1.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 286/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1077/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2011 година

за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 74, член 77, параграф 2, букви а) и б), член 78, параграф 2, буква д), член 79, параграф 2, буква в), член 82, параграф 1, буква г), член 85, параграф 1, член 87, параграф 2, буква а) и член 88, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) беше създадена с Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (2) и с Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (3). Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР предвиждат, че Комисията отговаря за оперативното управление на централната ШИС II по време на преходен период. След изтичането на този преходен период за оперативното управление на централната ШИС II и за някои аспекти на комуникационната инфраструктура отговаря управителен орган.

(2)

Визовата информационна система (ВИС) беше създадена с Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на визова информационна система (ВИС) (4). Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и обмена на данни между държави-членки относно визите за краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (5) предвижда, че Комисията отговаря за оперативното управление на ВИС по време на преходен период. След изтичането на този преходен период за оперативното управление на централната ВИС и на националните интерфейси, и за някои аспекти на комуникационната инфраструктура отговаря управителен орган.

(3)

„Евродак“ беше създадена с Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. за създаване на системата „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (6). В Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета (7) са предвидени необходимите разпоредби за прилагане.

(4)

Необходимо е да бъде създаден управителен орган, за да се осигури оперативното управление на ШИС II, ВИС и „Евродак“ и на някои аспекти на комуникационната инфраструктура след изтичането на преходния период, както и потенциално управлението на други широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, при условие че бъдат приети отделни законодателни инструменти.

(5)

С оглед постигането на синергия е необходимо оперативното управление на тези широкомащабни информационни системи да се осъществява от един единствен орган, като по този начин се постигнат икономии от мащаба, създаде се критична маса и се осигури възможно най-висока степен на оползотворяване на капитала и на човешките ресурси.

(6)

В съвместните декларации, придружаващи законодателните инструменти за ШИС II и ВИС, Европейският парламент и Съветът приканиха Комисията, след като извърши оценка на въздействието, да представи необходимите законодателни предложения, чрез които дългосрочното оперативно управление на централната ШИС II и на някои аспекти на комуникационната инфраструктура, както и на ВИС, да се възложи на агенция.

(7)

Тъй като управителният орган следва да има правна, административна и финансова автономия, той следва да бъде създаден под формата на регулаторна агенция („Агенция“), притежаваща правосубектност. Както беше договорено, седалището на агенцията следва да бъде в Талин, Естония. Същевременно, тъй като дейностите, свързани с техническото разработване и подготовката на оперативното управление на ШИС II и ВИС се извършват в Страсбург, Франция, а в Sankt Johann im Pongau, Австрия, е установено резервно звено за поддръжка на тези информационни системи, това положение следва да продължи. На тези две места следва да се разположат и обектите, в които съответно да се изпълняват задачите, свързани с техническото разработване и оперативното управление на „Евродак“, както и да се установи резервно звено за „Евродак“. На тези две места следва да се разположат също съответно техническото разработване и оперативното управление на други широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, както и ако това е предвидено в съответния законодателен инструмент, резервно звено, което да е в състояние да осигури функционирането на дадена широкомащабна информационна система в случай на повреда на тази система.

(8)

Следователно задачите на управителния орган, посочени в регламенти (ЕО) № 1987/2006 и (ЕО) № 767/2008, следва да се изпълняват от Агенцията. Тези задачи включват по-нататъшно техническо разработване.

(9)

В съответствие с регламенти (ЕО) № 2725/2000 и (ЕО) № 407/2002 е създадено централно звено в рамките на Комисията, което отговаря за функционирането на централната база данни на „Евродак“ и други, свързани с това задачи. За да се оптимизира взаимодействието, Агенцията следва да поеме задачите на Комисията, отнасящи се до оперативното управление на „Евродак“, включително някои задачи, свързани с комуникационната инфраструктура, от датата, на която Агенцията поема своите задължения.

(10)

Основната функция на Агенцията следва да е изпълнението на задачи, свързани с оперативното управление на ШИС II, ВИС и „Евродак“, както и на други широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, ако това бъде решено. Агенцията следва да отговаря също за техническите мерки, необходими за изпълнението на възложените ѝ задачи, които нямат нормативен характер. Тези отговорности следва да не засягат задачите от нормативен характер, които са запазени само за Комисията или за Комисията, подпомагана от комитет, съгласно съответните законодателни инструменти, уреждащи системите, чието оперативно управление е възложено на Агенцията.

(11)

Освен това Агенцията следва да изпълнява задачи, свързани с обучението по техническото използване на ШИС II, ВИС и „Евродак“ и на други широкомащабни информационни системи, чието управление може да ѝ бъде възложено в бъдеще.

(12)

Освен това на Агенцията може да бъде възложено да отговаря и за подготвянето, разработването и оперативното управление на допълнителни широкомащабни информационни системи в приложение на членове 67—89 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Такива задачи следва да бъдат възложени на Агенцията единствено чрез последващи и отделни законодателни инструменти, като преди това е извършена оценка на въздействието.

(13)

Агенцията следва да отговаря за наблюдение на научноизследователската дейност и за провеждане на пилотни схеми, в съответствие с член 49, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (8), за широкомащабните информационни системи в приложение на членове 67—89 ДФЕС, по изрично и точно искане на Комисията. При възлагането на задачи за провеждане на пилотен проект, Агенцията следва да обърне особено внимание на Стратегията на Европейския съюз за управление на информацията.

(14)

Фактът, че оперативното управление на широкомащабните информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието се възлага на Агенцията, не следва да засяга специалните правила, които се прилагат по отношение на тези системи. По-конкретно, прилагат се изцяло специалните правила, уреждащи целта, правата на достъп, мерките за сигурност и допълнителните изисквания за защита на данните за всяка от широкомащабните информационни системи, чието оперативно управление е възложено на Агенцията.

(15)

Държавите-членки и Комисията следва да бъдат представени в управителен съвет, с цел ефективен контрол на функциите на Агенцията. На управителния съвет следва да се дадат необходимите правомощия, по-специално за приемане на годишната работна програма, за упражняване на неговите функции във връзка с бюджета на Агенцията, за приемане на финансовите правила, приложими за Агенцията, за назначаване на изпълнителен директор и за установяване на процедури, чрез които изпълнителният директор взема решения, свързани с оперативните задачи на Агенцията.

(16)

Що се отнася до ШИС II, Европейската полицейска служба (Европол) и Европейското звено за съдебно сътрудничество (Евроюст), които притежават право на пряк достъп и директно търсене на данни, въведени в ШИС II, в приложение на Решение 2007/533/ПВР, следва да имат статут на наблюдатели на заседанията на управителния съвет, когато се обсъжда въпрос, свързан с прилагането на Решение 2007/533/ПВР. И Европол, и Евроюст следва да могат да назначават представител в консултативната група за ШИС II, създадена съгласно настоящия регламент.

(17)

Що се отнася до ВИС, на Европол следва да се предостави статут на наблюдател на заседанията на управителния съвет, когато се обсъжда въпрос, свързан с прилагането на Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите-членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични действия и други тежки престъпления (9). Европол следва да може да назначава представител в консултативната група за ВИС, създадена съгласно настоящия регламент.

(18)

Държавите-членки следва да имат право на глас в управителния съвет на Агенцията по отношение на дадена широкомащабна информационна система, ако са обвързани съгласно правото на Съюза от законодателен инструмент, уреждащ разработването, създаването, функционирането и използването на тази система. Дания също следва да има право на глас по отношение на дадена широкомащабна информационна система, ако по силата на член 4 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз (ДЕС) и ДФЕС („Протокол относно позицията на Дания“), вземе решение за въвеждането в националното си право на законодателния инструмент, уреждащ разработването, създаването, функционирането и използването на тази система.

(19)

Държавите-членки следва да назначат член на консултативната група за дадена широкомащабна информационна система, ако съгласно правото на Съюза са обвързани от някой от законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на тази система. Дания следва също да назначи член на консултативната група за дадена широкомащабна информационна система, ако по силата на член 4 от Протокола относно позицията на Дания вземе решение за въвеждането в националното си право на законодателния инструмент, уреждащ разработването, създаването, функционирането и използването на тази именно система.

(20)

За да се гарантира пълната автономия и независимост на Агенцията, следва да ѝ се отпусне самостоятелен бюджет с приходи от общия бюджет на Европейския съюз. Финансирането на Агенцията следва да подлежи на одобрение от страна на бюджетния орган съгласно точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (10). Бюджетната процедура и процедурата за освобождаване от отговорност на Съюза следва да са приложими. Сметната палата следва да извършва одит на счетоводните сметки, както и одит на законността и редовността на съответните транзакции.

(21)

Агенцията следва да си сътрудничи с други агенции на Съюза в рамките на съответните им компетенции, по-специално с тези, създадени в областта на свободата, сигурността и правосъдието, и особено с Агенцията на Европейския съюз за основните права. Тя следва също да извършва консултации и да спазва препоръките на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, когато е целесъобразно.

(22)

При осъществяване на разработването и оперативното управление на широкомащабни информационни системи Агенцията следва да се ръководи от европейските и от международните стандарти, като взема предвид най-високите изисквания за професионализъм, по-конкретно Стратегията на Европейския съюз за управление на информацията.

(23)

Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (11) следва да се прилага за обработката на лични данни от Агенцията. Европейският надзорен орган по защита на данните следва да може да получава от Агенцията достъп до цялата необходима информация за своите разследвания. В съответствие с член 28 от Регламент (ЕО) № 45/2001 Комисията проведе консултации с Европейския надзорен орган по защита на данните, който даде становището си на 7 декември 2009 г.

(24)

За да се осигури прозрачното функциониране на Агенцията, спрямо нея следва да се прилага Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (12). Дейностите на Агенцията следва да подлежат на контрол от Европейския омбудсман в съответствие с член 228 ДФЕС.

(25)

Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (13), следва да се прилага спрямо Агенцията, която следва да се присъедини към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (14).

(26)

Приемащите държави-членки следва да осигурят възможно най-добрите условия за доброто функциониране на Агенцията, в това число например многоезично училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки.

(27)

С оглед установяването на ясни и прозрачни условия на работа и на равнопоставеност на персонала, към персонала и изпълнителния директор на Агенцията следва да се прилагат Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз („Правилник за длъжностните лица“) и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз („Условията за работа“), установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (15) (заедно наричани „Правилник за персонала“), включително правилата за професионална тайна или други равностойни задължения за поверителност.

(28)

Агенцията е орган, създаден от Съюза по смисъла на член 185, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, и следва съответно да приеме свои финансови правила.

(29)

Към агенцията следва да се прилага Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 (16) на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

(30)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно създаването на агенция на равнището на Съюза, която да отговаря за оперативното управление и по целесъобразност за разработването на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, поради мащаба и последиците от действието, могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 ДЕС. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(31)

Настоящият регламент зачита основните права и спазва принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз в съответствие с член 6, параграф 1 ДЕС.

(32)

В съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Дания, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Като се има предвид, че настоящият регламент, доколкото се отнася до ШИС II и ВИС, представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест месеца от датата на приемане на настоящия регламент Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали ще го въведе в националното си право. В съответствие с член 3 от Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна да разгледа молба за убежище, подадена на територията на Дания или друга държава-членка на Европейския съюз, и системата „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци за ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (17), Дания нотифицира Комисията дали ще прилага съдържанието на настоящия регламент, доколкото той има отношение към „Евродак“.

(33)

Доколкото разпоредбите на настоящия регламент се отнасят до ШИС II, уредена с Решение 2007/533/ПВР, Обединеното кралство участва в настоящия регламент в съответствие с член 5, параграф 1 от Протокол № 19 относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложен към ДЕС и към ДФЕС („Протокол относно достиженията на правото от Шенген“) и член 8, параграф 2 от Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (18).

Доколкото разпоредбите на настоящия регламент се отнасят до ШИС II, уредена с Регламент (ЕО) № 1987/2006, и до ВИС, които представляват развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО, Обединеното кралство е отправило с писмо от 5 октомври 2010 г. искане до председателя на Съвета да му бъде разрешено да участва в приемането на настоящия регламент в съответствие с член 4 от Протокола относно достиженията на правото от Шенген. По силата на член 1 от Решение 2010/779/ЕС на Съвета от 14 декември 2010 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани със създаването на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (19), на Обединеното кралство е разрешено да участва в настоящия регламент.

Освен това, доколкото разпоредбите на настоящия регламент се отнасят до „Евродак“, Обединеното кралство е уведомило с писмо от 23 септември 2009 г. председателя на Съвета за желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящия регламент в съответствие с член 3 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия в областта на свободата, сигурността и правосъдието, приложен към ДЕС и към ДФЕС („Протокол относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия“). Следователно Обединеното кралство участва в приемането на настоящия регламент, обвързано е от него и от неговото прилагане.

(34)

Доколкото разпоредбите на настоящия регламент се отнасят до ШИС II, уредена от Регламент (ЕО) № 1987/2006, и до ВИС, той представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (20).

Ирландия не е отправила искане да участва в приемането на настоящия регламент в съответствие с член 4 от Протокола относно достиженията на правото от Шенген. Следователно Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане до степента, до която мерките в него представляват развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, които се отнасят до ШИС II, уредена от Регламент (ЕО) № 1987/2006, и до ВИС.

Доколкото разпоредбите на настоящия регламент се отнасят до „Евродак“, в съответствие с членове 1 и 2 от Протокола относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия, Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане. Тъй като при тези обстоятелства не е възможно да се осигури приложимост на настоящия регламент към Ирландия в неговата цялост, съгласно изискванията на член 288 ДФЕС, Ирландия не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане, без да се засягат правата ѝ по силата на посочените по-горе протоколи.

(35)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент, доколкото се отнася до ШИС II и ВИС, представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоциирането на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген (21), които попадат в областта, посочена в член 1, букви А, Б и Ж от Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на посоченото споразумение (22). По отношение на „Евродак“ настоящият регламент представлява нова мярка, отнасяща се до „Евродак“, по смисъла на Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава-членка или в Исландия или Норвегия (23). Поради тази причина, в зависимост от решението си дали да приложат настоящия регламент във вътрешната си правна уредба, делегации на Република Исландия и Кралство Норвегия следва да участват в управителния съвет на Агенцията. За да се определят по-нататъшните подробни правила, като например правото на глас, позволяващи на Република Исландия и Кралство Норвегия да участват в дейностите на Агенцията, между Съюза и тези държави следва да бъде сключена допълнителна договореност.

(36)

По отношение на Швейцария настоящият регламент, доколкото се отнася до ШИС II и ВИС, представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (24), които попадат в областта, посочена в член 1, букви А, Б и Ж от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета (25). По отношение на „Евродак“ настоящият регламент представлява нова мярка, отнасяща се до „Евродак“, по смисъла на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария (26). Поради тази причина, в зависимост от решението си дали да приложи настоящия регламент във вътрешната си правна уредба, делегацията на Конфедерация Швейцария следва да участва в управителния съвет на Агенцията. За да се определят по-нататъшните подробни правила, като например правото на глас, позволяващи на Конфедерация Швейцария да участва в дейностите на Агенцията, между Съюза и Конфедерация Швейцария следва да бъде сключена допълнителна договореност.

(37)

По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент, доколкото се отнася до ШИС II и ВИС, представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (27), които попадат в областта, посочена в член 1, букви А, Б и Ж от Решение 1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета (28). По отношение на „Евродак“ настоящият регламент представлява нова мярка, свързана с „Евродак“ по смисъла на Протокола между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария (29). Поради тази причина делегацията на Княжество Лихтенщайн следва да участва в управителния съвет на Агенцията. За да се определят по-нататъшните подробни правила, като например правото на глас, позволяващи на Княжество Лихтенщайн да участва в дейностите на Агенцията, между Съюза и Княжество Лихтенщайн следва да бъде сключена допълнителна договореност,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ

Член 1

Създаване на Агенцията

1.   Създава се Европейска агенция за оперативно управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието („Агенцията“).

2.   Агенцията отговаря за оперативното управление на Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II), Визовата информационна система (ВИС) и „Евродак“.

3.   Агенцията може да отговаря и за подготвянето, разработването и оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, различни от посочените в параграф 2, само ако това е предвидено в съответни законодателни инструменти, основани на членове 67—89 ДФЕС, като се отчетат по целесъобразност постиженията в научноизследователската дейност, посочени в член 8 от настоящия регламент, и резултатите от пилотните схеми, посочени в член 9 от настоящия регламент.

4.   Оперативното управление се състои от всички задачи, необходими за привеждането на функционирането на широкомащабните информационни системи в съответствие със специалните разпоредби, приложими за всяка една от тях, включително отговорността за комуникационната инфраструктура, използвана от тях. Тези широкомащабни информационни системи не извършват обмен на информация или не се използват за обмен на информация или знания, освен ако това не е предвидено в конкретно правно основание.

Член 2

Цели

Без да се засягат съответните отговорности на Комисията и на държавите-членки по силата на законодателните инструменти, уреждащи широкомащабни информационни системи, Агенцията осигурява:

а)

ефективно, защитено и непрекъснато функциониране на широкомащабни информационни системи;

б)

управление на широкомащабни информационни системи, което се характеризира с ефикасност и финансова отчетност;

в)

достатъчно висококачествени услуги за потребителите на широкомащабни информационни системи;

г)

последователност и непрекъснатост на услугата;

д)

високо равнище на защита на данните, в съответствие с приложимите правила, включително специални разпоредби за всяка широкомащабна информационна система;

е)

достатъчна степен на сигурност на данните и физическа сигурност, в съответствие с приложимите правила, включително специфични разпоредби за всяка широкомащабна информационна система; и

ж)

използването на подходяща структура за управление на проектите за ефикасно разработване на широкомащабни информационни системи.

ГЛАВА II

ЗАДАЧИ

Член 3

Задачи, свързани с ШИС II

По отношение на ШИС II Агенцията изпълнява:

а)

задачите, възложени на управителния орган с Регламент (ЕО) № 1987/2006 и Решение 2007/533/ПВР; и

б)

задачите, свързани с обучението по техническото използване на ШИС II, по-конкретно за служители на SIRENE (SIRENE — искане за допълнителна информация от националните звена) и обучение на експерти по техническите аспекти на ШИС II в рамките на оценката по Шенген.

Член 4

Задачи, свързани с ВИС

По отношение на ВИС Агенцията изпълнява:

а)

задачите, възложени на управителния орган с Регламент (ЕО) № 767/2008 и Решение 2008/633/ПВР; и

б)

задачите, свързани с обучението по техническото използване на ВИС.

Член 5

Задачи, свързани с „Евродак“

По отношение на „Евродак“ Агенцията изпълнява:

а)

задачите, възложени на Комисията в качеството ѝ на орган, отговарящ за оперативното управление на „Евродак“, в съответствие с регламенти (ЕО) № 2725/2000 и (ЕО) № 407/2002;

б)

задачите, свързани с комуникационната инфраструктура, а именно - надзор, сигурност и координация на отношенията между държавите-членки и доставчика; и

в)

задачите, свързани с обучението по техническото използване на „Евродак“.

Член 6

Задачи, свързани с подготвянето, разработването и оперативното управление на други широкомащабни информационни системи

Когато на Агенцията са възложени подготвянето, разработването и оперативното управление на други широкомащабни информационни системи, посочени в член 1, параграф 3, тя извършва по целесъобразност задачи, свързани с обучението по техническото използване на тези системи.

Член 7

Задачи, свързани с комуникационната инфраструктура

1.   Агенцията изпълнява свързаните с комуникационната инфраструктура задачи, които са възложени на управителния орган със законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабните информационни системи, посочени в член 1, параграф 2.

2.   В съответствие със законодателните инструменти, посочени в параграф 1, задачите във връзка с комуникационната инфраструктура (включително оперативното управление и сигурността) се поделят между Агенцията и Комисията. За да се осигури съгласуваност между упражняването на техните съответни отговорности, между Агенцията и Комисията се изготвят оперативни работни договорености, които се отразяват в меморандум за разбирателство.

3.   Комуникационната инфраструктура се управлява и контролира по подходящ начин с цел да бъде защитена от заплахи и да се гарантира нейната сигурност и сигурността на широкомащабните информационни системи, включително тази на данните, обменяни чрез комуникационната инфраструктура.

4.   Приемат се съответни мерки, включително планове за сигурността, с цел, inter alia, да се предотврати неразрешено четене, копиране, промяна или заличаване на лични данни по време на предаване на лични данни или транспорт на носители на данни, по-специално чрез подходящи техники на криптиране. Никаква свързана със системата оперативна информация не се разпространява по комуникационната инфраструктура, без да бъде криптирана.

5.   Задачите, свързани с оперативното управление на комуникационната инфраструктура, могат да бъдат възложени на външни организации или структури от частния сектор в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002. В такъв случай доставчикът на мрежови услуги е обвързан от мерките за сигурност, посочени в параграф 4, и по никакъв начин няма достъп до оперативни данни от ШИС II, ВИС или „Евродак“ или свързания с ШИС II обмен на данни на SIRENE.

6.   Без да се засягат съществуващите договори относно мрежата на ШИС II, ВИС и „Евродак“, управлението на криптографските ключове остава в рамките на компетентност на Агенцията и не може да се възлага на външна организация от частния сектор.

Член 8

Наблюдение на научноизследователската дейност

1.   Агенцията осъществява наблюдение на постиженията в научноизследователската дейност, които имат отношение към оперативното управление на ШИС II, ВИС, „Евродак“ и други широкомащабни информационни системи.

2.   Агенцията редовно информира Европейския парламент, Съвета, Комисията и, по въпроси относно защитата на данни — Европейския надзорен орган по защита на данните, за постиженията, посочени в параграф 1.

Член 9

Пилотни схеми

1.   Единствено по специално и конкретно искане на Комисията, която е уведомила Европейския парламент и Съвета най-малко три месеца предварително, и след взето от управителния съвет решение Агенцията може, в съответствие с член 12, параграф 1, буква л), да изпълнява пилотни схеми, както е посочено в член 49, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, за разработването или оперативното управление на широкомащабни информационни системи в приложение на членове 67—89 ДФЕС.

Агенцията редовно информира Европейския парламент и Съвета и, по въпроси относно защитата на данни — Европейския надзорен орган по защита на данните, относно развитието на пилотните схеми, посочени в първа алинея.

2.   Бюджетните кредити за пилотни схеми, поискани от Комисията, се вписват в бюджета за не повече от две поредни финансови години.

ГЛАВА III

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ

Член 10

Правен статус

1.   Агенцията е орган на Съюза и притежава правосубектност.

2.   Във всяка държава-членка Агенцията се ползва с възможно най-широката правоспособност, предоставяна на юридическите лица съгласно националното право. По-специално, тя може да придобива или да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна по съдебни производства. Тя може също така да сключва споразумения относно седалището на Агенцията и звената, създадени в съответствие с параграф 4, с държавите-членки, на чиято територия се намират седалището и техническото и резервното звено („приемащи държави-членки“).

3.   Агенцията се представлява от своя изпълнителен директор.

4.   Седалището на агенцията е в Талин, Естония.

Задачите, свързани с разработването и оперативното управление, посочени в член 1, параграф 3 и членове 3, 4, 5 и 7, се извършват в Страсбург, Франция.

В Sankt Johann im Pongau, Австрия, се установява резервно звено, което да е в състояние да осигури функционирането на дадена широкомащабна информационна система в случай на повреда на тази система, ако законодателният инструмент, с който се урежда нейното разработване, създаване, функциониране и използване, е предвидено такова резервно звено.

Член 11

Структура

1.   Административната и управленска структура на Агенцията се състои от:

а)

управителен съвет;

б)

изпълнителен директор;

в)

консултативни групи.

2.   Структурата на Агенцията включва още:

а)

длъжностно лице за защита на данните;

б)

служител по сигурността;

в)

счетоводител.

Член 12

Функции на управителния съвет

1.   За да се осигури, че Агенцията изпълнява своите задачи, управителният съвет:

а)

назначава и, ако е целесъобразно, освобождава изпълнителния директор в съответствие с член 18;

б)

упражнява дисциплинарен контрол над изпълнителния директор и наблюдава неговата работа, включително изпълнението на решенията на управителния съвет;

в)

установява организационната структура на Агенцията след консултации с Комисията;

г)

установява процедурния правилник на Агенцията след консултации с Комисията;

д)

одобрява, след предложение на Изпълнителния директор, споразумението за седалището на Агенцията и споразуменията относно техническото и резервното звено, създадени в съответствие с член 10, параграф 4, които следва да бъдат подписани от изпълнителния директор с приемащите държави-членки;

е)

съгласувано с Комисията приема необходимите мерки за прилагане, посочени в член 110 от Правилника за длъжностните лица;

ж)

приема необходимите мерки за прилагане относно командироването на национални експерти в Агенцията;

з)

приема многогодишна работна програма, основана на задачите, посочени в глава II на основата на проект, представен от изпълнителния директор, както е посочено в член 17, след консултации с консултативните групи, посочени в член 19, и след получаване на становището на Комисията. Многогодишната работна програма включва, без да се засяга годишната бюджетна процедура, многогодишен разчет на бюджета и предварителни оценки, с цел структуриране на целите и различните етапи на многогодишното планиране;

и)

приема многогодишния стратегически план за персонала и проект за годишната работна програма и ги представя на Комисията и бюджетния орган до 31 март всяка година;

й)

до 30 септември всяка година и след като получи становището на Комисията, приема годишната работна програма на Агенцията за следващата година с мнозинство от две трети от членовете си с право на глас и в съответствие с годишната бюджетна процедура и със законодателната програма на Съюза в областите съгласно членове 67—89 ДФЕС; и следи за това приетата работна програма да бъде предадена на Европейския парламент, Съвета и Комисията и да бъде публикувана;

к)

до 31 март всяка година приема годишния отчет за дейността на Агенцията за предходната година, като по-конкретно сравнява постигнатите резултати с целите, заложени в годишната работна програма, и не по-късно от 15 юни същата година го предава на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата; годишният отчет за дейността на Агенцията се публикува;

л)

изпълнява функциите си, свързани с бюджета на Агенцията, включително изпълнението на посочените в член 9 пилотни схеми, съгласно член 32, член 33, параграф 6 и член 34;

м)

приема финансови правила, приложими за Агенцията в съответствие с член 34;

н)

назначава счетоводител, който е функционално независим в изпълнението на своите задължения;

о)

гарантира предприемането на адекватни последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, произтичащи от различните вътрешни или външни одитни доклади и оценки;

п)

приема необходимите мерки за сигурност, включително план за сигурност и план за непрекъснатост на работния процес и за възстановяване след бедствия, като взема предвид евентуалните препоръки на експертите по сигурността, присъстващи в консултативните групи;

р)

назначава служител по сигурността;

с)

назначава длъжностно лице за защита на данните в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001;

т)

приема до 22 май 2012 г. практическите ред и условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001;

у)

приема докладите за техническото функциониране на ШИС II съгласно член 50, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и член 66, параграф 4 от Решение 2007/533/ПВР съответно, и за техническото функциониране на ВИС съгласно член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 767/2008 и член 17, параграф 3 от Решение 2008/633/ПВР;

ф)

приема годишния отчет за дейностите на централното звено на „Евродак“ в съответствие с член 24, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2725/2000;

х)

прави коментари във връзка с доклада от одита, извършен от Европейския надзорен орган по защита на данните съгласно член 45 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и член 42, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 767/2008, и гарантира предприемането на подходящи последващи одитите действия;

ц)

публикува статистически данни за ШИС II съгласно член 50, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и член 66, параграф 3 от Решение 2007/533/ПВР съответно;

ч)

изготвя статистика относно работата на централното звено на „Евродак“ в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2725/2000;

ш)

осигурява годишното публикуване на списъка с компетентните органи, които са оправомощени да извършват директно търсене в данните, съдържащи се в ШИС II, съгласно член 31, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и член 46, параграф 8 от Решение 2007/533/ПВР, заедно със списъка на службите на националните системи на ШИС II (Н.ШИС II) и бюрата SIRENE, посочен съответно в член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1987/2006 и член 7, параграф 3 от Решение 2007/533/ПВР;

щ)

осигурява годишното публикуване на списъка с органите, определени съгласно член 15, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2725/2000;

аа)

изпълнява други задачи, които са му възложени в съответствие с настоящия регламент.

2.   Управителният съвет може да съветва изпълнителния директор по всеки въпрос, който е тясно свързан с разработването или оперативното управление на широкомащабни информационни системи.

Член 13

Състав на управителния съвет

1.   Управителният съвет се състои от по един представител на всяка държава-членка и двама представители на Комисията.

2.   Всяка държава-членка и Комисията назначават членовете на управителния съвет, както и техните заместници, до 22 януари 2012 г. След изтичането на този срок Комисията свиква управителния съвет. В тяхно отсъствие членовете се представляват от техните заместници.

3.   Членовете на управителния съвет се назначават въз основа на притежавани от тях опит и експертни знания на високо равнище в областта на широкомащабните информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието, както и знания в областта на защитата на данни.

4.   Мандатът на членовете е четири години. Той може да бъде подновяван еднократно. При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете остават на служба до подновяване на назначенията им или докато бъдат заменени.

5.   Държавите, асоциирани в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с „Евродак“, участват в дейностите на Агенцията. Всяка от тях назначава по един представител и един заместник в управителния съвет.

Член 14

Председателство на управителния съвет

1.   Управителният съвет избира председател и заместник-председател измежду членовете си.

2.   Мандатът на председателя и на заместник-председателя е две години. Техният мандат може да бъде подновен еднократно. Ако обаче тяхното членство в управителния съвет бъде прекратено по време на техния мандат, то техният мандат се прекратява автоматично на същата дата.

3.   Председателят и заместник-председателят се избират единствено измежду членовете на управителния съвет, които са назначени от държави-членки, които съгласно законодателството на Съюза са изцяло обвързани от законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на всички широкомащабни информационни системи, управлявани от Агенцията.

Член 15

Заседания на управителния съвет

1.   Заседанията на управителния съвет се свикват по искане на някой от следните:

а)

председателя му;

б)

най-малко една трета от членовете му;

в)

Комисията;

г)

изпълнителния директор.

Управителният съвет провежда най-малко едно редовно заседание на всеки шест месеца.

2.   Изпълнителният директор участва в заседанията на управителния съвет.

3.   Членовете на управителния съвет могат да бъдат подпомагани от експерти, които са членове на консултативните групи.

4.   Европол и Евроюст могат да присъстват на заседанията на управителния съвет като наблюдатели, когато се обсъжда въпрос, засягащ ШИС II, във връзка с прилагането на Решение 2007/533/ПВР. Европол също може да присъства на заседанията на управителния съвет като наблюдател, когато се обсъжда въпрос, засягащ ВИС, във връзка с прилагането на Решение 2008/633/ПВР.

5.   Управителният съвет може да покани всяко друго лице, чието становище може да представлява интерес, да участва в заседанията му като наблюдател.

6.   Агенцията предоставя на управителния съвет секретариат.

Член 16

Гласуване

1.   Без да се засяга параграф 5 от настоящия член, както и член 12, параграф 1, буква й) и член 18, параграфи 1 и 7, решенията на управителния съвет се вземат с мнозинство от всички негови членове с право на глас.

2.   Без да се засяга параграф 3, всеки член на управителния съвет има един глас.

3.   Всеки член, назначен от държава-членка, която съгласно законодателството на Съюза е обвързана от някой от законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабна информационна система, управлявана от Агенцията, може да гласува по въпрос, който засяга съответната широкомащабна информационна система.

Освен това, що се отнася до Дания, тя има право на глас по въпрос, който се отнася до такава широкомащабна информационна система, ако по силата на член 4 от Протокола относно позицията на Дания вземе решение за въвеждането в националното си право на законодателния инструмент, уреждащ разработването, създаването, функционирането и използването на тази широкомащабна информационна система.

4.   По отношение на държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с „Евродак“, се прилага член 37.

5.   В случай на разногласие между членовете за това дали гласуването засяга определена широкомащабна информационна система или не, решението, че гласуването не засяга съответната система се взема с мнозинство от две трети.

6.   Изпълнителният директор не участва в гласуването.

7.   В процедурния правилник на Агенцията се определят по-подробни правила относно гласуването, по-специално условията, при които един от членовете може да действа от името на друг член, както и всякакви изисквания за кворум, когато е целесъобразно.

Член 17

Функции и правомощия на изпълнителния директор

1.   Агенцията се управлява и представлява от своя изпълнителен директор.

2.   Изпълнителният директор е независим при изпълнението на задълженията си. Без да се засягат съответните области на компетентност на Комисията и на управителния съвет, изпълнителният директор не търси и не получава инструкции от никое правителство или друг орган.

3.   Без да се засяга член 12, изпълнителният директор носи пълна отговорност за задачите, възложени на Агенцията, и спрямо него се прилага процедурата по годишно освобождаване от отговорност от Европейския парламент за изпълнението на бюджета.

4.   Европейският парламент или Съветът могат да поканят изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задачи.

5.   Изпълнителният директор:

а)

осъществява ежедневното управление на Агенцията;

б)

осигурява функционирането на Агенцията в съответствие с настоящия регламент;

в)

подготвя и изпълнява процедурите, решенията, стратегиите, програмите и дейностите, които са приети от управителния съвет, при спазване на ограниченията, определени с настоящия регламент, правилника за неговото прилагане и приложимото право;

г)

създава и привежда в действие ефективна система, която позволява да се извършва редовно наблюдение и оценки на:

i)

широкомащабните информационни системи, включително на статистическите данни за тях, и

ii)

агенцията, включително относно ефективното и ефикасно постигане на нейните цели;

д)

участва, без право на глас, в заседанията на управителния съвет;

е)

по отношение на персонала на Агенцията упражнява правомощията, посочени в член 20, параграф 3, и отговаря за въпроси, свързани с персонала;

ж)

без да се засяга член 17 от Правилника за длъжностните лица, установява изисквания за поверителност в изпълнение съответно на член 17 от Регламент (ЕО) № 1987/2006, член 17 от Решение 2007/533/ПВР и член 26, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 767/2008 и за прилагането на подходящи правила за опазване на професионална тайна или други равностойни задължения за поверителност по отношение на всички членове на персонала на Агенцията, от които се изисква да работят с данни от „Евродак“;

з)

води преговори и след одобрение от управителния съвет, подписва споразумение за седалището на Агенцията и споразумения относно техническото и резервното звено с правителствата на приемащите държави-членки.

6.   Изпълнителният директор внася в управителния съвет за приемане по-конкретно проекти на следните документи:

а)

годишната работна програма на Агенцията и годишния отчет за дейността ѝ, след провеждането на предварителни консултации с консултативните групи;

б)

финансовите правила на Агенцията;

в)

многогодишната работна програма;

г)

бюджета за следващата година, изготвен на базата на бюджетиране по дейности;

д)

многогодишния стратегически план за персонала;

е)

критериите за изготвяне на оценката, посочени в член 31;

ж)

практическите договорености за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001;

з)

необходимите мерки за сигурност, включително план за сигурността, и план за непрекъснатост на работния процес и възстановяване след бедствия;

и)

доклади за техническото функциониране на всяка една от широкомащабните информационни системи, посочени в член 12, параграф 1, буква у), и годишния отчет за дейностите на централното звено на „Евродак“, посочен в член 12, параграф 1, буква ф), въз основа на резултатите от наблюдението и оценката;

й)

годишния списък, с цел публикуване, на компетентните органи, които са оправомощени да извършват директно търсене в данните, съдържащи се в ШИС II, както и списъка на службите Н.ШИС II и бюрата SIRENE, посочен в член 12, параграф 1, буква ш), и списъка с органите, посочен в член 12, параграф 1, буква щ).

7.   Изпълнителният директор изпълнява други задачи в съответствие с настоящия регламент.

Член 18

Назначаване на изпълнителния директор

1.   Управителният съвет назначава изпълнителния директор на Агенцията за петгодишен мандат от списък на подходящите кандидати, издържали открит конкурс, организиран от Комисията. В процедурата за подбор се предвижда публикуването на покана за заявяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз и на други места. Управителният съвет може да изиска повторна процедура, ако сметне, че никой от фигуриращите в списъка кандидати не е подходящ. Управителният съвет назначава изпълнителния директор въз основа на личните му качества, опита му в областта на широкомащабните информационни системи и административните, финансовите и управленските му умения, както и знания в областта на защитата на данни. Управителният съвет взема своето решение за назначаване на изпълнителния директор с мнозинство от две трети от всичките си членове с право на глас.

2.   Преди назначаването избраният от управителния съвет кандидат се поканва да направи изявление пред компетентната(ите) комисия(и) на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от членовете на тази(тези) комисия(и). След това изявление Европейският парламент приема становище относно избрания кандидат. Управителният съвет информира Европейския парламент относно начина, по който това становище е взето предвид. Становището се смята за лично и поверително до назначаването на кандидата.

3.   През деветте месеца, предшестващи изтичането на петгодишния мандат, управителният съвет, в тясна консултация с Комисията, извършва оценка, в която оценява по-конкретно резултатите, постигнати през първия мандат на изпълнителния директор, и как те са били постигнати.

4.   Управителният съвет, като взема предвид доклада за оценка и само в случаите, когато това може да се обоснове с целите и задачите на Агенцията, може да удължи еднократно мандата на изпълнителния директор за най-много три години.

5.   Управителният съвет уведомява Европейския парламент за намерението си да удължи мандата на изпълнителния директор. В срок от един месец преди такова удължаване изпълнителният директор се поканва да направи изявление пред компетентната(ите) комисия(и) на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от членовете на тази(тези) комисия(и).

6.   Изпълнителният директор отговоря пред управителния съвет.

7.   Управителният съвет може да освободи от длъжност изпълнителния директор. Управителният съвет взема такова решение с мнозинство от две трети от всичките си членове с право на глас.

Член 19

Консултативни групи

1.   Следните консултативни групи предоставят на управителния съвет експертни знания, свързани с широкомащабни информационни системи, и по-специално в контекста на подготвянето на годишната работна програма и годишния отчет за дейността:

а)

консултативна група по ШИС II;

б)

консултативна група по ВИС;

в)

консултативна група по „Евродак“;

г)

всяка друга консултативна група, свързана с широкомащабна информационна система, когато това е предвидено в съответния законодателен инструмент, уреждащ разработването, създаването, функционирането и използването на тази широкомащабна информационна система.

2.   Всяка държава-членка, която е обвързана съгласно правото на Съюза от законодателен инструмент, уреждащ разработването, създаването, функционирането и използването на дадена широкомащабна информационна система, и Комисията назначават по един член в консултативната група, свързана с тази широкомащабна информационна система, с тригодишен мандат, който може да бъде подновен.

Дания също назначава член на консултативна група, свързана с дадена широкомащабна информационна система, ако по силата на член 4 от Протокола относно позицията на Дания вземе решение за въвеждането в националното си право на законодателния инструмент, уреждащ разработването, създаването, функционирането и използването на тази именно широкомащабна информационна система.

Всяка държава, асоциирана към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, на мерките, свързани с „Евродак“, и на мерките, свързани с други широкомащабни информационни системи, която участва в дадена широкомащабна информационна система, назначава член на консултативната група, свързана с тази широкомащабна информационна система.

3.   Европол и Евроюст могат да назначат по един свой представител в консултативната група по ШИС II. Европол може също да назначи свой представител в консултативната група по ВИС.

4.   Членовете на управителния съвет не могат да бъдат членове на никоя от консултативните групи. Изпълнителният директор или представителят на изпълнителния директор имат право да присъстват на всички заседания на консултативните групи като наблюдатели.

5.   Процедурите относно работата на консултативните групи и сътрудничеството с тях се установяват в процедурния правилник на Агенцията.

6.   При изготвянето на становище, членовете на всяка консултативна група полагат всички усилия, за да постигне консенсус. Ако такъв консенсус не е постигнат, становището съдържа обоснована позиция на мнозинството от членовете. Обоснованата(ите) позиция(и) на малцинството също се отбелязва(т). Член 16, параграфи 3 и 4 се прилагат съответно. На членовете, представляващи държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с „Евродак“, се дава възможност да изразят становища по въпроси, по които нямат право на глас.

7.   Всяка държава-членка и всяка друга държава, асоциирана към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с „Евродак“, улеснява дейностите на консултативните групи.

8.   Разпоредбите на член 14 се прилагат mutatis mutandis по отношение на председателството на консултативните групи.

ГЛАВА IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Персонал

1.   Правилникът за персонала и правилата, приети съвместно от институциите на Съюза за целите на прилагането на Правилника за персонала, се прилагат за персонала на Агенцията и за изпълнителния директор.

2.   За целите на прилагането на Правилника за персонала Агенцията се счита за агенция по смисъла на член 1а, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица.

3.   Правомощията, предоставени на органа по назначаването съгласно Правилника за длъжностните лица и на органа, оправомощен да сключва договори съгласно Условията за работа, се упражняват от Агенцията по отношение на собствения ѝ персонал.

4.   Персоналът на Агенцията се състои от длъжностни лица, срочно наети служители или договорно наети служители. Управителният съвет одобрява на годишен принцип договорите, които изпълнителният директор възнамерява да поднови и които по този начин стават безсрочни съгласно Условията за работа.

5.   Агенцията не набира временни служители за изпълнение на считани за чувствителни финансови задачи.

6.   Комисията и държавите-членки могат да командироват временно в Агенцията служители или национални експерти. За тази цел управителният съвет, като взема предвид многогодишния стратегически план за персонала, приема необходимите мерки за прилагане.

7.   Без да се засяга член 17 от Правилника за длъжностните лица, Агенцията прилага подходящи правила за опазване на професионална тайна или други равностойни задължения за поверителност.

8.   Управителният съвет, в съгласие с Комисията, приема необходимите мерки за прилагане, посочени в член 110 от Правилника за длъжностните лица.

Член 21

Обществен интерес

Членовете на управителния съвет, изпълнителният директор и членовете на консултативните групи поемат ангажимента да действат в името на обществения интерес. За целта те изготвят годишна публична писмена декларация за поемането на ангажимент.

Списъкът на членовете на управителния съвет се публикува на Интернет страницата на Агенцията.

Член 22

Споразумение за седалище и споразумения относно техническото и резервното звено

Необходимите договорености относно настаняването на Агенцията в приемащите държави-членки и относно съоръженията, които ще предоставят тези държави-членки, както и специалните правила, приложими към изпълнителния директор, членовете на управителния съвет, персонала на Агенцията и членовете на техните семейства в приемащите държави-членки, се установяват в споразумение за седалището на Агенцията и в споразумения относно техническото и резервното звено, които се сключват между Агенцията и приемащите държави-членки след получаване на одобрение от управителния съвет.

Член 23

Привилегии и имунитети

Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз се прилага по отношение на Агенцията.

Член 24

Отговорност

1.   Договорната отговорност на Агенцията се урежда от приложимото за съответния договор право.

2.   Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася с решение по силата на всяка арбитражна клауза, съдържаща се в сключен от Агенцията договор.

3.   В случай на извъндоговорна отговорност Агенцията, в съответствие с основните принципи, които са общи за правото на държавите-членки, възстановява вредите, причинени от нейни отдели или служители при изпълнението на техните задължения.

4.   Съдът на Европейския съюз е компетентен по спорове, които са свързани с обезщетение за вредите, посочени в параграф 3.

5.   Личната отговорност на персонала на Агенцията към самата Агенция се урежда от разпоредбите, предвидени в Правилника за персонала.

Член 25

Езиков режим

1.   Регламент № 1 от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (30) се прилага към Агенцията.

2.   Без да се засягат решенията, взети по силата на член 342 ДФЕС, годишната работна програма и годишният отчет за дейността, посочени в член 12, параграф 1, букви й) и к), се изготвят на всички официални езици на институциите на Съюза.

3.   Преводаческите услуги, необходими за функционирането на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи към органите на Европейския съюз.

Член 26

Достъп до документи

1.   По предложение на изпълнителния директор и не по-късно от шест месеца след 1 декември 2012 г., управителният съвет приема правила относно достъпа до документи на Агенцията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001.

2.   Решенията, които са приети от Агенцията съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да доведат до подаването на жалба пред Европейския омбудсман или да бъдат предмет на иск пред Съда на Европейския съюз при условията, предвидени съответно в членове 228 и 263 ДФЕС.

Член 27

Информация и комуникация

1.   Комуникационната дейност на Агенцията се осъществява в съответствие с законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабни информационни системи и става по нейна инициатива в рамките на изпълняваните от нея задачи. Агенцията гарантира, че освен публикуването на документите, посочени в член 12, параграф 1, букви й), к), ц) и ш) и член 33, параграф 8, обществеността и всички заинтересовани страни получат бързо обективна, надеждна и лесно разбираема информация за нейната работа.

2.   Управителният съвет определя практическите правила за прилагането на параграф 1.

Член 28

Защита на данните

1.   Без да се засягат приложимите разпоредби за защита на данните, предвидени в законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабни информационни системи, информацията, обработвана от Агенцията съгласно настоящия регламент, се подчинява на Регламент (ЕО) № 45/2001.

2.   Управителният съвет установява мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 45/2001 от Агенцията, по-конкретно на раздел 8 относно длъжностното лице за защита на данните.

Член 29

Правила за сигурност относно защитата на класифицирана информация и некласифицирана чувствителна информация

1.   Агенцията прилага принципите за сигурност, установени в Решение 2001/844/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 29 ноември 2001 г. за изменение на нейния процедурен правилник (31), включително разпоредбите за обмена, обработката и съхранението на класифицирана информация и мерките за физическа сигурност.

2.   Агенцията прилага и принципите за сигурност относно обработката на некласифицирана чувствителна информация, приети и прилагани от Комисията.

3.   В съответствие с член 2 и член 12, параграф 1, буква п) управителният съвет взема решение относно вътрешната структура на Агенцията, необходима за прилагането на подходящи принципи за сигурност.

Член 30

Сигурност на Агенцията

1.   Агенцията отговаря за сигурността и опазването на реда в ползваните от нея сгради, помещения и терени. Агенцията прилага принципите за сигурност и съответните разпоредби на законодателните инструменти, уреждащи разработването, създаването, функционирането и използването на широкомащабни информационни системи.

2.   Приемащите държави-членки вземат необходимите ефективни и подходящи мерки за опазване на реда и сигурността в непосредствена близост до ползваните от Агенцията сгради, помещения и терени, и осигуряват на Агенцията необходимата защита съгласно съответните споразумение за седалището на Агенцията и споразумения относно техническото и резервно звено, като същевременно гарантират свободен достъп до сградите, помещенията и терените на оправомощените от Агенцията лица.

Член 31

Оценка

1.   В срок от три години, считано от 1 декември 2012 г. и на всеки четири години след това Комисията, в тесни консултации с управителния съвет, извършва оценка на дейността на Агенцията. При оценяването се разглежда по какъв начин и доколко Агенцията ефективно допринася за оперативното управление на широкомащабните информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието и изпълнява задачите, предвидени в настоящия регламент. Оценката следва да оцени също така ролята на Агенцията в контекста на стратегията на Съюза за координирана, икономически ефективна и съгласувана информационна среда на равнището на Съюза, която следва да бъде създадена през следващите години.

2.   Въз основа на оценката, посочена в параграф 1, Комисията, след консултации с управителния съвет, издава препоръки относно изменението на настоящия регламент, като една от целите е той да бъде приведен в съответствие със стратегията на Съюза, посочена в параграф 1. Комисията предава тези препоръки, заедно със становището на управителния съвет, и подходящи за целта предложения, на Европейския парламент, Съвета и Европейския надзорен орган по защита на данните.

ГЛАВА V

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 32

Бюджет

1.   Приходите на Агенцията, без да се засягат други видове приходи, включват:

а)

субсидия от Съюза, вписана в общия бюджет на Европейския съюз (раздела за Комисията);

б)

финансова вноска от държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с „Евродак“;

в)

всякакви финансови вноски от държавите-членки.

2.   Разходите на Агенцията включват, inter alia, възнаграждението на персонала, административни и инфраструктурни разходи, оперативни разходи и разходи, свързани с договорите или споразуменията, сключени от Агенцията. Всяка година изпълнителният директор, като взема предвид извършваните от Агенцията дейности, изготвя проект на прогнозен разчет на очакваните приходи и разходи на Агенцията за следващата финансова година и го предава на управителния съвет заедно с щатното разписание.

3.   Приходите и разходите на Агенцията са балансирани.

4.   Въз основа на проект, изготвен от изпълнителния директор, управителният съвет приема проект на прогнозен разчет на очакваните приходи и разходи на Агенцията за следващата финансова година.

5.   Управителният съвет предава проекта на прогнозен разчет на очакваните приходи и разходи на Агенцията и общите насоки, въз основа на които той е изготвен, на Комисията и на държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с „Евродак“, до 10 февруари всяка година, а окончателния прогнозен разчет до 31 март на всяка година.

6.   До 31 март всяка година управителният съвет предава на Комисията и на бюджетния орган:

а)

проекта на годишната работна програма;

б)

актуализирания многогодишен стратегически план за персонала, изготвен в съответствие с насоките на Комисията;

в)

информация за броя на длъжностните лица, на срочно наетите и договорно наетите служители, както са определени в Правилника за персонала, за годините n - 1 и n, както и прогнозата за година n + 1;

г)

информация за плащания в натура, предоставени на Агенцията от приемащите държави-членки;

д)

прогноза за салдото по сметката за стопанския резултат за година n-1.

7.   Прогнозните разчети се изпращат от Комисията на бюджетния орган заедно с проекта за общ бюджет на Европейския съюз.

8.   Въз основа на прогнозния разчет Комисията вписва в проекта за общия бюджет на Европейския съюз прогнозните суми, които счита за необходими за щатното разписание, и размера на субсидията, която ще бъде получена от общия бюджет, и представя това на бюджетния орган в съответствие с член 314 ДФЕС.

9.   Бюджетният орган разрешава отпускането на бюджетни кредити за субсидията, предназначена за Агенцията. Бюджетният орган приема щатното разписание за Агенцията.

10.   Управителният съвет приема бюджета на Агенцията. Бюджетът става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. При необходимост в него се извършват съответните корекции.

11.   Всички изменения на бюджета, включително на щатното разписание, се извършват по същата процедура.

12.   Управителният съвет уведомява във възможно най-кратък срок бюджетния орган за намерението си да осъществи проект, който може да има сериозни финансови последици за финансирането на бюджета на Агенцията, по-специално когато става въпрос за проекти, свързани с недвижимо имущество, като например наемането или покупката на сгради. Той уведомява за това Комисията, както и държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с „Евродак“. Ако един от клоновете на бюджетния орган възнамерява да излезе със становище, той уведомява управителния съвет за намерението си в срок от две седмици след получаване на информацията за проекта. При липса на отговор Агенцията може да продължи с планираното действие.

Член 33

Изпълнение на бюджета

1.   Бюджетът на Агенцията се изпълнява от нейния изпълнителен директор.

2.   Изпълнителният директор представя всяка година на бюджетния орган цялата информация, свързана с резултатите от процедурите по оценка.

3.   До 1 март на следващата година счетоводителят на Агенцията изпраща на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата междинните отчети на Агенцията заедно с доклада за бюджетното и финансовото управление през годината. Счетоводителят на Комисията консолидира междинните финансови отчети на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 128 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

4.   До 31 март на следващата година счетоводителят на агенцията изпраща на бюджетния орган и доклада за бюджетното и финансово управление.

5.   След като получи забележките на Сметната палата по междинните отчети на Агенцията съгласно член 129 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002, изпълнителният директор изготвя окончателните отчети на Агенцията на своя отговорност и ги изпраща на управителния съвет за становище.

6.   Управителният съвет дава становище по окончателните отчети на Агенцията.

7.   До 1 юли на следващата година изпълнителният директор изпраща окончателните отчети заедно със становището на управителния съвет до бюджетния орган, до счетоводителя на Комисията, до Сметната палата, както и до държавите, които са асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с „Евродак“.

8.   Окончателните отчети се публикуват.

9.   Изпълнителният директор изпраща на Сметната палата отговор на нейните забележки до 30 септември. Изпълнителният директор изпраща този отговор и на управителния съвет.

10.   По искане на Европейския парламент, изпълнителният директор представя информацията, необходима за правилното осъществяване на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съответната финансова година, както е посочено в член 146, параграф 3 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.

11.   Преди 15 май на година n + 2 Европейският парламент, по препоръка на Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство, освобождава изпълнителния директор от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година n.

Член 34

Финансови правила

Приложимите за Агенцията финансови правила се приемат от управителния съвет след консултации с Комисията. Финансовите правила не се отклоняват от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002, освен ако това не се налага конкретно от работата на Агенцията и Комисията е дала предварително съгласието си.

Член 35

Борба с измамите

1.   За целите на борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности се прилага Регламент (ЕО) № 1073/1999.

2.   Агенцията се присъединява към Междуинституционното споразумение относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и незабавно приема подходящи разпоредби, приложими към всички служители на Агенцията.

3.   Решенията за финансиране и споразуменията за прилагане и инструментите, които произтичат от тях, предвиждат изрично, че Сметната палата и OLAF имат право при необходимост да извършват проверки на място при получателите на средства от Агенцията, както и при лицата, отговарящи за разпределението на тези средства.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

Подготвителни действия

1.   Комисията отговаря за създаването и първоначалното функциониране на Агенцията, докато Агенцията придобие оперативен капацитет да изпълнява собствения си бюджет.

2.   За тази цел до встъпването в длъжност на изпълнителния директор след назначаването му от управителния съвет в съответствие с член 18 Комисията може временно да назначи ограничен брой длъжностни лица, включително едно лице, което да изпълнява функциите на изпълнителен директор. Временно изпълняващият длъжността изпълнителен директор може да бъде назначен след свикването на управителния съвет в съответствие с член 13, параграф 2.

Ако временно изпълняващият длъжността изпълнителен директор не изпълнява задълженията, определени в настоящия регламент, управителният съвет може да поиска от Комисията да назначи нов временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор.

3.   Временно изпълняващият длъжността изпълнителен директор може да разрешава всички плащания, извършвани с бюджетните кредити, предвидени в бюджета на Агенцията, след като тези плащания бъдат одобрени от управителния съвет, и може да сключва договори, включително договори за наемане на персонал, след приемане на щатното разписание на Агенцията. Ако има основания за това, управителният съвет може да наложи ограничения върху правомощията на временно изпълняващия длъжността изпълнителен директор.

Член 37

Участие на държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с „Евродак“

Съгласно съответните разпоредби на техните споразумения за асоцииране се сключват договорености, с които се уточняват, inter alia, естеството, обхватът и подробните правила за участието на държавите, асоциирани към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и на мерките, свързани с „Евродак“, в работата на Агенцията, включително разпоредбите за финансовите вноски, персонала и правото на глас.

Член 38

Влизане в сила и приложимост

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Агенцията поема своите отговорности, посочени в членове 3—9, от 1 декември 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 25 октомври 2011 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Позиция на Европейския парламент от 5 юли 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Съвета от 12 септември 2011 г.

(2)  ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63.

(4)  ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5.

(5)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 60.

(6)  ОВ L 316, 15.12.2000 г., стр. 1.

(7)  Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета от 28 февруари 2002 г. за определяне на някои условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 2725/2000 относно създаването на системата „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (ОВ L 62, 5.3.2002 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 129.

(10)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(13)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.

(15)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

(16)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(17)  ОВ L 66, 8.3.2006 г., стр. 38.

(18)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(19)  ОВ L 333, 17.12.2010 г., стр. 58.

(20)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(21)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(22)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(23)  ОВ L 93, 3.4.2001 г., стр. 40.

(24)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(25)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 1.

(26)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 5.

(27)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21.

(28)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19.

(29)  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 39.

(30)  ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385.

(31)  ОВ L 317, 3.12.2001 г., стр. 1.