от съответно точки 38, 39 и 43 на приложение II към Регламент (ЕО) № 110/2008

28

Sangria, Clarea и Zurra, както са посочени в Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (11)

29

Винен оцет, обхванат от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и посочен в част ХII на приложение I към него

30

Храни за кърмачета и малки деца, както са посочени в Директива 2009/39/ЕО, включително храни за специални медицински цели за кърмачета и малки деца

31

Пчелен мед съгласно определението от Директива 2001/110/ЕО

32

Малц и малцови продукти

ЧАСТ Б

СПИСЪК НА ВСИЧКИ ДОБАВКИ

1.   Оцветители

Е-номер

Наименование

E 100

Куркумин

E 101

Рибофлавини

E 102

Тартразин

E 104

Хинолин жълто

E 110

Сънсет жълто FCF/жълто-оранжев S

E 120

Кохинил, карминова киселина, кармини

E 122

Азорубин, кармоизин

E 123

Амарант

E 124

Понсо 4R, кохинил червено А

E 127

Еритрозин

E 129

Алура червено АС

E 131

Патент синьо V

E 132

Индиготин, индигокармин

E 133

Брилянтно синьо FCF

E 140

Хлорофили и хлорофилини

E 141

Медни комплекси на хлорофили, хлорофилини

E 142

Зелено S

E 150a

Карамел обикновен (12)

E 150b

Карамел (основен сулфит)

E 150c

Карамел (амониев)

E 150d

Карамел (амониев сулфит)

E 151

Брилянтно черно BN, черно РN

E 153

Растителен въглен

E 155

Кафяво HT

E 160a

Каротини

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

E 160c

Паприка екстракт, капсантин, капсорубин

E 160d

Ликопен

E 160e

Бета-апо-8′-каротенал (С 30)

E 161b

Лутеин

E 161g

Кантаксантин (13)

E 162

Оцветител от червено цвекло, бетанин

E 163

Антоцианини

E 170

Калциев карбонат

E 171

Титанов диоксид

E 172

Железни оксиди и хидроксиди

E 173

Алуминий

E 174

Сребро

E 175

Злато

E 180

Литолрубин ВК

2.   Подсладители

Е-номер

Наименование

E 420

Сорбитоли

E 421

Манитол

E 950

Ацесулфам К

E 951

Аспартам

E 952

Цикламати

E 953

Изомалт

E 954

Захарини

E 955

Сукралоза

E 957

Тауматин

E 959

Неохесперидин DС

E 961

Неотам

E 962

Сол на аспартам-ацесулфам

E 965

Малтитоли

E 966

Лактитол

E 967

Ксилитол

E 968

Еритритол

3.   Добавки, различни от оцветители и подсладители

Е-номер

Наименование

E 170

Калциев карбонат

E 200

Сорбинова киселина

E 202

Калиев сорбат

E 203

Калциев сорбат

E 210

Бензоена киселина (14)

E 211

Натриев бензоат (14)

E 212

Калиев бензоат (14)

E 213

Калциев бензоат (14)

E 214

Етилов р-хидроксибензоат

E 215

Натриев етил р-хидроксибензоат

E 218

Метилов р-хидроксибензоат

E 219

Натриев метил р-хидроксибензоат

E 220

Серен диоксид

E 221

Натриев сулфит

E 222

Натриев хидроген сулфит

E 223

Натриев метабистулфит

E 224

Калиев метабисулфит

E 226

Калциев сулфит

E 227

Калциев хидроген сулфит

E 228

Калиев хидроген сулфит

E 234

Низин

E 235

Натамицин

E 239

Хексаметилен тетрамин

E 242

Диметил дикарбонат

E 249

Калиев нитрит

E 250

Натриев нитрит

E 251

Натриев нитрат

E 252

Калиев нитрат

E 260

Оцетна киселина

E 261

Калиев ацетат

E 262

Натриев ацетат

E 263

Калциев ацетат

E 270

Млечна киселина

E 280

Пропионова киселина

E 281

Натриев пропионат

E 282

Калциев пропионат

E 283

Калиев пропионат

E 284

Борна киселина

E 285

Натриев тетраборат (боракс)

E 290

Въглероден диоксид

E 296

Ябълчна киселина

E 297

Фумарова киселина

E 300

Аскорбинова киселина

E 301

Натриев аскорбат

E 302

Калциев аскорбат

E 304

Мастно-киселинни естери на аскорбиновата киселина

E 306

Токоферол-обогатен екстракт

E 307

Алфа-токоферол

E 308

Гама-токоферол

E 309

Делта-токоферол

E 310

Пропил галат

E 311

Октил галат

E 312

Додецил галат

E 315

Ериторбинова киселина

E 316

Натриев ериторбат

E 319

Третичен бутил-хидроквинон (ТБХК)

E 320

Бутил хидроксианизол (БХА)

E 321

Бутил хидрокситолуол (БХТ)

E 322

Лецитини

E 325

Натриев лактат

E 326

Калиев лактат

E 327

Калциев лактат

E 330

Лимонена киселина

E 331

Натриеви цитрати

E 332

Калиеви цитрати

E 333

Калциеви цитрати

E 334

Винена киселина (L(+)-)

E 335

Натриеви тартарати

E 336

Калиеви тартарати

E 337

Натриево-калиев тартарат

E 338

Фосфорна киселина

E 339

Натриеви фосфати

E 340

Калиеви фосфати

E 341

Калциеви фосфати

E 343

Магнезиеви фосфати

E 350

Натриеви малати

E 351

Калиев малат

E 352

Калциеви малати

E 353

Метавинена киселина

E 354

Калциев тартарат

E 355

Адипинова киселина

E 356

Натриев адипат

E 357

Калиев адипат

E 363

Сукцинова киселина

E 380

Триамониев цитрат

E 385

Калциев динатриев етилен диамин тетраацетат (калциев динатриев ЕДТА)

E 392

Екстракти от розмарин

E 400

Алгинова киселина

E 401

Натриев алгинат

E 402

Калиев алгинат

E 403

Амониев алгинат

E 404

Калциев алгинат

E 405

Пропан-1,2-диол алгинат

E 406

Агар

E 407a

Преработени „eucheuma“ водорасли

E 407

Карагенан

E 410

Гума локуст бийн

E 412

Гума гуар

E 413

Трагакант

E 414

Гума арабика (акациева гума)

E 415

Ксантанова гума

E 416

Гума карая

E 417

Гума тара

E 418

Гума джелан

E 422

Глицерол

E 425

Коняк

E 426

Соева хемицелулоза

E 427

Гума касия

E 431

Полиоксиетилен (40) стеарат

E 432

Полиоксиетилен сорбитан монолаурат (полисорбат 20)

E 433

Полиоксиетилен сорбитан моноолеат (полисорбат 80)

E 434

Полиоксиетилен сорбитан монопалмитат (полисорбат 40)

E 435

Полиоксиетилен сорбитан моностеарат (полисорбат 60)

E 436

Полиоксиетилен сорбитан тристеарат (полисорбат 65)

E 440

Пектини

E 442

Амониеви фосфатиди

E 444

Захароза ацетат изобутират

E 445

Глицеролови естери на дървесни смоли

E 450

Дифосфати

E 451

Трифосфати

E 452

Полифосфати

E 459

Бета-циклодекстрин

E 460

Целулоза

E 461

Метил целулоза

E 462

Етил целулоза

E 463

Хидроксипропил целулоза

E 464

Хидроксипропил метил целулоза

E 465

Етил метил целулоза

E 466

Карбоксиметил целулоза, натриева карбоксиметил целулоза, целулозна гума

E 468

Напречно свързана натриева карбоксиметил целулоза, напречно свързана целулозна гума

E 469

Ензимно хидролизирана карбоксиметил целулоза, ензимно хидролизирана целулозна гума

Е 470а

Натриеви, калиеви и калциеви соли на мастни киселини

Е 470b

Магнезиеви соли на мастни киселини

E 471

Моно- и диглицериди на мастни киселини

E 472a

Естери на оцетната киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

Е 472b

Естери на млечната киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

Е 472с

Естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

Е 472d

Естери на винената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

Е 472е

Естери на моно- и диацетилна винена киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

Е 472f

Смесени естери на оцетната и винената киселини с моно- и диглицериди на мастни киселини

E 473

Естери на мастни киселини и захароза

E 474

Захароглицериди

E 475

Полиглицеролови естери на мастни киселини

E 476

Полиглицерол полирицинолеат

E 477

Пропан-1,2-диол естери на мастни киселини

Е 479b

Термичноокислено соево масло с моно- и диглицериди на мастни киселини

E 481

Натриев стеароил-2-лактилат

E 482

Калциев стеароил-2-лактилат

E 483

Стеарил тартарат

E 491

Сорбитан моностеарат

E 492

Сорбитан тристеарат

E 493

Сорбитан монолаурат

E 494

Сорбитан моноолеат

E 495

Сорбитан монопалмитат

E 500

Натриеви карбонати

E 501

Калиеви карбонати

E 503

Амониеви карбонати

E 504

Магнезиеви карбонати

E 507

Солна киселина

E 508

Калиев хлорид

E 509

Калциев хлорид

E 511

Магнезиев хлорид

E 512

Калаен хлорид

E 513

Сярна киселина

E 514

Натриеви сулфати

E 515

Калиеви сулфати

E 516

Калциев сулфат

E 517

Амониев сулфат

E 520

Алуминиев сулфат

E 521

Алуминиевонатриев сулфат

E 522

Алуминиевокалиев сулфат

E 523

Алуминиевоамониев сулфат

E 524

Натриев хидроксид

E 525

Калиев хидроксид

E 526

Калциев хидроксид

E 527

Амониев хидроксид

E 528

Магнезиев хидроксид

E 529

Калциев оксид

E 530

Магнезиев оксид

E 535

Натриев фероцианид

E 536

Калиев фероцианид

E 538

Калциев фероцианид

E 541

Натриевоалуминиев фосфат, кисел

E 551

Силициев диоксид

E 552

Калциев силикат

E 553a

Магнезиев силикат

Е 553b

Талк

E 554

Натриевоалуминиев силикат

E 555

Калиевоалуминиев силикат

E 556

Калциевоалуминиев силикат

E 558

Бентонит

E 559

Алуминиев силикат (каолин)

E 570

Мастни киселини

E 574

Глюконова киселина

E 575

Глюконо-делта-лактон

E 576

Натриев глюконат

E 577

Калиев глюконат

E 578

Калциев глюконат

E 579

Феро глюконат

E 585

Феро лактат

E 586

4-хексилрезорцинол

E 620

Глутаминова киселина

E 621

Мононатриев глутамат

E 622

Монокалиев глутамат

E 623

Калциев диглутамат

E 624

Моноамониев глутамат

E 625

Магнезиев диглутамат

E 626

Гуанилова киселина

E 627

Динатриев гуанилат

E 628

Дикалиев гуанилат

E 629

Калциев гуанилат

E 630

Инозинова киселина

E 631

Динатриев инозинат

E 632

Дикалиев инозинат

E 633

Калциев инозинат

E 634

Калциеви 5’-рибонуклеотиди

E 635

Динатриеви 5’-рибонуклеотиди

E 640

Глицин и натриевата му сол

E 650

Цинков ацетат

E 900

Диметилполисилоксан

E 901

Пчелен восък — бял и жълт

E 902

Канделилов восък

E 903

Карнаубов восък

E 904

Шеллак

E 905

Микрокристален восък

E 907

Хидрогениран поли-1-децен

E 912

Естери на монтановата киселина

E 914

Окислен полиетиленов восък

E 920

L-цистеин

Е 927b

Карбамид

E 938

Аргон

E 939

Хелий

E 941

Азот

E 942

Азотист оксид

E 943a

Бутан

E 943b

Изобутан

E 944

Пропан

E 948

Кислород

E 949

Водород

E 999

Куилая екстракт

E 1103

Инвертаза

E 1105

Лизоцим

E 1200

Полидекстроза

E 1201

Поливинилпиролидон

E 1202

Поливинилполипиролидон

E 1203

Поливинил алкохол (PVA)

E 1204

Пулулан

E 1205

Основен метакрилат кополимер

E 1404

Окислено нишесте

E 1410

Мононишестен фосфат

E 1412

Динишестен фосфат

E 1413

Фосфориран динишестен фосфат

E 1414

Ацетилиран динишестен фосфат

E 1420

Ацетилирано нишесте

E 1422

Ацетилиран динишестен адипат

E 1440

Хидроксипропил нишесте

E 1442

Хидроксипропил динишесте фосфат

E 1450

Натриев октенил сукцинат на нишестето

E 1451

Ацетилирано окислено нишесте

E 1452

Скорбелен алуминиев октенил сукцинат

E 1505

Триетил цитрат

E 1517

Глицерил диацетат (диацетин)

E 1518

Глицерил триацетат (триацетин)

E 1519

Бензил алкохол

E 1520

Пропан-1, 2-диол (пропилен гликол)

E 1521

Полиетиленгликол

ЧАСТ В

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ГРУПИТЕ ДОБАВКИ

1.   Група I

Е-номер

Наименование

Специфично максимално количество

E 170

Калциев карбонат

quantum satis

E 260

Оцетна киселина

quantum satis

E 261

Калиев ацетат

quantum satis

E 262

Натриев ацетат

quantum satis

E 263

Калциев ацетат

quantum satis

E 270

Млечна киселина

quantum satis

E 290

Въглероден диоксид

quantum satis

E 296

Ябълчна киселина

quantum satis

E 300

Аскорбинова киселина

quantum satis

E 301

Натриев аскорбат

quantum satis

E 302

Калциев аскорбат

quantum satis

E 304

Мастни естери на аскорбиновата киселина

quantum satis

E 306

Токоферол-обогатен екстракт

quantum satis

E 307

Алфа-токоферол

quantum satis

E 308

Гама-токоферол

quantum satis

E 309

Делта-токоферол

quantum satis

E 322

Лецитини

quantum satis

E 325

Натриев лактат

quantum satis

E 326

Калиев лактат

quantum satis

E 327

Калциев лактат

quantum satis

E 330

Лимонена киселина

quantum satis

E 331

Натриеви цитрати

quantum satis

E 332

Калиеви цитрати

quantum satis

E 333

Калциеви цитрати

quantum satis

E 334

Винена киселина (L(+)-)

quantum satis

E 335

Натриеви тартарати

quantum satis

E 336

Калиеви тартарати

quantum satis

E 337

Натриево-калиев тартарат

quantum satis

E 350

Натриеви малати

quantum satis

E 351

Калиев малат

quantum satis

E 352

Калциеви малати

quantum satis

E 354

Калциев тартарат

quantum satis

E 380

Триамониев цитрат

quantum satis

E 400

Алгинова киселина

quantum satis  (15)

E 401

Натриев алгинат

quantum satis  (15)

E 402

Калиев алгинат

quantum satis  (15)

E 403

Амониев алгинат

quantum satis  (15)

E 404

Калциев алгинат

quantum satis  (15)

E 406

Агар

quantum satis  (15)

E 407

Карагенан

quantum satis  (15)

E 407a

Преработени „eucheuma“ водорасли

quantum satis  (15)

E 410

Гума локуст бийн

quantum satis  (15)  (16)

E 412

Гума гуар

quantum satis  (15)  (16)

E 413

Трагакант

quantum satis  (15)

E 414

Гума арабика (акациева гума)

quantum satis  (15)

E 415

Ксантанова гума

quantum satis  (15)  (16)

E 417

Гума тара

quantum satis  (15)  (16)

E 418

Гума джелан

quantum satis  (15)

E 422

Глицерол

quantum satis

E 425

Коняк

i)

Коняк гума

ii)

Коняк глюкоманан

10 g/kg, поединично или в комбинация (15)  (17)

E 440

Пектини

quantum satis  (15)

E 460

Целулоза

quantum satis

E 461

Метил целулоза

quantum satis

E 462

Етил целулоза

quantum satis

E 463

Хидроксипропил целулоза

quantum satis

E 464

Хидроксипропил метил целулоза

quantum satis

E 465

Етил метил целулоза

quantum satis

E 466

Карбоксиметил целулоза

quantum satis

E 469

Ензимно хидролизирана карбоксиметил целулоза

quantum satis

Е 470а

Натриеви, калиеви и калциеви соли на мастни киселини

quantum satis

Е 470b

Магнезиеви соли на мастни киселини

quantum satis

E 471

Моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

E 472a

Естери на оцетната киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

Е 472b

Естери на млечната киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

Е 472с

Естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

Е 472d

Естери на винената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

Е 472е

Естери на моно- и диацетилна винена киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

Е 472f

Смесени естери на оцетната и винената киселини с моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

E 500

Натриеви карбонати

quantum satis

E 501

Калиеви карбонати

quantum satis

E 503

Амониеви карбонати

quantum satis

E 504

Магнезиеви карбонати

quantum satis

E 507

Солна киселина

quantum satis

E 508

Калиев хлорид

quantum satis

E 509

Калциев хлорид

quantum satis

E 511

Магнезиев хлорид

quantum satis

E 513

Сярна киселина

quantum satis

E 514

Натриеви сулфати

quantum satis

E 515

Калиеви сулфати

quantum satis

E 516

Калциев сулфат

quantum satis

E 524

Натриев хидроксид

quantum satis

E 525

Калиев хидроксид

quantum satis

E 526

Калциев хидроскид

quantum satis

E 527

Амониев хидроксид

quantum satis

E 528

Магнезиев хидроксид

quantum satis

E 529

Калциев оксид

quantum satis

E 530

Магнезиев оксид

quantum satis

E 570

Мастни киселини

quantum satis

E 574

Глюконова киселина

quantum satis

E 575

Глюконо-делта-лактон

quantum satis

E 576

Натриев глюконат

quantum satis

E 577

Калиев глюконат

quantum satis

E 578

Калциев глюконат

quantum satis

E 640

Глицин и натриевата му сол

quantum satis

E 920

L-цистеин

quantum satis

E 938

Аргон

quantum satis

E 939

Хелий

quantum satis

E 941

Азот

quantum satis

E 942

Азотист оксид

quantum satis

E 948

Кислород

quantum satis

E 949

Водород

quantum satis

E 1103

Инвертаза

quantum satis

E 1200

Полидекстроза

quantum satis

E 1404

Окислено нишесте

quantum satis

E 1410

Мононишестен фосфат

quantum satis

E 1412

Динишестен фосфат

quantum satis

E 1413

Фосфориран динишестен фосфат

quantum satis

E 1414

Ацетилиран динишестен фосфат

quantum satis

E 1420

Ацетилирано нишесте

quantum satis

E 1422

Ацетилиран динишестен адипат

quantum satis

E 1440

Хидроксипропил нишесте

quantum satis

E 1442

Хидроксипропил динишесте фосфат

quantum satis

E 1450

Натриев октенил сукцинат на нишестето

quantum satis

E 1451

Ацетилирано окислено нишесте

quantum satis

E 620

Глутаминова киселина

10 g/kg, поединично или в комбинация, изразено като глутаминова киселина

E 621

Мононатриев глутамат

E 622

Монокалиев глутамат

E 623

Калциев диглутамат

E 624

Моноамониев глутамат

E 625

Магнезиев диглутамат

E 626

Гуанилова киселина

500 mg/kg, поединично или в комбинация, изразено като гуанилова киселина

E 627

Динатриев гуанилат

E 628

Дикалиев гуанилат

E 629

Калциев гуанилат

E 630

Инозинова киселина

E 631

Динатриев инозинат

E 632

Дикалиев инозинат

E 633

Калциев инозинат

E 634

Калциеви 5’-рибонуклеотиди

E 635

Динатриеви 5’-рибонуклеотиди

E 420

Сорбитоли

Quantum satis (за цел, различна от подслаждане)

E 421

Манитол

E 953

Изомалт

E 965

Малтитоли

E 966

Лактитол

E 967

Ксилитол

E 968

Еритритол

2.   Група II Оцветители в храни, разрешени при „quantum satis“

Е-номер

Наименование

E 101

Рибофлавини

E 140

Хлорофили, хлорофилини

E 141

Медни комплекси на хлорофили и хлорофилини

E 150a

Карамел обикновен

E 150b

Карамел (основен сулфит)

E 150c

Карамел (амониев)

E 150d

Карамел (амониев сулфит)

E 153

Растителен въглен

E 160a

Каротини

E 160c

Паприка екстракт, капсантин, капсорубин

E 162

Оцветител от червено цвекло, бетанин

E 163

Антоцианини

E 170

Калциев карбонат

E 171

Титанов диоксид

E 172

Железни оксиди и хидроксиди

3.   Група III Оцветители в храни с комбинирани максимални количества

Е-номер

Наименование

E 100

Куркумин

E 102

Тартразин

E 104

Хинолин жълто

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

E 120

Кохинил, карминова киселина, кармини

E 122

Азорубин, кармоизин

E 124

Понсо 4R, кохинил червено А

E 129

Алура червено АС

E 131

Патент синьо V

E 132

Индиготин, индигокармин

E 133

Брилянтно синьо FCF

E 142

Зелено S

E 151

Брилянтно черно BN, черно РN

E 155

Кафяво HT

E 160e

Бета-апо-8′-каротенал (С 30)

E 161b

Лутеин

4.   Група IV Полиоли

Е-номер

Наименование

E 420

Сорбитоли

E 421

Манитол

E 953

Изомалт

E 965

Малтитоли

E 966

Лактитол

E 967

Ксилитол

E 968

Еритритол

5.   Други добавки, изискванията за които могат да се определят комбинирано

а)   E 200 – 203: Сорбинова киселина — сорбати (SA)

Е-номер

Наименование

E 200

Сорбинова киселина

E 202

Калиев сорбат

E 203

Калциев сорбат


б)   E 210 – 213: Бензоена киселина — бензоати (BA)

Е-номер

Наименование

E 210

Бензоена киселина

E 211

Натриев бензоат

E 212

Калиев бензоат

E 213

Калциев бензоат


в)   E 200 – 213: Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати (SA + BA)

Е-номер

Наименование

E 200

Сорбинова киселина

E 202

Калиев сорбат

E 203

Калциев сорбат

E 210

Бензоена киселина

E 211

Натриев бензоат

E 212

Калиев бензоат

E 213

Калциев бензоат


г)   E 200 – 219: Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати; p-хидроксибензоати (SA + BA + PHB)

Е-номер

Наименование

E 200

Сорбинова киселина

E 202

Калиев сорбат

E 203

Калциев сорбат

E 210

Бензоена киселина

E 211

Натриев бензоат

E 212

Калиев бензоат

E 213

Калциев бензоат

E 214

Етилов р-хидроксибензоат

E 215

Натриев етил р-хидроксибензоат

E 218

Метилов р-хидроксибензоат

E 219

Натриев метил р-хидроксибензоат


д)   E 200 - 203; 214 – 219: Сорбинова киселина — сорбати; p-хидроксибензоати (SA + PHB)

Е-номер

Наименование

E 200

Сорбинова киселина

E 202

Калиев сорбат

E 203

Калциев сорбат

E 214

Етилов р-хидроксибензоат

E 215

Натриев етил р-хидроксибензоат

E 218

Метил p-хидроксибензоат

E 219

Натриев метил р-хидроксибензоат


е)   E 214 – 219: p-хидроксибензоати (PHB)

Е-номер

Наименование

E 214

Етилов р-хидроксибензоат

E 215

Натриев етил р-хидроксибензоат

E 218

Метил p-хидроксибензоат

E 219

Натриев метил р-хидроксибензоат


ж)   E 220 – 228: Серен диоксид — сулфити

Е-номер

Наименование

E 220

Серен диоксид

E 221

Натриев сулфит

E 222

Натриев хидроген сулфит

E 223

Натриев метабисулфит

E 224

Калиев метабисулфит

E 226

Калциев сулфит

E 227

Калциев хидроген сулфит

E 228

Калиев хидроген сулфит


з)   E 249 – 250: Нитрити

Е-номер

Наименование

E 249

Калиев нитрит

E 250

Натриев нитрит


и)   E 251 – 252: Нитрати

Е-номер

Наименование

E 251

Натриев нитрат

E 252

Калиев нитрат


й)   E 280 – 283: Пропионова киселина — пропионати

Е-номер

Наименование

E 280

Пропионова киселина

E 281

Натриев пропионат

E 282

Калциев пропионат

E 283

Калиев пропионат


к)   E 310 – 320: Галати, ТБХК и БХА

Е-номер

Наименование

E 310

Пропил галат

E 311

Октил галат

E 312

Додецил галат

E 319

Третичен бутил-хидроквинон (ТБХК)

E 320

Бутил хидроксианизол (БХА)


л)   E 338 – 341, E 343 и E 450 - 452: Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

Е-номер

Наименование

E 338

Фосфорна киселина

E 339

Натриеви фосфати

E 340

Калиеви фосфати

E 341

Калциеви фосфати

E 343

Магнезиеви фосфати

E 450

Дифосфати

E 451

Трифосфати

E 452

Полифосфати


м)   E 355 – 357: Адипинова киселина — адипати

Е-номер

Наименование

E 355

Адипинова киселина

E 356

Натриев адипат

E 357

Калиев адипат


н)   E 432 – 436: Полисорбати

Е-номер

Наименование

E 432

Полиоксиетилен сорбитан монолаурат (полисорбат 20)

E 433

Полиоксиетилен сорбитан моноолеат (полисорбат 80)

E 434

Полиоксиетилен сорбитан монопалмитат (полисорбат 40)

E 435

Полиоксиетилен сорбитан моностеарат (полисорбат 60)

E 436

Полиоксиетилен сорбитан тристеарат (полисорбат 65)


о)   E 473 – 474: Естери на мастни киселини и захароза, захароглицериди

Е-номер

Наименование

E 473

Естери на мастни киселини и захароза

E 474

Захароглицериди


п)   E 481 – 482: Стеароил-2-лактилати

Е-номер

Наименование

E 481

Натриев стеароил-2-лактилат

E 482

Калциев стеароил-2-лактилат


р)   E 491 – 495: Сорбитанови естери

Е-номер

Наименование

E 491

Сорбитан моностеарат

E 492

Сорбитан тристеарат

E 493

Сорбитан монолаурат

E 494

Сорбитан моноолеат

E 495

Сорбитан монопалмитат


с)   E 520 – 523: Алуминиеви сулфати

Е-номер

Наименование

E 520

Алуминиев сулфат

E 521

Алуминиевонатриев сулфат

E 522

Алуминиевокалиев сулфат

E 523

Алуминиевоамониев сулфат


т)   E 551 – 559: Силициев диоксид — силикати

Е-номер

Наименование

E 551

Силициев диоксид

E 552

Калциев силикат

E 553a

Магнезиев силикат

Е 553b

Талк

E 554

Натриевоалуминиев силикат

E 555

Калиевоалуминиев силикат

E 556

Калциевоауминиев силикат

E 559

Алуминиев силикат (каолин)


у)   E 620 – 625: Глутаминова киселина — глутамати

Е-номер

Наименование

E 620

Глутаминова киселина

E 621

Мононатриев глутамат

E 622

Монокалиев глутамат

E 623

Калциев диглутамат

E 624

Моноамониев глутамат

E 625

Магнезиев диглутамат


ф)   E 626 – 635: Рибонуклеотиди

Е-номер

Наименование

E 626

Гуанилова киселина

E 627

Динатриев гуанилат

E 628

Дикалиев гуанилат

E 629

Калциев гуанилат

E 630

Инозинова киселина

E 631

Динатриев инозинат

E 632

Дикалиев инозинат

E 633

Калциев инозинат

E 634

Калциеви 5’-рибонуклеотиди

E 635

Динатриеви 5’-рибонуклеотиди

ЧАСТ Г

КАТЕГОРИИ ХРАНИ

Номер

Наименование

0.

Всички категории храни

01.

Млечни продукти и техните аналози

01.1

Неароматизирано пастьоризирано и стерилизирано (включително чрез UHT) мляко

01.2

Неароматизирани ферментирали млечни продукти, включително натурална неароматизирана мътеница (с изключение на стерилизирана мътеница), без топлинна обработка след ферментацията

01.3

Неароматизирани ферментирали млечни продукти, преминали топлинна обработка след ферментацията

01.4

Ароматизирани ферментирали млечни продукти, включително продукти, преминали топлинна обработка

01.5

Дехидратирано мляко съгласно определението от Директива 2001/114/ЕО

01.6

Сметана и сметана на прах

01.6.1

Неароматизирана пастьоризирана сметана (с изключение на сметани с намалено съдържание на мазнини)

01.6.2

Неароматизирани сметанови продукти, ферментирали с използване на жива закваска, и продукти заместители със съдържание на мазнини под 20 %

01.6.3

Други сметани

01.7

Сирене и продукти от сирене

01.7.1

Неузрели сирена, с изключение на продуктите, попадащи в категория 16

01.7.2

Узрели сирена

01.7.3

Ядлива кора на сирене

01.7.4

Суроватъчни сирена

01.7.5

Топени сирена

01.7.6

Продукти от сирене (с изключение на продуктите, попадащи в категория 16)

01.8

Млечни аналози, включително сметани на немлечна основа за напитки

02.

Мазнини и масла, както и емулсии на мазнини и масла

02.1

Мазнини и масла, практически без съдържание на вода (с изключение на дехидратирани млечни мазнини)

02.2

Емулсии на мазнини и масла, предимно от типа „вода в масло“

02.2.1

Масло, концентрирано масло и течно масло, както и дехидратирани млечни мазнини)

02.2.2

Други емулсии на мазнини и масла, включително продукти за мазане, съгласно определението от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и течни емулсии

02.3

Растителни мазнини в аерозоли за намасляване на съдове

03.

Лед за ядене

04.

Плодове и зеленчуци

04.1

Непреработени плодове и зеленчуци

04.1.1

Цели пресни плодове и зеленчуци

04.1.2

Белени, нарязани и наситнени плодове и зеленчуци

04.1.3

Замразени плодове и зеленчуци

04.2

Преработени плодове и зеленчуци

04.2.1

Сушени плодове и зеленчуци

04.2.2

Плодове и зеленчуци в оцет, мазнина или саламура

04.2.3

Плодове и зеленчуци, консервирани в консервени кутии или стъклен амбалаж

04.2.4

Продукти от плодове и зеленчуци, с изключение на продуктите, обхванати от 5.4

04.2.4.1

Продукти от плодове и зеленчуци, с изключение на компоти

04.2.4.2

Компоти, с изключение на продуктите, обхванати от категория 16

04.2.5

Конфитюри, желета и мармалади и сходни продукти

04.2.5.1

Конфитюри и желета екстра качество съгласно определението от Директива 2001/113/ЕО

04.2.5.2

Конфитюри, желета и мармалади и подсладено пюре от кестени съгласно определението от Директива 2001/113/ЕО

04.2.5.3

Други сходни плодови или зеленчукови пасти за мазане

04.2.5.4

Масла от ядки и пасти за мазане от ядки

04.2.6

Продукти от преработени картофи

05.

Сладкарски изделия

05.1

Какаови и шоколадови продукти, обхванати от Директива 2000/36/ЕО

05.2

Други сладкарски изделия, включително сладки дражета за освежаване на дъха

05.3

Дъвки

05.4

Декорации, глазури и пълнежи, с изключение на пълнежите на основата на плодове, обхванати от категория 4.2.4

06.

Зърнени храни и зърнени продукти

06.1

Зърно, цяло, натрошено или на люспи

06.2

Брашна и други млени продукти и нишестета

06.2.1

Брашна

06.2.2

Нишестета

06.3

Зърнени закуски

06.4

Макаронени изделия

06.4.1

Пресни макаронени изделия

06.4.2

Сухи макаронени изделия

06.4.3

Пресни предварително сварени макаронени изделия

06.4.4

Картофени gnocchi

06.4.5

Пълнежи за пълнени макаронени изделия (ravioli и други подобни)

06.5

Фиде

06.6

Течливи теста

06.7

Предварително сварени или преработени зърнени храни

07.

Печива

07.1

Хляб и хлебчета

07.1.1

Хляб, приготвен единствено от следните съставки: пшеничено брашно, вода, мая или подкваса, готварска сол

07.1.2

Pain courant francais; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

07.2

Фини печива

08.

Месо

08.1

Непреработено месо

08.1.1

Непреработено место, различно от месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

08.1.2

Месни полуфабрикати, както са определени в Регламент (ЕО) № 853/2004

08.2

Преработено месо

08.2.1

Преработено месо, непреминало термична обработка

08.2.2

Преработено месо, преминало термична обработка

08.2.3

Обвивки, покрития и декорации за меса

08.2.4

Традиционно консервирани месни продукти, за които се прилагат специални разпоредби относно нитритите и нитратите

08.2.4.1

Традиционни продукти, консервирани чрез потапяне (Месни продукти, консервирани чрез потапяне в консервиращ разтвор, съдържащ нитрити и/или нитрати, сол и други съставки)

08.2.4.2

Традиционни продукти, консервирани на сухо (Процесът на сухо консервиране включва прилагане на консервираща смес, съдържаща нитрити и/или нитрати, сол и други съставки, на сухо по повърхността на месото, след което следва период на стабилизиране/зреене).

08.2.4.3

Други традиционно консервирани продукти (Използване на комбинация от потапяне с цел консервиране и консервиране на сухо, или случаи, при които нитритът и/или нитратът е включен в съставния продукт или когато консервиращият разтвор се инжектира в продукта преди варенето му).

09.

Риба и продукти от рибарството

09.1

Непреработена риба и непреработени продукти от рибарството

09.1.1

Непреработена риба

09.1.2

Непреработени мекотели и ракообразни

09.2

Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни

09.3

Рибен хайвер

10.

Яйца и яйчни продукти

10.1

Непреработени яйца

10.2

Преработени яйца и яйчни продукти

11.

Захари, сиропи, мед и трапезни подсладители

11.1

Захари и сиропи съгласно определенията от Директива 2001/111/ЕО

11.2

Други захари и сиропи

11.3

Пчелен мед съгласно определението от Директива 2001/110/ЕО

11.4

Трапезни подсладители

11.4.1

Трапезни подсладители в течна форма

11.4.2

Трапезни подсладители под формата на прах

11.4.3

Трапезни подсладители на таблетки

12.

Соли, подправки, супи, сосове, салати и протеинови продукти

12.1

Сол и заместители на солта

12.1.1

Сол

12.1.2

Заместители на солта

12.2

Ароматни треви, подправки, смеси за подправяне

12.2.1

Ароматни треви и подправки

12.2.2

Смеси за подправяне и продукти за подправяне

12.3

Оцети

12.4

Горчица

12.5

Супи и бульони

12.6

Сосове

12.7

Салати и солени пасти за мазане на сандвичи

12.8

Мая и продукти от мая

12.9

Протеинови продукти, с изключение на продуктите, обхванати от категория 1.8

13.

Храни, предназначени за специфична хранителна употреба, съгласно определението от Директива 2009/39/ЕО

13.1

Храни за кърмачета и малки деца

13.1.1

Храни за кърмачета съгласно определението от Директива 2006/141/ЕО на Комисията (18)

13.1.2

Преходни храни съгласно определението от Директива 2006/141/ЕО

13.1.3

Преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца съгласно определението от Директива 2006/125/ЕО на Комисията (19)

13.1.4

Други храни за малки деца

13.1.5

Диетични храни за специални медицински цели за кърмачета и малки деца съгласно определението от Директива 1999/21/ЕО на Комисията (20) и специални храни за кърмачета

13.1.5.1

Диетични храни за специални медицински цели за кърмачета и специални храни за кърмачета

13.1.5.2

Диетични храни за специални медицински цели за кърмачета и малки деца съгласно определението от Директива 1999/21/ЕО

13.2

Диетични храни за специални медицински цели съгласно определението от Директива 1999/21/ЕО (с изключение на продуктите от категория 13.1.5)

13.3

Диетични храни за хранителни режими за регулиране на телесното тегло, предназначени да заместят целия целодневен хранителен прием или единично хранене (целия дневен порцион или част от него)

13.4

Храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост към глутен, съгласно определението от Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията (21)

14.

Напитки

14.1

Безалкохолни напитки

14.1.1

Вода, включително натурална минерална вода, съгласно определението от Директива 2009/54/ЕО, изворна вода и всички други видове бутилирана или пакетирана вода

14.1.2

Сокове от плодове съгласно определението от Директива 2001/112/ЕО, и сокове от зеленчуци

14.1.3

Нектари от плодове съгласно определението от Директива 2001/112/ЕО, нектари от зеленчуци и сходни продукти

14.1.4

Ароматизирани напитки

14.1.5

Кафе, чай, билкови и плодови отвари, цикория; екстракти от чай, билкови и плодови отвари и от цикория; чаени, растителни, плодови и зърнени продукти за отвари, както и смеси и инстантни смеси от тези продукти

14.1.5.1

Кафе, екстракти от кафе

14.1.5.2

Други

14.2

Алкохолни напитки, включително техни еквиваленти без съдържание на алкохол или с нискоалкохолно съдържание

14.2.1

Пиво и малцови напитки

14.2.2

Вино и други продукти съгласно определението от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и техни еквиваленти без съдържание на алкохол

14.2.3

Ябълково и крушово вино

14.2.4

Плодови вина и made wine

14.2.5

Медовина

14.2.6

Спиртни напитки съгласно определението от Регламент (ЕО) № 110/2008

14.2.7

Ароматизирани продукти на винена основа съгласно определението от Регламент (ЕИО) № 1601/91

14.2.7.1

Ароматизирани вина

14.2.7.2

Ароматизирани напитки на винена основа

14.2.7.3

Ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти

14.2.8

Други алкохолни напитки, включително смеси от алкохолни напитки и безалкохолни напитки и спиртни напитки с алкохолно съдържание по-малко от 15 %

15.

Готови за консумация соленки и снаксове

15.1

Снаксове на картофена, зърнена, брашнена или нишестена основа

15.2

Обработени ядки

16.

Десерти, с изключение на продуктите, обхванати в категории 1, 3 и 4

17.

Хранителни добавки съгласно определението от Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета  (22) , с изключение на хранителните добавки за кърмачета и малки деца

17.1

Хранителни добавки, предлагани в твърдо състояние, включително ампули, таблетки и подобни форми, с изключение на формите за дъвчене

17.2

Хранителни добавки, предлагани в течно състояние

17.3

Хранителни добавки, предлагани под формата на сироп или форма, подходяща за дъвчене

18.

Преработени храни, необхванати от категории 1—17, с изключение на храните за кърмачета и малки деца

ЧАСТ Д

РАЗРЕШЕНИ ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ И УСЛОВИЯ ЗА ТЯХНАТА УПОТРЕБА В КАТЕГОРИИТЕ ХРАНИ

Номер на категорията

Е-номер

Наименование

Максимално ниво (mg/l или mg/kg, както е целесъобразно)

Бележки под линия

Ограничения/изключения

0.

Добавки в храните, разрешени във всички категории храни

E 290

Въглероден диоксид

quantum satis

 

 

E 938

Аргон

quantum satis

 

 

E 939

Хелий

quantum satis

 

 

E 941

Азот

quantum satis

 

 

E 942

Азотист оксид

quantum satis

 

 

E 948

Кислород

quantum satis

 

 

E 949

Водород

quantum satis

 

 

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

10 000

(1) (4) (57)

само храни в изсушена прахообразна форма (т.е. храни, изсушени по време на производствения процес, и техни смеси), с изключение на храните, посочени в таблица 1 от част А на настоящото приложение

E 551 - 559

Силициев диоксид — силикати

10 000

(1) (57)

само храни в изсушена прахообразна форма (т.е. храни, изсушени по време на производствения процес, и техни смеси), с изключение на храните, посочени в таблица 1 от част А на настоящото приложение

E 459

Бета-циклодекстрин

quantum satis

 

само храни под формата на таблетки и филм таблетки, с изключение на храните, посочени в таблица 1 от част А на настоящото приложение

E 551 - 559

Силициев диоксид — силикати

quantum satis

(1)

само храни под формата на таблетки и филм таблетки, с изключение на храните, посочени в таблица 1 от част А на настоящото приложение

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(4):

Максималното количество е изразено като P2O5.

(57):

Прилага се максималното количество, освен ако в точки 01—18 на настоящото приложение е указано друго максимално количество по отношение на отделни храни или категории храни.

01

Млечни продукти и техните аналози

01.1

Неароматизирано пастьоризирано и стерилизирано (включително чрез UHT) мляко

E 331

Натриеви цитрати

4 000

 

само козе мляко, преминало UHT

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

1 000

(1) (4)

само стерилизирано мляко и мляко, преминало UHT

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(4):

Максималното количество е изразено като P2O5.

01.2

Неароматизирани ферментирали млечни продукти, включително натурална неароматизирана мътеница (с изключение на стерилизирана мътеница), без топлинна обработка след ферментацията

01.3

Неароматизирани ферментирали млечни продукти, преминали топлинна обработка след ферментацията

Група I

Добавки

 

 

 

E 200 - 203

Сорбинова киселина — сорбати

1 000

(1) (2)

само мляко с пресечен белтък

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):

Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

01.4

Ароматизирани ферментирали млечни продукти, включително продукти, преминали топлинна обработка

Група I

Добавки

 

 

 

Група II

Оцветители при quantum satis

 

 

 

Група III

Оцветители с комбинирани максимални количества

150

 

 

Група IV

Полиоли

quantum satis

 

само нискоенергийни продукти или без добавена захар

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

10

 

 

E 160d

Ликопен

30

 

 

E 200 - 213

Сорбинова киселина — сорбати; бензоена киселина — бензоати

300

(1) (2)

само десерти на млечна основа без топлинна обработка

E 297

Фумарова киселина

4 000

 

само плодово ароматизирани десерти

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

3 000

(1) (4)

 

E 355 - 357

Адипинова киселина — адипати

1 000

 

само плодово ароматизирани десерти

E 363

Сукцинова киселина

6 000

 

 

E 416

Гума карая

6 000

 

 

E 427

Гума касия

2 500

 

 

E 432 - 436

Полисорбати

1 000

 

 

E 473 - 474

Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди

5 000

 

 

E 475

Полиглицеролови естери на мастни киселини

2 000

 

 

E 477

Пропан-1,2-диол естери на мастни киселини

5 000

 

 

E 481 - 482

Стеароил-2-лактилати

5 000

 

 

E 483

Стеарил тартарат

5 000

 

 

E 491 - 495

Сорбитанови естери

5 000

 

 

E 950

Ацесулфам К

350

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 951

Аспартам

1 000

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 952

Цикламова киселина и нейните Na и Ca соли

250

(51)

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 954

Захарин и неговите Na, K и Ca соли

100

(52)

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 955

Сукралоза

400

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 957

Тауматин

5

 

само като овкусител

E 959

Неохесперидин DС

50

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 962

Сол на аспартам-ацесулфам

350

(11)a (49) (50)

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 961

Неотам

32

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):

Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(4):

Максималното количество е изразено като P2O5.

(11):

Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.

(49):

Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (E 951) и ацесулфам-K (E 950).

(50):

Количествата за E 951 и E 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с E 950 или E 951.

(51):

Максималните количества на употреба са изразени като свободна киселина.

(52):

Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.

01.5

Дехидратирано мляко съгласно определението от Директива 2001/114/ЕО

Група II

Оцветители при quantum satis

quantum satis

 

с изключение на неароматизирани продукти

E 300

Аскорбинова киселина

quantum satis

 

 

E 301

Натриев аскорбат

quantum satis

 

 

E 304

Мастни естери на аскорбиновата киселина

quantum satis

 

 

E 310 - 320

Галати, ТБХК и БХА

200

(1)

само сухо мляко за монетни автомати за напитки

E 322

Лецитини

quantum satis

 

 

E 331

Натриеви цитрати

quantum satis

 

 

E 332

Калиеви цитрати

quantum satis

 

 

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

1 000

(1) (4)

само частично дехидратирано мляко с по-малко от 28 % сухо вещество

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

1 500

(1) (4)

само частично дехидратирано мляко с повече от 28 % сухо вещество

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

2 500

(1) (4)

само сухо мляко и сухо обезмаслено мляко

E 392

Екстракти от розмарин

200

(41) (46)

само сухо мляко за монетни автомати за напитки

E 392

Екстракти от розмарин

30

(46)

само сухо мляко за производство на сладолед

E 407

Карагенан

quantum satis

 

 

Е 500(i)

Натриев хидроген карбонат

quantum satis

 

 

Е 501(ii)

Калиев хидроген карбонат

quantum satis

 

 

E 509

Калциев хлорид

quantum satis

 

 

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(4):

Максималното количество е изразено като P2O5.

(41):

Изразено на основата на мазнина.

(46):

Като сбор от карнозол и карнозна киселина.

01.6

Сметана и сметана на прах

01.6.1

Неароматизирана пастьоризирана сметана (с изключение на сметани с намалено съдържание на мазнини)

E 401

Натриев алгинат

quantum satis

 

 

E 402

Калиев алгинат

quantum satis

 

 

E 407

Карагенан

quantum satis

 

 

E 466

Карбоксиметил целулоза

quantum satis

 

 

E 471

Моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

 

 

01.6.2

Неароматизирани сметанови продукти, ферментирали с използване на жива закваска, и продукти заместители със съдържание на мазнини под 20 %

E 406

Агар

quantum satis

 

 

E 407

Карагенан

quantum satis

 

 

E 410

Гума локуст бийн

quantum satis

 

 

E 412

Гума гуар

quantum satis

 

 

E 415

Ксантанова гума

quantum satis

 

 

E 440

Пектини

quantum satis

 

 

E 460

Целулоза

quantum satis

 

 

E 466

Карбоксиметил целулоза

quantum satis

 

 

E 471

Моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

 

 

E 1404

Окислено нишесте

quantum satis

 

 

E 1410

Мононишестен фосфат

quantum satis

 

 

E 1412

Динишестен фосфат

quantum satis

 

 

E 1413

Фосфориран динишестен фосфат

quantum satis

 

 

E 1414

Ацетилиран динишестен фосфат

quantum satis

 

 

E 1420

Ацетилирано нишесте

quantum satis

 

 

E 1422

Ацетилиран динишестен адипат

quantum satis

 

 

E 1440

Хидроксипропил нишесте

quantum satis

 

 

E 1442

Хидроксипропил динишесте фосфат

quantum satis

 

 

E 1450

Натриев октенил сукцинат на нишестето

quantum satis

 

 

E 1451

Ацетилирано окислено нишесте

quantum satis

 

 

01.6.3

Други сметани

Група I

Добавки

 

 

 

Група II

Оцветители при quantum satis

quantum satis

 

само ароматизирани сметани

Група III

Оцветители с комбинирани максимални количества

150

 

само ароматизирани сметани

E 234

Низин

10

 

само clotted cream

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

5 000

(1) (4)

само стерилизирана, пастьоризирана, преминала UHT сметана и бита сметана

E 473 - 474

Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди

5 000

(1)

само стерилизирана сметана и стерилизирана сметана с намалено съдържание на мазнини

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(4):

Максималното количество е изразено като P2O5.

01.7

Сирене и продукти от сирене

01.7.1

Неузрели сирена, с изключение на продуктите, попадащи в категория 16

Група I

Добавки

 

 

с изключение на mozzarella и неузрели сирена, ферментирали с използване на жива закваска

Група II

Оцветители при quantum satis

quantum satis

 

само ароматизирани неузрели сирена

Група III

Оцветители с комбинирани максимални количества

150

 

само ароматизирани неузрели сирена

E 200 - 203

Сорбинова киселина — сорбати

1 000

(1), (2)

 

E 234

Низин

10

 

само mascarpone

E 260

Оцетна киселина

quantum satis

 

само mozzarella

E 270

Млечна киселина

quantum satis

 

само mozzarella

E 330

Лимонена киселина

quantum satis

 

само mozzarella

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

2 000

(1) (4)

с изключение на mozzarella

Е 460(ii)

Целулоза на прах

quantum satis

 

само настъргана и нарязана на филии mozzarella

E 575

Глюконо-делта-лактон

quantum satis

 

само mozzarella

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):

Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(4):

Максималното количество е изразено като P2O5.

01.7.2

Узрели сирена

E 1105

Лизоцим

quantum satis

 

 

E 120

Кохинил, карминова киселина, кармини

125

 

само червено мраморно сирене

E 140

Хлорофили, хлорофилини

quantum satis

 

само сирене sage derby

E 141

Медни комплекси на хлорофили и хлорофилини

quantum satis

 

само сирене sage derby

E 153

Растителен въглен

quantum satis

 

само сирене morbier

E 160a

Каротини

quantum satis

 

само узряло оранжево, жълто и кремаво сирене

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

15

 

само узряло оранжево, жълто и кремаво сирене

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

50

 

само червено сирене Leicester

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

35

 

само сирене mimolette

E 160c

Паприка екстракт, капсантин, капсорубин

quantum satis

 

само узряло оранжево, жълто и кремаво сирене

E 163

Антоцианини

quantum satis

 

само червено мраморно сирене

E 170

Калциев карбонат

quantum satis

 

 

E 200 - 203

Сорбинова киселина — сорбати

1 000

(1) (2)

само сирена, предварително пакетирани, нарязани на филии или парчета; сирена на пластове и сирена с добавени в тях храни

E 200 - 203

Сорбинова киселина — сорбати

quantum satis

 

само за повърхностна обработка на узрели продукти

E 234

Низин

12,5

(29)

 

E 235

Натамицин

1

(8)

само за повърхностна обработка на твърди, полутвърди и полумеки сирена

E 239

Хексаметилен тетрамин

25 mg/kg остатъчно количество, изразено като формалдехид

 

само сирене provolone

E 251 - 252

Нитрати

150

(30)

само твърди, полутвърди и полумеки сирена

E 280 - 283

Пропионова киселина — пропионати

quantum satis

 

само за повърхностна обработка

E 460

Целулоза на прах

quantum satis

 

само нарязани на филии и настъргани узрели сирена

Е 500(ii)

Натриев хидроген карбонат

quantum satis

 

само сирена, получени от естествената ферментация на млякото

E 504

Магнезиеви карбонати

quantum satis

 

 

E 509

Калциев хлорид

quantum satis

 

 

E 551 - 559

Силициев диоксид — силикати

10 000

(1)

само нарязани на филии или настъргани твърди и полутвърди сирена

E 575

Глюконо-делта-лактон

quantum satis

 

 

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):

Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(8):

mg/dm2 повърхност (не присъства на дълбочина 5 mm).

(29):

Това вещество може да присъства естествено в някои сирена вследствие на ферментационните процеси.

(30):

В млякото за сиренето или равностойно количество, ако е добавено след отстраняването на суроватката и добавянето на вода.

01.7.3

Ядлива кора на сирене

Група II

Оцветители при quantum satis

quantum satis

 

 

Група III

Оцветители с комбинирани максимални количества

quantum satis

 

 

E 160d

Ликопен

30

 

 

E 180

Литолрубин ВК

quantum satis

 

 

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

20

 

 

01.7.4

Суроватъчни сирена

Група II

Оцветители при quantum satis

quantum satis

 

 

E 200 - 203

Сорбинова киселина — сорбати

1 000

(1), (2)

само сирена, предварително пакетирани, нарязани на филии; сирена на пластове и сирена с добавени в тях храни

E 251 - 252

Нитрати

150

(30)

само мляко за сирене за твърди, полутвърди и полумеки сирена

E 260

Оцетна киселина

quantum satis

 

 

E 270

Млечна киселина

quantum satis

 

 

E 330

Лимонена киселина

quantum satis

 

 

Е 460(ii)

Целулоза на прах

quantum satis

 

само настъргано и нарязано на филии сирене

E 575

Глюконо-делта-лактон

quantum satis

 

 

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):

Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(30):

В млякото за сиренето или равностойно количество, ако е добавено след отстраняването на суроватката и добавянето на вода.

01.7.5

Топени сирена

Група I

Добавки

 

 

 

Група II

Оцветители при quantum satis

quantum satis

 

само ароматизирани топени сирена

E 100

Куркумин

100

(33)

само ароматизирани топени сирена

E 102

Тартразин

100

(33)

само ароматизирани топени сирена

E 104

Хинолин жълто

100

(33)

само ароматизирани топени сирена

E 110

Сънсет жълто FCF/жълто-оранжев S

100

(33)

само ароматизирани топени сирена

E 120

Кохинил, карминова киселина, кармини

100

(33)

само ароматизирани топени сирена

E 122

Азорубин, кармоизин

100

(33)

само ароматизирани топени сирена

E 124

Понсо 4R, кохинил червено А

100

(33)

само ароматизирани топени сирена

E 160e

Бета-апо-8′-каротенал (С30)

100

(33)

само ароматизирани топени сирена

E 161b

Лутеин

100

(33)

само ароматизирани топени сирена

E 160d

Ликопен

5

 

само ароматизирани топени сирена

E 160a

Каротини

quantum satis

 

 

E 160c

Паприка екстракт, капсантин, капсорубин

quantum satis

 

 

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

15

 

 

E 200 - 203

Сорбинова киселина — сорбати

2 000

(1) (2)

 

E 234

Низин

12,5

(29)

 

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

20 000

(1) (4)

 

E 427

Гума касия

2 500

 

 

E 551 - 559

Силициев диоксид — силикати

10 000

(1)

 

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):

Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(4):

Максималното количество е изразено като P2O5.

(29):

Това вещество може да присъства естествено в някои сирена вследствие на ферментационните процеси.

(33):

Максимум поединично или за комбинацията между E 100, E 102, E 104, E 110, E 120, E 122, E 124, E 160e и E 161b.

01.7.6

Продукти от сирене (с изключение на продуктите, попадащи в категория 16)

Група I

Добавки

 

 

 

Група II

Оцветители при quantum satis

quantum satis

 

само ароматизирани неузрели продукти

Група III

Оцветители с комбинирани максимални количества

100

 

само ароматизирани неузрели продукти

E 1105

Лизоцим

quantum satis

 

само узрели продукти

E 120

Кохинил, карминова киселина, кармини

125

 

само продукти от червено мраморно сирене

E 160a

Каротини

quantum satis

 

само продукти от узряло оранжево, жълто и кремаво сирене

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

15

 

само продукти от узряло оранжево, жълто и кремаво сирене

E 160c

Паприка екстракт, капсантин, капсорубин

quantum satis

 

само продукти от узряло оранжево, жълто и кремаво сирене

E 163

Антоцианини

quantum satis

 

само продукти от червено мраморно сирене

E 170

Калциев карбонат

quantum satis

 

само узрели продукти

E 200 - 203

Сорбинова киселина — сорбати

1 000

(1) (2)

само неузрели продукти; узрели продукти, предварително пакетирани, нарязани на филии; узрели продукти на пластове и узрели продукти с добавени в тях храни

E 200 - 203

Сорбинова киселина — сорбати

quantum satis

 

само за повърхностна обработка на узрели продукти

E 234

Низин

12,5

(29)

само узрели и топени продукти

E 235

Натамицин

1 mg/dm2 повърхност (не присъства на дълбочина 5 mm)

 

само за повърхностна обработка на твърди, полутвърди и полумеки сирена

E 251 - 252

Нитрати

150

(30)

само твърди, полутвърди и полумеки узрели продукти

E 280 - 283

Пропионова киселина — пропионати

quantum satis

 

само за повърхностна обработка на узрели продукти

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

2 000

(1) (4)

само неузрели продукти

E 460

Целулоза на прах

quantum satis

 

само настъргани и нарязани на филии узрели продукти и неузрели продукти

E 504

Магнезиеви карбонати

quantum satis

 

само узрели продукти

E 509

Калциев хлорид

quantum satis

 

само узрели продукти

E 551 - 559

Силициев диоксид — силикати

10 000

(1)

само нарязани на филии или настъргани твърди и полутвърди продукти

E 575

Глюконо-делта-лактон

quantum satis

 

само узрели продукти

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):

Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(4):

Максималното количество е изразено като P2O5.

(29):

Това вещество може да присъства в някои продукти вследствие на ферментационните процеси.

(30):

В млякото за сиренето или равностойно количество, ако е добавено след отстраняването на суроватката и добавянето на вода.

01.8

Млечни аналози, включително сметани на немлечна основа за напитки

Група I

Добавки

 

 

 

Група II

Оцветители при quantum satis

quantum satis

 

 

E 200 - 203

Сорбинова киселина — сорбати

quantum satis

(1) (2)

само аналози на сирена (само за повърхностна обработка)

E 200 - 203

Сорбинова киселина — сорбати

2 000

(1) (2)

само аналози на сирена на основата на протеини

E 251 - 252

Нитрати

150

(30)

само аналози на сирена на млечна основа

E 280 - 283

Пропионова киселина — пропионати

quantum satis

 

само аналози на сирена (само за повърхностна обработка)

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

5 000

(1) (4)

само аналози на бита сметана

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

20 000

(1) (4)

само аналози на топени сирена

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

30 000

(1) (4)

само сметани на немлечна основа за напитки

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

50 000

(1) (4)

само сметани на немлечна основа за напитки за монетни автомати

E 432 - 436

Полисорбати

5 000

(1)

само аналози на мляко и сметана

E 473 - 474

Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди

5 000

(1)

само аналози на сметана

E 473 - 474

Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди

20 000

(1)

само сметани на немлечна основа за напитки

E 475

Полиглицеролови естери на мастни киселини

5 000

 

само аналози на мляко и сметана

E 475

Полиглицеролови естери на мастни киселини

500

 

само сметани на немлечна основа за напитки

E 477

Пропан-1,2-диол естери на мастни киселини

1 000

 

само сметани на немлечна основа за напитки

E 477

Пропан-1,2-диол естери на мастни киселини

5 000

 

само аналози на мляко и сметана

E 481 - 482

Стеароил-2-лактилати

3 000

(1)

само сметани на немлечна основа за напитки

E 491 - 495

Сорбитанови естери

5 000

(1)

само аналози на мляко и сметана; сметани на немлечна основа за напитки

E 551 - 559

Силициев диоксид — силикати

10 000

(1)

само аналози на нарязани на филии или настъргани сирена и аналози на топени сирена; сметани на немлечна основа за напитки

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):

Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(4):

Максималното количество е изразено като P2O5.

(30):

В млякото за сиренето или равностойно количество, ако е добавено след отстраняването на суроватката и добавянето на вода.

02

Мазнини и масла, както и емулсии на мазнини и масла

02.1

Мазнини и масла, практически без съдържание на вода (с изключение на дехидратирани млечни мазнини)

E 100

Куркумин

quantum satis

 

само мазнини

E 160a

Каротини

quantum satis

 

само мазнини

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

10

 

само мазнини

E 270

Млечна киселина

quantum satis

 

само с цел варене и/или пържене или за приготвяне на сос грейви

E 300

Аскорбинова киселина

quantum satis

 

само с цел варене и/или пържене или за приготвяне на сос грейви

E 304

Мастни естери на аскорбиновата киселина

quantum satis

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 306

Токоферол-обогатен екстракт

quantum satis

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 307

Алфа-токоферол

quantum satis

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 307

Алфа-токоферол

200

 

само рафинирани зехтини, включително зехтин от маслиново кюспе

E 308

Гама токоферол

quantum satis

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 309

Делта-токоферол

quantum satis

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 310 - 320

Галати, ТБХК и БХА, поединично или в комбинация

200

(1) (41)

само мазнини и масла за професионалното производство на топлинно обработени храни; масла и мазнини за пържене (с изключение и зехтин от маслиново кюспе), свинска мас, рибни масла, говежда, птича и овча лой

E 321

Бутил хидрокситолуол (БХТ)

100

(41)

само мазнини и масла за професионалното производство на топлинно обработени храни; масла и мазнини за пържене (с изключение на зехтин от маслиново кюспе), свинска мас, рибни масла, говежда, птича и овча лой

E 322

Лецитини

30 000

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 330

Лимонена киселина

quantum satis

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 331

Натриеви цитрати

quantum satis

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 332

Калиеви цитрати

quantum satis

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 333

Калциеви цитрати

quantum satis

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

E 392

Екстракти от розмарин

30

(41) (46)

само растителни масла (с изключение на студено пресовани масла и зехтини) и мазнини, при които съдържанието на полиненаситени мастни киселини е над 15 % w/w (тегло/тегло) от общата мастна киселина, за употреба в хранителни продукти, които не са преминали топлинна обработка.

E 392

Екстракти от розмарин

50

(41) (46)

само рибни масла и масло от водорасли; свинска мас, говежда, птича, овча и свинска мазнина; мазнини и масла за професионално производство на храни, преминали топлинна обработка; масла и мазнини за пържене, с изключение на зехтин и зехтин от маслинено кюспе

E 471

Моно- и диглицериди на мастни киселини

10 000

 

с изключение на студено пресовани масла и зехтини

Е 472с

Естери на лимонената киселина с моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

 

само за готвене и/или пържене и за приготвяне на сос грейви

E 900

Диметилполисилоксан

10

 

само масла и мазнини за пържене

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(41):

Изразено на основата на мазнина.

(46):

Като сбор от карнозол и карнозна киселина.

02.2

Емулсии на мазнини и масла, предимно от типа „вода в масло“

02.2.1

Масло, концентрирано масло и течно масло, както и дехидратирани млечни мазнини

E 160a

Каротини

quantum satis

 

с изключение на масло от овче и козе мляко

E 500

Натриеви карбонати

quantum satis

 

само масло от заквасена сметана

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

2 000

(1) (4)

само масло от заквасена сметана

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация

(4):

Максималното количество е изразено като P2O5

02.2.2

Други емулсии на мазнини и масла, включително продукти за мазане, съгласно определението от Регламент (ЕО) № 1234/2007, както и течни емулсии

Група I

Добавки

 

 

 

E 100

Куркумин

quantum satis

 

с изключение на масло с намалено съдържание на мазнини

E 160a

Каротини

quantum satis

 

 

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

10

 

с изключение на масло с намалено съдържание на мазнини

E 200 - 203

Сорбинова киселина — сорбати

1 000

(1) (2)

само мастни емулсии (с изключение на млечно масло) със съдържание на мазнина 60 % или повече

E 200 - 203

Сорбинова киселина — сорбати

2 000

(1) (2)

само мастни емулсии със съдържание на мазнина под 60 %

E 310 - 320

Галати, ТБХК и БХА, поединично или в комбинация

200

(1) (2)

само мазнини за пържене

E 321

Бутил хидрокситолуол (БХТ)

100

 

само мазнини за пържене

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

5 000

(1) (4)

само мазнини за мазане

E 385

Калциев динатриев етилен диамин тетраацетат (калциев динатриев ЕДТА)

100

 

само мазнини за мазане съгласно определението, посочено в член 115 и в приложение ХV към Регламент (ЕО) № 1234/2007, със съдържание на мазнини до 41 %

E 405

Пропан-1,2-диол алгинат

3 000

 

 

E 432 - 436

Полисорбати

10 000

(1)

само мастни емулсии за пекарски цели

E 473 - 474

Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди

10 000

(1)

само мастни емулсии за пекарски цели

E 475

Полиглицеролови естери на мастни киселини

5 000

 

 

E 476

Полиглицерол полирицинолеат

4 000

 

само мазнини за мазане съгласно определението, посочено в член 115 и в приложение ХV към Регламент (ЕО) № 1234/2007, със съдържание на мазнини до 41 % и подобни продукти за мазане със съдържание на мазнини под 10 %

E 477

Пропан-1,2-диол естери на мастни киселини

10 000

 

само мастни емулсии за пекарски цели

Е 479b

Термичноокислено соево масло с моно- и диглицериди на мастни киселини

5 000

 

само мастни емулсии за пържене

E 481 - 482

Стеароил-2-лактилати

10 000

(1)

 

E 491 - 495

Сорбитанови естери

10 000

(1)

 

E 551 - 559

Силициев диоксид — силикати

30 000

(1)

само продукти за намазване на съдове за печене

E 900

Диметилполисилоксан

10

 

само масла и мазнини за пържене

E 959

Неохесперидин DС

5

 

само като овкусител и само в групи Б и В на мазнините, посочени в приложение ХV към Регламент (ЕО) № 1234/2007

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):

Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(4):

Максималното количество е изразено като P2O5.

02.3

Растителни мазнини в аерозоли за намасляване на съдове

Група I

Добавки

 

 

 

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

30 000

(1) (4)

само спрейове с емулсии на основата на вода за намазване на съдове за печене

E 392

Екстракти от розмарин

50

(41) (46)

само мазнини и масла за професионално производство на храни, преминали термична обработка

E 551 - 559

Силициев диоксид — силикати

30 000

(1)

само продукти за намазване на съдове за печене

E 943a

Бутан

quantum satis

 

само спрейове с растителна мазнина за намасляване на съдове (само за професионална употреба) и спрейове с емулсии на основата на вода

E 943b

Изобутан

quantum satis

 

само спрейове с растителна мазнина за намасляване на съдове (само за професионална употреба) и спрейове с емулсии на основата на вода

E 944

Пропан

quantum satis

 

само спрейове с растителна мазнина за намасляване на съдове (само за професионална употреба) и спрейове с емулсии на основата на вода

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(4):

Максималното количество е изразено като P2O5.

(41):

Изразено на основата на мазнина.

(46):

Като сбор от карнозол и карнозна киселина.

03

Лед за ядене

Група I

Добавки

 

 

 

Група II

Оцветители при quantum satis

quantum satis

 

 

Група III

Оцветители с комбинирани максимални количества

150

(25)

 

Група IV

Полиоли

quantum satis

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 160b

Анато, биксин, норбиксин

20

 

 

E 160d

Ликопен

40

 

 

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

1 000

(1) (4)

 

E 405

Пропан-1,2-диол алгинат

3 000

 

само лед за ядене, на водна основа

E 427

Гума касия

2 500

 

 

E 432 - 436

Полисорбати

1 000

(1)

 

E 473 - 474

Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди

5 000

(1)

 

E 477

Пропан-1,2-диол естери на мастни киселини

3 000

 

 

E 491 - 495

Сорбитанови естери

500

(1)

 

E 901

Пчелен восък — бял и жълт

quantum satis

 

само предварително опаковани вафли, съдържащи сладолед

E 950

Ацесулфам К

800

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 951

Аспартам

800

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 954

Захарин и неговите Na, K и Ca соли

100

(52)

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 955

Сукралоза

320

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 957

Тауматин

50

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 959

Неохесперидин DС

50

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 961

Неотам

26

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 962

Сол на аспартам-ацесулфам

800

(11)б (49) (50)

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):

Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(4):

Максималното количество е изразено като P2O5.

(11):

Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.

(25):

Количествата за всеки от оцветителите E 110, E 122, E 124 и E 155 не могат да превишават 50 mg/kg или mg/l.

(49):

Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (E 951) и ацесулфам-K (E 950).

(50):

Количествата за E 951 и E 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с E 950 или E 951.

(51):

Максималните количества на употреба са изразени като свободна киселина.

(52):

Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.

04

Плодове и зеленчуци

04.1

Непреработени плодове и зеленчуци

04.1.1

Цели пресни плодове и зеленчуци

E 200 - 203

Сорбинова киселина — сорбати

20

 

само повърхностна обработка на небелени пресни цитрусови плодове

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

10

(3)

само десертно грозде, пресни личи (измерено върху ядливите части) и боровинки (Vaccinium corymbosum)

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

100

(3)

само сладка царевица във вакуумна опаковка

E 445

Глицеролови естери на дървесни смоли

50

 

само повърхностна обработка на цитрусови плодове

E 473 - 474

Захарозни естери на мастни киселини — захароглицериди

quantum satis

(1)

само пресни плодове, повърхностна обработка

E 901

Пчелен восък — бял и жълт

quantum satis

 

само повърхностна обработка на цитрусови плодове, пъпеши, ябълки, круши, праскови и ананаси и като глазиращ агент за ядкови плодове

E 902

Канделилов восък

quantum satis

 

само повърхностна обработка на цитрусови плодове, пъпеши, ябълки, круши, праскови и ананаси и като глазиращ агент за ядкови плодове

E 903

Карнаубов восък

200

 

само повърхностна обработка на цитрусови плодове, пъпеши, ябълки, круши, праскови и ананаси и като глазиращ агент за ядкови плодове

E 904

Шеллак

quantum satis

 

само повърхностна обработка на цитрусови плодове, пъпеши, ябълки, круши, праскови и ананаси и като глазиращ агент за ядкови плодове

E 905

Микрокристален восък

quantum satis

 

само повърхностна обработка на пъпеши, папая, манго и авокадо

E 912

Естери на монтанова киселина

quantum satis

 

само повърхностна обработка на цитрусови плодове, пъпеши, папая, манго, авокадо и ананас

E 914

Окислен полиетиленов восък

quantum satis

 

само повърхностна обработка на цитрусови плодове, пъпеши, папая, манго, авокадо и ананас

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация

(3):

Максималните количества са изразени като SO2 и се отнасят до общото количество, налично от всички източници; съдържание на SO2 до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично.

04.1.2

Белени, нарязани и наситнени плодове и зеленчуци

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

50

(3)

само белени картофи

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

300

(3)

само пулп от кромид, чесън и шалот

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

800

(3)

само пулп от хрян

E 296

Ябълчна киселина

quantum satis

 

само предварително опаковани, непреработени и белени картофи

E 300

Аскорбинова киселина

quantum satis

 

само охладени непреработени плодове и зеленчуци, готови за консумация, и предварително опаковани непреработени и белени картофи

E 301

Натриев аскорбат

quantum satis

 

само охладени непреработени плодове и зеленчуци, готови за консумация, и предварително опаковани непреработени и белени картофи

E 302

Калциев аскорбат

quantum satis

 

само охладени непреработени плодове и зеленчуци, готови за консумация, и предварително опаковани непреработени и белени картофи

E 330

Лимонена киселина

quantum satis

 

само охладени непреработени плодове и зеленчуци, готови за консумация, и предварително опаковани непреработени и белени картофи

E 331

Натриеви цитрати

quantum satis

 

само охладени непреработени плодове и зеленчуци, готови за консумация, и предварително опаковани непреработени и белени картофи

E 332

Калиеви цитрати

quantum satis

 

само охладени непреработени плодове и зеленчуци, готови за консумация, и предварително опаковани непреработени и белени картофи

E 333

Калциеви цитрати

quantum satis

 

само охладени непреработени плодове и зеленчуци, готови за консумация, и предварително опаковани непреработени и белени картофи

(3):

Максималните количества са изразени като SO2 и се отнасят до общото количество, налично от всички източници; съдържание на SO2 до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично.

04.1.3

Замразени плодове и зеленчуци

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

50

(3)

само бели зеленчуци, включително гъби и бели варива

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

100

(3)

само замразени и дълбоко замразени картофи

E 300

Аскорбинова киселина

quantum satis

 

 

E 301

Натриев аскорбат

quantum satis

 

 

E 302

Калциев аскорбат

quantum satis

 

 

E 330

Лимонена киселина

quantum satis

 

 

E 331

Натриеви цитрати

quantum satis

 

 

E 332

Калиеви цитрати

quantum satis

 

 

E 333

Калциеви цитрати

quantum satis

 

 

(3):

Максималните количества са изразени като SO2 и се отнасят до общото количество, налично от всички източници; съдържание на SO2 до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично.

04.2

Преработени плодове и зеленчуци

04.2.1

Сушени плодове и зеленчуци

Група I

Добавки

 

 

E 410, E 412, E 415, E 417 не могат да се използват за получаване на дехидратирани храни, предназначени да се рехидрират при поглъщане.

E 101

Рибофлавини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 120

Кохинил, карминова киселина, кармини

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 122

Азорубин, кармоизин

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 124

Понсо 4R, кохинил червено А

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 129

Алура червено АС

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 131

Патент синьо V

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 133

Брилянтно синьо FCF

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 140

Хлорофили, хлорофилини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 141

Медни комплекси на хлорофили и хлорофилини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 150a-d

Карамели

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 160a

Каротини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 160c

Паприка екстракт, капсантин, капсорубин

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 162

Оцветител от червено цвекло, бетанин

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 163

Антоцианини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 200 - 203

Сорбинова киселина — сорбати

1 000

(1) (2)

само сушени плодове

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

50

(3)

само сушени кокосови орехи

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

50

(3)

само бели зеленчуци, преработени, включително варива

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

100

(3)

само сушени гъби

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

150

(3)

само сушен джинджифил

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

200

(3)

само сушени домати

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

400

(3)

само бели зеленчуци, сушени

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

500

(3)

само сушени плодове и ядки с черупките, с изключение на сушени ябълки, круши, банани, кайсии, праскови, грозде, сини сливи и смокини

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

600

(3)

само сушени ябълки и круши

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

1 000

(3)

само сушени банани

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

2 000

(3)

само сушени кайсии, праскови, грозде, сини сливи и смокини

E 907

Хидрогениран поли-1-децен

2 000

 

само сушени плодове като глазиращ агент

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):

Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(3):

Максималните количества са изразени като SO2 и се отнасят до общото количество, налично от всички източници; съдържание на SO2 до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично.

(34):

Максимум поединично или за комбинацията от E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

04.2.2

Плодове и зеленчуци в оцет, мазнина или саламура

Група I

Добавки

 

 

 

E 101

Рибофлавини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 120

Кохинил, карминова киселина, кармини

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 122

Азорубин, кармоизин

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 124

Понсо 4R, кохинил червено А

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 129

Алура червено АС

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 131

Патент синьо V

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 133

Брилянтно синьо FCF

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 140

Хлорофили, хлорофилини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 141

Медни комплекси на хлорофили и хлорофилини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 150a-d

Карамели

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 160a

Каротини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 160c

Паприка екстракт, капсантин, капсорубин

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 162

Оцветител от червено цвекло, бетанин

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 163

Антоцианини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 101

Рибофлавини

quantum satis

 

само зеленчуци (с изключение на маслини)

E 140

Хлорофили, хлорофилини

quantum satis

 

само зеленчуци (с изключение на маслини)

E 141

Медни комплекси на хлорофили и хлорофилини

quantum satis

 

само зеленчуци (с изключение на маслини)

E 150a-d

Карамели

quantum satis

 

само зеленчуци (с изключение на маслини)

E 160a

Каротини

quantum satis

 

само зеленчуци (с изключение на маслини)

E 162

Оцветител от червено цвекло, бетанин

quantum satis

 

само зеленчуци (с изключение на маслини)

E 163

Антоцианини

quantum satis

 

само зеленчуци (с изключение на маслини)

E 200 - 213

Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати

2 000

(1) (2)

само зеленчуци (с изключение на маслини)

E 200 - 203

Сорбинова киселина — сорбати

1 000

(1) (2)

само маслини и продукти на основата на маслини

E 210 - 213

Бензоена киселина — бензоати

500

(1) (2)

само маслини и продукти на основата на маслини

E 200 - 213

Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати

1 000

(1) (2)

само маслини и продукти на основата на маслини

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

100

(3)

с изключение на маслини и златно жълти чушки в саламура

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

500

(3)

само златно жълти чушки в саламура

E 579

Феро глюконат

150

(56)

само маслини, потъмнени чрез окисление

E 585

Феро лактат

150

(56)

само маслини, потъмнени чрез окисление

E 950

Ацесулфам К

200

 

само сладко-кисели консерви от плодове и зеленчуци

E 951

Аспартам

300

 

само сладко-кисели консерви от плодове и зеленчуци

E 954

Захарин и неговите Na, K и Ca соли

160

(52)

само сладко-кисели консерви от плодове и зеленчуци

E 955

Сукралоза

180

 

само сладко-кисели консерви от плодове и зеленчуци

E 959

Неохесперидин DС

100

 

само сладко-кисели консерви от плодове и зеленчуци

E 961

Неотам

10

 

само сладко-кисели консерви от плодове и зеленчуци

E 962

Сол на аспартам-ацесулфам

200

(11)а (49) (50)

само сладко-кисели консерви от плодове и зеленчуци

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):

Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(3):

Максималните количества са изразени като SO2 и се отнасят до общото количество, налично от всички източници; съдържание на SO2 до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично.

(11):

Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.

(34):

Максимум поединично или за комбинацията от E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

(49):

Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (E 951) и ацесулфам-K (E 950).

(50):

Количествата за E 951 и E 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с E 950 или E 951.

(52):

Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.

(56):

Изразено като Fe.

04.2.3

Плодове и зеленчуци, консервирани в консервени кутии или стъклен амбалаж

E 101

Рибофлавини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 120

Кохинил, карминова киселина, кармини

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 122

Азорубин, кармоизин

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 124

Понсо 4R, кохинил червено А

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 129

Алура червено АС

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 131

Патент синьо V

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 133

Брилянтно синьо FCF

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 140

Хлорофили, хлорофилини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 141

Медни комплекси на хлорофили и хлорофилини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 150a-d

Карамели

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 160a

Каротини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 160c

Паприка екстракт, капсантин, капсорубин

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 162

Оцветител от червено цвекло, бетанин

quantum satis

 

само зеленчуци (с изключение на маслини)

E 163

Антоцианини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 102

Тартразин

100

 

само преработен зрял и зелен грах (консервиран)

E 133

Брилянтно синьо FCF

20

 

само преработен зрял и зелен грах (консервиран)

E 142

Зелено S

10

 

само преработен зрял и зелен грах (консервиран)

E 127

Еритрозин

200

 

само коктейлни череши и захаросани череши

E 127

Еритрозин

150

 

само череши bigareaux в сироп и в коктейли

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

50

(3)

само бели зеленчуци, включително варива

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

250

(3)

само лимони, консервирани в стъклен амбалаж и нарязани на филии

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

100

(3)

само бели череши, консервирани в стъклен амбалаж; сладка царевица във вакуумна опаковка

E 260

Оцетна киселина

quantum satis

 

 

E 261

Калиев ацетат

quantum satis

 

 

E 262

Натриев ацетат

quantum satis

 

 

E 263

Калциев ацетат

quantum satis

 

 

E 270

Млечна киселина

quantum satis

 

 

E 296

Ябълчна киселина

quantum satis

 

 

E 300

Аскорбинова киселина

quantum satis

 

 

E 301

Натриев аскорбат

quantum satis

 

 

E 302

Калциев аскорбат

quantum satis

 

 

E 325

Натриев лактат

quantum satis

 

 

E 326

Калиев лактат

quantum satis

 

 

E 327

Калциев лактат

quantum satis

 

 

E 330

Лимонена киселина

quantum satis

 

 

E 331

Натриеви цитрати

quantum satis

 

 

E 332

Калиеви цитрати

quantum satis

 

 

E 333

Калциеви цитрати

quantum satis

 

 

E 334

Винена киселина (L (+) -)

quantum satis

 

 

E 335

Натриеви тартарати

quantum satis

 

 

E 336

Калиеви тартарати

quantum satis

 

 

E 337

Натриево-калиев тартарат

quantum satis

 

 

E 385

Калциев динатриев етилен диамин тетраацетат (калциев динатриев ЕДТА)

250

 

само варива, бобови растения, гъби и артишок

E 410

Гума локуст бийн

quantum satis

 

само кестени в течност

E 412

Гума гуар

quantum satis

 

само кестени в течност

E 415

Ксантанова гума

quantum satis

 

само кестени в течност

E 509

Калциев хлорид

quantum satis

 

 

E 512

Калаен хлорид

25

(55)

само бели аспержи

E 575

Глюконо-делта-лактон

quantum satis

 

 

E 579

Феро глюконат

150

(56)

само маслини, потъмнени чрез окисление

E 585

Феро лактат

150

(56)

само маслини, потъмнени чрез окисление

E 900

Диметилполисилоксан

10

 

 

E 950

Ацесулфам К

350

 

само плодове, нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 951

Аспартам

1 000

 

само плодове, нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 952

Цикламова киселина и нейните Na и Ca соли

1 000

(51)

само плодове, нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 954

Захарин и неговите Na, K и Ca соли

200

(52)

само плодове, нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 955

Сукралоза

400

 

само плодове, нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 959

Неохесперидин DС

50

 

само плодове, нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 961

Неотам

32

 

само плодове, нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 962

Сол на аспартам-ацесулфам

350

(11)а (49) (50)

само плодове, нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

(3):

Максималните количества са изразени като SO2 и се отнасят до общото количество, налично от всички източници; съдържание на SO2 до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично.

(11):

Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.

(34):

Максимум поединично или за комбинацията от E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

(49):

Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (E 951) и ацесулфам-K (E 950).

(50):

Количествата за E 951 и E 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с E 950 или E 951.

(51):

Максималните количества на употреба са изразени като свободна киселина.

(52):

Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.

(55):

Изразено като Sn.

(56):

Изразено като Fe.

04.2.4

Продукти от плодове и зеленчуци, с изключение на продуктите, обхванати от 5.4

04.2.4.1

Продукти от плодове и зеленчуци, с изключение на компоти

Група I

Добавки

 

 

 

Група II

Оцветители при quantum satis

quantum satis

 

само mostarda di frutta

Група III

Оцветители с комбинирани максимални количества

200

 

само mostarda di frutta

Група IV

Полиоли

quantum satis

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар, с изключение на предназначените за производството на напитки на основата на плодов сок

E 101

Рибофлавини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 120

Кохинил, карминова киселина, кармини

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 122

Азорубин, кармоизин

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 124

Понсо 4R, кохинил червено А

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 129

Алура червено АС

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 131

Патент синьо V

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 133

Брилянтно синьо FCF

200

(34)

само консерви от червени плодове

E 140

Хлорофили, хлорофилини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 141

Медни комплекси на хлорофили и хлорофилини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 150a-d

Карамели

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 160a

Каротини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 160c

Паприка екстракт, капсантин, капсорубин

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 162

Оцветител от червено цвекло, бетанин

quantum satis

 

само зеленчуци (с изключение на маслини)

E 163

Антоцианини

quantum satis

 

само консерви от червени плодове

E 200 - 203

Сорбинова киселина — сорбати

1 000

(1) (2)

плодови и зеленчукови продукти, включително заготовки на основата на водорасли, сосове на плодова основа, аспик, без пюрета, мусове, компоти, салати и други подобни продукти в консервени кутии или в стъклен амбалаж

E 210 - 213

Бензоена киселина — бензоати

500

(1) (2)

само продукти на основата на водорасли, маслини и заготовки на основата на маслини

E 210 - 213

Бензоена киселина — бензоати

2 000

(1) (2)

само варено червено цвекло

E 200 - 213

Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати

1 000

(1) (2)

само продукти на основата на маслини

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

50

(3)

само преработени бели зеленчуци и гъби

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

100

(3)

само рехидратирани сушени плодове и личи, mostarda di frutta

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

300

(3)

само пулп от кромид, чесън и шалот

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

800

(3)

само пулп от хрян

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

800

(3)

само желиращ плодов екстракт, течен пектин за продажба на крайния потребител

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

800

(1) (4)

само плодови продукти

E 338 - 452

Фосфорна киселина — фосфати — ди-, три- и полифосфати

4 000

(1) (4)

само за глазури на зеленчукови продукти

E 405

Пропан-1,2-диол алгинат

5 000

 

 

E 481 - 482

Стеароил-2-лактилати

2 000

(1)

само mostarda di frutta

E 950

Ацесулфам К

350

 

само нискоенергийни

E 951

Аспартам

1 000

 

само нискоенергийни

E 952

Цикламова киселина и нейните Na и Ca соли

250

(51)

само нискоенергийни

E 954

Захарин и неговите Na, K и Ca соли

200

(52)

само нискоенергийни

E 955

Сукралоза

400

 

само нискоенергийни

E 959

Неохесперидин DС

50

 

само нискоенергийни

E 961

Неотам

32

 

само нискоенергийни

E 962

Сол на аспартам-ацесулфам

350

(11)а (49) (50)

само нискоенергийни

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):

Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(3):

Максималните количества са изразени като SO2 и се отнасят до общото количество, налично от всички източници; съдържание на SO2 до 10 mg/kg или 10 mg/l не се счита за налично.

(4):

Максималното количество е изразено като P2O5.

(11):

Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.

(34):

Максимум поединично или за комбинацията от E 120, E 122, E 124, E 129, E 131, E 133.

(49):

Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (E 951) и ацесулфам-K (E 950).

(50):

Количествата за E 951 и E 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с E 950 или E 951.

(51):

Максималните количества на употреба са изразени като свободна киселина.

(52):

Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.

04.2.4.2

Компоти, с изключение на продуктите, обхванати от категория 16

E 300

Аскорбинова киселина

quantum satis

 

 

E 301

Натриев аскорбат

quantum satis

 

 

E 302

Калциев аскорбат

quantum satis

 

 

E 330

Лимонена киселина

quantum satis

 

 

E 331

Натриеви цитрати

quantum satis

 

 

E 332

Калиеви цитрати

quantum satis

 

 

E 333

Калциеви цитрати

quantum satis

 

 

E 440

Пектини

quantum satis

 

само плодови компоти, различни от ябълков компот

E 509

Калциев хлорид

quantum satis

 

само плодови компоти, различни от ябълков компот

04.2.5

Конфитюри, желета и мармалади и сходни продукти

04.2.5.1

Конфитюри и желета екстра качество, съгласно определението от Директива 2001/113/ЕО

Група IV

Полиоли

quantum satis

 

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади или такива без добавена захар

E 200 - 213

Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати

1 000

(1) (2)

само продукти с ниско съдържание на захар и подобни нискокалорични продукти или продукти без захар, mermeladas

E 210 - 213

Бензоена киселина — бензоати

500

(1) (2)

само продукти с ниско съдържание на захар и подобни нискокалорични продукти или продукти без захар, mermeladas

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

100

(3)

само конфитюри, желета и мармалади, приготвени със сулфитирани плодове

E 270

Млечна киселина

quantum satis

 

 

E 296

Ябълчна киселина

quantum satis

 

 

E 300

Аскорбинова киселина

quantum satis

 

 

E 327

Калциев лактат

quantum satis

 

 

E 330

Лимонена киселина

quantum satis

 

 

E 331

Натриеви цитрати

quantum satis

 

 

E 333

Калциеви цитрати

quantum satis

 

 

E 334

Винена киселина (L (+) -)

quantum satis

 

 

E 335

Натриеви тартарати

quantum satis

 

 

E 350

Натриеви малати

quantum satis

 

 

E 440

Пектини

quantum satis

 

 

E 471

Моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

 

 

E 950

Ацесулфам К

1 000

 

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади

E 951

Аспартам

1 000

 

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади

E 952

Цикламова киселина и нейните Na и Ca соли

1 000

 

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади

E 954

Захарин и неговите Na, K и Ca соли

200

(51)

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади

E 955

Сукралоза

400

(52)

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади

E 959

Неохесперидин DС

50

 

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади

E 961

Неотам

32

 

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади

E 961

Неотам

2

 

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади, като овкусител

E 962

Сол на аспартам-ацесулфам

1 000

(11)б (49) (50)

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):

Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(11):

Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.

(49):

Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (E 951) и ацесулфам-K (E 950).

(50):

Количествата за E 951 и E 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с E 950 или E 951.

(51):

Максималните количества на употреба са изразени като свободна киселина.

(52):

Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.

04.2.5.2

Конфитюри, желета и мармалади и подсладено пюре от кестени, съгласно определението от Директива 2001/113/ЕО

Група IV

Полиоли

quantum satis

 

само нискоенергийни продукти или продукти без добавена захар

E 100

Куркумин

quantum satis

 

с изключение на пюре от кестени

E 104

Хинолин жълто

100

(31)

с изключение на пюре от кестени

E 110

Сънсет жълто FCF/жълто-оранжев S

100

(31)

с изключение на пюре от кестени

E 120

Кохинил, карминова киселина, кармини

100

(31)

с изключение на пюре от кестени

E 124

Понсо 4R, кохинил червено А

100

(31)

с изключение на пюре от кестени

E 140

Хлорофили, хлорофилини

quantum satis

 

с изключение на пюре от кестени

E 141

Медни комплекси на хлорофили и хлорофилини

quantum satis

 

с изключение на пюре от кестени

E 142

Зелено S

100

(31)

с изключение на пюре от кестени

E 150a-d

Карамели

quantum satis

 

с изключение на пюре от кестени

E 160a

Каротини

quantum satis

 

с изключение на пюре от кестени

E 160c

Паприка екстракт, капсантин, капсорубин

quantum satis

 

с изключение на пюре от кестени

E 160d

Ликопен

10

(31)

с изключение на пюре от кестени

E 161b

Лутеин

100

(31)

с изключение на пюре от кестени

E 162

Оцветител от червено цвекло, бетанин

quantum satis

 

с изключение на пюре от кестени

E 163

Антоцианини

quantum satis

 

с изключение на пюре от кестени

E 200 - 213

Сорбинова киселина — сорбати; Бензоена киселина — бензоати

1 000

(1) (2)

само продукти с ниско съдържание на захар и подобни нискокалорични продукти и продукти за мазане или продукти и продукти за мазане без захар, mermeladas

E 210 - 213

Бензоена киселина — бензоати

500

(1) (2)

само продукти с ниско съдържание на захар и подобни нискокалорични продукти или продукти без захар, mermeladas

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

50

(3)

 

E 220 - 228

Серен диоксид — сулфити

100

(3)

само конфитюри, желета и мармалади, приготвени със сулфитирани плодове

E 270

Млечна киселина

quantum satis

 

 

E 296

Ябълчна киселина

quantum satis

 

 

E 300

Аскорбинова киселина

quantum satis

 

 

E 327

Калциев лактат

quantum satis

 

 

E 330

Лимонена киселина

quantum satis

 

 

E 331

Натриеви цитрати

quantum satis

 

 

E 333

Калциеви цитрати

quantum satis

 

 

E 334

Винена киселина (L (+) -)

quantum satis

 

 

E 335

Натриеви тартарати

quantum satis

 

 

E 350

Натриеви малати

quantum satis

 

 

E 400 - 404

Алгинова киселина - алгинати

10 000

(32)

 

E 406

Агар

10 000

(32)

 

E 407

Карагенан

10 000

(32)

 

E 410

Гума локуст бийн

10 000

(32)

 

E 412

Гума гуар

10 000

(32)

 

E 415

Ксантанова гума

10 000

(32)

 

E 418

Гума джелан

10 000

(32)

 

E 440

Пектини

quantum satis

 

 

E 471

Моно- и диглицериди на мастни киселини

quantum satis

 

 

E 493

Сорбитан монолаурат

25

 

само желе-мармалад

E 509

Калциев хлорид

quantum satis

 

 

E 524

Натриев хидроксид

quantum satis

 

 

E 900

Диметилполисилоксан

10

 

 

E 950

Ацесулфам К

1 000

 

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади

E 951

Аспартам

1 000

 

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади

E 952

Цикламова киселина и нейните Na и Ca соли

1 000

(51)

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади

E 954

Захарин и неговите Na, K и Ca соли

200

(52)

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади

E 955

Сукралоза

400

 

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади

E 959

Неохесперидин DС

50

 

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади

E 959

Неохесперидин DС

5

 

само плодови желета като овкусител

E 961

Неотам

32

 

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади

E 961

Неотам

2

 

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади, като овкусител

E 962

Сол на аспартам-ацесулфам

1 000

(11)б (49) (50)

само нискоенергийни конфитюри, желета и мармалади

(1):

Добавките могат да бъдат добавяни поединично или в комбинация.

(2):

Максималното количество се отнася за сумата, като количествата са изразени като свободна киселина.

(11):

Количествата са изразени като а) еквивалент на ацесулфам К или б) еквивалент на аспартам.

(49):

Максималните количества на употреба са получени от максималните количества на употреба за съставните ѝ части — аспартам (E 951) и ацесулфам-K (E 950).

(50):

Количествата за E 951 и E 950 не могат да бъдат превишавани поради използването на сол на аспартам-ацесулфам, било то поединично или в комбинация с E 950 или E 951.

(51):

Максималните количества на употреба са изразени като свободна киселина.

(52):

Максималните количества на употреба са изразени като свободен имид.

(31):

Максимум поединично или в комбинация с E 104, E 110, E 120, E 124, E 142, E 160d и E 161b.