18.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 271/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1034/2011 НА КОМИСИЯТА

от 17 октомври 2011 година

относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване) (1), и по-специално член 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 551/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе (Регламент за въздушното пространство) (2), и по-специално член 6 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (3), и по-специално член 8б от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 се изисква Комисията, подпомагана от Европейската агенция за авиационна безопасност („Агенцията“), да приеме съответните правила за прилагане, с цел да се осигури набор от регулаторни изисквания за безопасност за въвеждането на ефективна функция за надзор на безопасността на управлението на въздушното движение (УВД). В член 8б от Регламент (ЕО) № 216/2008 има изискване тези правила за прилагане да бъдат разработени въз основа на регламентите, приети в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент) (4). Настоящият регламент има за основа Регламент (ЕО) № 1315/2007 на Комисията от 8 ноември 2007 г. относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 (5).

(2)

Необходимо е допълнително да се определят ролята и функциите на компетентните органи въз основа на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 216/2008, Регламент (ЕО) № 549/2004, Регламент (ЕО) № 550/2004 и Регламент (ЕО) № 552/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативната съвместимост) (6). Горепосочените регламенти включват изисквания за безопасността на аеронавигационното обслужване. Когато доставчиците са отговорни за безопасното аеронавигационно обслужване, държавите-членки следва да гарантират ефективен надзор чрез компетентните органи.

(3)

Настоящият регламент не следва да обхваща военните операции и учения, както е предвидено в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004 и в член 1, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(4)

Компетентните органи следва да провеждат регулаторни одити и прегледи по безопасността в съответствие с настоящия регламент като част от надлежните инспекции и проверки, изисквани съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и Регламент (ЕО) № 550/2004.

(5)

Компетентните органи следва според нуждите да разгледат възможността да използват подхода за надзор на безопасността, изложен в настоящия регламент, и в други области за надзор, с цел да предоставят ефикасно и съгласувано наблюдение.

(6)

Аеронавигационните услуги, както и управлението на потоците въздушно движение (УПВД) и управлението на въздушното пространство (УВП), използват функционални системи, които дават възможност за управление на въздушното движение. Следователно всяка промяна на функционалните системи следва да подлежи на надзор на безопасността.

(7)

Компетентните органи следва да вземат всички необходими мерки, в случай че дадена система или съставен елемент на система не са съобразени със съответните изисквания. В тази връзка, и по-специално когато трябва да се публикува директива по безопасността, националният надзорен орган следва да разгледа възможността за инструктиране на съответните уведомени органи, имащи отношение към издаването на декларацията, посочена в член 5 или член 6 от Регламент (ЕО) № 552/2004, относно провеждането на конкретни проучвания по отношение на въпросната техническа система.

(8)

За прозрачността и отчетността на надзора на безопасността следва да допринасят ежегодни доклади за надзора на безопасността, изготвяни от компетентните органи. Докладите следва да бъдат адресирани до Комисията, Агенцията и държавата-членка, която назначава или създава компетентния орган. Освен това ежегодните доклади за надзора на безопасността следва да бъдат използвани в контекста на регионалното сътрудничество, стандартизационните инспекции съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 и международното наблюдение на надзора на безопасността. Съдържанието на докладите следва да включва съответната информация във връзка с наблюдението на нивото на безопасност, съответствието с приложимите регулаторни изисквания за безопасност на организациите, които са обект на надзор, програмата за регулаторните одити по безопасността, прегледа на аргументите по безопасността, промените във функционалните системи, въведени от организациите в съответствие с процедурите, приети от компетентния орган, и указанията за безопасност, издадени от този орган.

(9)

Съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008 и член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 550/2004 компетентните органи следва да предприемат съответни мерки за тясно сътрудничество помежду си, за да осигурят адекватен надзор върху доставчиците на аеронавигационно обслужване, които предоставят услуги, свързани с въздушното пространство, за което е отговорна държава-членка, различна от държавата-членка, издала сертификата. Съгласно член 15 от Регламент (ЕО) № 216/2008 компетентните органи следва да обменят най-вече подходяща информация за надзора на организациите, свързан с безопасността.

(10)

Агенцията следва допълнително да оцени разпоредбите на настоящия регламент, по-специално тези, които се отнасят до надзора на безопасността при промени, и да даде становище за адаптирането на тези промени към общ системен подход, като вземе предвид включването на споменатите разпоредби в обща регулаторна структура за безопасността на гражданското въздухоплаване и опита, натрупан от заинтересованите страни и компетентните органи. Становището на Агенцията следва също така да има за цел улесняване на прилагането на държавната програма за безопасността (ДПБ) на ИКАО в рамките на Съюза като част от този общ системен подход.

(11)

За безопасното изпълнение на някои от мрежовите функции, създадени в съответствие с Регламент (ЕО) № 551/2004, се изисква съответният правен субект да се съобразява с някои изисквания за безопасност. Тези изисквания, които имат за цел да гарантират, че правният субект или организацията работят по безопасен начин, са посочени в Регламент (ЕС) № 677/2011 на Комисията от 7 юли 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на мрежовите функции за управление на въздушното движение (УВД) и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010 (7). Това са изисквания за безопасност към организацията, които са много сходни с общите изисквания, съдържащи се в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията (8), но са адаптирани към отговорностите, свързани с безопасността на мрежовите функции. С цел подпомагане на общия системен подход за регулиране на безопасността в областта на гражданското въздухоплаване изпълнението на тези изисквания трябва да бъде следено по същия начин, по който се осъществява надзор върху доставчиците на аеронавигационно обслужване.

(12)

В своите препоръки от месец юли 2007 г. групата на високо равнище за бъдещата регулаторна рамка на европейската авиация подчерта необходимостта да се отдели регулаторният надзор от предоставянето на обслужване или функции. В съответствие с този принцип в член 6 от Регламент (ЕО) № 551/2004 се предвижда, че правният субект, определен да изпълнява мрежовите функции, трябва да бъде обект на съответен надзор. Тъй като Агенцията вече изпълнява независимата функция по надзор на безопасността на доставчиците на общоевропейски услуги за УВД/АНО в съответствие с член 22а от Регламент (ЕО) № 216/2008, би било изцяло в съответствие с европейската политика за безопасност на въздухоплаването да ѝ бъде възложено да подкрепя Комисията при изпълнението на същите задачи във връзка с функциите на Европейската мрежа.

(13)

Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 1315/2007 да бъде отменен.

(14)

Регламент (ЕС) № 691/2010 на Комисията от 29 юли 2010 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 (9) следва да бъде изменен, за да бъде адаптиран към настоящия регламент.

(15)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за единно небе,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   Настоящият регламент определя изисквания, които трябва да бъдат прилагани за упражняването на функцията по надзор на безопасността от страна на компетентните органи по отношение на аеронавигационното обслужване, управлението на потоците въздушно движение (УПВД), управлението на въздушното пространство (УВП), за общото въздушно движение и други мрежови функции.

2.   Настоящият регламент се прилага за дейностите на компетентните органи и квалифицираните организации, действащи от тяхно име, във връзка с надзора на безопасността на аеронавигационното обслужване, УПВД, УВП и други мрежови функции.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията в член 2 от Регламент (ЕО) № 549/2004 и член 3 от Регламент (ЕО) № 216/2008. Въпреки това определението на „сертификат“ в член 2, точка 15 от Регламент (ЕО) № 549/2004 не се прилага.

Прилагат се и следните определения:

1.

„коригиращо действие“ означава действие за отстраняване на причината за открито несъответствие;

2.

„функционална система“ означава комбинация от системи, процедури и човешки ресурси, организирани за изпълнение на определена функция в контекста на УВП;

3.

„управителен орган на мрежата“ означава безпристрастният и компетентен орган, на когото е възложено съгласно член 6, параграф 2 или 6 от Регламент (ЕО) № 551/2004 да изпълнява задълженията, описани във въпросния член и в настоящия регламент;

4.

„мрежови функции“ означава специфичните функции, описани в член 6 от Регламент (ЕО) № 551/2004;

5.

„организация“ означава или доставчик на аеронавигационно обслужване, или правен субект, осигуряващ УПВД, УВП или други мрежови функции;

6.

„процес“ означава набор от взаимно свързани или взаимодействащи дейности, които преобразуват входящите елементи в изходящи;

7.

„аргумент по безопасността“ означава демонстрирането и доказателствата, че дадена предложена промяна на функционална система може да бъде въведена в рамките на целите и стандартите, установени чрез съществуващата регулаторна рамка, в съответствие с регулаторните изисквания за безопасност;

8.

„указание за безопасност“ означава документ, издаден или одобрен от компетентен орган, който налага провеждане на действия по функционална система за възстановяване на безопасността, когато доказателствата сочат, че иначе безопасността на въздухоплаването може да бъде компрометирана;

9.

„цел на безопасността“ означава качествена или количествена констатация, което определя максималната честота или вероятност, при която се очаква възникване на дадена опасност;

10.

„регулаторен одит по безопасността“ означава системна и независима проверка, провеждана от или от името на компетентен орган с цел определяне дали всички мерки, свързани с безопасността, или елементи от тези мерки, свързани с процесите и резултатите от тях, продукти или услуги, са в съответствие с изискванията за мерките по безопасността, и дали те се прилагат ефективно и са подходящи за постигане на очакваните резултати;

11.

„регулаторни изисквания за безопасност“ означава изискванията, установени от Съюза или от националното законодателство, за предоставяне на аеронавигационни услуги или функции по УПВД и УВП или на други мрежови функции, които също така засягат техническата и оперативната компетентност и годността за предоставяне на тези услуги и функции, управлението на безопасността им, както и системите, техните съставни части и съответните процедури;

12.

„изискване за безопасност“ означава средство за намаляване на риска, дефинирано от стратегията за намаляване на риска, с което се постига определена цел на безопасността, включително организационни, оперативни, процедурни, функционални изисквания, а също и изисквания, свързани с работните показатели или с оперативната съвместимост, както и с екологичните характеристики;

13.

„проверка“ означава потвърждаване чрез привеждане на обективни доказателства, че са изпълнени конкретни изисквания;

14.

„общоевропейска услуга по УВД/АНО“ означава дейност, която е предвидена и установена за потребители в повечето или във всички държави-членки и която може също да се разшири извън въздушното пространство на територията, за която се прилага Договорът.

Член 3

Компетентни органи за надзор

За целите на настоящия регламент и без да се засяга взаимното признаване на сертификатите на доставчиците на аеронавигационно обслужване в съответствие с член 7, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 550/2004 и член 11 от Регламент (ЕО) № 216/2008, компетентният орган за надзор трябва да бъде:

а)

за организации, чието основно място на стопанска дейност и, ако има такова, чието регистрирано седалище е в държава-членка, които същевременно осигуряват аеронавигационно обслужване на територията на въпросната държава-членка — националният надзорен орган, назначен или създаден от тази държава-членка;

б)

за организации, при които съгласно споразуменията, сключени между държавите-членки в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 550/2004, отговорностите за надзора на безопасността са били определени по начин, различен от указания в буква а) — компетентните органи, назначени или създадени по силата на тези споразумения. Тези споразумения трябва да съответстват на изискванията по член 2, параграфи от 3 до 6 от Регламент (ЕО) № 550/2004;

в)

за организации, предоставящи услуги по УВД/аеронавигационно обслужване във въздушното пространство на територията, за която се прилага Договорът, чието основно място на стопанска дейност и, ако има такова, чието регистрирано седалище се намира извън територията, предмет на разпоредбите на Договора — Европейската агенция за авиационна безопасност („Агенцията“);

г)

за организации, предоставящи общоевропейски услуги по УВД/АНО, както и за всички други мрежови функции във въздушното пространство на територията, за която се прилага Договорът — Агенцията.

Член 4

Функция по надзор на безопасността

1.   Компетентните органи упражняват надзор на безопасността като част от общото наблюдение на изискванията, приложими за аеронавигационното обслужване, както и за УПВД, УВП и други мрежови функции, с цел да следят за безопасното осигуряване на тези дейности и да проверяват дали се спазват приложимите регулаторни изисквания по безопасността и мерките за тяхното изпълнение.

2.   При сключване на споразумение за надзор на организации, действащи във функционални блокове въздушно пространство, които се простират във въздушно пространство, за което отговаря повече от една държава-членка, или в случаите на трансгранично обслужване съответните държави-членки определят и разпределят отговорностите за надзора на безопасността по начин, който гарантира, че:

а)

за прилагането на всяка разпоредба на настоящия регламент съществуват конкретни структури, носещи отговорността;

б)

държавите-членки имат ясен поглед върху механизмите за надзор на безопасността и резултатите от тях;

в)

се осигурява подходящ обмен на информация между органа(ите) за надзор и сертифициращия орган.

Държавите-членки правят редовен преглед на споразумението и неговото прилагане на практика, особено в светлината на постигнатото ниво на безопасност.

3.   При сключване на споразумение за надзор на организации, действащи във функционални блокове въздушно пространство или в трансгранични дейности, в които Агенцията е компетентният орган за поне една от организациите в съответствие с член 3, буква б), въпросните държави-членки координират действията си с Агенцията, така че да гарантират, че са изпълнени букви а), б) и в) от параграф 2.

Член 5

Наблюдение на нивото на безопасност

1.   Компетентните органи осигуряват редовно наблюдение и оценяване на постигнатите нива на безопасност с цел определяне дали тези нива съответстват на регулаторните изисквания за безопасност, приложими в блоковете въздушно пространство, за които те са отговорни.

2.   Компетентните органи използват резултатите от наблюдението на безопасността, по-специално за да определят областите, в които приоритетно е необходима проверка на съответствието с регулаторните изисквания за безопасност.

Член 6

Проверка на съответствието с регулаторните изисквания за безопасност

1.   Компетентните органи установяват процес, с цел утвърждаване на:

а)

съответствието с регулаторните изисквания за безопасността преди издаване или подновяване на сертификат, необходим за предоставяне на АНО, включително и с условията, свързани с безопасността, приложени към него;

б)

съответствието с всички задължения във връзка с безопасността, посочени в сертификата за определяне, издаден в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 550/2004;

в)

текущото съответствие на организациите с приложимите регулаторни изисквания за безопасност;

г)

изпълнението на целите за безопасност, изискванията за безопасност и други условия относно безопасността, определени в:

i)

декларациите за проверка на системите, включително всички съответни декларации за съответствие или годност за употреба на съставни елементи на системите, издадени съгласно Регламент (ЕО) № 552/2004;

ii)

процедурите за оценяване и намаляване на риска, изисквани от регулаторните изисквания за безопасност, приложими за аеронавигационното обслужване, УПВД и УВП и управителния орган на мрежата;

д)

прилагането на указанията за безопасност.

2.   Процесът, посочен в параграф 1, трябва:

а)

да бъде основан на документирани процедури;

б)

да бъде подкрепен с документация, специално предназначена да служи като ръководство за персонала за надзор на безопасността при изпълнението на неговите функции;

в)

да осигури на въпросната организация показатели за резултатите от дейността по надзор на безопасността;

г)

да се основава на регулаторни одити и прегледи по безопасността, провеждани в съответствие с членове 7, 9 и 10;

д)

да осигури на компетентните органи доказателствата, необходими за обосноваване на по-нататъшни действия, включително на мерките, предвидени в член 9 от Регламент (ЕО) № 549/2004, член 7, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 550/2004 и членове 10, 25 и 68 от Регламент (ЕО) № 216/2008 в случаите, в които липсва съответствие с регулаторните изисквания за безопасност.

Член 7

Регулаторни одити по безопасността

1.   Компетентните органи за надзор или квалифицираните организации, упълномощени от тях, провеждат регулаторни одити по безопасността.

2.   Регулаторните одити по безопасността, посочени в параграф 1, трябва:

а)

да осигурят на компетентните органи за надзор доказателства за съответствие с приложимите регулаторни изисквания за безопасност и с мерките за изпълнението им чрез оценяване на необходимостта от подобрение или коригиращо действие;

б)

да бъдат независими от дейностите по вътрешни одити, предприемани от въпросната организация като част от нейните системи за управление на безопасността или качеството;

в)

да бъдат провеждани от одитори с квалификация в съответствие с изискванията на член 12;

г)

да се прилагат за цялостните мерки за изпълнение или елементи от тях, както и за процесите, изделията и услугите;

д)

да определят дали:

i)

мерките за изпълнение са в съответствие с регулаторните изисквания за безопасност;

ii)

предприетите действия са в съответствие с мерките за изпълнение;

iii)

резултатите от предприетите действия съвпадат с резултатите, очаквани от мерките за изпълнение;

е)

водят до отстраняването на всякакви открити несъответствия в съответствие с член 8.

3.   В рамките на програмата за инспекции, изисквана по силата на член 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011, компетентните органи установяват и обновяват минимум веднъж годишно програма за регулаторни одити по безопасността, за да:

а)

обхванат всички области, които са с потенциално значение от гледна точка на безопасността, с акцент върху тези области, в които са открити проблеми;

б)

обхванат всички организации, услуги и мрежови функции, работещи под наблюдението на компетентния орган;

в)

гарантират, че одитите се провеждат по начин, съобразен с нивото на риск, свързано с дейностите на организациите;

г)

гарантират, че се провеждат достатъчно одити за период от две години, за да се провери съответствието на всички тези организации с приложимите регулаторни изисквания за безопасност във всички съответни области на функционалната система;

д)

осигурят резултати от извършването на коригиращи действия.

4.   Компетентните органи могат да променят обхвата на предварително планираните одити и да включват допълнителни одити винаги, когато възниква такава необходимост.

5.   Компетентните органи решават кои мерки, елементи, услуги, функции, изделия, физически местоположения и дейности следва да бъдат обект на одити в рамките на определен период.

6.   Наблюденията от одита и откритите несъответствия се документират. Несъответствията се подкрепят с доказателства, като се посочват приложимите регулаторни изисквания за безопасност и мерките за изпълнението им, по отношение на които е проведен одитът.

7.   Изготвя се доклад за одита, включващ подробности за несъответствията.

Член 8

Коригиращи действия

1.   Компетентните органи съобщават на одитираните организации констатациите от одита и едновременно с това изискват коригиращи действия за отстраняване на откритите несъответствия, без да се засяга което и да било допълнително действие, изисквано от приложимите регулаторни изисквания за безопасност.

2.   Одитираните организации определят коригиращите действия, считани за необходими за отстраняване на несъответствието, както и срока за тяхното изпълнение.

3.   Компетентните органи оценяват коригиращите действия, както и тяхното изпълнение, определени от одитираните организации, и ги приемат, ако оценката заключи, че те са достатъчни за отстраняване на несъответствията.

4.   Одитираните организации започват коригиращите действия, приети от компетентните органи. Тези коригиращи действия и съответният последващ процес биват завършени в рамките на периода, приет от компетентните органи.

Член 9

Надзор на безопасността при промени във функционални системи

1.   Когато организациите вземат решение дали да въведат в своите функционални системи промяна, свързана с безопасността, те използват само процедури, приети от съответния компетентен орган. В случая на доставчици на обслужване на въздушното движение и доставчици на обслужване, свързано с комуникациите, навигацията и надзора, компетентният орган приема тези процедури в рамките на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011.

2.   Организациите уведомяват съответния компетентен орган за всички планирани промени, свързани с безопасността. За тази цел компетентните органи установяват подходящи административни процедури в съответствие с националното законодателство.

3.   С изключение на случаите, в които се прилага член 10, организациите могат да приведат в изпълнение промяната, за която са уведомили, като следват процедурите, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Член 10

Процедура за преглед на предложените промени

1.   Компетентните органи преглеждат аргументите по безопасността, свързани с нови функционални системи или промени на съществуващи функционални системи, предложени от дадена организация, когато:

а)

оценяването на степента на сериозност, проведено в съответствие с приложение II, точка 3.2.4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011, определи клас на сериозност 1 или клас на сериозност 2 за потенциалните ефекти от установените опасности; или

б)

привеждането в изпълнение на промените изисква въвеждането на нови стандарти за въздухоплаване.

Когато компетентните органи определят, че има нужда от преглед в ситуации, различни от посочените в букви а) и б), те уведомяват организацията, че ще проведат преглед по безопасността на обявената промяна.

2.   Прегледите се провеждат по начин, съобразен с нивото на риск, свързано с новата функционална система или с промяната на съществуващи функционални системи.

Прегледите трябва:

а)

да се основават на документирани процедури;

б)

да бъдат подкрепени с документация, специално предназначена да служи като ръководство за персонала за надзор на безопасността при изпълнението на неговите функции;

в)

да отчитат целите на безопасността, изискванията за безопасност и други условия по безопасността, свързани с въпросната промяна, които са определени в:

i)

декларациите за проверка на системи, посочени в член 6 от Регламент (ЕО) № 552/2004;

ii)

декларациите за съответствие или годност за използване на съставните части на системи, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 552/2004; или

iii)

документацията за оценка и намаляване на риска, съставена в съответствие с приложимите регулаторни изисквания за безопасността;

г)

да определят допълнителни условия за безопасност, свързани с въвеждането на промяната, когато това е необходимо;

д)

да оценят приемливостта на представените аргументи по безопасността, като отчитат:

i)

определянето на опасностите;

ii)

адекватността на определянето на класовете на сериозност;

iii)

валидността на целите на безопасността;

iv)

валидността, ефективността и приложимостта на изискванията за безопасност и на други установени условия по безопасността;

v)

доказателства за непрекъснатото спазване на целите на безопасността, изискванията за безопасност и други условия по безопасността;

vi)

доказателства, че в процеса на създаване на аргументите по безопасността се спазват приложимите регулаторни изисквания за безопасност;

е)

да проверят процеса, използван от организациите за създаване на аргументите по безопасността във връзка с въпросната нова функционална система или във връзка с промените на съществуващи функционални системи, които се разглеждат;

ж)

да определят необходимостта от проверка на текущото съответствие;

з)

да включват всякакви необходими дейности по съгласуване с органите, отговорни за надзора на безопасността по отношение на летателната годност и операциите по време на полет;

и)

да уведомяват за приемането, заедно с условията (когато е необходимо), или за неприемането, заедно със съответна обосновка, на разглежданата промяна.

3.   Промените, разглеждани при прегледа, се въвеждат, след като бъдат приети от компетентните органи.

Член 11

Квалифицирани организации

1.   Когато даден компетентен орган реши да делегира на квалифицирана организация провеждането на регулаторни одити или прегледи по безопасността в съответствие с настоящия регламент, той гарантира, че критериите, използвани за избор на орган измежду квалифицираните в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 550/2004 и член 13 от Регламент (ЕО) № 216/2008, включват следното:

а)

квалифицираната организация има предишен опит в оценяването на безопасността във въздухоплавателни обекти;

б)

квалифицираната организация не участва по същото време във вътрешни дейности в системите за управление на безопасността или качеството на въпросната организация;

в)

целият персонал, зает с провеждането на регулаторни одити или прегледи по безопасност, е адекватно обучен и квалифициран и отговаря на критериите за квалификация, посочени в член 12, параграф 3 от настоящия регламент.

2.   Квалифицираната организация приема възможността да бъде обект на одит от страна на компетентния орган или на всеки друг орган, действащ от негово име.

3.   Компетентните органи водят регистър на квалифицираните организации, упълномощени да провеждат регулаторни одити или прегледи по безопасност от тяхно име. Тези регистри документират съответствието с изискванията, посочени в параграф 1.

Член 12

Възможности за надзор на безопасността

1.   Държавите-членки и Комисията гарантират, че компетентните органи имат необходимите възможности да гарантират надзора на безопасността на всички организации, работещи под тяхно наблюдение, както и достатъчно ресурси да провеждат дейностите, определени в настоящия регламент.

2.   Компетентните органи изготвят и актуализират на всеки две години оценка на човешките ресурси, необходими за провеждане на техните функции по надзор на безопасността, като използват за основа анализа на процесите, изисквани от настоящия регламент, и тяхното прилагане.

3.   Компетентните органи гарантират, че всички лица, участващи в дейности по надзор на безопасността, са компетентни да изпълняват изискваната функция. В този смисъл те следва да:

а)

определят и документират образованието, обучението, техническите и оперативните знания, опита и квалификациите, необходими за изпълняване на задълженията на всяка позиция, включена в дейности по надзор на безопасността в тяхната структура;

б)

осигурят специално обучение за лицата, които участват в дейности по надзор на безопасността в тяхната структура;

в)

гарантират, че персоналът, назначен да провежда регулаторни одити по безопасност, включително одиторският персонал от квалифицирани организации, отговаря на конкретни критерии за квалификация, дефинирани от компетентния органи. Критериите отчитат:

i)

познаването и разбирането на изискванията, свързани с аеронавигационното обслужване, УПВД, УВП и други мрежови функции, по отношение на които изисквания могат да бъдат провеждани регулаторни одити по безопасност;

ii)

използването на методи за оценяване;

iii)

уменията, необходими за ръководене на одит;

iv)

доказването на компетентността на одиторите чрез оценяване или друго подходящо средство.

Член 13

Указания за безопасност

1.   Компетентните органи публикуват указание за безопасност, когато са открили в дадена функционална система състояние, което е в разрез с безопасността и което налага незабавни действия.

2.   Указанията за безопасност се изпращат също до засегнатите организации, като съдържат минимум следната информация:

а)

състоянието, което е в разрез с безопасността;

б)

засегнатата функционална система;

в)

необходимите действия и тяхната обосновка;

г)

срока за осигуряване на съответствие на необходимите действия с указанието за безопасност;

д)

датата на влизането му в сила.

3.   Компетентните органи изпращат копие от указанието за безопасност до Агенцията и до всички други съответни компетентни органи, по-специално до тези, които участват в надзора на безопасността на функционалната система, както и до Комисията.

4.   Компетентните органи проверяват съответствието с приложимите указания за безопасност.

Член 14

Регистри за надзора на безопасността

Компетентните органи водят и осигуряват достъп до съответните регистри, свързани с техните процеси по надзор на безопасността, включително до докладите от всички регулаторни одити по безопасност и до други регистри по безопасността, свързани със сертификати, назначения, надзор на безопасността при промени, указания за безопасност и използване на квалифицирани организации.

Член 15

Докладване за надзора на безопасността

1.   Компетентните органи изготвят годишен доклад за надзора на безопасността за действията, предприети съгласно настоящия регламент. Годишният доклад за надзор на безопасността съдържа също така информация относно:

а)

организационната структура и процедурите на компетентния орган;

б)

въздушното пространство, за което са отговорни държавите-членки, които са създали или назначили компетентния орган, ако е приложимо, и организациите, намиращи се по наблюдението на компетентния орган;

в)

квалифицираните организации, упълномощени да провеждат регулаторни одити по безопасност;

г)

съществуващите нива на ресурсите на органа;

д)

всякакви въпроси по безопасността, определени в процеса на надзора на безопасността, провеждан от компетентния орган.

2.   Държавите-членки използват докладите, изготвени от техните компетентни органи, когато предоставят своите годишни доклади на Комисията, както се изисква съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 549/2004.

Годишните доклади за надзора на безопасността се предоставят на засегнатите държавите-членки в случай на функционални блокове въздушно пространство, на Агенцията, както и на програмите или дейностите, провеждани по приети международни споразумения за наблюдение или одитиране на прилагането на надзора на безопасността на аеронавигационното обслужване, УПВД, УВП и други мрежови функции.

Член 16

Обмен на информация между компетентните органи

Компетентните органи предприемат мерки за тясно сътрудничество в съответствие с членове 10 и 15 от Регламент (ЕО) № 216/2008 и член 2, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 550/2004 и обменят всякаква подходяща информация, за да гарантират надзора на безопасността на всички организации, извършващи обслужване или изпълняващи функции с трансграничен характер.

Член 17

Преходни разпоредби

1.   Действията, които са започнати преди влизането в сила на настоящия регламент въз основа на Регламент (ЕО) № 1315/2007, се управляват в съответствие с настоящия регламент.

2.   Орган на държава-членка, който е носел отговорността за надзора на безопасността на организации, за които компетентен орган е Агенцията в съответствие с член 3, следва да прехвърли към Агенцията функцията по надзор на безопасността на тези организации 12 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент, освен в случаите на надзор на безопасността на управителния орган на мрежата, като прехвърлянето, ако има такова, към Комисията, подпомагана от Агенцията, се извършва на датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 18

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1315/2007 се отменя.

Член 19

Изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010

Точка 1.1, буква д) от приложение IV към Регламент (ЕС) № 691/2010 се заменя със следното:

„д)

доклади за безопасността на националните надзорни органи, както е посочено в членове 7, 8 и 14 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 на Комисията (10), както и доклади на националните надзорни органи за отстраняването на констатираните пропуски в безопасността, които са предмет на планове за коригиращи действия;

Член 20

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 октомври 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 291, 9.11.2007 г., стр. 16.

(6)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 26.

(7)  ОВ L 185, 15.7.2011 г., стр. 1.

(8)  Виж. страница 23 от настоящия брой на Официален вестник.

(9)  ОВ L 201, 3.8.2010 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 271, 18.10.2011 г., стр. 15“.